ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY GNOJNO z

March 25, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY GNOJNO z...

Description

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY GNOJNO z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojno Na podstawie art. 13 § 1 pkt 1, art. 281 i art. 282 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia kontroli podatkowej u osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę lub zakład na terenie Gminy Gnojno oraz osób fizycznych, będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojno, zwanych „podatnikami”, w osobach: 1) Halina Skwark – p.o. kierownika Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, 2) Helena Mularczyk – podinspektor ds. podatków i opłat, 3) Kamila Krawczyk – podinspektor ds. podatków i opłat, 4) Grażyna Musiał – podinspektor ds. księgowości podatkowej, 5) Bożena Wawszczyk – podinspektor ds. zamówień publicznych. 2. Kontrolę u poszczególnych podatników przeprowadzają 3 osobowe zespoły kontrolne składające się z członków Komisji. 3. Kontrola podatkowa przeprowadzana będzie na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego członkom zespołów kontrolnych przez Wójta Gminy, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz.U. nr 36, poz. 281). 4. W trakcie kontroli członkowie zespołu zobowiązani są do okazania legitymacji służbowych. § 2. Celem kontroli podatkowej jest weryfikacja danych dotyczących przedmiotów opodatkowania, tj. gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Gnojno, wykazanych przez podatników w deklaracjach na podatek od nieruchomości oraz informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych organowi podatkowemu, z rzeczywistym stanem faktycznym w tym zakresie, w szczególności, czy nieruchomości należące do podatnika zostały przez niego wykazane w sposób rzetelny. § 3. W ramach kontroli podatkowej upoważnieni członkowie Komisji (zespołów kontrolnych) upoważnieni są w szczególności do wstępu na grunt oraz do budynków, budowli, lokali i innych pomieszczeń kontrolowanego podatnika w celu dokonania oględzin tych nieruchomości oraz w razie takiej potrzeby do żądania od podatnika udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli i do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków, jak również do zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą. § 4. 1. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną przepisami ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w okresie od 1.03.2011 r. do 31.08.2011 r. 2. Z przeprowadzonej kontroli podatkowej sporządza się protokół zawierający dane określone w art. 290 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

Strona 1

3. Protokół kontroli podatkowej sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się kontrolowanemu podatnikowi. 4. Wzór protokołu kontroli podatkowej określa załącznik do niniejszego zarządzenia. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy Gnojno. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT inż. Jolanta Stachowicz

Strona 2

Załączniki binarne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/11 z dnia 21 lutego 2011 r. Protokół kontroli podatkowej Zalacznik1.doc

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.