Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3

March 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3...

Description

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3 października 2011 roku

EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO – POZIOM B2 1. Uwagi wstępne Celem egzaminu jest określenie poziomu kompetencji językowych osób przystępujących do egzaminu po czterech semestrach nauki języka obcego w SJO AGH. Kompetencję językową w języku obcym należy rozumieć jako umiejętność posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie. Zgodnie ze standardami zalecanymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego egzamin przeprowadzany jest na poziomie zaawansowania B2 skali ESOKJ. 2. Wymogi egzaminacyjne Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części pisemnej egzaminu oraz z jego części ustnej. Ocenę egzaminu stanowi suma punktów uzyskanych z poszczególnych części. Ocenę egzaminu ustala się według skali określonej w Regulaminie studiów. Egzamin składa się z pięciu części, które ocenia się w następujących przedziałach punktowych: I. Rozumienie ze słuchu 10-15 pkt II. Poprawność gramatyczną i leksykalna 15-30 pkt III. Rozumienie tekstu pisanego 10-15 pkt IV. Pisanie 10-20 pkt V. Mówienie 40 pkt Maksymalna suma uzyskanych punktów wynosi 100. Osoby posiadające certyfikaty językowe określone w Załączniku nr 2 są zwolnione z egzaminu końcowego z języka obcego. 3. Zadania egzaminacyjne I. Rozumienie ze słuchu Zadaniem zdających jest uzupełnienie, wybranie lub sformułowanie właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie nagrań oraz po ich wysłuchaniu. W zależności od stopnia trudności zadania zdający wysłuchują nagrań jednokrotnie lub dwukrotnie. II. Poprawność gramatyczna i leksykalna Zadaniem zdających jest dokonanie właściwego wyboru lub utworzenie poprawnej formy gramatycznej w oparciu o analizę danego tekstu lub przykładów (zdań). Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności zastosowania wiedzy o budowie gramatycznej i leksykalnej języka. III. Rozumienie tekstu pisanego Zadaniem zdających jest zapoznanie się z komunikatami i wypowiedziami pisemnymi oraz wybranie właściwej odpowiedzi odnoszącej się do ich treści. Oceniane są zarówno znajomość słownictwa występującego w tekście jak i zrozumienie prezentowanych treści. IV. Pisanie Zadaniem zdających jest napisanie pracy w formie listu (skargi, podania, prośby o udzielenie informacji, listu z przeprosinami, listu przekazującego informacje, odpowiedzi na pytania, notatki/ listu z informacją dla pracowników lub pracodawcy, propozycji/ oferty biznesowej, raportu/ listu dotyczącego odbytego spotkania, itp.) W ocenie tej sprawności językowej brane są pod uwagę takie elementy, jak: logiczny układ pracy, spójność prezentowanych argumentów i treści, gramatyka, słownictwo, styl, ortografia. V. Mówienie Zadaniem zdającego jest nawiązanie i przeprowadzenie rozmowy z innym studentem – osobą przystępującą do egzaminu (w przypadku nieparzystej liczby zdających, rolę drugiego studenta może przejąć jeden z egzaminatorów). Oceniane są następujące aspekty sprawności komunikacyjnej: umiejętność nawiązania rozmowy, płynność wypowiedzi, styl prezentacji, gramatyka, słownictwo, fonetyka, oraz umiejętność porozumiewania się w typowych i nietypowych sytuacjach językowych.

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.