tajęcina - Gmina Trzebownisko

January 24, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download tajęcina - Gmina Trzebownisko...

Description

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXVI/271/09 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 26 czerwca 2009r. zmieniony uchwałą Nr X/81/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 31 sierpnia 2011r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI TAJĘCINA NA LATA 2007 - 2013.

Tajęcina, Styczeń 2008 r.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina

Plan odnowy miejscowości Tajęcina opracowali: sołtys Ryszard Micał, Waldemar Kuźniar, przy wydatnej pomocy rady sołeckiej w składzie: Witold Krzyśko, Maria Pustelak, Andrzej Rząsa, Leszek Surowiec, Krzysztof Szeliga.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. WPROWADZENIE 3. NASZA WIZJA 4. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNO - GEOGRAFICZNE 5. HISTORIA 6. ZABYTKI 7. DEMOGRAFIA 8. GOSPODARKA 9. ROLNICTWO 10. ŚRODOWISKO NATURALNE 11. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 12. REKREACJA 13. OBSZARY O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH 14. KULTURA 15. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI TAJĘCINA 16. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI 17.CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 18. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 19. PLAN DZIAŁAŃ 20. ZADANIA DO REALIZACJI 21. UZASADNIENIE REALIZACJI ZADAŃ 22. ODBIORCY PROJEKTU 23. OCZEKIWANE REZULTATY 24. KOSZT REALIZACJI ZADAŃ 25. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 26. WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU 27. PODSUMOWANIE

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina

WSTĘP Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Trzebownisko przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Tajęcina. Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące: 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych; 6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Tajęcina jest obszar tej miejscowości.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań. Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2007-2013. Podstawą opracowania planu jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Trzebownisko na lata 2007 – 2013 i Strategia rozwoju społecznogospodarczego Gminy Trzebownisko na lata 2004 -2013. Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

WPROWADZENIE Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjnokulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. I dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta. Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę. Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia. Korzyści wynikające z posiadania planu odnowy: 1. Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe. 2. Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej. 3. Dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna. 4. Tworzenie planu odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości, a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności. Podstawą tworzenia planu odnowy jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, aby uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków. Projekt wprowadzonych do Planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacji społecznych.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina NASZA WIZJA Dlaczego chcemy odnowy wsi?  nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe - mamy sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój i kameralność, a także zyczliwych sąsiadów, jesteśmy "skazani na rozwój",  chcemy życ w pięknym estetycznym otoczeniu,  chcemy się lepiej poznac i zintegrować, uniknąć napięć jakie się pojawić w związku z przybywaniem nowych mieszkańców o innych przyzwyczajeniach i inym często nie-wiejskim stylu życia,  chcemy poprawić warunki sodziennego zycia, wyrównac nasze szanse z miastem i większymi ośrodkami naszej gminy,  chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych,  chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych marzeń, np. poprzez pomoc unijną

Jak się zorganizujemy?  stworzymy grupę odnowy wsi, w skład któej wejdą ludzie związani z wsią Tajęcina w różnym wieku i z różnym wykształceniem, zarówno starzy mieszkańcy jak i ci nowi "przywłoki" - którzy budują już tu swoje domy i którzy za chwilę zwiążą swoje życie z nami. Będziemy ich włączać w nasze dotychczasowe działania, wspólnie odnowimy i zmodernizujemy naszą wieś.

Nasza wizja - jakie masz być nasze życie? Tajęcina będzie: 

wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną - z kanalizacją, dobrymi drogami, chodnikami, oświetlonymi ulicami, przystankami autobusowymi, sklepem, z dobrami telekomunikacyjnymi, łączami (bardziej dostępny internet), z wieloma nowymi domami,zadbana, porządna, czysta, z estetycznymi domami, pięknymi ogrodami i dobrze zagospdarowanym terenem,

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina 

będzie dawała szansę na wypoczynek,sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac zabaw dla dzieci, boiska, miejsce wypoczynku dla całej wsi),wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością (zadbamy o wysoką świadamość ekologiczną, o nasze wykształcenie, kursy, szkolenia, będziemy organizować własne zabawy i festyny,wsią dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowo przybyłych, tak by każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej społeczności i miał jak najlepsze warunki do rozwoju,wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, zachowującą kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą otaczający naturalny krajobraz.

Do realizacji naszej wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie władz samorządowych gminy Trzebownisko, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu finansowego. Tajęcina dzięki działaniom własnym, wspomaganym przez Gminę oraz fundusze zewnętrzne może stać się modnym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek i przystankiem na turystycznych trasach.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNO - GEOGRAFICZNE

Miejscowość Tajęcina jest jedną z 10 miejscowości wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy Trzebownisko, położonej w centralnej części województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim. Poniższa mapa ukazuje Gminę Trzebownisko na tle powiatu rzeszowskiego. 1 - Gmina Kamień 2 - Gmina Sokołów Małopolski 3 - Gmina Głogów Małopolski 4 - Gmina Świlcza 5 - Gmina Trzebownisko 6 - Gmina Boguchwała 7 - Gmina Krasne 8 - Gmina Tyczyn 9 - Gmina Chmielnik 10 - Gmina Lubenia 11 - Gmina Błażowa 12 - Gmina Chyżne 13 - Gmina Dynów

Gmina zajmuje powierzchnię 9028,26 ha co stanowi 7,4 % obszaru całego powiatu i 0,5% powierzchni województwa podkarpackiego. Powierzchnia sołectwa Tajęcina wynosi 842 ha, tj. 9,3 % powierzchni gminy.

Gmina Trzebownisko graniczy z: ∙

miastem Rzeszów (od południa),z gminą i miastem Głogów Małopolski (od zachodu),z gminą i miastem Sokołów Małopolski (od północy),z powiatem leżajskim (od wschodu).

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina HISTORIA Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XVI wieku. W tym okresie miejscowość należała do parafii Zaczernie. Wieś była lokowana na surowym korzeniu. Podania wiejskie głoszą, że osiedleńcami wsi najczęściej byli ludzie skazani na banicję. Po drugiej wojnie światowej wieś miała ulec likwidacji ze względu na poszerzenie lotniska w owym czasie wojskowego w kierunku północ - południe.

ZABYTKI W Tajęcinie znajduje się murowana kapliczka pod wezwaniem Matki Boskiej oraz świętego Floriana z 4 ćw. XIX wieku. W 1937 przeszła ona generalny remont. Fundatorem kapliczki była społeczność wsi Tajęcina.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina DEMOGRAFIA Gmina Trzebownisko liczy 18 762 mieszkańców (wg stanu na 2006r.) co stanowi 0,89% ludności Województwa Podkarpackiego i 11,10% mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Gęstość zaludnienia tego terenu wynosi 207 osób na 1 km2 i jest wyższa od średniej wojewódzkiej wynoszącej 119 osób/km2 oraz krajowej, wynoszącej 122 osób/km2. Miejscowość Tajęcina zamieszkuje (stan na 2006 r.) 327 mieszkańców, co stanowi 1,74% ogółu ludności gminy. Poniższy wykres przedstawia liczbę mieszkańców w miejscowościach gminy Trzebownisko.

Procentowy rozkład mieszkańców gminy Trzebownisko 1,74% 3,06% 6,81%

16,71%

7,29%

9,73%

Tajęcina Terliczka Nowa Wieś Wólka Podleśna Łąka Jasionka Łukawiec Stobierna Zaczernie Trzebownisko

16,31%

11,28% 15,25% 11,81%

W Tajęcinie występuje najniższa gęstość zaludnienia. Na 1 km2 przypada 38 mieszkańców. Zestawienie struktury mieszkańców gminy według ekonomicznych grup wieku w 2006 r. przedstawia poniższa tabela i wykres. Ludność gminy w

Ogółem

%

 wieku przedprodukcyjnym

4597

24,5

 wieku produkcyjnym

11520

61,4

 wieku poprodukcyjnym

2645

14,1

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina GOSPODARKA Transformacja gospodarki przejawiająca się wzrostem znaczenia sektora prywatnego znajduje odbicie w strukturze gospodarczej Tajęciny. Sektor prywatny jest tu dominujący i wyraźnie przeważa nad sektorem publicznym. Słabością nowo powstałych podmiotów gospodarczych jest to, że są to z reguły niewielkie firmy jedno lub kilkuosobowe. Jednym z największych pracodawców na terenie Gminy jak i w Tajęcinie jest Przedsiębiorstwo Państwowe Port Lotniczy Rzeszów w Jasionce - Tajęcinie, które rozwija działalność w zakresie przewozów pasażerskich, a zwłaszcza towarowych. Przyszłym dużym pracodawcą stanie się nowo powstały Park Technologiczny, jako Mielecka Strefa Ekonomiczna. Następnym dużym pracodawcą jest Zakład Wydobywczy Gazu Ziemnego "Obszaru Górniczego Jasionka-Tajęcina"

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina ROLNICTWO Naturalne warunki produkcji rolniczej. W gminie Trzebownisko występują gleby bardzo dobre i dobre (kl. I do IV b) stanowią 82 % a słabe gleby (kl. V do VI) – 18 % ogółu użytków rolnych. Większość gleb wsi to gleby słabe, co przedstawia poniższa tabela.

Bonitacje naturalnych warunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz wycena wskaźnikowa miejsca w Gminie.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina

ŚRODOWISKO NATURALNE

Tajęcina leży w południowej części dużej jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim, powstałym w związku z trzeciorzędowymi ruchami górotwórczymi Karpat. Utwory trzeciorzędowe wykształcone są w postaci iłów i iłołupków z drobnymi wkładkami piasków i piaskowców. Są to tzw. iły, krakowieckie, które przykryte są utworami czwartorzędowymi. Czwartorzęd, to utwory fluwioglacjalne, wykształcone w postaci piasków różnoziarnistych, żwirów, glin pylastych, mad rzecznych, często wzajemnie przemieszanych. Miąższość utworów czwartorzędowych jest zmienna i wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Największą grubość osiągają w południowej części Gminy w obrębie tzw. Rynny Przedkarpackiej – pradoliny Wisły i innych rzek płynących wówczas u czoła lodowca. Pod względem morfologicznym Tajęcina leży w południowej części Kotliny Sandomierskiej. W południowej części wsi teren jest płaski (rzędna terenu średnio 200m n.p.m.), w północnej części charakteryzuje się łagodnymi wzniesieniami (rzędna terenu dochodzi do 240 m n.p.m.), tzw Cygańskie Góry. Miejscowość Tajęcina jest uboga w surowce mineralne za wyjątkiem pokładów gazu ziemnego „JASIONKA” ( Jasionka, Tajęcina) o powierzchni 5 761 687 m2 i pokładach:, 1 753 mln m3, Niezaprzeczalnym bogactwem miejscowości są lasy. Stanowią one 2/3 powierzchni sołectwa i wynoszą 615 hektarów na łączną powierzchnię 842 hektary, w całej gminie Trzebownisko pozostaje tylko 51 hektarów lasów.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zarówno stan jak i ochrona środowiska są ściśle związane ze stanem infrastruktury technicznej, ponieważ właściwe wyposażenie miejscowości w urządzenia techniczne jest podstawą ochrony wszystkich jego komponentów. Stan infrastruktury technicznej na terenie miejscowości Tajęcina określa się jako dobry. Wioska posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną, a istniejące ujęcia wody zapewniają zapotrzebowanie 100% gospodarstw w czystą wodę. Ścieki są przyjmowane przez oczyszczalnię biologiczną w miejscowości Nowa Wieś. Sieć gazownicza jest realizowana i oddana do użytku w latach 2008-2009. Wieś jest stelefonizowana w 91% gospodarstw a warunki techniczne pozwalają na podłączenie każdego chętnego abonenta. Działalność telekomunikacyjna na terenie miejscowości prowadza jest głównie przez spółdzielnię telekomunikacyjną WIST w Łące, oraz przez TP S.A. Miejscowość posiada dosyć dobrze rozwinięte elementy systemu komunikacyjnego m. in. w niewielkiej odległości od Rzeszowa.

REKREACJA W miejscowości Tajęcina znajduje się stadnina koni umożliwiająca przejażdżki wierzchem i bryczką a w okresie zimowym kuligi. OBSZARY O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH Tajęcina jest najmniejszą pod względem liczby mieszkańców miejscowością gminy Trzebownisko. W ostatnim dziesięcioleciu przeżywa dynamiczny rozwój spowodowany osiedlaniem się ludności napływowej. W Tajęcinie występują dwa obszary, które mają istotne znaczenie ze względu na zaspokajanie potrzeb mieszkańców i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych. Są one rozmieszczone w różnych częściach naszej miejscowości.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina Pierwszy obszar obejmuje teren, gdzie znajduje się wybudowany oddany do użytku w roku 2010 „mini orlik” z trawiastym boiskiem do piłki nożnej i boisko do siatkowej piłki plażowej oraz tor do strażackiego biegu sztafetowego. W związku z powstaniem tych obiektów, które mają bardzo duże znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz funkcjonalność przestrzenną, zaistniała możliwość poszerzenia cyklicznych imprez sportowych takich jak m. in.:  turnieje piłki nożnej  turnieje tenisa stołowego  biegi terenowe na orientacje  biegi narciarskie  nordic walking  strażackie zawody sprawnościowe Drugi obszar zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości obejmuje teren, gdzie znajduje się wybudowany wysiłkiem mieszkańców wsi w latach sześćdziesiątych Dom Ludowy. Obecnie jest on rozbudowywany i modernizowany. Z chwilą oddania go do użytku w naszej miejscowości powstanie atrakcyjne miejsce spotkań, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi wpłynie na podniesie walorów kulturalnych miejscowości Tajęcina oraz przełoży się na wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej. Na obszarze tym powstanie możliwość organizowania cyklicznych imprez kulturalnych organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną takich jak m.in.:  dzień pieczonego ziemniaka  doroczny dzień nalewek regionalnych  dzień Mamy i Taty  dzień Babci i Dziadka  dzień Seniora  dzień Strażaka  Katarzynki  Andrzejki  Zabawa karnawałowa  Walentynki Obiekt Domu Ludowego w naszej miejscowości umożliwi organizowanie nowych form oświatowych do których będą należeć:  kursy tańca  świetlica przedszkolna  półkolonie letnie i zimowe KULTURA Zespół teatralny 39 Od grudnia 2001 r. działa w Tajęcinie dziecięcy zespół teatralny TEATR 39. Zrzesza on 18 dzieci w wieku szkolnym z tej miejscowości. Prowadzona jest przez Panią Monikę Adamiec. Ważniejsze występy i nagrody to: - przegląd teatrów dziecięcych w Strzyżowie - udział w międzywojewódzkim konkursie "Poeci i pisarze dzieciom" w 2002 i 2005 roku w Rzeszowie.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina Corocznie na przełomie maja jest organizowany festyn rodzinny z zwodami sportowymi i rekreacyjnymi, występami zespołów artystycznych, pokazem sprawności OSP, oraz wielkim grillowaniem. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI TAJĘCINA Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących sołectwo Tajęcina zostały sporządzone na podstawie analizy ankiet, w których mieszkańcy określili jak postrzegają swoją miejscowość. Tabela ta przybliża obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi i obrazuje w pewien sposób moment rozwoju, w jakim obecnie się ona znajduje. Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:  środowisko przyrodnicze,  środowisko kulturowe,  dziedzictwo religijne i historyczne,  obiekty i tereny,  gospodarka, rolnictwo,  sąsiedzi i przyjezdni,  instytucje, ludzi, organizacje społeczne. Jest o Brak

Rodzaj zasobu

Jest o

Jest o

znaczeniu znaczeniu znaczeniu małym

średnim

dużym

Środowisko przyrodnicze - walory krajobrazu

X

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)

X

- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)

X

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

X

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

X

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina - osobliwości przyrodnicze

X

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

X

- podłoże, warunki hydrogeologiczne

X

- gleby, kopaliny

X

Środowisko kulturowe - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe

X

- walory zagospodarowania przestrzennego

X

- zabytki

X

- zespoły artystyczne

X

Dziedzictwo religijne i historyczne - miejsca, osoby i przedmioty kultu

X

- święta, odpusty, pielgrzymki

X

- tradycje, obrzędy, gwara

X

- legendy, podania i fakty historyczne

X

- ważne postacie historyczne

X

- specyficzne nazwy

X

Obiekty i tereny - działki pod zabudowę mieszkaniową

X

- działki pod domy letniskowe

X

- działki pod zakłady usługowe i przemysł

X

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe

X

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)

X

- place i miejsca publicznych spotkań

X

- miejsca sportu i rekreacji

X

Gospodarka, rolnictwo - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)

X

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

X

- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X

Sąsiedzi i przyjezdni - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna)

Tajęcina 2008

X

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina - ruch tranzytowy

X

- przyjezdni stali i sezonowi

X

Instytucje - placówki opieki społecznej

X

- szkoły

X

- Dom Kultury

X

Ludzie, organizacje społeczne - OSP

X

- KGW

X

- Stowarzyszenia

X

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI TAJĘCINA Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub samorządowym postanowiono również w przypadku wsi Tajęcina posłużyć się bardzo wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Jest to analiza mająca na celu przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron miejscowości oraz najbliższego otoczenia społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, które przekłada się bezpośrednio na szanse i/lub zagrożenia wsi w okresie perspektywicznym. Praca nad analizą SWOT wsi Tajęcina w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi, pozwoliły na uzyskanie opinii, spostrzeżeń, wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech wsi Tajęcina umożliwiających podejmowanie skutecznych działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczego. Wiele uwagi poświęcono także czynnikom hamującym tę działalność. Dyskusja na temat pozytywnego i negatywnego wpływu otoczenia zewnętrznego na proces tworzenia warunków do wzrostu konkurencyjności regionu wiejskiego dotyczyła określenia okazji, możliwości i szans oraz zagrożeń związanych z planowaniem, organizacją, zarządzaniem, a zwłaszcza finansowaniem działań ze środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE MOCNE STRONY 1. Dobre położenie blisko dużej aglomeracji miejskiej. 2. Dobry układ komunikacyjny i sieć dróg. 3. Posiadanie terenów inwestycyjnych – park technologiczny, mielecka podstrefa ekonomiczna. 4. Brak zakładów produkcyjnych zanieczyszczających środowisko. 5. Wysoki stopień zwodociągowania i skanalizowania, dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna i telefoniczna. 6. Posiadanie terenów zalesionych, resztki puszczy sandomierskiej, rezerwat przyrody „Bór” 7. Bliskość lotniska międzynarodowego (loty m.in. do USA jako trzecie lotnisko w Polsce po Warszawie i Gdańsku) 8. Posiadanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo jednorodzinne SŁABE STRONY

1. Brak boisk sportowych. 2. Brak infrastruktury rekreacyjnej. 3. Niska jakość życia w aspekcie kulturalnym i wypoczynkowo-rekreacyjnym. 4. Brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi. 5. Brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki. 6. Nienajlepszy stan techniczny dróg, brak chodników. 7. Brak bazy agroturystycznej. 8. Brak dalszego uzbrojenia technicznego pod budownictwo jednorodzinne. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

SZANSE 1. Możliwość uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina 2. Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich ze strony rządu i władz wojewódzkich. 3. Otwarcie granic (możliwość kształcenia i legalnej pracy), bliskość granicy ukraińskiej i słowackiej 4. Budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej S19. 5. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i drobnej wytwórczości. 6. Nawiązanie współpracy z innymi miejscowościami i gminami. 7. Rozwój oświaty i społeczeństwa informacyjnego. ZAGROŻENIA 1. Niestabilny system prawny, szczególnie podatkowy w Polsce. 2. Trudno dostępny pieniądz (niestabilność kredytowa i bankowa). 3. Niestabilność polityczna i gospodarcza państwa. 4. Bezrobocie w regionie. 5. Postępujące rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa. 6. Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki UE. 7. Możliwość włączenia wsi do miasta Rzeszowa.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina PLAN DZIAŁAŃ Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Tajęcina spełniają warunek zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzebownisko, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Trzebownisko, powiatu i województwa oraz zapisami strategii Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013. Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu.

Dla potrzeb gminy Trzebownisko opracowano dokumenty strategiczne określające cele rozwojowe, a następnie zadania jakie powinno się zrealizować w ciągu najbliższych lat, aby poprawić sytuację społeczno-gospodarczą miejscowości wchodzącej w skład całej gminy. W celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie wsi Tajęcina posłużono się przede wszystkim sugestiami mieszkańców oraz wynikami analizy SWOT. Planowanymi do realizacji zadaniami we wsi Tajęcina są więc:

1. Modernizacja i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego – domu ludowego 2. Remont infrastruktury drogowej. 3. Utworzenie szlaku konno – rowerowego (Tajęcina, Leśna Wola, Wysoka Głogowska-Osiczyna, Stobierna-Cisowiec, Zalesie) 4. Budowa Wiejskiego Ośrodka Rekreacji 5. Rozbudowa i modernizacja budynku OSP. 6. Budowa parkingów. 7. Budowa jeziorka rekreacyjnego. 8. Modernizacja i budowa przystanków autobusowych MPK.

Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina odpowiednim zrozumieniu i współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych, samorządów wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw użyteczności społecznej oraz firm prywatnych.

OPIS ZADAŃ DO REALIZACJI

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina zakłada realizację wielu działań ze sfer społecznokulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki oraz stanu bezpieczeństwa.

1. Remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego Zadanie będzie polegać na remoncie i modernizacji budynku wielofunkcyjnego. Budynek będzie stanowił zaplecze dla Koła Gospodyń Wiejskich a także będzie funkcjonował jako Dom Kultury z świetlicą, salą zebrań, bilardem, siłownią, bufetem, zapleczem gastronomicznym i pokojami gościnnymi 2. Remont infrastruktury drogowej Inwestycja obejmuje remont dróg gminnych oraz budowę chodnika przy głównej drodze prowadzącej przez wieś. 3. Utworzenie szlaku konno rowerowego po puszczy sandomierskiej Zadanie będzie polegać na wytyczeniu szlaku przez tereny leśne dawnej puszczy sandomierskiej od stadniny znajdującej się w naszej wsi do następujących ośrodków jeździeckich: Leśna Wola, Wysoka Głogowska-Osieczyna, StobiernaCisowiec, Zalesie koło Czarnej Łańcuckiej i w perspektywie do dalszych miejscowości Puszczy Sandomierskiej 4. Budowa Wiejskiego Ośrodka Rekreacyjnego Zadanie powyższe zostanie podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci. W drugim etapie wybudowane Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina zostaną: boiska do piłki siatkowej plażowej, koszykówki, piłki ręcznej, pole biwakowe oraz zaplecze sanitarne. Obiekty te zostaną wybudowane w sąsiedztwie jeziorka zalewowego 5. Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Remont będzie polegał na wymianie więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz stolarki budowlanej i niezbędnych poprawek murarskich 6. Modernizacja parkingów Istotnym zadaniem w miejscowości Tajęcina jest modernizacja dwóch parkingów (przy kaplicy i domu ludowym) oraz montaż lamp oświetleniowych przy parkingach 7. Budowa jeziorka rekreacyjnego Zadanie to będzie polegało na zaprojektowaniu, wytyczeniu i wykopaniu zbiornika zalewowego, dodatkowo będzie wybudowany jaz spiętrzający wodę na rzeczce przepływającej przez sołectwo 8. Modernizacja i budowa przystanków autobusowych MPK Powyższe zadanie będzie polegać na utworzeniu zatoczek autobusowych oraz postawieniu zadaszonych przystanków dla pasażerów.

UZASADNIENIE REALIZACJI ZADAŃ Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju kultury w miejscowości Tajęcina, podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców. Rozwój infrastruktury technicznej ma znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki i zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców.

1. Modernizacja i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego. Inwestycja będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolic. Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania dzieci i młodzieży. Ponadto inwestycja ta podniesie walory kulturalne i rekreacyjne miejscowości Tajęcina. Realizacja inwestycji pozwoli zagospodarować wolny

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina czas dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczyni się do rozwoju intelektualnego i fizycznego jej mieszkańców oraz umożliwi w przyszłości reaktywację Koła Gospodyń Wiejskich.

2. Remont infrastruktury drogowej. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców wsi Tajęcina oraz okolic.

3. Utworzenie szlaku konno rowerowego po puszczy sandomierskiej Powyższe zadanie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności wsi pod względem agroturystycznym oraz wpłynie na ożywienie turystyki konnej i rowerowej gminy Trzebownisko i okolic Rzeszowa.

4. Budowa Wiejskiego Ośrodka Rekreacji. Zadanie powyższe przyczyni się do poprawy dostępności do bazy rekreacyjne zapewnienia dzieciom i ich rodzicom odpowiedniego miejsca do spędzania wolnego czasu, da szanse na stworzenie komfortowego zaplecza dla mieszkańców chcących aktywnie spędzić czas uprawiając sport, pozwoli propagować zdrowy model życia tak wśród dzieci i młodzieży jak i dorosłych mieszkańców wsi. Ponadto osiągnięcie celu wpłynie między innymi na zwiększenie atrakcyjności wsi Tajecina, wzrost liczby osób uprawiających sport, rozwój młodych talentów sportowych, zwiększenie popularyzacji sportu wśród młodzieży i osób dorosłych oraz poprawę stanu zdrowia i kondycji mieszkańców (w szerszej perspektywie czasowej)

5. Rozbudowa budynku OSP Rozbudowa pozwoli na rozwój i dalszą działalność OSP

6. Budowa parkingów. Inwestycja powyższa poprawi bezpieczeństwo użytkowników dróg, jest konieczna ze względu na problem z parkowaniem koło kaplicy i domu ludowego w Tajęcinie.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina 7. Budowa jeziorka rekreacyjnego Zadanie powyższe zaspokoi potrzeby mieszkańców wsi oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Ponadto osiągnięcie celu wpłynie na atrakcyjność wsi a także na rozszerzenie gamy uprawianych sportów o sporty wodne.

8. Modernizacja i budowa przystanków autobusowych MPK. Powyższe zadanie pozwoli na dogodne i bezpieczne korzystanie z zatoczek autobusowych przez dzieci dojeżdżających do szkoły podstawowej i gimnazjum w Jasionce oraz mieszkańców wsi do Rzeszowa.

ODBIORCY PROJEKTU Odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi Tajęcina, przejezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa.

OCZEKIWANE REZULTATY Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Tajęcina przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. Ma służyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznych.

1. Modernizacja i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego. 

Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,Poprawa jakości życia mieszkańców,Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości,Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina 

Poprawa estetyki miejscowości.Integracja społeczności lokalnejAktywizacja mieszkańców

2. Remont infrastruktury drogowej. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa,Poprawa warunków życia i pracy,Poprawa estetyki miejscowości,Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. 3. Utworzenie szlaku konno rowerowego  Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży  Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi

4. Budowa Wiejskiego Ośrodka Rekreacji  Zaspokojenie potrzeb mieszkańców  Poprawa estetyki miejscowości  Poprawa dostępności do podstawowej infrastruktury  Rozwój fizyczny mieszkańców wsi

5. Rozbudowa i modernizacja budynku OSP  Zaspokojenie potrzeb społecznych  Poprawa estetyki miejscowości  Rozwój tożsamości społecznej wsi

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina 6. Budowa parkingów  Poprawa stanu bezpieczeństwa  Zmiana estetyki wsi  Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa.

7. Budowa jeziorka rekreacyjnego  Poprawa dostępności do podstawowej infrastruktury sportowej  Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości  Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży  Poprawa estetyki miejscowości. 8. Modernizacja i budowa przystanków autobusowych MPK  Zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi  Poprawa stanu bezpieczeństwa  Poprawa estetyki miejscowości

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

RODZAJ ZADANIA

ŁACZNY KOSZT

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUD. WIELOFUNKC.

900.000 zł

REMONT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

700.000 zł

UTWORZENIE SZLAKU KONNO ROWEROWEGO

250.000 zł

BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA REKREACJI

400.000 zł., w tym:

I etap – budowa placu zabaw dla dzieci

70.000 zł.

II etap - budowa boiska do piłki siatkowej plażowej, koszykówki, piłki ręcznej, pola biwakowego oraz zaplecza

330.000 zł.

sanitarnego ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU OSP

400.000 zł

BUDOWA PARKINGÓW

200.000 zł

BUDOWA JEZIORKA REKREACYJNEGO

540.000 zł

BUDOWA I MODERNIZACJA PRZYSTANKÓW

300.000 zł

AUTOBUSOWYCH MPK

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

RODZAJ ZADANIA

2007

2008

2009

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUD. WIELOFUNKC. REMONT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ UTWORZENIE SZLAKU KONNO ROWEROWEGO

BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA REKEACJI I etap - budowa placu zabaw dla dzieci II etap - budowa boiska do piłki siatkowej plażowej, koszykówki, piłki ręcznej, pola biwakowego oraz zaplecza sanitarnego ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU OSP BUDOWA PARKINGÓW BUDOWA JEZIORKA REKREACYJNEGO BUDOWA I MODERNIZACJA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH MPK

Tajęcina 2008

2010

2011

2012

2013

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Trzebownisko. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Gminy Trzebownisko, Radzie Sołeckiej miejscowości Tajęcina oraz Sołtysowi wsi Tajęcina. Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty. W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Trzebownisku zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Tajęcina. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka. W czasie trwania planu odnowy Rada Sołecka będzie aktualizowała w razie potrzeby wdrażanie planu.

PODSUMOWANIE Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 6 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Tajęcina ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.

Tajęcina 2008

Plan Odnowy Miejscowości Tajęcina

Załącznik nr 1. Mapa szlaku konno rowerowego po puszczy sandomierskiej – Rezerwat Bór ( szlak oznaczony kolorem żółtym)

Tajęcina 2008

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.