szkolenie 09.06.2016 wałbrzych

May 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download szkolenie 09.06.2016 wałbrzych...

Description

Pierwsze w Polsce i Jedyne w Europie Notyfikowane Laboratorium wykonujące badania u producenta  badania okien i drzwi zewnętrznych  badania bieżące  inspekcje ZKP ekspertyzy

SZKOLENIE 09.06.2016 WAŁBRZYCH Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2016.

Sankcje zakazowe i nakazowe w odniesieniu do wyrobu. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 wzmacnia kompetencje Głównego Inspektora Nadzoru. Ustawa o wyrobach budowlanych reguluje zasady ich znakowania, wprowadzania do obrotu oraz kontroli. Nastąpiły bardzo ważne zmiany w tych obszarach (wprowadzone ustawą z 25 czerwca o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - prawo budowlane oraz o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności), np. inaczej niż dotychczas, wszelkie rozstrzygnięcia organów nadzoru budowlanego, w razie stwierdzenia, że kontrolowany wyrób budowlany nie spełnia wymagań ustawy o wyrobach budowlanych, odnosić się będą nie do partii wyrobu, a do wyrobu! Oznacza to, że w wyniku kontroli u producenta lub importera, organ może między innymi: w drodze postanowienia - zakazać dalszego udostępniania wyrobu budowlanego, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości,

Dzięki szkoleniu, zdobędą Państwo kompleksową wiedzę na temat wymagań prawnych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE. Dowiedzą się także, jakie wymagania należy spełnić na etapie produkcji wyrobu, m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji, przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006+A1:2010. KOSZT UCZESTNICTWA 500 zł netto/osobę.

Eksperci: Małgorzata Antczak- Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych, Adam Mścichowski - kierownik Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej.

Pierwsze w Polsce i Jedyne w Europie Notyfikowane Laboratorium wykonujące badania u producenta  badania okien i drzwi zewnętrznych  badania bieżące  inspekcje ZKP ekspertyzy

Program szkolenia 8:30

Przywitanie gości

I BLOK

Legalne wprowadzenie i udostępnienie wyrobu system 3

9:00 – 10:30

• Norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności” - badania wstępne typu, - badania kontrolne, - badania kaskadowe. • Wymagania krajowe - obowiązujące normy krajowe w zakresie zasadniczych charakterystyk dla wymagań normy PN-EN 14351-1:2006+A1:2010.

Prowadzący

Adam Mścichowski - Kierownik Techniczny Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 –12:45

• Wymagania inwestorów niezgodne z dokumentami odniesienia. • Omówienie metod badań i klasyfikacji okien zgodnie z wymaganiami.

Prowadzący

Adam Mścichowski - Kierownik Techniczny Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

12:45 - 13 :15

Przerwa Obiadowa

II BLOK

Znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych

Pierwsze w Polsce i Jedyne w Europie Notyfikowane Laboratorium wykonujące badania u producenta  badania okien i drzwi zewnętrznych  badania bieżące  inspekcje ZKP ekspertyzy

13:15 - 16 :00

• Wprowadzenie - definicje • Znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. zm.) • Kontrola wyrobów budowlanych i pobieranie próbek wyrobów budowlanych do badań. • Nowe sankcje w razie stwierdzenia naruszeń. Sankcje zakazowe i nakazowe w odniesieniu do wyrobu, a nie jedynie do partii wyrobu. Jawność wyników badań próbek. Sankcje karne. Obowiązki producentów wyrobów budowlanych. • Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu Deklaracji właściwości użytkowych i sporządzaniu informacji towarzyszącej oznakowaniu CE, postępowanie administracyjne w sprawie wyrobów budowlanych nie spełniających wymagań́ ustawy o wyrobach budowlanych. • Przepisy karne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., znowelizowana ustawa o systemie oceny zgodności

Prowadzący

Małgorzata Antczak- Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych,

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.