Sprostowanie wysłane do publikacji

April 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Sprostowanie wysłane do publikacji...

Description

LANGUAGE: CATEGORY: FORM: VERSION: SENDER:

PL ORIG F14 R2.0.9.S01 ENOTICES

CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: ORGANISATION: COUNTRY: PHONE: E-mail: NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

197921 2016-123555 9.2.1 ENOTICES EU / [email protected] YES YES

1/2

Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy ul. Tamka 1 Warszawa 00-349 Polska Osoba do kontaktów: Jacek Klimek E-mail: [email protected] Faks: +48 225784747 Kod NUTS: PL127 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.ohp.pl Adres profilu nabywcy: http://opolska.ohp.pl/ Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1)

Nazwa: Grupowe wsparcie psychologiczne-treningi i warsztaty,indywidualne konsultacje psychologiczne oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży projekty "Akcja aktywizacja - EFS" Numer referencyjny: DW-11/2016/OWK

II.1.2)

Główny kod CPV 80570000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia Usługi

II.1.4)

Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla 100 uczestników w ramach realizowanego projektu "Akcja aktywizacja - EFS" następujących forma wsparcia: - grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty dla 10 grup 10-osobowych z terenu województwa opolskiego w trzech grupach wiekowych: IA, IB, II po 10 godzin zajęć na grupę; - indywidualne konsultacje psychologiczne dla 50% uczestników projektu z każdej z trzech grup wiekowych: IA, IB, II średnio po 5 godzin/osobę; - zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży jako kontynuacja zajęć z psychologiem dla 10 grup 10-osobowych z terenu województwa opolskiego w trzech grupach wiekowych: IA, IB, II po 10 godzin zajęć na grupę. Charakterystyka grup: - grupa IA – 30 uczestników w wieku 15 – 16 lat, - grupa IB – 10 uczestników w wieku 16 – 17 lat, - grupa II – 60 uczestników w wieku 18 – 24 lata.

2/2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do WZUS. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 27/09/2016 VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-118818 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 180-323129 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/09/2016

Sekcja VII: Zmiany VII.1) Informacje do zmiany lub dodania VII.1.1)

Przyczyna zmiany Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Numer sekcji: II.2.6 Zamiast: Data: 30/11/2016 Powinno być: Data: 31/05/2017 Numer sekcji: IV.2.2 Zamiast: Data: 30/09/2016 Czas lokalny: 12:00 Powinno być: Data: 10/10/2016 Czas lokalny: 12:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.