SOP Hecting Perineum

October 20, 2017 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL HECTING PERINEUM DERAJAT II. BAGIAN Disusun oleh. Fika Ayu Wulandari Tanggal 09-05-2015. Di...

Description

Kop Puskesmas STANDAR STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL HECTING PERINEU DERA!AT II

Puskesmas Siwuluh Kec. Bulakamba Brebes

BAGIAN D%susu" ole( )%ka A*u +ula"$ar% Ta"&&al ,-,/0,#/

D%per%ksa ole( '........................ Ta"&&al '.............................

Halama" # $ar% #  No........................ Ta"&&al Ta"&&al berlaku...... '...............................

SEKSI D%se1u2u% ole( '.......................... Ta"&&al '......................

e"&&a"1% No. '....................... Ta"&&al '...............................

#.TU!UAN elakuka" 1%"$aka" Hec1%"& Per%"eum #.U"1uk #.U"1uk me"$eka1ka" me"$eka1ka" 2ar%"&a"2a 2ar%"&a"2ar%"&a r%"&a" " perlukaa" perlukaa" se(%"&&a se(%"&&a proses proses pe"*embu(a" pe"*embu(a" b%sa 1er2a$%3 1er2a$%3  proses pe"*embu(a" %1u se"$%r% buka"la( (as%l $ar% pe"2a(%1a" 1ersebu1 1e1ap% (as%l $ar%  per1umbu(a" 2ar%"&a". 0. U"1uk me"&(e"1%ka" per$ara(a" *a"& 1er2a$% ak%ba1 perlukaa" *a"& me"*ebabka" pembulu( $ara( 1erbuka.

0. PENANGGUNG !A+AB   !AHROH.SE NIP 4 #-5//#,#6 #-67,0 0 ,,# 8. CARA KEGIAT KEGI ATAN AN #. Se1ela( Se1ela( ba*% la(%r3 la(%r3 9a&%"a aka" aka" me"&alam% me"&alam% pere&a"&a"3 pere&a"&a"3 ole( ole( kemu"&k%"a" kemu"&k%"a" e$ema e$ema $a" lece1. lece1. 0. Per%ksa Per%ksa $aera( per%"eum per%"eum33 9a&%"a $a" 9ul9a3 9ul9a3 u"1uk u"1uk me"&e1a(u% me"&e1a(u% apaka( apaka( a$a 1%$ak"*a 1%$ak"*a robeka" robeka"  2ala" la(%r. B%la a$a robeka" maka I"1ro%1us 9a&%"a 2u&a aka" 1ampak 1erkula% $a" 1erbuka $a"  b%sa ber:ar"a mera(3 be"&kak $a" me"&alam% lece1lece1. 8. emer% emer%ksa ksa $a" me"ca1 me"ca1a1 a1 Ta"$a Ta"$a1a" 1a"$a $a 9%1al 9%1al ;. Ko"s Ko"sul ul1a 1as% s% $e"&a $e"&a" " $ok1 $ok1er  er  /. elaksa"aka" elaksa"aka" prose$ur prose$ur pe"2a(% pe"2a(%1a" 1a" luka per%"eum per%"eum33 sesua% per%"1 per%"1a( a( $ok1er. $ok1er.

;. RUANG LINGKUP #. Ruang VK 0. Ruang Perawatan

/. PROSEDUR   Langkah-langkah penjahitan robekan perineum A. perineum A. Persiapan Alat  #. S%apka" perala1a" u"1uk melakuka" pe"2a(%1a" a. +a$a( ber%s% : Saru"& 1a"&a"3 peme&a"& 2arum3 2arum 2a(%13 be"a"& 2a(%13 kasa s1er%l3 p%"ce1  b. Kapas DTT

c. Buka spu%1 sekal% paka% #, ml $ar% kemasa" s1er%l3 2a1u(ka" $alam :a$a( DTT $. Pa1a(ka" ampul l%$oka%" 0. A1ur pos%s% boko"& %bu pa$a pos%s% l%1o1om% $% 1ep% 1empa1 1%$ur  8. Pasa"& ka%" bers%( $% ba:a( boko"& %bu ;. A1ur lampu soro1 a1au se"1er ke ara( 9ul9a < per%"eum %bu /. Pas1%ka" le"&a" < 1a"&a" 1%$ak memaka% per(%asa"3 cuc% 1a"&a" $e"&a" sabu" pa$a a%r me"&al%r  5. Paka% sa1u saru"& 1a"&a" DTT pa$a 1a"&a" ka"a" 7.Amb%l spu%1 $e"&a" 1a"&a" *a"& berasaru"& 1a"&a"3 %s% 1abu"& su"1%k $e"&a" l%$oka%" $a" le1akka" kembal% ke $alam :a$a( DTT 6. Le"&kap% pemaka%a" saru"& 1a"&a" pa$a 1a"&a" sebela( k%r% -.Bers%(ka" 9ul9a $a" per%"eum $e"&a" kapas DTT $e"&a" &eraka" sa1u ara( $ar% 9ul9a ke  per%"eum #,.Per%ksa 9a&%"a3 ser9%k $a" per%"eum secara le"&kap3 pas1%ka" ba(:a laseras% (a"*a merupaka" $era2a1 sa1u a1au $ua. Anestesi Lokal, Keuntungan Anestesi Lokal

#. Ibu leb%( merasa "*ama" =sa*a"& %bu>. 0. B%$a" leb%( leluasa $alam pe"2a(%1a". 8. Leb%( cepa1 $alam me"2a(%1 perlukaa""*a =me"&ura"&% ke(%la"&a" $ara(>. ;. Trauma pa$a 2ar%"&a" leb%( se$%k%1 =me"&ura"&% %"?eks%>. /. Ca%ra" *a"& $%&u"aka"4 L%$oca%" # @. T%$ak D%a"2urka" Pe"&&u"aa" L%$oca%" 0 @ =ko"se"1ras%"*a 1erlalu 1%"&&% $a" me"%mbulka" "ekros%s 2ar%"&a">. L%$oca%" $e"&a" ep%"ep(r%"e =memperlamba1 pe"*erapa" l%$oca%" $a" memperpa"2a"& e?ek ker2a"*a>. Tindakan Anastesi Lokal #. Ber%1a(u %bu 1e"1a"& 1%"$aka" *a"& aka" $%lakuka" 0. Tusukka" 2arum su"1%k pa$a $aera( kam%sura pos1er%or *a%1u ba&%a" su$u1 ba(:a 9ul9a. 8. Lakuka" asp%ras% u"1uk memas1%ka" 1%$ak a$a $ara( *a"& 1er(%sap ;. Su"1%ka" a"es1es% samb%l me"ar%k 2arum su"1%k pa$a 1ep% luka $aera( per%"eum /. Ta"pa me"ar%k 2arum su"1%k keluar $ar% luka ara(ka" 2arum su"1%k sepa"2a"& luka pa$a mukosa 9a&%"a 5. Lakuka" la"&ka( 0/ $%a1as pa$a ke$ua 1ep% robeka" 7. Tu"&&u #0 me"%1 sebelum melakuka" pe"2a(%1a" Penjahitan Laserasi pada Perineum #. Bua1 2a(%1a" per1ama kura"& leb%( # cm $%a1as u2u"& laseras% $% mukosa 9a&%"a. Se1ela( %1u bua1 %ka1a" $a" po1o"& pe"$ek be"a"& $ar% *a"& leb%( pe"$ek. S%saka" be"a"& k%rak%ra # cm. 0. Tu1up mukosa 9a&%"a $e"&a" 2a(%1a" 2elu2ur3 2a(%1 ke ba:a( ke ara( c%"c%" (%me" 8. Tepa1 sebelum c%"c%" (%me"3 masukka" 2arum ke $alam mukosa 9a&%"a lalu ke belaka"& c%"c%" (%me" sampa% 2arum a$a $% ba:a( laseras% kemu$%a" $%1ar%k keluar pa$a luka per%"eum ;. Gu"aka" 1ek"%k 2elu2ur saa1 me"2a(%1 lap%sa" o1o1. L%(a1 ke$alam luka u"1uk me"&e1a(u% le1ak  o1o1"*a. /. Se1ela( $%2a(%1 sampa% u2u"& luka3 pu1arla( 2arum $a" mula%la( me"2a(%1 keara( 9a&%"a $e"&a" me"&&u"aka" 2a(%1a" subku1%kuler  5. P%"$a(ka" 2a(%1a" $ar% ba&%a" luka per%"eum kembal% ke 9a&%"a $% belaka"& c%"c%" (%me" u"1uk  $%%ka1 $e"&a" s%mpul ma1% $a" $%po1o"& be"a"&"*a

7. asukka" 2ar% ke $alam rek1um 6. Per%ksa ula"& kembal% pasa luka -.Cuc% $aera( &e"%1al $e"&a" lembu1 kemu$%a" ker%"&ka". Ba"1u %bu me"car% pos%s% *a"& $%%"&%"ka" #,. Ber% %bu %"?ormas% kese(a1a" 1e"1a"& 4 a. e"2a&a per%"eum selalu bers%( $a" ker%"&  b. H%"$ar% pe"&&u"aa" oba1oba1a" 1ra$%s%o"al pa$a per%"eum"*a c. Cuc% per%"eum $e"&a" sabu" $a" a%r bers%( *a"& me"&al%r 8;  per (ar% $. Kembal% $alam sem%"&&u u"1uk memer%ksa luka Evaluasi Se1ela( $%lakuka" pe"2a(%1a"3 b%$a" (e"$akla( member%ka" "ase(a1 kepa$a %bu. Hal %"% ber&u"a a&ar %bu selalu me"2a&a $a" mera:a1 luka 2a(%1a""*a. A$apu" "ase(a1 *a"& $%ber%ka" $%a"1ara"*a 4 #> e"2a&a $aera( 9ul9a $a" per%"eum %bu selalu $alam kea$aa" ker%"& $a" bers%(. 0> e"&(%"$ar% pe"&&u"aa" oba1oba1 1ra$%s%o"al pa$a luka"*a. 8> e"cuc% per%"eum $e"&a" a%r sabu" $a" a%r bers%( seser%"& mu"&k%". ;> e"*ara"ka" %bu me"&ko"sums% "u1r%s% $a" maka"a" ber"%la% &%% 1%"&&%. /> e"&a"2urka" %bu u"1uk meme"u(% kebu1u(a" ca%ra" $alam 1ubu(3 a1au se$%k%1"*a m%"um &elas se(ar%. 5> e"&a"2urka" %bu u"1uk melakuka" ku"2u"&a" ula"& # m%"&&u se1ela( mela(%rka" u"1uk  memer%ksa luka 2a(%1a"

D%susu" ole( 4 )%ka A*u +ula"$ar%

D%per%ksa ole( 4

D%se1u2u% Ole( 4

View more...

Comments

Copyright © 2017 ZILADOC Inc.