Regulamin Promocji „Pakiety reaktywacyjne internetu Na

May 13, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Regulamin Promocji „Pakiety reaktywacyjne internetu Na...

Description

Regulamin Promocji „Pakiety reaktywacyjne internetu Na Kartę” (wersja z dnia 2.12.2015 r.)

§1 OPIS PROMOCJI 1.

Promocja „Pakiety reaktywacyjne internetu Na Kartę" („Promocja") jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o.1 („POLKOMTEL”) i adresowana do Abonentów Na Kartę2 oraz Abonentów Simplus3, którzy korzystają z taryfy Plush na Kartę bez limitu (zwanych dalej łącznie „Abonentami”).

2.

Promocja obowiązuje od dnia 02.12.2015 r. do odwołania.

3.

W ramach Promocji Klient może aktywować jednorazowy Pakiet internetu („Pakiet reaktywacyjny”): a. Pakiet 300 MB reaktywacja na krajową transmisję danych w cenie 3 zł ( „Pakiet 300 MB reaktywacja”) albo b. Pakiet 0,5 GB reaktywacja na krajową transmisję danych w cenie 5 zł ( „Pakiet 0,5 GB reaktywacja”) albo c. Pakiet 1 GB reaktywacja na krajową transmisję danych w cenie 7 zł ( „Pakiet 1 GB reaktywacja”) albo d. Pakiet 2 GB reaktywacja na krajową transmisję danych w cenie 12 zł (Pakiet 2 GB reaktywacja).

4.

Okres ważności Pakietu reaktywacyjnego jest równy Okresowi ważności pakietu cyklicznego („Okres Ważności Pakietu”). Po upływie tego okresu Pakiet reaktywacyjny nie będzie podlegał odnowieniu. § 2 ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETU REAKTYWACYJNEGO

1.

W celu skorzystania z Promocji należy: a. posiadać na koncie jeden z cyklicznych pakietów internetu4, b. znajdować się w Okresie ważności dla Usług wychodzących (tj. w okresie, w którym może wykorzystać Wartość konta i korzystać z Usług), c. posiadać na koncie środki pozwalające na pobranie opłaty za Pakiet reaktywacyjny, d. włączyć Pakiet reaktywacyjny zgodnie z instrukcją podaną w pkt 2 poniżej:

2.

W celu włączenia Promocji należy: a. wpisać na klawiaturze telefonu krótki kod zatwierdzony przyciskiem „zadzwoń” zgodnie z poniższą tabelą: Pakiet Pakiet 300 MB reaktywacja Pakiet 0,5 GB reaktywacja Pakiet 1 GB reaktywacja Pakiet 2 GB reaktywacja b. c. d.

Opłata 3 zł 5 zł 7 zł 12 zł

Kod włączenia *121*11*11# *121*11*12# *121*11*13# *121*11*14#

lub zalogować się do Plus Online: www.online.plus.pl lub zalogować się Mobilnego Plus Online lub zadzwonić do Działu Obsługi Klienta pod nr 6011026015.

Włączenie Promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez POLKOMTEL krótkiego kodu lub włączenia Promocji na stronie internetowej www.online.plus.pl lub przez aplikację Mobilny Plus Online lub kontaktu z konsultantem. Momentem włączenia Promocji jest dzień i godzina, kiedy POLKOMTEL wysłał do Abonenta wiadomość tekstową SMS potwierdzającą aktywację Promocji.

POLKOMTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3 510 300 000 PLN, NIP: 52710-37-727, REGON: 011307968, Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent), e-mail: [email protected] 2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.). 3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014 r.). 4 Szczegóły dotyczące cyklicznych pakietów internetu znajdują się w regulaminach promocji dostępnych na stronie internetowej www.plushbezlimitu.pl. 5 Opłata, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą, z której korzysta Abonent. 6 Pod warunkiem, że Abonent posiada dostęp do technologii LTE na podstawie innych oferowanych przez POLKOMTEL promocji. 1

§ 3 OPIS DZIAŁANIA PAKIETU REAKTYWACYJNEGO 1. 2.

W przypadku włączenia Pakietu reaktywacyjnego podczas trwania sesji (połączenia z internetem), należy najpierw dokonać rozłączenia transmisji danych, a następnie ponownie nawiązać połączenie. Abonent może mieć na koncie aktywną dowolną ilość Pakietów reaktywacyjnych.

3.

Aktywacja Pakietu reaktywacyjnego możliwa jest zarówno w trakcie korzystania, jak i po zużyciu cyklicznego pakietu internetu. W przypadku wykorzystania pakietu cyklicznego Pakiet reaktywacyjny przywraca pełną prędkość transmisji danych po wykorzystaniu cyklicznego pakietu internetu oraz dolicza aktywowaną ilość jednostek MB/GB w zależności od rodzaju aktywowanego Pakietu reaktywacyjnego. Okres Ważności Pakietu reaktywacyjnego odpowiada okresowi ważności cyklicznego pakietu internetu.

4.

Pakiet reaktywacyjny obejmuje krajową transmisję danych w technologii LTE6, HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE, GPRS.

5.

W technologii HSPA+, HSPA, HSDPA, 3G (UMTS), EDGE, GPRS: a. Pakiet reaktywacyjny obejmuje dostęp do internetu poprzez Punkty Dostępu (APN): WAP (wap, wap.plusgsm.pl, plus); internet (Internet, www.plusgsm.pl, plus), b. Pakiet reaktywacyjny nie obejmuje pakietowej transmisji danych w ramach usług: MMS, „Naciśnij i mów” oraz „Video Streaming”, które rozliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent bądź regulaminem promocyjnej usługi „Naciśnij i mów”, c. transmisja danych przy połączeniach z portalem Plus.pl nie pomniejsza jednostek dostępnych w ramach Pakietu reaktywacyjnego, a opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent bądź Regulaminem Promocji „Plus.pl najlepszy portal w komórce bez dodatkowych opłat”. W technologii LTE: a. Pakiet reaktywacyjny obejmuje dostęp do internetu poprzez Punkt Dostępu (APN): plus, b. Pakiet reaktywacyjny nie obejmuje pakietowej transmisji danych w ramach usług: MMS, „Naciśnij i mów”, które rozliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent bądź regulaminem promocyjnej usługi „Naciśnij i mów”, c. transmisja danych przy połączeniach z portalem Plus.pl nie pomniejsza jednostek dostępnych w ramach Pakietu reaktywacyjnego a opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent bądź Regulaminem Promocji „Plus.pl najlepszy portal w komórce bez dodatkowych opłat”, d. korzystanie z usługi „Video Streaming” w ramach promocji "Transmisja Video Streaming" w technologii LTE jest rozliczane zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent.

6.

W celu transmisji danych w technologii LTE, oprócz posiadania telefonu wspierającego LTE, przebywania w zasięgu LTE i posiadania karty USIM, należy włączyć Usługę LTE. W celu włączenia Usługi LTE należy: a. na klawiaturze telefonu wpisać krótki kod *101*11*24# zatwierdzony przyciskiem „zadzwoń” albo b. zadzwonić do Działu Obsługi Klienta pod nr 6011026015 albo c. zalogować się do Plus Online: www.online.plus.pl.

7.

Szczegóły dotyczące Usługi LTE znajdują się w Regulaminie Promocji „Darmowy dostęp do LTE w Plusie na Kartę” dostępnym na stronie internetowej www.plushbezlimitu.pl.

8.

Ilość danych w Pakiecie reaktywacyjnym obejmuje łącznie zarówno dane odbierane, jak i wysyłane przez Abonenta. Transmisja danych w ramach Pakietu reaktywacyjnego rozliczana jest w czasie rzeczywistym, rozdzielnie dla danych wysyłanych i odbieranych, zgodnie z jednostką taryfikacyjną określoną w Cenniku taryfy, z której korzysta Abonent.

9.

Po przekroczeniu jednostek dostępnych w ramach Pakietu reaktywacyjnego w danym Okresie Ważności Pakietu, prędkość transmisji danych zostanie ograniczona i nie będzie wyższa niż 32 kb/s. Abonent nie zostanie obciążony dodatkową opłatą za transmisję danych. Abonent zostanie poinformowany o zmianie parametrów transmisji danych za pomocą wiadomości tekstowej SMS.

10. Niewykorzystany limit jednostek danych w ramach Pakietu reaktywacyjnego nie jest dostępny po upływie danego Okresu Ważności Pakietu i nie jest zwracany w jakiejkolwiek formie. 11. Abonent może sprawdzić pozostały limit jednostek danych dostępnych w Pakiecie reaktywacyjnym oraz dzień, w którym upływa Okres Ważności Pakietu reaktywacyjnego lub Promocji za pomocą krótkiego kodu: *136# zatwierdzonego przyciskiem „zadzwoń”. 12. W celu sprawdzenia promocji, które są aktywne na koncie należy: a. wpisać na klawiaturze telefonu krótki kod *136# zatwierdzony przyciskiem „zadzwoń” albo b. zalogować się do Plus Online: www.online.plus.pl albo c. zalogować się Mobilnego Plus Online.

§3 INFORMACJE DODATKOWE 1. 2.

3.

Informacja o odwołaniu Promocji zostanie podana przez POLKOMTEL do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.plushbezlimitu.pl. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi (dla umów zawartych przed 25.12.2014r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę (dla umów zawartych od 25.12.2014 r.) oraz Cennika taryfy, z której korzysta Abonent. Regulamin Promocji, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenniki są dostępne na stronie internetowej www.plushbezlimitu.pl i w siedzibie POLKOMTEL.

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.