Druk nr 111

April 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Druk nr 111...

Description

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ............... z dnia ...............

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział

Treść

Rozdział

600 60014

Wartość

Transport i łączność

11 686 719,00

Drogi publiczne powiatowe

11 686 719,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 279 394,00

Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4314W Poświętne -Turze na rzece Rządza, gm. Poświętne

1 250 000,00

Przebudowa ciągu drogowego Kuligów-Józefów-Kowalicha-Marianów, gm. Dąbrówka

350 000,00

Modernizacja skrzyżowania w ul. Wileńskiej i ul. Ogrodowej w Wołominie

400 000,00

Montaż azyli drogowych na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych

50 000,00

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - montaż znaków aktywnych

50 000,00

Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, gm. Tłuszcz Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne Projekt przebudowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan Poświętne Projekt drogi w Starowoli Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4316W na odcinku od 1-go Maja w Wołominie do ronda w Majdanie, gm. Wołomin

600 000,00 51 394,00 1 670 000,00 50 000,00 100 000,00

Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej 4331W w msc. Dzięcioły, gm. Tłuszcz

30 000,00

Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Kury, gm Tłuszcz

30 000,00

Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4344W w msc. Wójty, gm. Jadów

30 000,00

Projekt przebudowy mostu na drodze powiatowej Nr 4334W msc Lipka, gm. Klembów

30 000,00

Projekt, przebudowy mostu w Zawadach na drodze powiatowej Nr 4306W, gm. Radzymin

30 000,00

Przebudowa chodnika w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Skorupki, gm Ząbki

200 000,00

Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej w Kobyłce

700 000,00

Przebudowa drogi na odcinku Zagościniec - Helenów - projekt gm. Wołomin Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od msc. Jadów do msc. Myszadła, gm. Jadów

150 000,00 1 750 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4306 na odcinku Radzymin - Zawady, gm. Radzymin

600 000,00

Przebudowa przepustu drogowego w msc Myszadła gm Jadów

155 000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie, gm. Radzymin

400 000,00

Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 4351W w msc. Poświętne ul. Mikołaja Kopernika, gm. Poświętne

60 000,00

Remont mostu w Dąbrówce Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc. Lipka, gm

100 000,00 1 350 000,00

Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku KuligówCzarnów, gm Dąbrówka

90 000,00

Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4330W w msc. Miąse, gm. Tłuszcz

30 000,00

Projekt budowy chodnika w ul. Wolności w Zielonce, gm. Zielonka

50 000,00

Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. Ząbki

50 000,00

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4303W na odcinku Radzymin- tory kolejowe Łąki do granicy powiatu

60 000,00

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Nr 4329W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50

133 000,00

Przebudowa ul. Krechowieckiej w Kobyłce, Gm. Kobyłka

500 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ............... z dnia ...............

Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin

50 000,00

Projekt budowy chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc. Chajęty, Gm. Dąbrówka

30 000,00

Projekt przebudowy ul. Wiejskiej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz

100 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

407 325,00

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla gm Jadów na realizację zadania Przebudowa ulicy Leśnej w msc Urle

150 000,00

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Radzymin na realizacje zadań Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i funkcjonalności układu kominukacyjnego śródmieścia Radzymina przez przebudowę dróg gminnych - Czartoryskiego, Batorego, 11-go Listopada oraz Daszyńskiego wraz z rejonem skrzyżowania z droga powiatową ul. Norwida

630

63003

Dotacja celowa dla gm Kobyłka Wybudowanie ścieżek rowerowych , ciągów pieszorowerowych przy ul Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce

240 000,00

Turystyka

212 000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

212 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

212 000,00

Projekt Strefa wypoczynku przy DPS w Zielonce

35 000,00

Projekt Szlaki - uzupełnienie siatki szlaków

28 000,00

Projekt Grill urządzenie miejsc do grillowania oraz wyposażenie ich w stacje naprawy rowerów

21 000,00

Projekt NW - budowa trasy Nording Walking w Zielonce

750

75020

75075

75095

754

75410

75495

17 325,00

28 000,00

Uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach Natura 2000 Kuligów 2020

100 000,00

Administracja publiczna

268 499,00

Starostwa powiatowe

150 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

Zakupy sprzętu komputerowego

150 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

60 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,00

Zakup i montaż tablic informacyjnych ( bilbordy reklamowe )

60 000,00

Pozostała działalność

58 499,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

58 499,00

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

58 499,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

77 000,00

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

50 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

50 000,00

Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

50 000,00

Pozostała działalność

27 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

27 000,00

Zakup serwera w ramach projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

27 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ............... z dnia ...............

801

80102

80120

80130

Oświata i wychowanie

7 022 300,00

Szkoły podstawowe specjalne

2 144 500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 140 000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

2 000 000,00

Projekt i montaż windy zewnętrznej przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie

50 000,00

Wykonanie wentylacji i urządzenie łazienki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie

90 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 500,00

Zakup podnośnika dla niepełnosprawnego ucznia w ZSS w Ostrówku

4 500,00

Licea ogólnokształcące

3 200 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 200 000,00

Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną

3 200 000,00

Szkoły zawodowe

1 527 800,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 527 800,00

Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkól Ekonomicznych w Wołominie

100 000,00

Wykonanie projektu technicznego i budowa szklarni wraz zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie

100 000,00

Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach

80195

851

85111

852

85201

85202

1 000 000,00

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie wymiana instalacji CO i CWU

200 000,00

Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie - wymiana stolarki okiennej

127 800,00

Pozostała działalność

150 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

Budowa Powiatowego Rozwoju Edukacji wraz z rozbudową siedziby biblioteki

150 000,00

Ochrona zdrowia

2 000 000,00

Szpitale ogólne

2 000 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

2 000 000,00

Dotacja celowa -Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska,gm. Wołomin

2 000 000,00

Pomoc społeczna

350 000,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

100 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

Przebudowa budynku kuchni w Domu Dziecka w Równem

100 000,00

Domy pomocy społecznej

250 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

250 000,00

Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce

200 000,00

Przebudowa kotłowni w budynku administracyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie

50 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ............... z dnia ...............

854

85406

900

90004

921

92113

926

92601

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

10 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

Zakup wentylatorów sufitowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu

10 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

150 000,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

150 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

Modernizacja parku przy obiekcie pałacowym w Chrzęsnem

150 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

31 000,00

Centra kultury i sztuki

31 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

31 000,00

Dotacja dla Centrum Dziedzictwa i Twórczości zakupy inwestycyjne

31 000,00

Kultura fizyczna

150 000,00

Obiekty sportowe

150 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

Wyposażenie Centrów Sportu Osób Niepełnosprawnych przy zespołach szkół specjalnych

150 000,00

Razem

21 957 518,00

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.