ေ ပနငညေ ပငည

November 29, 2017 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

ဇိမ်တွေ့ပြီး ဖီးလ်တက်လာပြီ မဟုတ်လား " ဖင်လိုး အဖုတ်ဖိ လုပ်နေရင်း အောင်မင်းက မေးလေသည်။ " ဟာ .. သိဘူးကွာ။...

Description

ေပါင္ ျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာတခု မွ တခု မွ ေက်းေတာသူ ေလး ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ သည္ ကု မၸ ဏီ တခု မွ အ၀ယ္ ေတာ ္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးနွ  ္င့င့ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္ က်ခဲ  ့သည္ သည္ ။ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္ က်ခ်ိ န္ တြင္င္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ၃၇ ႏွ စ္၊ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ၁၇ ႏွ စ္၊ အသက္ က  က ၂၀ေလာက္ ကြ  ကြ ာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ငွ ့အိ အ မ္ိ ေထာင္ ေထာင္ က်ျပီ းေနာက္ ျပီ းေနာက္ ပိ    ုပိင္င း္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး လု ပ္ငန္ ငန္ းမ်ားတိ  ု းတက္ ကာ  ကာ ရန္ ကုန္န ျမိ ္ ႕ဳ ဒဂံ  ု ျမိဳ႕သစ္ ဘက္ တြ  တြင္င္ အိ မ္ေလးတလံ ေလးတလံ  ု းပင္ ၀ယ္ ယူ  ယူ ပိ  ုင္ငဆိ ဆ ္   ုိင္င္ လာခဲ  ့ေလသည္ ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လံ  ု းၾကီ းေပါက္ လွ  လွ ျဖဴျဖဴေခ်ာေခ်ာေတာင့   ္ေတာင့ ေတာင့  ္ ၾကီ းျဖစ္၏။ ၏။ ရင္ ထြား  တင္ ကားျပီး ဆိ  ုဒ္ဒ ၾကီ ္  းသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အလြန္န ပင္ ္ ခ်စ္ ခ်စ္ သည္ ။  ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ လည္ း း သူအိ အ မ္ိ  တြင္င္   ိရွေနသည့ ေနသည့  ္အခ်ိ အခ်ိ န္ မ်ားတြ င္ ခ်စ္ ဇနီ းေလးကိ  ု ညတိ  ုင္င းလိ ္   ု လိ  ု ပင္ လိ  ု းေနခဲ  ့သည္ သည္ ။ သု  ိ႕ရာတြ ႕ရာတြင္င္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး၌ အားနည္ းေသာေပ  းေသာေပ်ာ့ ကြ က္ တခု  တခု  ိရွရ၏။ ွ၏။ သူ၏လီ ၏လီ းသည္ အထေႏွ းျပီ း အက်ျမန္ ေနျခင္ းပင္ ျဖစ္သည္ သည္ ။ အရြ ယ္ အစားကေတာ ့ ၾကီ းပါ၏။ အျပည့  ္အ၀ အ၀ မတ္ ေတာင္ေနခ်ိ ေနခ်ိ န္ဆိ ဆ  ု လွ ိ  ်င္ ဆယ္ လက္  လက္ မခန္  မခန္႕ ရွည္ ည ကာ  ္ ကာ လံ  ု းပါတ္ က  က သံဗူဗ းခြ ူ   ံေလာက္ ေလာက္ တု တ္ သည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ လီ း  ၾကာၾကာမေတာင္  ုနိနိင္င္။ မတ္ ေတာင္ လာဘိ  ု႕လဲ ႕လဲ အခ်ိ န္အေတာ အေတာ ္  ယူရသည္ ရသည္ ။ ေတာင္ လာေအာင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ အခ်ိ န္အေတာ အေတာ ္ ၾကာေအာင္ ေပြ႕ဖက္ ႕ဖက္ နမ္ းစု ပ္ ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ ပြ  ပြ တ္ သပ္ေပးရသည္ ေပးရသည္ ။ ေတာင္ လာျပီ း  တက္ လု  လု ပ္ေသာအခါတြ ေသာအခါတြင္င လဲ ္ သု တ္ ရည္ ထြ  ထြ က္ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ေစ ေစ မထြ က္ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ေစ ေစ နွ စ္ မိနစ္ နစ္၊ သံ  ု းမိနစ္ နစ္ေလာက္ ေလာက္ ၾကာလွ  ၾကာလွ ်င္ ျပန္ လည္ ေပ်ာ့ ေခြ သြ ားျပန္သည္ သည္ ။ ျပီ းလွ ်င္ ထိ  ုေန႕အဖိ ေန႕အဖိ  ု႕ ထပ္ မေတာင္ေတာ ေတာ ့ ေပ။  လင္ေကာင္ ေကာင္ းရသျဖင့  ္ ေအးေအးခ်မ္ းခ်မ္ ေအးေအးခ်မ္ းခ်မ္ းျပည့  းျပည့  ္ ျပည့  ္ စံ  ု စု  ံ ေနထိ  ုင္င  ့္ခဲခရေသာ ဲရေသာ ္  လည္ း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး၏လီ းတံ ၾကီ း အထေႏွ း အက်ျမန္ မႈ ျမန္ မႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ကာမအရသာ တင္ းျပည့  ္ က်ပ္ ျပည့ ပ္ ျပည့  ္ မခံ စားခဲ  ့ရေပ။ ရေပ။  ထိ  ုသိ သ  ု႕ျဖင့ ႕ိ ျဖင့  ္ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္သက္ သက္ ၃ႏွ စ္ေက ေက် ္ ာ သြ ားသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ညီ ည မီ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ သည္ လည္  လည္ း  း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕နွ ႕နွ  ္င့င့အတူ အတူ လာေနသည္ ။ သူ က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ထက္ ၂ႏွ စ္ ငယ္ သူ ျဖစ္၏။ ၏။ အစ္ မႏွ  ္င့ငခ့ ဲအိ အ  ု တိ ိ   ု႕႕  ကာမစပ္ ယွ က္ ၾကသည္  ၾကသည္ ကိ  ကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္  ုဖိ႕ က်ိ းဳ စားေနခဲ  ့သည္ သည္ ။ တညတြင္င္ ထရံ၌ ၌ အေပါက္ တခု  တခုေတြ ေတြ႕ရသျဖင့ ႕ရသျဖင့  ္ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ရာ ရာ ထိ  ုညသည္ ညသည္ လည္  လည္ း း လျပည့  ္ညျဖစ္ ညျဖစ္ေန၍ ေန၍ အေတာ ္ အသင့  ္  ျမင္ေတြ ေတြ႕ခဲ ႕  ့ခဲရသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းလွသူ သူ ျဖစ္ေလရာ ေလရာ လင္ မယားစပ္ ယွ က္ ရာတြင္င ပင္ ္   ထမီ လွန္န္ေပးယံ ေပးယံ  ု မွ ်သာ ျပဳေပရာ ၾကည့  ္  ္ရတာသိ ရတာသိ ပ္ေတာ ေတာ ့ မပီ ျပင္  ့ခဲခ ပါ။ ဲ တကယ္ ေတာ ့  ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေခ်ာင္ းၾကည့ ခ်ာင္ းၾကည့  ္ ျဖစ္  ့ခဲခေသာအေပါက္ ဲေသာအေပါက္ သည္ ေအာင္ မင္ း ေဖာက္ ထားျခင္  ထားျခင္ းျဖစ္၏ ေအာင္ မင္းက အညာသား။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး မိ တ္ ေဆြ။ ..တရု တ္ သူေဌးတေယာက္ ေဌးတေယာက္ ၏ လူ ယံ  ုေတာ ေတာ ္ ။ မိန္န းမကိ ္  စၥ ႏွ  ္င့င ပါတ္ ့ သက္ လွ  လွ ်င္ (ဇ)ရွ  ိသူ သူ။ လွ ်င္ လည္ င္ လည္ းလွ  းလွ ်င္ သလိ  ု အမ်ိ ဳးမ်ိ းဳ လည္  းကြ  းကြ ၽမ္ းသည္ ။ သူေဌးကေတာ ေဌးကေတာ ္ တရု တ္ မၾကီ  မၾကီ းေတြႏွႏ  ္ွင့င့ အလု ပ္ ျဖစ္  ့ခဲခ တာ ဲ မနည္ းလွ  းလွေတာ ေတာ ့ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ေနမႈ ေနမႈ ကိ  ု ေအာင္ မင္ းက အမိ ဖမ္ းကာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ပါကင္ ဖြ  ္င့င့၍ အပီ ပင္ လိ  ု းပစ္  ့ခဲခဲသည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွာ ေအာင္ မင္းကိ  ု အလြန္န ပင္ ္ က်သြားကာ ေအာင္ မင္ းစိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ အလိ  ု းခံေနေလေတာ ေနေလေတာ ့ သည္ ။ ေရွ႕ပိ ႕  ုပိင္င းသာမက ္ ဖင္ ကိ  ု ပါ ေအာင္ မင္ းက လိ  ု းေလ့   ိရွ၏။ ၏။ ေန႕ခင္ းဘက္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက အလု ပ္သြ သ ား၊ ြ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က အျပင္သြ သာြ းေနခ်ိ န္ မ်ားတိ  ုင္င း္ ေအာင္ မင္ းက

ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု လာလာ လိ  ု းတတ္ ေလသည္ ။ တေန႕ေတာ ့ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ း ဖင္ လိ  ု းေနစဥ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အျပင္ အျပင္ မွ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ လာေလရာ  လာေလရာ ...  ________________________________________  _______________________ _________________  ထိ  ုေန႕က ေန႕က ေစ်း၀ယ္ သြ ားမည္ ဆိ  ု ျပီ း အိ မ္ ကထြ က္ လာျပီ  လာျပီ းမွ ဧည့  ္ခန္ ခန္ းစားပြ  ဲေပၚတြ ေပၚတြင္င ပိ  ု္  က္ ဆံအိ အ တ္ ိ ေမ့ က်န္ ေနရစ္သျဖင့ သျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အိ မ္ ျပန္ လာခဲ  ့ရ၏ ရ၏ အိ မ္ ထဲ ၀င္ လိ  ု က္ သည္ နွ  ္င့င့ မိ မိ တိ  ု႕အိ ႕အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲမွ အသံေတြ ေတြ  ၾကားေနရသျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အသာ အကဲခပ္ ခပ္ ေနမိသည္ သည္ ။ စူ းစမ္းေနရင္ း အိ ပ္ခန္ ခန္းနံရံရ တြ ံ င္င္အေပါက္ အေပါက္ တခု  တခုေတြ ေတြ႕ရသျဖင့ ႕ရသျဖင့  ္ မသိ စိ တ္ က  က အလိ  ု လိ  ု ပင္ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ မိေအာင္ ေအာင္ ေစ့ေဆာ ေဆာ ္ သြ ားေလသည္ ။ အိ ပ္ခန္ ခန္ းကု တင္ေပၚတြ ေပၚတြင္င ကား ္ ... ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ဖင္ ၏ဖင္ ကိ  ု ခပ္ မွန္န မွ္ န္န တခ်က္ ္  ျခင္  ျခင္ း အသာ အယာ ေဆာင့  ္ေဆာင့ ေဆာင့  ္၍ လိ  ု းေနေလသည္ ။ မိ မိ၏ညီ ၏ညီ မျဖစ္သူ သူ  ဖင္ လိ  ု းခံေနပံ ေနပံ  ု ျမင္ ကြင္င းကိ ္   ု ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ ရင္ေတြ ေတြ ပန္ းေတြ တုန္န ကာ ္ မ်က္ နွ ာပူ ထူ ဖိန္န းရွ ္   ိန္နး္ လ်က္   တမ်ိ းဳ ၾကီ းျဖစ္ ၾကီ းျဖစ္ ကာ စိ တ္ ေတြ အရမ္ းပင္ လႈ ပ္ရ ားလာမိ ွ ၏။ ၏။ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္သည္ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ေသာေၾကာင့ ေသာေၾကာင့  ္ ေယာက္ ်ားနွ   ္င့ မိန္န းမ ္ ကာမစပ္ ယွ က္ မႈ  မႈ ကိ  ု အထူ းအဆန္ းေတာ ့  မဟု တ္ ပါ။  ပါ။ ဒါေပမယ့  ္ မိန္န းမတံ ္ ဆာထဲ ဆာထဲသိ သ  ု႕႕ိ  ေယာက္ ်ားလိ င္ တံသြ သ တ္ ြ သြင္င းစပ္ ္  ယွ က္ မႈ  မႈ ေလာက္ သာ သိသည္ သည္ ။ စအိ  ု ထဲသိ သ  ုိ႕ ထိ  ု းသြင္င းကာ ္  ဖင္ လိ  ု းျခင္းဆိ  ုသည္ သည္ ကိ  ကိ  ု ၾကားလည္ းမၾကားဘူ  းမၾကားဘူ း၊ ဒီ လိ  ု လု ပ္ လိ  ု႕ ရလိ မ့  ္ မည္ ဟု  ဟု လည္ း း မထင္  ့ခဲခ မိဲ ။ ဒီသိ သ  ု႕ေသာ ိ႕ေသာ  ျပဳမ မႈ ူ မႈ ူ  မ်ိ းဳ ျဖင့  ္ စပ္ ယွ က္ သူေတြ ေတြ   ိရွ လိ မ့  ္ မည္ ဟု  ဟု ကား ေတြးပင္ မေတြ းမိ  ့ခဲခေဲ ပ။ ယခုေတာ ေတာ ့   မိ မိညီ ည မအရင္ ီ  းေခါက္ ေခါက္ ကိ  ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င္ ဖင္ လိ  ု းခံေနပံ  ု ကိ  ု မ်က္  ၀ါးထင္  ၀ါးထင္ ထင္ေတြ ေတြ႕ျမင္ ႕ျမင္ရကာ ရကာ ရွ က္ ေၾကာက္ ရင္ ဖိ  ု လွ ်က္ ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င လည္ ္  း း စိ တ္ ေတြ   ုႏိ းၾကြ လာေလေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းက သိ ပ္ မၾကမ္ းေသး။ တအားလည္ းမေဆာင့  ္ေသး။ ေသး။ .. ေကာင္ မေလးခံ  ုနိနိင္င ယံ ္   ုသာ သာ အသာ အယာ ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းခ်င္ း  းခ်င္ း  ထိ  ု းသြင္င းလႈ ္  ပ္ရွရ ားေပးေနသည္ ွ ။ အပ်ိ ဖဳ င္ ေခါင္ းေပါက္ ေလးက က်ဥ္ းၾကပ္ ဥ္ းၾကပ္၏။ ၏။ ေအာင္ မင္ းက  ဖင္ လိ  ု းကြ ၽမ္ းက်င္ သူ ျဖစ္သည့ သည့  ္အတိ အတိ  ုင္င း္ ဖင္ ထဲ လီ းအ၀င္ေခ်ာေအာင္ ေခ်ာေအာင္ ထိ  ု းသြင္င းျပန္ ္  ထု တ္ လု ပ္ တတ္ သည္ ။ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ုအပီ အပီေဆာ ေဆာ ္  ထားျပီ းမွ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲေျပာင္ ေျပာင္းလိ  ု းေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့ ေသာေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္ း၏လီ းေခ်ာင္းၾကီ းသည္ ၾကီ းသည္ ေစာက္ ေရမ်ား က်က်နနလိ  မ္  မ္ းက် ထားကာ ံ ထားကာ ံ ဆီ  ဲရႊရ  ဲႊရႊရႊသု သ တ္ ု  ထားသလိ  ထားသလိ  ု ေခ်ာမႊ တ္ ေခ်ာမႊ တ္ ေနသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏စအိ ၏စအိ  ု တြင္င လည္ ္ း အဖု တ္ မွ  မွ စီ းထြ က္ ယိ  ယိ  ု က်လာေသာေစာက္ ရည္ တိ  တိ  ု႕႕  စိ  ုေနသည္ ေနသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ တင္ းတင္ းၾကပ္ ၾကပ္ ျဖစ္ေနသည့ ေနသည့  ္ တိ  ုင္င္ လီ းသည္ ဖင္  ဖင္ ထဲသိ သ  ုိ႕ စီ းစီ းပိ  ုင ပိ  ု္ င္င္ တိ  ု း၀င္ ျပန္ ထြ က္  အလု ပ္ ျဖစ္ လွ ်က္   ိရွ၏။ ၏။ ေအာင္ မင္းသည္ ဖင္  ဖင္ လိ  ု းေနရင္ း ေကာင္ မေလး၏ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ကိ  ကိ  ု လဲ  ပြ တ္ ေပးေနေသးသည္ ။ ဖီ လင္ ဖီ လင္ ပိ  ု တက္ လာေအာင္  လာေအာင္ ဖန္ တီ းေပးေနျခင္ းဟု ဆိ  ု  ုနိနိင္င္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ပက္ လက္  လက္ လွ  လွန္န္ေနလွ ေနလွ ်က္ ေအာင္ မင္ းက အေပၚမွခ ကာ ြ ဖင္ ထဲသိ သ  ုိ႕လီ ႕လီ းထိ  ု းသြင္င းေနသည္ ္  မိ    ုမိ႕႕ ေကာင္ မေလး ဖင္ဆု ဆ  ံ ၾကီ ု  းက   ုပံ မွန္နအေနအထားထက္ ္အေနအထားထက္ ပိ    ုပိ ၾကြ ကာ ေကာ ့  တက္ ေနေလသည္ ။ ေပါင္ ၾကီ းႏွ စ္ေခ်ာင္ းက ေခ်ာင္ းက ကားထြ က္ ေနရာ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု အပီ ျဖဲ ျပထားသလိ  ု ျဖစ္ေနေလေတာ ေနေလေတာ ့ ၏။ ေအာင္ မင္ းက ထိ  ုအဖု အဖု တ္ ၾကီ းေပၚတြင္င္ ညလက္ ၀ါးကိ  ၀ါးကိ  ုအု အ ပ္ု  ကာ လက္ ဖေနာင့  ဖေနာင့  ္ႏ  ္ွင့င့ အသာဖိ ျပီ း က် တ္ ိ တ္ ိ ၍က် တ္ ိ တ္ ိ ၍  ပြ တ္ ေပးေနျခင္ း ျဖစ္၏။ ၏။ ေပၚေပါက္ လာေသာ  လာေသာ အာရံ  ု က တမ်ိ းဳ ဆန္ းသည္ ဆန္ းသည္ ။ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ က  က် ဥ္ းက ဥ္ းက်ဥ္ းေလးထဲ ဥ္ းေလးထဲသိ သ  ု႕႕ိ   လီ းတံ မာတု တ္ တု  တု တ္ ၾကီ  ၾကီ းကိ  ု ထု  ိ းသြင္င းကာ ္ လိ  ု းေနသည့  ္အတြ အတြ က္ နာျပီ းေအာင့  ္ေသာ ေသာ ေ၀ဒနာကိ  ုေတာ ေတာ ့  ခံ စားေနရသည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ ထိ  ုေ၀ဒနာတြ ေ၀ဒနာတြင္င္ ထူ းျခားေသာ အရသာက ေရာျပြန္န းလွ ္  ်က္ ေပၚေပါက္ ေနေလရာ

ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ခမ်ာ တကြ ၽတ္ တကြ ၽတ္ ကြ  ကြ ၽတ္ ညဥ္ းျငဴရင္း၊ တအီ းအီ  းအီး တဟားဟား ေအာ္ ဟစ္ရင္ ရင္ း ေအင္ မင္ းဖင္ လိ  ု းေနမႈ ကိ  ု  မျငင္ းပါယ္   ုနိင္င ပဲ္ ၾကည္ ျဖဴ  ျဖဴစ ာပင္  ြ ာပင္ ခြ  ္င့င ျပဳ ့ ကာ ခံ ေနမိေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ "ဘယ့  ္နွန ယ့ ွ   ္ လဲ ျမင့  ္ ျမင့  ္၊ ဖင္ လိ  ု းခံရတာ ရတာ ဇိ မ္ေတြ ေတြ႕ျပီ ႕ျပီ း ဖီ းလ္ တက္  တက္ လာျပီ  လာျပီ မဟု တ္ လား  လား "ဖင္ လိ  ု း အဖု တ္ ဖိ  ဖိ လု ပ္ေနရင္ ေနရင္ း ေအာင္ မင္ းက ေမးေလသည္ ။ "  ဟာ ..သိဘူ ဘ းကြ ူ  ာ။ ကိ  ု ကိ  ု တကယ္ ဆိ  ု းတယ္ ""မဆိ  ု းပါဘူ းကြ။ ျမင့  ္ ျမင့  ္ အရသာေတြ႕ေအာင္ ႕ေအာင္  လု  ိ းေပးေနတာပါ "" ေတာ ္  ပါ။   ုရိ းရိ  ု းတန္းတန္ း လု ပ္ တာမဟု တ္ ပဲ  ပဲ အဆန္ းထြင္င ျပီ ္ းေတာ ့ ...ဟြန္န း္ "" ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု လု  ိ းေပးတာကတမ်ိ ဳး၊ ေဟာ ..အခု လိ ..အခု လိ  ု ဖင္ ကိ  ု လိ  ု းေပးတာက တမ်ိ းဳ မေကာင္ းဘူ မေကာင္ းဘူးလား"" သိဘူ ဘ းူ ..သိဘူ ဘ း။ူ အဲ လိ  ု မ်ိ းဳ ေတြ လာမေမးေနနဲ ႕ ""  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ကလဲ ကြ ာ၊ ေရွ႕ကေစာက္ ႕ကေစာက္ ပတ္  ပတ္ ေရာ ေနာက္ ကဖင္  ကဖင္ ပါ လိ  ု းေနျပီ းတဲ  ့ လူ ကိ  ု မ်ား ရွ က္ ရွ က္ ေနေသးလား ေျပာစမ္ းပါ၊ ဖင္ လိ  ု းခံရတာ ရတာ   ုမိ က္ တယ္  တယ္ မဟု  မဟု တ္ လား  လား " "မသိဘူ ဘ းကြ ူ  ာ .....။ အား အား အီ း ..ကိ  ု ကိ  ုရယ္ ရယ္ အမေလး ...အရမ္ းၾကီ းမဖိနဲန႕ေလကြ ဲ႕ေလကြ ာ ...""  ဖိ တာမဟု တ္ ပါဘူ  ပါဘူ းကြ။ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးတာပါ။ ေကာင္ းတယ္ မဟု  မဟု တ္ လား  လား ..""ဟင့  ္အင္ အင္ း ...ဟင့  ္အင္ အင္ း ..."  ဖင္ လိ  ု းသည့  ္အ  ိရွန္န္ရလာျပီ ရလာျပီ မိ  ု႕ ေအာင္ မင္ းသည္ အစပိ  ုင္င းကလိ ္   ု ခပ္သာသာလု သာသာလု ပ္မေနေတာ ့  ပဲ အနည္ းငယ္  းငယ္  အားထည့  ္ ကာ ေဆာင့  ္ စ ျပဳလာသည္ ။ "ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ...ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ""ဟာကြ ာ ..ကိ  ု ကိ  ု ကလဲ။ အြန္န္႕ ..အိ  ု း အေမ့ ..""ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ""နာတယ္ ကိ  ကိ  ု ကိ  ုရဲရ႕ဲ ..။ အရမ္ းမလု ပ္နဲန႕လိ ဲ႕လိ  ု႕ေျပာတာမရဘူ ႕ေျပာတာမရဘူ းလား ..အား ""ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ျဗစ္ဒုဒ တ္ ု ""အမေလးေလး ...အရမ္းၾကီ းလု ၾကီ းလု ပ္ ျပန္ ျပီ။ နာတယ္ ရွ  ္င့င့ ... ေသျပီ ေသျပီ ""  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ေလးက လိ  ု းလိ  ု႕ေကာင္ ႕ေကာင္းလြန္န းလိ ္   ု႕ပါကြ ႕ပါကြ ာ။ နာေပမယ့  ္ ေကာင္ းေတာ ့ ေကာင္ းတယ္ မဟု တ္ လား  လား  ျမင့  ္ ျမင့  ္ရဲရ႕ဲ ..."ပါးစပ္ ကသာ နာသည္ ဘာညာေျပာေနေသာ ္  လည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ ဖီ လင္ ကေတာ ့   တရွ  ိန္န ထိ ္   ု းပင္ တက္ ကာတက္  ကာတက္ ကာ  ကာ လာေနေလသည္ ။ မိ မိ၏ဖင္ ၏ဖင္ ၾကီ းကိ  ု ပင္ ေကာ ့ ၍ၾကြ၍ ပင့  ္ တင္ေပးလာသည္ ေပးလာသည္ ။  ဖင္ ၾကီ းကိ  ု ေကာ ့ ေကာ ့ ေပးေနလိ  ု က္ သည္ မွ  မွ ာ ေအာက္ သိ  ု႕ပင္ ႕ပင္ ျပန္ မခ်ေတာ ့ ။ သူ မ၏ စအိ  ု ၀ ကလည္ းပဲ  းပဲ ေအာင္ မင္ း၏လီ းကိ  ု စစ္ ကနဲ စစ္ ကနဲ ညွ စ္ လိ  ု က္ စု  စု ပ္ လိ  ု က္ လု  လု ပ္ေနေလေသးသည္ ေနေလေသးသည္ ။ ဖင္ လိ  ု းခံရေသာ ရေသာ အရသာ  ဓာတ္ လိ  လိ  ု က္ မႈ  မႈ ျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ အေသြ းအသားမ်ားက အလိ  ု လိ  ု လႈ ပ္ရွရ ား ွ အလု ပ္ လု ပ္ လာၾကျခင္းျဖစ္သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းအဖိ  ု႕လည္ ႕လည္ း း တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း တဆတ္ ဆတ္ တု  တုန္နေအာင္ ေ္ အာင္ ပင္ အရသာေတြခံခ စားေနရသည္ ံ ။ ထု  ိ႕အျပင္ ႕အျပင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဖင္ဇိဇ မ္ိ ခံခ တတ္ ံ  ကာ  ကာ ဖင္ လိ  ု းခံ မႈအထာကြ အထာကြ ၽမ္ းသြ ား သည္ ကိ  ကိ  ု သိရသျဖင့ ရသျဖင့  ္ လည္ း း ေအာင္ မင္ း အလြန္န ပင္ ္ ေက ေက် နပ္ ေနမိ ေနမိသည္ သည္ ။ ေရွ႕ေလွ ႕ေလွ ်ာက္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ ဖင္  ဖင္ လိ  ု းနိ  ုင္င္ဘိ ဘ  ု႕ိ အခြ  ္င့င့အလမ္ အလမ္ း ေကာင္းေကာင္ းၾကီ း ပြ  ္င့င့သြ သ ားျပီ ြ မဟု တ္ ပါလား။  ပါလား။ ေအာင္ မင္းက ခပ္ ျပင္ းျပင္ းနွ  ္င့ငခပ္ ခ့ ပ္ ၾကမ္းၾကမ္ းေဆာင့  ္  ုနိနိင္င္ေအာင္ ေအာင္ အေနအထားျပင္ လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္၏ ေျခက်င္ း၀တ္ င္ း၀တ္ နွ စ္ခုခ ကိ ု   ု လက္ နွ စ္ဘက္ ဘက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ဆု ဆ ပ္ု  ကိ  ုင္ငသည္ သ ္ ည္ ။  ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ေပါင္ တံ ၾကီ း နွ စ္ခုခု တန္ းေထာင္ တက္ လာသည္  လာသည္ အထိ ေျခက်င္ း၀တ္ င္ း၀တ္ မ  မ်ားကိ  ု ဆြ  ဲ ယူ  မတင္ လိ  ု က္ သည္ ။ ျပီ းေတာ ့  မွ ေျခေထာက္ နွစ္ေခ်ာင္ းကိ ေခ်ာင္ းကိ  ု ေရွ႕သိ ႕သိ  ု႕ ေရာက္   ုနိင္င္သမွ သမွ ်ေရာက္ ေအာင္ တြန္န းခ်သည္ ္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ၏ ေျခဖ်ားမ်ားက သူ မ၏ပု  မ၏ပု  ုခံခ းကိ ံ   ု ပင္ ေက်္ ာ ၍သြ ားေလသည္ ။ ခါးက ေကြ းညႊ တ္ ကာ  ကာ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းက  ၾကြ တက္ လာသည္  လာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ေဘာလံ  ု းအသြင္င္မျဖစ္ ယံ  ု တမယ္ ေကြ းေကြ းေလး ျဖစ္သြ သ ားသည္ ြ ။  ဖင္ ၾကီ းၾကြ တက္ လာမႈ  လာမႈနွန  ္ွင့ငအတူ အ ့ တူ လီ းထိ  ု းသြင္ငး္ ထားေသာ စအိ  ုသည္ သည္ လည္  လည္ း း အေပၚ ဘက္ သိ  ု႕႕ ေရာက္ လာေလေတာ  လာေလေတာ ့ ၏။ လီ းထိ  ု းသြင္င္းရန္ လမ္ းေၾကာင္ းက က်က်နနေျဖာင့  ္ တန္ းေနျပီ။  စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ အေနအထား ျပင္ ယူ ျပီ းေနာက္ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲသိ သ  ုိ႕ သူ႕ လီ းတံ ၾကီ းကိ  ု အားအင္အျပည့ အျပည့  ္ ျဖင့  ္ ေဆာင့  ္ ကာေဆာင့  ္ ကာ လိ  ု းသြင္င းေလေတာ ္ ့ သည္ ။ တအားက်ံ းဳ ေနျပီ မိ ေနျပီ မိ  ု႕႕

ေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္  မ  မ်ားက ျမန္ လာသည္ ျမန္ လာသည္ ။ ၾကမ္ းလည္ းၾကမ္  းၾကမ္ းလာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွာ ျပင္ းထန္ ၾကမ္ းတမ္ းေသာ ေဆာင့  ္ လိ  ုးခ်က္  မ  မ်ားေၾကာင့  ္ တအင့  ္အင့ အ  ္င့ ႏွ  ္င့င့ အသက္ ရႈ ပင္ မွ ားေနရ၏။ ဒါေပမယ့  ္ ညဥ္ းညဴေအာ္ ဟစ္ ျခင္းေတာ ့ မျပဳေတာ ့ ။ ကာမဆိ ပ္ ျဖင့  ္ တဟင္ းဟင္ းသာ ကတုန္န ကယင္ ္   ျမည္ တမ္  တမ္ းေနေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အရမ္းကိ  ု ဖီ လင္ တက္ လာျပီ  လာျပီ။ ..ဖင္ ခံခရတာလည္ ရံ တာလည္ း  း အျပတ္ ဇိ မ္ေတြ ေတြ႕ေနေလျပီ ႕ေနေလျပီ။ ေအာင္ မင္းမွ ာလည္ း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု လိ  ု းရတာ တရု တ္ သူေဌးကေတာ ေဌးကေတာ ္  ၾကီ းေတြ ကိ  ု ေဆာ ္   ့ခဲရတာထက္ ရတာထက္ အဆ တစ္ရာတစ္ ရာတစ္ေထာင္ ေထာင္ မက စီ းပိ  ုင္င္ေကာင္ ေကာင္ းမြန္န လြ ္ န္န းေနသျဖင့ ္   ္   ိရွသမွ သမွ ် အားအင္ မ အားအင္ မ်ား အကုန္နသံ သ ္   ု းကာ ံ တဘြ ပ္ဘြ ဘ ပ္ြ  ျမည္ ေအာင္ ပင္ အားရပါးရ လိ  ု းေနေလေတာ ့ သည္ ။ အရွ  ိန္န တက္ ္  ကာ  ကာ အထာလည္ းက  းက် လာ ေနျပီ မိ ေနျပီ မိ  ု႕ ေအာင္ မင္ းအေနျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ေျခက ၏ေျခက် င္ း၀တ္ င္ း၀တ္ မ  မ်ားကိ  ု ဖိ တြန္န းထားစရာပင္ ္   မလု  ိေတာ ေတာ ့ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င က ္ သူ မ၏ေျခေထာက္ မ  မ်ားကိ  ု သူ မလက္ မ  မ်ားျဖင့  ္ သိ မ္ းကိ  ုင္င ကာဆြ ္   ဲခ်ခ် ပင့  ္ေပး ေပး  ထားသည္ ။ ေအာင္ မင္ းက အားသြ ားေသာ သူ႕လက္ ႕လက္ ႏွ စ္ဘက္ ဘက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ သြ ယ္ တန္  တန္ းေသာ ေပါင္ တံ ၾကီ းမ်ားကိ  ု ေလွ ်ာတိ  ု က္ ပြ  ပြ တ္ သည္ ။ ထိ  ု မွ ဆက္ ျပီ  ျပီ း   ုနိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းမ်ားကိ  ု လွ မ္ းကိ  ုင္င ဖ္ ်စ္ ညွ စ္ေပးသည္ ေပးသည္ ။ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ၾကီ  ၾကီ းကိ  ု လည္ း ဖိ ဖိ ျပီ း ပြ တ္ ေပးေနျပန္ေသးသည္ ေသးသည္ ။ ဖင္ လိ  ု းေနသူ ေအာင္ မင္ းေရာ၊ ဖင္ လိ  ု းခံေနသူ ေနသူ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သာ သာ မက ေခ်ာင္းၾကည့  ္ ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ း တင့  ္ မွ ာလည္ း း တစ္သက္ သက္ တာ  တာ  မၾကံၾဳကိ ဳက္ မခံ  မခံ စားဖူ းခဲ  ့ေသာ ေသာ ရမက္ ေဇာျပင္ းထန္ လႈ ပ္ရွရ ားလာမႈ ွ  မ်ားကိ  ု ခံ စားေနရေလေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းသည္ ေလထိ  ု းထားသလိ  ု   ုမိ႕မိ ႕  ုမိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းေဖာင္ းတက္ လာသည္  လာသည္ ။ ေပါက္ ကြ  ကြ  ဲ ပင္  ထြ က္ သြားေတာ ့  မည္ လား  လား ထင္ရသည္ ရသည္ ။ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ း   ိမု႕ေဖာင္ ႕ေဖာင္ းလာမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ခမ်ာမွ ာ ်ာမွ ာ ေပါင္နွန စ္ွ ေခ်ာင္ ေခ်ာင္းပင္ ခပ္ ကြ ကြ ျဖစ္ လာရ၏။ က်က်နန ေစ့ ထားလိ  ထားလိ  ု႕ မရေတာ ့ ။ အဖု တ္ ကေဖာင္  ကေဖာင္ းၾကြ လာ  ယံ  ု မွ ်မက အရည္ ေတြ ကလည္ းပဲ  းပဲ မတရားပင္   ုစိ စိ ယိ  ု စိ မ့  ္ ထြ က္ လာေနသည္  လာေနသည္ ။ ေစာက္ ေစ့ ကလည္ း  း ဆြ  ဲဆန္ ဆန္႕ထု ႕ထု တ္ လိ  လိ  ု က္ သလားထင္ရေအာင္ ပင္ ေငါက္ ေတာက္ ၾကီ  ၾကီ း ထိ  ု းထု  ိ းေထာင္ေထာင္ ေထာင္ ျဖစ္ လာေန၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္   ုနိင္င လြ ္ န္န္ဆပ္ ဆပ္စ  ုပိင္င္ဒါအတြ ဒါအတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ကိ  ု ၀တ္ ထားသည္  ထားသည္ ။ ပင္ တီေလးေတြ ေလးေတြ လိ  ု  တိ  ုနန္ နန္႕နန္ ႕နန္႕ေတာ ႕ေတာ ့  မဟု တ္ ။ အတန္ ပင္ ၾကီ းသည္ ။ သူ မ၏ ကားစြ  ္င့င လြ ့ န္န းေသာဖင္ ္ ဆံ ဆ  ု ထြ ံ  ားထြ ားၾကီ းတခု လံ  ု းကိ  ု ပင္  က်က်နန အု ပ္  ပ္ မိသည္ သည္ ။ အဖု တ္ ကိ  ကိ  ု လည္ း း လံ  ု ျခံဳစ ာြ ာြ   ုဖံ းအု ပ္ေပးထားသည္ ေပးထားသည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္   ုမိ႕ေဖာင္ ႕ေဖာင္ းတက္ လာေသာ  လာေသာ အဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းသည္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါ၏ ္ဒါ၏ ခြဆံ ဆ  ုံသားနွ သားနွ  ္င့င့ တင္ းတင္ းရင္ းရင္ းၾကီ းပင္  ထိ မိေနသည္ ေနသည္ ကေတာ  ကေတာ ့ အခံရခက္ ရခက္ လွ  လွ၏။ ၏။ ထိ  ု႕ျပင္ ႕ျပင္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ အတြင္င းမွ ္ အရည္ ေတြ တရားလြန္န ကိ ္   ု  စိ  ု  ဲရႊရ ထြ ႊ  က္ လာေနေလရာ  လာေနေလရာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါခြ ဒါခြ ၾကားေနရာတြင္င္   ုစိ စြ တ္ လွ  လွ ်က္ ေစးကပ္ ကပ္ ၾကီ းျဖစ္ လာေနေလ ေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ ဒီ လိ  ုေစာက္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ း အသားကုန္န မိ  ု္ ႕ေဖာင္ ႕ေဖာင္ းကာ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေတြ  မတရားယိ  ု စိ မ့  ္ ထြ က္ တာမ  တာမ်ိ းဳ မၾကံ ဳဘ းခဲ ူ းခဲ ူ   ့။ လင္  ိရွရ မယားမိ ွ   ု႕ ခင္ ပြန္န းသည္ ္ နွ  ္င့င့ စပ္ ယွ က္ တိ  တိ  ုင္င း္ အဖု တ္ က  က ေတာ ္ သင့  ္ ယံ  ု မိ  ု႕ေဖာင္ ႕ေဖာင္ းကာ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ အတန္အသင့ အသင့  ္ ယိ  ု စိ မ့  ္ ထြ က္ တာမ  တာမ်ိ ဳးေလာက္ သာ ေတြ႕ၾကံ ႕ၾကံဳ   ့ခဲဘူ ဘ းေလသည္ ူ ။ တသက္ နွ  ္င့င တကိ ့   ု ယ္ မၾကံစဳ ဖူ း ဖူ း ထူ းထူ းျခားျခားၾကီ းပင္ စိ တ္ ေတြ လႈ ပ္ရွရ ားလွ ွ  ်က္  ရမက္ လိ  လိ  ႈင္င းေတြ ္ မတရားထန္ေနရျခင္ ေနရျခင္းပင္ ျဖစ္ ပါေတာ ့ ၏။ အေျမာက္ အျမားယိ  ု စိ မ့  ္ ထြ က္ လာေသာ  လာေသာ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ မ်ား စိ  ု စြ တ္ ေနေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါခြ ဒါခြဆံ ဆ  ု  ုံနိနင္ငိ  လြ ္ န္နသားနွ သ ္ ားနွ  ္င့င့  မိ  ု႕မိ ႕  ုမိ႕ရြ ႕ရြရြရ ၾကီ ြ  းေဖာင္းတက္ ကာလာေနေလေသာ  ကာလာေနေလေသာ အဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းတိ  ု႕ ေစးေစးကပ္ ကပ္နွန  ္ွင့င့ တင္ းတင္ းၾကပ္ ၾကပ္ ၾကီ း  ထိေတြ ေတြ႕ေနမႈ ႕ေနမႈသည္ သည္ အလြန္န ပင္ ္ အခံရ ခက္ လွ  လွေပရာ ေပရာ ေနာက္ ဆံ  ု းတြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ခမ ခမ်ာ ဘယ္  လိ  လိ  ု မွ

ေအာင့  ္အည္ အည္ း း သီ းမခံ  ုနိနိင္င္ရ ာေတာ ွ ့  ပဲ ၀တ္ ထားေသာဆပ္  ထားေသာဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု ဆြ  ဲခြခ ၽတ္ ြ  ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ မိ  မိေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ မိ    ုမိ႕မိ ႕  ုမိ႕ေဖာင္ ႕ေဖာင္ းေဖာင္ းၾကီ း တြင္င္ ကပ္ မိေနေသာ ေနေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါအတြ ္ဒါအတြင းခံ ္ ေဘာင္ ေဘာင္းဘီခြခ ၾကားမွ ြ   ကြ ာထြ က္ လာမႈ  လာမႈသည္ သည္ ပလာစတာျဖင့  ္ ဖိ ကပ္ ထားရာမွ ဆြ  ဲ  ါလိ ခြ   ု က္ သလိ  ု ရွ တတ စပ္ ဖ်င္ းဖ ်င္ းဖ်င္ း ်င္ း ခံ စားလိ  ု က္ ရေလ၏။ အထူ းသျဖင့  ္ ကေတာ ့ ေငါက္ ေတာက္ ေတာက္ ထိ  ု းထြ က္ ေနေသာ ေစာက္ ေစ့ေလးမွ ေလးမွ  ကြ ာထြ က္ သြ ားမႈ က အခံ စားရဆံ  ု းပင္။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းပင္ တုန္န တက္ ္ သြ ားရရွ ာ၏။ ..  ျပီ းလု  ု လု ပင္ ျဖစ္သြ သ ားရသည္ ြ ။ အကယ္ ၍သာ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ကိ  ကိ  ု လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ခပ္ ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္း ေလး^ငါးခ်က္ ေလာက္   ပြ တ္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ လွ  လွ ်င္ တခါပင္ ျပီ းသြ ားနိ  ုင္ငသည္ သ ္ ည္ ။ ပြ တ္ ထည့  ထည့  ္ လိ  ု က္ ခ်င္ စိ ခ်င္ စိ တ္ လဲ  လဲ ျဖစ္ လာမိသည္ သည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းသူ မိ  ု႕ မလု ပ္ရဲရ၊ဲ မလု ပ္ ၀ံ  ့ ။ မိ မိဘာသာ ဘာသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါ ဒါ အတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ကိ  ု ဆြဲခြခ ၽတ္ ြ  ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ မိ  မိ မႈအတြ အတြ က္ ပင္  ပင္ တေယာက္ တည္  တည္ း း မ်က္ နွ ာပူ ကာ   ိရွန္န းဖိ ္ န္န း္ ေနမိေနေသးသည္ ေနေသးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ မိ မိ၏ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ တြင္ငသာ ္သာ အ၀တ္ အစားမ်ားကိ  ု လဲေနက ေနက် ။  မိ မိအိ အ ပ္ိ ခန္ ခန္ းအျပင္ တြင္င္ အတြင းခံ ္  ကိ  ုခြခ ၽတ္ ြ  မိ  မိသည္ သည္ မွ  မွ ာ ယခု ပထမဆံ  ု းအၾကိ မ္သာျဖစ္ သာျဖစ္သည္ သည္ ။ ယခု ကဲ  ့သိ သ  ုိ႕႕ ခြ ၽတ္ လိ  လိ  ု က္ မိ  မိ မႈသည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ရွ က္ စိ  စိ တ္ နွ  ္င့င့ ေရာျပြန္န းေသာ ္ ရမက္ တမ  တမ်ိ းဳ ျဖစ္ ေပၚေစေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါကိ ဒ္ ါကိ  ုခြခ ၽတ္ ြ  လိ  လိ  ု က္ မိ  မိ ျပီ းသည့  ္ေနာက္ ဘယ္ ေနရာတြင္င္ ထားရမည္ မွ  မွန္န းမသိ ္  သည့  ္အတြ အတြ က္ လြ ယ္ လြ  လြ ယ္ ကူ  ကူ ကူသေဘာျဖင့ သေဘာျဖင့  ္ နီ းရာကု လားထိ  ုင္င တခု ္ ေပၚတြ ေပၚတြင္င္ လွ မ္ းတင္ ထားလိ  ု က္ မိ  မိ၏။ ၏။ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တိ  ု႕ ဖင္ လိ  ု းေနပံ  ု ျမင္ ကြင္င းမ ္ ်ားသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ေကာင္ းေကာင္ းၾကီးပင္  ဖမ္ းစားထားေလသည္ ။ ၾကည့  ္ရတာ ရတာ အားမရ။ ၾကည့  ္ ျပီ းရင္ း ၾကည့  ္ခ်င္ ခ်င္ ေနသည္ ။ အတြင းခံ ္ ခြခ ၽတ္ ြ ခ်ခ်ိ န္  ျမင္ ကြင္င းက ္ အနည္ းငယ္  းငယ္ ျပတ္  ျပတ္ ေတာက္ သြားသလိ  ု ျဖစ္သြ သာြ းရကား ခြ ၽတ္ ျပီ  ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ တခါတည္ းတန္  းတန္ းျပီ း  ျပန္ ၾကည့  ္ေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းက မီ းကုန္န ယမ္ ္ းကုန္န္ တအားက်ံ ဳးျပီ း ျပီ း ထိ  ု းေဆာင့  ္ေနသည္ ။ ႏြ ားသိ  ု းၾကိဳးျပတ္ သည့  ္အလား။ အလား။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကလည္ း း ေအာင္ မင္ း၏ ၾကမ္ းတမ္ းသေလာက္ အားပါလွေသာ ေသာ  ဖင္ လိ  ု းခ်က္  မ  မ်ားကိ  ု လိ  ု လားသေဘာက်စြ ာပင္ စြ ာပင္ အပီအျပင္ အျပင္ခံခေနသည္ ေံ နသည္ ။ ပါးစပ္ မွ " ေကာင္းလိ  ု က္ တာ  တာ .. ေကာင္းလိ  ု က္ တာ  တာ "နွ  ္င့င့ အထပ္ ထပ္အဖန္ အဖန္ ဖန္ေရရြ ေရရြ တ္ ေနသည္ ။ ဒါတင္ မက ဖင္ လိ  ု းခံရင္ ရင္ း  ကိ  ု ယ့  ္ရင္ ရင္သားေတြ သားေတြ ကိ  ု ယ္ ျပန္  ျပန္ ျပီ း အတင္ းပင္ ဆု ပ္နယ္ နယ္ ဆြ  ဲေနသည္ ေနသည္ ကိ  ကိ  ု လည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေတြ႕ရသည္ ႕ရသည္ ။  ဓာတ္ ဆက္ သြ ားသည္ ဟု  ဟု ပင္ ဆိ  ုရမည္ ရမည္ လားမသိ  လားမသိ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ းပဲ  းပဲ မိ မိရင္ ရင္ဘတ္ ဘတ္ ေပၚလက္ တင္  တင္ မိ  လာသည္ ။ ရဲရဲရေတာ ေဲ တာ ့ ဆု ပ္နယ္ နယ္ ျခင္  ျခင္ း မလု ပ္ ၀့  ံေသး။ ေသး။ တင္ ယံ  ုေလးသာ ေလးသာ တင္ မိ ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္   မိန္န းမေတြ ္  ကိ  ု ဖင္ လိ  ု းသည့  ္အေတြ အေတြ႕အၾကံ ႕အၾကံက ဳ အေတာ ္  ပင္ ၀ါရင့  ္ေနသူ ေနသူ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ဖင္ လိ  ု းရတာလည္ း  း နွ စ္ ျခိဳက္ ၀ါသနာပါသည္  ၀ါသနာပါသည္ ။  ယခင္ က ေအာင္ မင္းဖင္ေဆာ ေဆာ ္   ့ခဲဘူ ဘ းသည့ ူ   ္ မိန္န းမမ ္ ်ားမွ ာ ်ားမွ ာ အသက္ ေလးဆယ္ ၀န္  ၀န္ းက်င္ သူေဌးကေတာ ေဌးကေတာ ္  တရု တ္ မၾကီ  မၾကီ းေတြသာျဖစ္ သာျဖစ္၏။ ၏။ ငယ္ ငယ္ နဳနေဳ လးေတြ တစ္ေယာက္ ေယာက္ မွ  မွ မပါခဲ  ့ဘူ ဘ းေသး။ ူ ... အခုေတာ ေတာ ့ အပ်ိ ဳမ ငယ္ ငယ္ ေလး ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ ဖင္ လိ  ု းေနရသည္ မွ  မွာ ယခင္ ဖင္ေဆာ ေဆာ ္   ့ခဲရမႈ ရမႈ မ်ားနွ   ္င့  လားလားမွ မဆု  ိင္င။္ တင္ းၾကပ္ စီ းပိ  ုင္င ကာ ္ အရသာ ထူ းကဲ လွေပရာ ေပရာ လု  ိ းေကာင္ းေကာင္ းနွ  ္င့င့  တလၾကမ္ းေဆာင့  ္ လိ  ု းပစ္ လိ  ု က္ မိ  မိရာ ရာ အခ်ိ န္အနည္ အနည္ းငယ္ အတြင္င္း သု တ္ မထိ  မထိန္န းထားနိ ္   ုင္င္ေတာ ေတာ ့  ပဲ လီ းထိ ပ္ မွ  လရည္ ေတြ ပန္ းထြ က္ သြ ားေလေတာ ့ သည္ ။ လရည္ ထြ  ထြ က္ ျပီ  ျပီ းေစကာမူ ေအာင္ မင္ းက အေဆာင့  ္ ကု  ိ မရပ္ ပဲ ဗ်စ္ ကနဲ ဗ်စ္ ကနဲဗ်စ္ ကနဲ ဗ်စ္ ကနဲ ထြ က္ ယင္  ယင္ းတန္ းလန္ းမွ ပဲ အရွ  ိန္န မပ ္ ်က္ တအားေဆာင့  ္ လိ  ု းေနေသးသည္ ။ ၾကမ္ းတမ္ း

ေဇာထန္ လွေသာ ေသာ ဖင္ လိ  ု းခ်က္  မ  မ်ားေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ တခ်ီ ျပီ တခ်ီ ျပီ းတခ်ီ ဆက္ တိ  တိ  ု က္ ပင္  ပင္ "  ျပီ း " ေနခဲ  ့ရေလသည္ ရေလသည္ ။ သံ  ု းၾကိ မ္ မွ ်ပင္   ိရွေနေလျပီ ေနေလျပီ။ သု တ္ ရည္ ေတြ ပန္ းထု တ္ ျပီ  ျပီ း အနည္ းငယ္  းငယ္ ၾကာေတာ  ၾကာေတာ ့  မွ ေအာင္ မင္ း၏ စိ တ္ ေဇာ အနည္ းငယ္  းငယ္ ေလ့် ာ က် သြ ားသည္ သြ ားသည္ ။ ကာမစိ တ္ လံ  ု းလံ  ု းၾကီး ေက်နပ္ သြ ားျခင္ းမ်ိ ဳးေတာ ့  မဟု တ္ ေသး။ ဆက္ လိ  လိ  ု းလိ  ု႕ ရေသးသည္ လိ  ု းလဲ လိ  ု းခ်င္ ေသးသည္ ။.. ေအာင္ မင္ း၏လီ းသည္ အျခားေယာက္ ်ားမ်ားလိ  ု သု တ္ ရည္ ထြ  ထြ က္ သည္ ႏွ  ္င့င့ ေလေလ့် ာ ေသာ ဘူေဘာင္ ေဘာင္ းလိ  ု  တန္ းျပီ းေပ်ာ့ ေခြသြ သ ားျခင္ ြ းမရွ  ိ။ မေပ်ာ့ တေပ်ာ့ မေတာင့  ္ တေတာင္ အေန တြင္င္ အခ်ိ န္အနည္ အနည္ းငယ္  းငယ္   ိရွေနျပီ ေနျပီ းမွ  တျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ း း ေပ်ာ့ က်သည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ လည္ း း သု တ္ လႊ  လႊ တ္ ေနရင္း မွ ပင္ အားကုန္နဆက္ ဆ ္ က္ လိ  လိ  ု းနိ  ုင္င္သလိ သလိ  ု သု တ္ လႊ  လႊ တ္ လိ  လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ းေနာက္ တြ  တြင္င လည္ ္  း း ဆက္ ေဆာင့  ္ေနခ်င္ ေနခ်င္ ေသးလွ ်င္ အေတာ ္  ၾကာၾကာ ဆက္ ေဆာင့  ္ေပးနိ ေပးနိ  ုင္င္သည္ သည္ ။ ဖီ လင္ မက်ေအာင္ ဆက္  လိ  လိ  ု းေပးနိ  ုင္င္သည္ သည္ ။ ယခုေတာ ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ေနာက္ တခါထပ္  တခါထပ္ခ်ရန္ ခ်ရန္ စိ တ္ စိ တ္ ကူ  ကူ းရွ  ိေနသည့ ေနသည့  ္အတြ အတြ က္ သု တ္ လႊ  လႊ တ္ ျပီ  ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ဖင္ လိ  ု းေနမႈ ကိ  ု ရပ္ ပစ္ လု  ိ က္ ၏။ အားကုန္န္သံ သ  ု းကာ ံ တရၾကမ္ းေဆာင့  ္ လိ  ု းပစ္  ့ခဲခသျဖင့ ဲသျဖင့  ္ ေမာဟိ  ု က္ ကာ  ကာ ေခြ ၽးေတြ လဲ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းနင့  ္ေနေအာင္ ေနေအာင္  ထြ က္ လွ  လွ ်က္ ေရဆာေနေသာေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္ းသည္ သူ႕လီ ႕လီ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲ မွ  ျပြ တ္ ကနဲ  ကနဲဆြ ဆ  ဲ ထု ြ  တ္ ကာ  ကာ ေရေသာက္ ရန္ ထြ က္ လာေလသည္  လာေလသည္ ။ အိ မ္ ထဲ တြင္င္ မိ မိနွန  ္င့ငွ ့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္နွန စ္ွ ေယာက္ ေယာက္ သာ   ိရွေနသည္ ေနသည္ ဟု  ဟု  ု ထင္ေနေသာေၾကာင့ ေနေသာေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္ းသည္ အ၀တ္ ပင္  ပင္ ၀တ္ မေနေတာ  မေနေတာ ့  ပဲ ဒီအတု အတု  ိင္င းပင္ ္   ထြ က္ ခ်လာ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ေယာက္ ၏ေယာက္ ်ား ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းမွာ သု တ္ ရည္ ထြ  ထြ က္ ျပီ  ျပီးသည္ နွ  ္င့င့ လီ းေကာလူ ပါ ဖလက္ ျပသြ  ျပသြ ား ေလ့    ိရွသည္ သည္ ။ ဒါေၾကာင့  ္ ေယာက္ ်ားမ်ား စပ္ ယွ  ယွ က္ ျပီ  ျပီ း သု တ္ ထြ  ထြ က္ ျပီ  ျပီ းလွ ်င္ ျငိ မ္ က်ကာ အေမာေျဖ နားေနၾကရသည္ ဟု  ဟု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ စိ တ္ ထဲ  ထဲ တြင္င္   ဲစြေနသည္ ေနသည္ ။ နားလည္ ထားသည္  ထားသည္ ။ ..ယခုေတာ ေတာ ့ ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ဖင္ ထဲ မွ လီ းဆဲ  ြ ထု တ္ ျပီ  ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ လွ မ္ းထြ က္ လာလိ  လာလိ  ု က္ သည္ မွ  မွ ာ ျမန္ လြန္န းလွ ္ သျဖင့ သျဖင့  ္ သည္ လိ  လိ  ု မ်ိ းဳ ျဖစ္ မည္ ျဖစ္ မည္ ဟု  ဟု ေမွ ် ာ္  လင့  ္ မထားေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္ ဘာလု ပ္ရ မည္ မွ  မွန္န း္ ရု တ္ တရက္  တရက္   မသိေတာ ေတာ ့ ။ ...အျပင္ ထြ က္ လာေသာ  လာေသာ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ ပက္ ပင္  ပင္ းသာ တိ  ု းလိ  ု႕ကေတာ ႕ကေတာ ့  အရွ က္ လံ  လံ  ု းလံ  ုးကြ  ဲေခ်ေတာ ေခ်ေတာ ့  မည္ ဟု နားလည္ လိ  လိ  ု က္ မိ  မိခ်ိခ်ိ န္ တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ကမန္ းကတန္ းပင္ အိ မ္အျပင္ အျပင္သိ သ  ု႕ိ အျမန္ေျပးထြ ေျပးထြ က္ မိ  မိ ေလေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အေျပးျမန္သြ သ ားသည္ ြ ပဲ ေျပာရမည္ ။ ေအာင္ မင္ း အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ အျပင္ မေရာက္ ေသးမီ ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္ အိ မ္ ျပင္သိ သ  ု႕ေရာက္ ိ႕ေရာက္ သြ ားေလျပီ။။ အိ မ္ တံခါး၀နားတြ ခါး၀နားတြင္င္ ခ်ထားခဲ  ့ေသာ ေသာ ေစ်းျခင္ း ်းျခင္ း ေတာင္းကိ  ု ကမန္ းကတန္ းေကာက္ ယူ  ယူ ကာ တခ်ိ းဳ တည္  း  း ေျပးေလေတာ ့ ၏။ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ ထြ က္ လာေသာ  လာေသာ ေအာင္ မင္းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု မျမင္ ပါ။ ..သူ႕ဖာသာ ႕ဖာသာ ေရအိ  ု းစင္ တြင္င္ ေရသြ ားေသာက္ သည္ ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ ... ေရေသာက္ ျပီ  ျပီး ျပန္ လာေသာအခါတြင္င မူ္  အိ ပ္ခန္ ခန္းတံခါး၀နားရွ ခါး၀နားရွ  ိ ကု လားထိ  ုင္င္ေပၚတြ ေပၚတြင္င္ အတြင္င းခံ ္ ဆပ္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါတထည္ ဒ္ ါတထည္ ကပိ  ု ကယိ  ု တင္ ထားသည္ ကိ  ကိ  ု ေတြ႕သြ ႕သြားေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းကာ ပိ ပိ ျပားျပားေနထိ  ုင္င္ေသာ ေသာ  မိန္န းကေလးတေယာက္ ္  ျဖစ္  ျဖစ္၏။ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အု ပ္ စီ းေသာထိ  ုအိ အ မ္ိ  တြင္င္ မိန္န းမအသံ ္   ု းအေဆာင္ မ်ားကိ  ု  ပစ္ စလက္ ခတ္ ထားေလ့ မရွ  မရွ  ိ တာ ေအာင္ မင္ း သိသည္ သည္ ။ ထမီ မ်ားကိ  ု ပင္ သီ းသန္႕ေနရာတြ ႕ေနရာတြင္င္ ထားသည္ ။ အတြင္င္းခံေတြ ေတြဆု ဆ  ို လူ ျမင္ ကြင္င း္ တြင္င ပင္ ္ ဘယ္ ေတာ ့  မွ မထား။ ..ယခုေတာ ေတာ ့ ဧည့  ္ခန္ ခန္ းထဲ အိ ပ္ခန္ ခန္ းတံခါး၀ ခါး၀  ကု လားထိ  ုင္င္ေပၚတြ ေပၚတြင္င္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလး ္ဒါေလး ကပိ  ု ကယိ  ု  ိရွရေနသည္ ွေနသည္ မွ  မွ ာ တကယ့  ္ ထူ းျခားခ်က္  တရပ္  တရပ္ ျဖစ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။

ေအာင္ မင္ း စိ တ္ ၀င္  ၀င္ စားသြ ားသည္ ။ ..မည္ သူ႕ အတြင္င းခံ ္  ျဖစ္ေလမည္ ေလမည္ နည္ းဟု  းဟု သိခ်င္ လာသည္ ခ်င္ လာသည္ ။ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ု အသာေကာက္ ယူ  ယူ ကာ လူသတ္ သတ္ မႈ  မႈသဲ သ လြ ဲ န္န စရွ ္  ာေဖြေနေသာ ေနေသာ   ုစံေထာက္ ေထာက္ တေယာက္  တေယာက္ ၏ ေစ့ စပ္ေသခ်ာမႈ မ ေသခ်ာမႈ မ်ိ းဳ ျဖင့  ္ ၾကည့  ္ေလသည္ ေလသည္ ။ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါ၏ ္ဒါ၏ ခြဆံ ဆ  ုေနရာတြ ေံ နရာတြင္ အကြ က္ ၾကီ  ၾကီ းျဖစ္ေနကာ ေနကာ  စိ  ု စြ တ္ ေနသည္ ကိ  ကိ  ုေတြ ေတြ႕ရေလေသာအခါတြ ႕ရေလေသာအခါတြင္င မူ္ ေအာင္ မင္ း မ်က္ ေမွ ာင္ ၾကံ႕ဳ သြ ားမိ သြ ားမိသည္ သည္ ။ ထိ  ုေနရာကိ ေနရာကိ  ု နွ ာေခါင္ း၀တြင္င ကပ္ ္  ကာ အနံ႕ခံ ႕ခံ ၾကည့  ္ေသာအခါ ေသာအခါ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ နံ႕သင္ ႕သင္ းျပန္႕ျပန္ ႕ျပန္႕ေလးကိ ႕ေလးကိ  ု ရႈ မိသည္ သည္ ။ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ နံ႕ကိ ႕ကိ  ု လည္ း ရသည္ ။ ထိ  ုအနံ အနံ႕မ ႕မ်ားက ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ နံ႕မဟု ႕မဟု တ္ ။ ဒီအိ အ မ္ိ  တြင္င္ အမ်ိ းဳ သမီ းနွ သမီ းနွ စ္ေယာက္ ေယာက္ သာ   ိရွသည္ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါ ဒါ မဟု တ္ လွ  လွ ်င္ ..................................ဆပ္ စပိ ..................................ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါပိ ဒါပိ  ုင္င္ရွရွင္င္ မည္ သူ ျဖစ္သည္ သည္ ကိ  ကိ  ု ေအာင္ မင္ း သိ ျပီ။ ထိ  ု႕ျပင္ ႕ျပင္ မည္ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ အေျခအေနေတြ ျဖစ္  ့ခဲခသည္ သ ဲ ည္ ကိ  ကိ  ု လည္ း း သူ မွန္န းလိ ္   ု႕ ရေလျပီ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အေၾကာင္ းတခုခုခေၾကာင့ ုေၾကာင့  ္ ေစ်းမသြားခင္ အိ မ္ အိ မ္သိ သ  ု႕ိ ျပန္ လာရမည္ ၊ မိ မိႏွႏ  ္ွင့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ပယ္ ပယ္  ပယ္ နယ္ နယ္ လိ  ု းေနၾကသည္ ကိ  ကိ  ုေတြ ေတြ႕ကာ ႕ကာ  ဖီ လင္ေတြ ေတြ အျပတ္ တက္  တက္ မည္  မည္ ၊ ထိ  ုသိ သ  ုိ႕ ဖီ လင္ တက္ မႈ  မႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေတြ ထြ က္ ကာ  ကာ ၀တ္ ထားေသာ  ထားေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါခြ ဒါခြဆံ ဆ  ု တြ ံ င္င္   ုစိ စြ တ္ ေစးကပ္ လာမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ခြ ၽတ္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ ရျခင္ းျဖစ္ မည္ ဟု  ဟု အကြ က္ က  က် က် ဆက္ စပ္  စပ္ ပံ  ုေဖာ ေဖာ္  ၾကည့  ္  ုနိနိင္င္ေလျပီ ေလျပီ။ ...သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းလွေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  အဘယ္ ေၾကာင့  ္ သူ၏ဆပ္ ၏ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါကိ ဒ္ ါကိ  ု ဒီ လိ  ု လက္ လြ  လြ တ္ စပယ္  စပယ္ ပစ္ ထားခဲ  ့ရေလသနည္ ရေလသနည္ း။  း။ ... အေလာတၾကီးထြ က္ သြ ားရသျဖင့  ္ က်န္ ရစ္  ့ခဲခဲရတာပဲ ရတာပဲ ျဖစ္ မည္ ။ ဘာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ မိ မိႏွႏ  ္င့ငွ ့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တိ  ု႕႕  လိ  ု းေနၾကတာကိ  ုေတာ ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေကာင္ းေကာင္ းျမင္သြ သာြ းျပီ။ မိ မိ၏လီ ၏လီ း မည္ မွ  မွ ်မာေၾကာလွ  မာေၾကာလွ ်က္  အခ်ိ န္ ၾကာၾကာလိ  ုးေပးနိ  ုင္င္သည္ သည္ ကိ  ကိ  ု လည္ း း သိသြ သ ားျပီ ြ ။ .......အေလာတၾကီ းထြ .......အေလာတၾကီ းထြ က္ သြ ားသည္ ဆိ  ု ပါလွ ်င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္ ေ၀းေ၀းေရာက္ သြ ားဦးမည္ မဟု တ္ ေသး။ ေစ်းကိ  ု ပဲ ျပန္သြ သာြ းတာ ျဖစ္ ဖိ  ု႕႕ အေၾကာင္ းမ်ားသည္ ။ ...အၾကံေကာင္ ေကာင္းတခု က ေအာင္ မင္ း ေခါင္ းထဲ တြင္င္ လက္ ကနဲ  ကနဲ ျဖစ္သြ သ ား၏။ ြ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ု အသာေကာက္ ကာ  ကာ ေသေသခ်ာခ်ာ သိ မ္  မ္ းလိ  ု က္ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ေနာက္ ထပ္  ထပ္ လိ  ု းရန္  စိ တ္ ကူ  ကူ းထားမႈ ကိ  ု ဖ်က္  လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ အ၀တ္ အစားေတြ ျပန္ ၀တ္ လွ  လွ ်က္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု အျမန္ ႏႈ တ္ ဆက္ ကာ  ကာ ခပ္သု သ တ္ ု သု တ္ ပင္  ပင္ ထြ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့ေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ သိ မ္ းထားေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ု မူ ခါးၾကားတြင္င က ္ ် စ္ လစ္ စ္ လစ္ စြ ာလိ ပ္ ျပီ း ယူ လာခဲ  ့ေလသည္ ေလသည္ ။  ________________________________________  _______________________ _________________ အိ မ္ မွ ကေသာကေမ်ာ ထြ က္ ထြ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေစ်းသိ  ု႕ တခါတည္ းတန္  းတန္ းသြ ားေလသည္ ၊ ဘတ္ စ္  စ္ ကားေပၚေရာက္ ေတာ ့  မွ ပင္ မိ မိ၏ဆပ္ ၏ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါ ္ဒါ ပါမလာေတာ ့ သည္ ကိ  ကိ  ု သတိ ျပဳမိ သြ ား၏။ ဧည့  ္ခန္ ခန္ းထဲ အိ ပ္ခန္ ခန္း၀နားရွ  ိ ကု လားထိ  ုင္င္ေပၚတြ ေပၚတြင္င္ တင္ လွ ်က္ သားက်န္   ့ခဲေသာ ေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါအတြ ဒါအတြ က္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရတက္ ေပြရေလျပီ ရေလျပီ။ တေယာက္ ေယာက္ မ  မ်ားေတြ ႕သြ ားလွ ်င္ အခက္  ဟု  ဟုေတြ ေတြ းကာ ငယ္ ထိ  ထိ ပ္ ေျမြေပါက္ ေပါက္   ျဖစ္ေနရေလေတာ ေနရေလေတာ ့ ၏။ အလိ  ု လု  ိေနရင္ ေနရင္ းလဲ ရွ က္ ေၾကာက္ လာသည္  လာသည္ ။ ဘတ္ စ္  စ္ ကားထဲ ပါလာသူ အျခားခရီ းသည္ မ  မ်ား၏ မ်က္ ႏွ ာကိ  ု ပင္ မၾကည့  ္ ၀ံ  ့။ အတြင းခံ ္  မပါ၊ ထမီ တထပ္ တည္ းျဖစ္  းျဖစ္ေနရေသာ ေနရေသာ မိ မိ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု  လံ  ု ျခံဳမ မရွ ႈႈ မရွ  ိသလိ သလိ  ုခံခ စားရကာ ံ အေတာ ္  ပင္ အေနရခက္ လွ  လွ ်က္   ိရွေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ထမီ ထူ ထူသာ သာ ၀တ္ ေလ့   ိရွသည္ သည္ ။ အမွန္န ကေတာ ္ ့ အခု ၀တ္ လာသည္  လာသည္ ကလဲ  ကလဲ

 ပါတိ တ္ ထမီ  ထမီခပ္ ခပ္ ထူ ထူ ျဖစ္ရာ ရာ သူ မတြင္င္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါမပါပဲ ္ဒါမပါပဲ ထမီ တထပ္ တည္ းမွ  းမွန္န း္ ဖင္ ကိ  ုင္င မၾကည့ ္   ္ လွ ်င္ ဘယ္ သူ မွ သိ  ုနိနိင္င မည္ ္  မဟု  မဟု တ္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကသာ ကိ  ု ယ့  ္ လိ ပ္ ျပာကိ  ု ယ္ မလံ  မလံ  ု ပဲ ရွ က္ ေၾကာက္ ေနမိ ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ စိ တ္ ေတြ  ဂေယာင္ေျခာက္ ေျခာက္ ျခားျဖစ္  ျခားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့ ေနေသာေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ဆင္ းရမည့  ္ မွ တ္ တု  တု  ိင္င တြ ္ င္င မဆင္ ္  းပဲ  ကားေပၚဆက္ ပါသြ  ပါသြ ားမိ၏။ ၏။ တစ္ မွ တ္ တိ  တိ  ုင္င္ေက ေက် ္ ာ ေက်္ ာေလာက္ ေရာက္ မွ  မွသာ သာ သတိရကာ ရကာ နီ းရာမွ တ္ တိ  တိ  ုင္င္  ျပန္ဆင္ ဆင္ းျပီး ေစ်းဘက္ သိ  ု႕ ဘတ္ စ္  စ္ ကားျပန္ စီ းရေလသည္ ။ ဤသိ  ု႕ျဖင့ ႕ျဖင့  ္ အခ်ိ န္အေတာ အေတာ ္  ကုန္န္သြ သ ား၏။ ြ ေစ်းသိ  ု႕ေရာက္ ႕ေရာက္ ျပန္  ျပန္ေတာ ေတာ ့  လည္ း း စိ တ္ ကမတည္  ကမတည္ ျငိ  ျငိ မ္ေသာေၾကာင့ ေသာေၾကာင့  ္ ဘာ၀ယ္ ရမွန္န းမသိ ္  ပဲ ေစ်းထဲ တြ ်းထဲ တြင္င ပင္ ္   တ၀ဲ လည္ လည္  လည္ ႏွ  ္င့င့ အခ်ိ န္ က ကုန္န္ေနျပန္ ေနျပန္သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သြ သာြ းသည့  ္ေစ ေစ်းသိ  ု႕႕ အျမန္ လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေစ်း၀ယ္  မျပီ  မျပီးခင္ ေတြ႕ဖိ ႕  ုဖိ႕လိ ႕လိ  ုေနသည္ ေနသည္ ။ အရင္ လိ  ု ကာမွ ဘတ္ စ္  စ္ ကားက  ျပတ္ ေနေသး၏။ ေအာင္ မင္ းမွာ ဘတ္ စ္  စ္ ကား ေစာင့  ္ရင္ ရင္ း စိ တ္ မရွ  မရွည္ ည္ေတာ ့ သျဖင့  ္ ေျခလ်င္ လိ င္ လိ  ု က္ ရေကာင္ းမလားပင္ စဥ္ းစားေနျပီ။ ေျခလ်င္ ပင္ င္ ပင္ လိ  ု က္ ေတာ ့  မည္ ဟု  ဟု  စိ တ္ ပိ    ုပိင္င းျဖတ္ ္  လိ  လိ  ု က္ မိ  မိခ်ိခ်ိ န္ တြင္င မွ္ ဘတ္ စ္  စ္ ကားတစီ းေရာက္ လာသည္  လာသည္ ။ လူ ကေတာ ့ အလြန္န ၾကပ္ ္ သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းလဲ မရမက တြ ယ္ ကပ္  ကပ္ လိ  ု က္ ပါလာခဲ  ပါလာခဲ  ့ေတာ ေတာ ့ သည္ ။ ေစ်းသိ  ု႕ေရာက္ ႕ေရာက္ ေသာအခါ ေအာင္ မင္ း က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု လု  ိ က္ ရွ ာသည္ ။ ၀က္ အူေခ်ာင္ းဆိ ေခ်ာင္ းဆိ  ုင္င တြ ္ င္င္ ၀ယ္ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ျမင္ရမွ ရမွ ေအာင္ မင္ း သက္ ျပင္  ျပင္ းေမာၾကီ း ခ်မိ ၏။ အခ်ိ န္ မွ  ီေသးသည္ ေသးသည္ ။ ... ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေစ်း၀ယ္ ေနဆဲ။ ...စိ တ္ ေတြ လႈ ပ္ရွရ ားကာ ွ ဘာ၀ယ္ ရမွန္န း္  မစဥ္ းစားနိ  ုင္င ျဖစ္ ္ ေနေသာခင္ ေနေသာခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေနာက္ ဆံ  ု းမေတာ ့ လြ ယ္ လြ  လြ ယ္ ကူ  ကူ ကူ ၀က္ အူေခ်ာင္ ေခ်ာင္းပင္  ၀ယ္ ေနမိ ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ၀က္ အူေခ်ာင္ း၀ယ္ ေခ်ာင္ း၀ယ္ ေန ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ထံသိ သ  ုိ႕တန္ ႕တန္ းတန္းမတ္ မတ္  မတ္ ပင္  ပင္ ေလွ ်ာက္ သြ ားသည္ ။ ထံ  ု းစံအတိ အတိ  ုင္င း္ သူ႕မ ႕မ်က္  လံ  လံ  ု းမ်ား ကေတာ ့  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ လံ  ု းၾကီ းေပါက္ လွ  လွ တေပြ႕တပိ ႕တပိ  ု က္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း တစ္ တစ္ရစ္ ရစ္ရစ္ ရစ္ ထြ ားထြ ား ျပည့  ္ ျပည့  ္ ၾကီ းကိ  ု  စူ းစိ  ု က္ ကာ  ကာ ၾကည့  ္ လာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ရင္ ၾကီ းၾကီ း၊ တင္ ထြားထြားနွ  ္င့င့ အဆက္ အေပါက္ တကယ္  တကယ္ ဖြ  ဖြ ထြ ႕ံ႕ံ ားသည္ ။ သူ မ၏   ုမိ႕ထြ ႕ထြ ားၾကီ းမားလွေသာနိ ေသာနိ  ု႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းမ်ားနွ   ္င့ တြ  ံေတးေရအိ ေတးေရအိ  ု းပမာ  လံ  ု းလံ  ု းအိအိ အ ကားကား ိ ဖင္ဆံ ဆ  ုသားၾကီ ံသားၾကီး မ်ားကိ  ု ေအာင္ မင္ းၾကိ တ္ ျပီ  ျပီ း သြားရည္ ယိ  ယိ  ု ကာ ျပစ္ မွ ားေနသည္ မွ  မွာ  ၾကာလွ ျပီ။ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ နီ းစပ္ရန္ ရန္ ဖန္ မရျဖစ္ေနေသးေသာေၾကာင့ ေနေသးေသာေၾကာင့  ္သာ သာ အားမလု  ိအားမရ အားမရ ေအာင့  ္အည္ အည္ းေနရျခင္  းေနရျခင္ းျဖစ္၏။ ၏။ ယခု မေတာ ့  ျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းမ်ား၊ဖင္ ဆံ  ု ၾကီ းမ်ားကိ  ု မိ မိသေဘာက သေဘာက်  ဆု ပ္ညွ ည စ္ွ  ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္   ုနိင္င္ဘိ ဘ  ု႕ိ လမ္ းစ ေပၚေပါက္ ေနျပီ မိ  ု႕ အေ၀းမွ လွ မ္ းၾကည့  ္ရတာ ရတာ ခါတိ  ုင္င းထက္ ္  ပိ    ုပိ မိ  ု စိ  ုေျပကာ ေျပကာ အရသာရွ  ိေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ၀က္ အူေခ်ာင္ ေခ်ာင္း၀ယ္  ျပီ  ျပီ း၍ အမွ တ္ မထင္  မထင္ ေခါင္ းငဲ႕ကာၾကည့ ႕ကာၾကည့  ္ လိ  ု က္ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္ း ကိ  ု ျမင္သြ သ ားေလသည္ ြ ။ ....မျငိ မ္ ....မျငိ မ္ေသးေသာ ေသးေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ စိ တ္ အစဥ္ မွ ာ  တုန္န လႈ ္  ပ္သြ သ ားရေလေတာ ြ ့ ၏။ သူ မမ်က္ ေစ့ ထဲ တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ဖင္ ၏ဖင္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ း ပယ္ ပယ္  ပယ္ နယ္ နယ္   လိ  ု းေနပံ ျမင္ ကြင္င းမ ္ ်ားကိ  ု ျပန္ လည္ ျမင္  ျမင္ေယာင္ ေယာင္ လာမိေလသည္ ေလသည္ ။ ရင္ေတြ ေတြ တုန္န ကာ ္ ေမာသလိ  ု လိ  ု အသက္ ရႈ မ၀သလိ  ု လိ  ု ျဖစ္ လာမိ ရျပန္ေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ မ်က္ နွ ာလည္ း း ေသြ းေရာင္ လႊ မ္ းသြ ားသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ အမူအယာေျပာင္ အယာေျပာင္ းလဲသြ သ ားသည္ ြ  ကိ  ကိ  ု ေအာင္ မင္ း သတိ ျပဳမိ သည္ ။ မိ မိ ကိ  ု ျမင္သျဖင့ သျဖင့  ္  စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားသြ ွ  ားျခင္ းျဖစ္ေၾကာင္ ေၾကာင္ းလဲ နားလည္ လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ မိ မိေတြ ေတြ းဆထားသည္ မ  မ်ား မွ န္  ုနိနိင္င စရာ ္ အေၾကာင္ းမ်ားေနျပီ မိ ်ားေနျပီ မိ  ု႕ ေအာင္ မင္ း အေတာ ္ ပင္ေက ေက် နပ္ သြ သ ားမိ ြ ၏။ ၏။ ေအာင္ မင္ းကိ  ုေတြ ေတြ႕ရေသာအခါ ႕ရေသာအခါ

အလိ  ု လိ  ု မ်က္ နွ ာပူ လာေသာေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ၀က္ အူေခ်ာင္ းဖိ ေခ်ာင္ းဖိ  ု း က်သင့  ္ေငြ ေငြ ကိ  ုအျမန္ အျမန္ေပးကာ ေပးကာ ေစ်းျခင္ းေတာင္ ်းျခင္ းေတာင္ းကိ  ုင္င္၍ အျမန္ ထြ က္ သြ ားေလေတာ ့ ၏။ ေအာင္ မင္းကလဲ ေနာက္ မွ  မွ အတင္ းပင္ လိ  ု က္ သည္ ။ ေစ်းလူ စည္ ်းလူ စည္ ေနခ်ိ န္ ျဖစ္ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ ျမန္ခ်င္ ခ်င္ သေလာက္ ျမန္  ျမန္ ျမန္ မသြ ားနိ  ုင္င္။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္ းကိ  ု  မ်က္ ေျချဖတ္ လိ  လိ  ု႕ မရ။ ေအာင္ မင္ းကသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အနီးသိ  ု႕ အေရာက္ လာႏိ  လာႏိ  ုင္င  ့္ခဲခဲသည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ေအာင္ မင္ း၏ ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ပံ  ု စံအသြ အသြင္င ကိ ္   ု ျမင္ေယာင္ ေယာင္ေနသည္ ေနသည္ ။ ေအာင္ မင္ း၏ မာေၾကာလွ ပံ  ုရေသာ ရေသာ  လီ းၾကီ းကိ  ု လည္ း း မ်က္  စိ  စိ ထဲ က ေဖ်ာက္  မရ။  မရ။ မိ မိအနားသိ အနားသိ  ု႕ ေအာင္ မင္းေရာက္ လာ  လာ သည္ နွ  ္င့င ပင္ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္မ ာ ွ ေျခဖ်ားလက္  ဖ  ဖ်ားေတြ ေအးကာ ရင္ တဒိန္န းဒိ ္ န္န း္ ခုန္န လာေလေတာ ္ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ပုဆိ ဆ  ု းၾကားတြ ိ င္င္ လိ ပ္ ယူ လာေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု အသာထု တ္ ကာ  ကာ လက္ ထဲ  ထဲ တြင္င္ ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ထားလိ ္   ု က္ ၏။ က်က်နနလိ ပ္  ပ္ ထားေသာေၾကာင့  ္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါက ္ဒါက လက္ ထဲ  ထဲ တြင္င္ ေခ်ာင္ ေနသည္ ေနသည္ ၊ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ငွ  လူ ့  ျခင္ းကပ္ မိသြ သာြ းေသာအခါတြင္င မူ္ ...." ေရာ့ .." ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ၾကားသာယံ  ု နွ စ္ ကိ  ု ယ္ ၾကားခပ္  ၾကားခပ္ တိ  ု းတိ  ု းေျပာရင္ း မိ မိဆု ဆ ပ္ု  ကိ  ုင္င ထားေသာ ္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လက္ ထဲ  ထဲသိ သ  ုိ႕႕ ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ထိ  ု းထည့  ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ၏။ စိ တ္ ေတြ လႈ ပ္ရွရ ားေနမိ ွ ေလေသာ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္သည္ သည္  အမွ တ္ တမဲ  တမဲ  ့ ပင္ ယူ ထားလိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ ထိ  ုသိ သ  ု႕ေပးျပီ ိ႕ေပးျပီ းသည္ နွ  ္င့င့ ေအာင္ မင္း တေယာက္ လူ မ်ားၾကားမွ  တိ  ု းေ၀ွ႕ထြ ႕ထြ က္ သြ ားေလ၏။ အတင္ းတိ  ုးေ၀ွ႕သြ ႕သြ ားေသာေၾကာင့  ္ တိ  ု က္ မိ  မိသူ သူ မ်ား၏ ေအာ္ ဟစ္ မႈ ကိ  ု ပင္ ခံ လိ  ု က္ ရေသးသည္ ။ ေအာင္ မင္ း ေပးသြ ားသည္ မွ  မွ ာ ဘာမွန္န း္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းမသိေသး။ ေသး။  ယူ လိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ကလည္  ကလည္ းပဲ  းပဲ အမွ တ္ တမဲ  တမဲ  ့ႏွႏ  ္ွင့င ယူ ့  လိ  ု က္ မိ  မိ ျခင္ းမဟု တ္ လား။  လား။ ..သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ ဘာလဲဆိ ဆ  ု တာ ိ သိ လိ  ုေသာစိ ေသာစိ တ္ သဘာ၀အတု  ိင္င း္ မိ မိ လက္ ထဲ  ထဲ မွ အရာကိ  ု အသာငံ  ု႕ၾကည့ ႕ၾကည့  ္ မိသည္ သည္ ။ က်နစြာေခါက္  ထားေသာ  ထားေသာ  ထိ  ုအရာသည္ အရာသည္ မိ မိခြခ ၽတ္ ြ  ထားခဲ  ထားခဲ  ့ မိေသာ ေသာ အတြင္င းခံ ္ ဆပ္ ဆပ္ စပု  ိင္င္ဒါမွ ဒါမွန္န း္ သိ လိ  ု က္ ရ သည္ တြ  တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္  အၾကီ းအက်ယ္  ကိ  ကိ  ု ရွ က္ လဲ  လဲရွရ က္ ွ ေၾကာက္ လဲ  လဲေၾကာက္ ေၾကာက္ သြားမိသည္ သည္ ။ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါလိ ဒ္ ါလိ ပ္ ကေလးကိ  ု လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္  ကမန္ းကတန္ းပင္ တင္ းတင္ းၾကပ္ ၾကပ္ဆု ဆ ပ္ု  ထားလိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ တျခားလူေတြ ေတြ ျမင္ ကုန္န ျပီ ္  လားဟု လဲ ရွ က္   ံရြ႕စိ ႕  ုစိ းထိ တ္ စြ  စြ ာေတြ းမိသည္ သည္ ။ တကယ္ ေတာ ့ သူ မအနီ းအနားတြင္ လူေတြ ေတြ ဥဒဟိ  ုသြ သ ားလာေနၾကေသာ ြ ္  လည္ း း ကု  ိ ယ့  ္ ကိ စၥႏွႏ  ္ွင့င ကိ ့   ု ယ္ ၀ယ္ ဟယ္  ဟယ္ ျခမ္  ျခမ္ းဟယ္ နွ  ္င့င မိ  ု့ ႕ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လက္ ထဲ  ထဲ က ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ု ကာယကံရွရွင္င ကလြ ္  လိ ဲ   ု႕ မည္ သူ မွ ်သတိ ပင္ သတိ ပင္ မထားမိ ၾကပါ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာေတာ ့  သူ မ်ားေတြ ျမင္ ်ားေတြ ျမင္ ကုန္န မွ္  ာစိ  ု းေသာေၾကာင့  ္ က်စ္ က စ္ က်စ္ လိ စ္ လိ ပ္ ထားေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု  လက္ ၀ါးျဖင့  ၀ါးျဖင့  ္ တင္ းတင္ းဆု ပ္ ကာ ထားမိသည္ သည္ ။ လက္ ထဲ  ထဲ မွေနျပီ ေနျပီး ဘာလု ပ္ ပစ္ လိ  ု က္ ရမယ္ မွ  မွန္န းလဲ ္  မသိ။  လႊ  ္င့င ပစ္ ့  လိ  ု က္ ရမည္ လား။...ဒါလဲ  လား။...ဒါလဲ မျဖစ္ေသး။ ေသး။ ဘာလု ပ္ရမွ ရမွန္န းမသိ ္  ပဲ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ တင္ းတင္ း ဆု ပ္ ကာ ေစ်းထဲ မွ ်းထဲ မွ ထြ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့ မိေလသည္ ေလသည္ ။ ၀က္ အူေခ်ာင္ းမွ ေခ်ာင္ းမွ လြ  ဲ ျပီ း ဘာမွ မယ္ မယ္  မယ္ ရရ မ၀ယ္ ရေသး ေသာ ္  လည္ း  း ဆက္ လက္  လက္ ၀ယ္  ၀ယ္ လိ  လိ  ုသည့ သည့  ္ စိ တ္ လဲ  လဲ လံ  ု း၀မရွ  ိေတာ ေတာ ့ သည့  ္အတြ အတြ က္ ဘတ္ စ္  စ္ ကားမွ တ္ တိ  တိ  ုင္င္သိ သ  ု႕သာ ႕ိ သာ ခပ္သု သ တ္ ု သု တ္ ထြ  ထြ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့ မိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ သူ မ၏ညာလက္ ထဲ  ထဲ မွာေတာ ့ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု ခပ္ တင္ းတင္ း ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ထားလွ ္  ်က္ ...။ မွ တ္ မွ တ္ တိ  တိ  ုင္ငသိ သ ္   ု႕ေရာက္ ႕ိ ေရာက္ သည္ နွ  ္င့င ပင္ ့ ဘတ္ စ္  စ္ ကားတစ္ စီ းထိ  ုးဆိ  ု က္ လာသည္  လာသည္ ႏွ  ္င့င့ အိ မ္ ကိ  ုအျမန္ အျမန္ဆံ ဆ  ုးံ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ ခ်င္ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လူ ၾကပ္သိ သ ပ္ိ ေနေသာဘတ္ ေနေသာဘတ္ စ္  စ္ ကားေပၚသိ  ု႕႕  တိ  ု းတိ  ု းေ၀ွ႕ေ၀ွ ႕ေ၀ွ႕ပင္ ႕ပင္ အမိအရ တက္ ေလသည္ ။ သူ မ၏ညာလက္ ဖ၀ါးထဲ  ဖ၀ါးထဲ တြင္င္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ုဆု ဆ ပ္ု  ကိ  ုင္င ထားကာ ္ ေစ်းျခင္ းေတာင္ ်းျခင္ းေတာင္ း ကိ  ု ညာလက္ ေမာင္းတြင္င္ခ်ိ တ္ ခ်ိ တ္ လွ  လွ ်က္ 

ဘယ္ လက္  လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ကားအမိ  ု းတန္ းကိ  ု ဆု ပ္ ကိ  ုင္ငအားျပဳ ္အားျပဳထားရသည္ ။ ကားေပၚတြင္င္မတ္ တပ္  တပ္ရပ္ ရပ္ စရာ ေနရာရသြ ားမွ ပဲ ဟင္ းခ်နိ  ုင္င္ေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ သိ  ု႕ရာတြ ႕ရာတြင္င္ ........... ေအာင္ မင္းသည္ ကားမွ တ္ တိ  တိ  ုင္င မွ္ ေနျပီ ေနျပီ း ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္အျပန္ အျပန္ ကိ  ုေစာင့ ေစာင့  ္ေမွ ေမွ ် ာ္ ေနျခင္ းျဖစ္၏။ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က သူ႕ေဇာႏွ ႕ေဇာႏွ  ္င့င့သူ သ မိ  ုူ ႕ မျမင္ေသာ ေသာ ္  လည္ း ေအာင္ မင္ းကေတာ ့ ခင္ ျငိ  ိ မ္ းတင့  ္ေစ ေစ်းထဲ ကထြ ်းထဲ ကထြ က္   လာကတည္ းက  းက လွ မ္ းျမင္ေနသည္ ေနသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တက္ သည့  ္ ကားေပၚသိ  ု႕ပင္ ႕ပင္ ေအာင္ မင္းက အရလိ  ု က္   တက္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ေနာက္ ၏ေနာက္ ဖက္  ဖက္ ကပ္  ကပ္ လွ ်က္  တြ  တြင္င္ ေနရာယူသည္ သည္ ။ကိ  ု ယ့  ္ေဇာႏွ ေဇာႏွ  ္င့င ကိ ့   ု ယ္ ျဖစ္  ျဖစ္ေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ သူ မေနာက္ တြ  တြင္င္ ေအာင္ မင္ းေရာက္ လာသည္  လာသည္ ကိ  ကိ  ု ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းမသိေသး။ ေသး။ "ဘာေတြ ၀ယ္ လာလဲ  လာလဲ  တင့  ္ တင့  ္ ..." ေအာင္ မင္ းက ခပ္ တိ  ု းတိ  ု းႏႈ တ္ ဆက္ စကားဆိ  စကားဆိ  ု လာမွ ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ျဖတ္ ကနဲ  ကနဲ လွည့ ည  ္ ၾကည့ ့   ္ လိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ မိ မိ၏ေနာက္ ၏ေနာက္ ေက်ာတြ င္င ကပ္ ္  လွ ်က္  ေအာင္ မင္ းေရာက္ ေနသည္ ကိ  ကိ  ုေတြ ေတြ႕သိ ႕သိရေသာအခါ ရေသာအခါ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း  ၾကက္ သီ းတျဖန္ းျဖန္ းထသြ ားေလသည္ ။ အဖု တ္ အတြင္ငး္ ဘက္ မွ  မွ လဲ အရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေတြ စိ မ့  ္ ထြ က္ လာျပန္  လာျပန္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ ဘာေျပာရမွန္န္းမသိ ပဲ ထူ ပူ ကာ ႏႈ တ္ ခမ္ းကိ  ုသာ သာ သြ ားျဖင့  ္ ဖိ ကိ  ု က္ ထားလိ  ထားလိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ မိ မိ အေနာက္ တြ  တြင္င ကပ္ ္  လွ ်က္   ိရွေနေၾကာင္ ေနေၾကာင္ း အသိေပးျပီ ေပးျပီ းသည္ နွ  ္င့င့ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၏  တင္ ပါးၾကီ းမ်ားကိ  ု ဆု ပ္ ကိ  ုင္င္ေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ လူ ၾကပ္ လွေသာကားေပၚတြ ေသာကားေပၚတြင္င္ ေရွ႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ကပ္  ကပ္ လွ ်က္   ိရွေန ေန သည္ မိ    ုမိ႕႕ ေအာင္ မင္ းအေနျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖင္ ကိ  ု ကိ  ုင္င စမ္ ္  းရသည္ မွ  မွ ာ ငွ က္ ေပ်ာသီ းအခြ ်ာသီ းအခြ  ံႏႊႏ ာရသည္ ႊ  ထက္  ထက္   လြ ယ္ ကူ  ကူ လွေပသည္ ေပသည္ ။ ဘာမွ အထူ းအားထု တ္ ေနစရာပင္ မလိ  ု။ ..ဖင္အကိ အကိ  ုင္င္ခံခ လိ ံ   ု က္ ရေသာ ခင္ ျငိ မ္ း တင့  ္ မွ ာ  ပါးစပ္ မွ လႊ တ္ ကနဲ  ကနဲ မေအာ္ မိေအာင္ ေအာင္ ပင္ မနည္ းၾကီ  းၾကီ းထိန္န းလိ ္   ု က္ ရသည္ ။ သူ မကု  ိ ယ္ တကိ  တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ပင္  တုန္န္သည္ သည္ ။ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းလွေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ တစိ မ္ းေယာက္ ်ားမ်ားႏွ   ္င့ အသားခ်င္ းပင္ အသားခ်င္ းပင္  မထိ ဖူ းခဲ  ့။ ဘတ္ စ္  စ္ ကားတိ  ု းစီးသည့  ္အခါ အခါ မေတာ ္  တဆ တြန္န းတိ ္   ု က္ မိ  မိ မႈ မ်ိ ဳးေလာက္ သာ   ိရွဘူ ဘ းသည္ ူ ။ ခု လိ  ု တမင္ သိသိ သ ၾကီ ိ  းႏွ  ္င့င့ အႏိ  ႈ က္ ခံ အကိ  ုင္င္ခံခရသည့ ံရသည့  ္ အေတြ႕အၾကံ ႕အၾကံဳ မရွ  ိ  ့ခဲခေသးပါ။ ဲေသးပါ။ ခုေတာ ေတာ ့ ေအာင္ မင္ းက က်က်နနၾကီ း း   ႈႏိ က္ လာေလျပီ  လာေလျပီ။ ဖင္ ကိ  ုင္င လာေလျပီ ္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ဆန္႕က ႕က် င္  ဟန္႕တားရန္ ႕တားရန္ လည္ း း အားက မရွ  ိ။ ဆင္ ျခင္ စဥ္ းစားတတ္ သည့  ္ အသိ စိ တ္ က  က မလိ  ု လားမႏွ စ္သက္ သက္ ေသာ ္ လည္ းပဲ  းပဲ သူ မ၏ေသြ းသားမ်ားကေတာ ့ ေအာင္ မင္း၏အျပဳအမူ ကိ မူ ကိ  ု လိ  ု လားလက္ ခံေနၾကသည္ ေနၾကသည္ ။ သည့  ္ ထက္ ပိ    ုပိ ျပီ း ရဲ လာေစရန္ ပင္ ေမွ ် ာ္  လင့  ္ေစာင့ ေစာင့  ္ စားေနသလိ  ု လိ  ု .......။ ျပီ းေတာ ့ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တိ  ု႕ "  ျဖစ္ " ေနၾကသည္ ကိ  ကိ  ု မိ မိေခ်ာင္ းေျမာင္ ေခ်ာင္ းေျမာင္ းၾကည့  ္ရႈရ မိႈ  ျပီ း စိ တ္ ေတြ  ုနိန းၾကြ ိ   ့ခဲခမဲ ွန္န းကိ ္   ု ေအာင္ မင္းက ေသခ်ာက်နစြ ာ  ာ သိ  ိရွရေနသည္ ွေနသည္ ဆိ  ုသည့ သည့  ္ အရွ က္ ကလည္  ကလည္ းပဲ  းပဲ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု လႊ မ္ းမိ  ုးေျခာက္ လွ  လွန္န႕ေနေလသည္ ္႕ေနေလသည္ ။ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ  လူ မိခံခရေသာ ရံ ေသာ သူ  ုခိခ းလိ ိ   ု ျဖစ္ေနရ ေနရ ေလ၏။ ဤအခ်က္  ကလည္  ကလည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အေနျဖင့ အေနျဖင့  ္ ေအာင္မင္ းကိ  ု ဆန္႕က ႕က် င္ လြ င္ လြန္န္ဆန္ ဆန္  ုနိနိင္င မႈ္ အင္ အင္အား ယု တ္ ေလ့် ာ ေစျပန္ေလသည္ ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္၏ ဖင္ ၾကီ းက ၾကီ းမားသည္ ၊  လံ  ု း၀န္းအိ ထြ ားသည္ ။ ..ဆု ပ္ ကိ  ုင္င လိ ္   ု က္ ေသာ ေအာင္ မင္ း လက္ မ  မ်ားေအာက္  တြ  တြင္င္ အိအိ အေထြ ေိ ထြ းေထြ းႏွ  ္င့င့  တနင့  ္ တပိ  ု း   ိရွ လွသည္ သည္ ။ စစခ်င္ း စစခ်င္ း ေအာင္ မင္ းက ညာဘက္ ဖင္  ဖင္သားၾကီ သားၾကီ းေပၚသိ  ု႕ မိ မိညာလက္ ညာလက္ ၀ါးကိ  ၀ါးကိ  ု အု ပ္ တင္ ကာ  ဖိ ထိသည္ သည္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ လက္ ေခ်ာင္ းမ ေခ်ာင္ းမ်ားျဖင့  ္ ဖင္သားၾကီ သားၾကီ းကိ  ု ကိ  ုင္ငညွ ည ္  စ္ွ သည္ သည္ ။ ျပီ းေတာ ့ လက္ ဖ၀ါးကိ  ဖ၀ါးကိ  ု  ဖင္သားေပၚ သားေပၚ ပြ တ္ သပ္ရင္ ရင္ း အသာေရႊ႕ကာ ႕ကာ ဖင္အကြ အကြ  ဲေၾကာင္ ေၾကာင္ းေပၚ ေနရာေျပာင္းသည္ ။ ဖင္သား သား ဘယ္ ဘက္ နွ  ္င့င့ ညာ ဘက္ နွ စ္ခုခ လံ ု   ု း၏ အကြဲေၾကာင္ ေၾကာင္ းအနားရွ  ိေနရာကိ ေနရာကိ  ု လက္ ၀ါးျဖင့  ၀ါးျဖင့  ္ ထိ ဖိ ကာ လက္ ေခ်ာင္ းမ ေခ်ာင္ းမ်ားျဖင့  ္ ကိ  ုင္င္ညွ ည စ္ွ 

 လာသည္ ။ လက္ မႏွ  မႏွ  ္င့င လက္ ့ ညွ  ိဳးတိ  ု႕က ႕က ဘယ္ ဘက္ ဖင္  ဖင္သားေပၚမွ သားေပၚမွာ၊ ..လက္ သန္ းနွ  ္င့င လက္ ့ သူ ၾကြ ယ္ က  က ညာဘက္ ဖင္  ဖင္သားေပၚမွ သားေပၚမွ ာ၊ ..လက္ ခလယ္ ကေတာ  ကေတာ ့ ဖင္အကြ အကြ  ဲေၾကာင္ ေၾကာင္ းေပၚတည့  ္ တည့  ္ တြင္င။္ ...လက္ ခလယ္ ကိ  ကိ  ု အသာေလးခပ္ေကြ ေကြ းေကြ းလု ပ္ခါ ခါ ဖင္အကြ အကြ  ဲေၾကာင္ ေၾကာင္ းကိ  ု မထိ တထိ ပြ တ္ ဆြ  ဲေနျပန္ေလရာ ေလရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ  ယားက် က ိ က ိ ်  လည္ ိ လည္ ိ  းျဖစ္  းျဖစ္ လွ ်က္ ေက်ာေလးတြ န္႕တြ ႕တြန္န႕သြ ္႕သြားရရွာေလ၏။ ေအာင္ မင္းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၏ အိအိ အ ထြ ိ  ားထြ ားတင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကိ  ု အားမနာတမ္ းပင္ ရက္ ရက္ ေရာေရာ အသံ  ု းခ်ေနေလသည္ ။  လက္ ၀ါးႏွ  ၀ါးႏွ  ္င့င ပြ့  တ္ သည္ ၊ ..ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ဖ္ ်စ္ ညွ စ္သည္ သည္ ၊ ..ဖင္အကြ အကြ  ဲေၾကာင္ ေၾကာင္ းအတိ  ုင္င္း  လက္ ေခ်ာင္ းျဖင့ ေခ်ာင္ းျဖင့  ္အသာထိ အသာထိ  ု းသည္ ။ လက္ ေခ်ာင္ းထိ ေခ်ာင္ းထိ ပ္ ျဖင့  ္ အသာေ၀့ ၀ိ  ု က္ ကာ  ကာ ဖြ ဖြေလးပြ ေလးပြ တ္ ေပးသည္ ။ တခါတခါ ခပ္နာနာလည္ နာနာလည္ း း ဆု ပ္ညွ ည စ္ွ သည္ သည္ ။ ဖင္ လည္ း း ဆိ တ္ လိ  လိ  ု က္ ေသးသည္ ။ ေအာင္ မင္ း၏ လက္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားကိ ွ   ုင္င တြ ္  ယ္ ပြ  ပြ တ္ သပ္ ဖ်စ္ ညွ စ္ဆိ ဆ တ္ ိ ဆြ  ဲ မႈ တိ  ုင္င းသည္ ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ရင္ ဖိ  ုေစ ေစ ေလသည္ ။ အသည္ းယားေစေလသည္  းယားေစေလသည္ ။ ေက်ာခ်မ္းေစသည္ ။ ၾကက္ သီ းေတြ ထေစသည္ ။ ကာမဆိ ပ္ ေတြ  တဆင့  ္ ျပီ းတဆင့  ္ တက္ ျပီ  ျပီ းရင္ း တက္ လာေစေလသည္  လာေစေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ႏွႏ  ္င့ငွ ့ေအာင္ ေအာင္ မင္ းတိ  ု႕ ဖင္ လိ  ု းေနၾကတာကိ  ု ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ တုန္န းကျဖစ္ ္   ့ခဲခသလိ ဲသလိ  ု ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီးသည္ ေပါက္ ကြ  ကြ လု ဲ  မတတ္   မိ  ု႕မိ ႕  ုမိ႕ေဖာင္ ႕ေဖာင္းေဖာင္းၾကီ း ခုန္န းထလာျပန္ ္ သည္ သည္ ။ ေစာက္ ရည္ ၾကည္ မ  မ်ားကလည္  း း အရမ္ းကိ  ု ထြ က္ လာသည္  လာသည္ ။  ထမီ တထပ္ တည္ းႏွ  းႏွ  ္င့င့ အတြင္င္းခံ လံ  ု း၀ မပါခဲ  ့သည္ သည္ မိ    ုမိ႕ အဖု တ္ ထဲ  ထဲ မွ စီ းထြ က္ လာေသာ  လာေသာ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ မ  မ်ားသည္ ေပါင္ ျခံ တေလွ ်ာက္  စီ  စီ းက်ကာ ေအာက္ သိ  ု႕ ေပါက္ ကနဲ  ကနဲ ေပါက္ ကနဲ  ကနဲ  က်သြ ားသည္ သြ ားသည္ မ  မ်ားပင္   ိရွ လာသည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ေပါင္ တန္ ၾကီ းႏွ စ္ခုခ ၾကားသိ ု   ု႕႕ သူ၏ညာေျခကိ ၏ညာေျခကိ  ု ထိ  ု းသြင္င းကာ ္ ေပါင္ခ်င္ း ခ်င္ း ထိ ကပ္ လွ ်က္ ပြ တ္ တိ  တိ  ု က္ မႈ  မႈ ကိ  ု လည္ း း တခါတခါ လု ပ္ လိ  ု က္ ေသးသည္ ။  ထိ  ုသိ သ  ု႕လု ႕ိ လု ပ္ မႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ သူ၏ မတ္ ေထာင္ေနေသာလီ ေနေသာလီ းၾကီ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖင္သား သား အျပင္ဘက္ ဘက္ ပိ    ုပိင္င း၊ ္ ေပါင္ တန္သားအရင္ သားအရင္ းပိ  ုင္င း္ မ်ားကိ  ု ထိ  ု းမိေထာက္ ေထာက္ မိ  မိသည္ သည္ ။ သံေခ်ာင္ ေခ်ာင္းတမွ  တမွ ် မာေၾကာလွ ေသာ ထိ  ု လီ းတန္ ၾကီ း၏  ထိေထာက္ ေထာက္ မိ  မိ မႈ က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အသက္ ရႈ ပင္ မွ ားေစသည္ ။ မိ မိ ၾကိ တ္ ကာ  ကာ သြ ားရည္ ယု  ယု  ိေနခဲ ေနခဲ  ့ရသည္ ရသည္ မွ  မွ ာ  ၾကာလွ ျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းမ်ားကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္ ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ ေနရျပီ မိ  ု႕ ေအာင္ မင္ း အလြန္န ကိ ္   ု ဇိ မ္ေတြ ေတြ႕ေန၏။ ႕ေန၏။  ကိ  ုင္င လိ ္   ု႕မ၀ ႕မ၀ ဆိ တ္ လိ  လိ  ု႕မ၀ေအာင္ ႕မ၀ေအာင္ ျဖစ္ေနရေလသည္ ေနရေလသည္ ။ ကားစီးရသည္ က  က တမွ တ္ တိ  တိ  ုင္င္ခရီ ခရီ းသာမိ  ု႕ ေအာင္ မင္ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖင္ ၾကီ းကိ  ု ေလလံဆြ ဆဲြသလိ သလိ  ု အျပတ္ သမ ရသည္ ကလည္  ကလည္ း း သိ ပ္ေတာ ေတာ ့ မၾကာပါ။  လူ ျပည့  ္ ၾကပ္ေနေသာ ေနေသာ ဘတ္ စ္  စ္ ကားအိ  ု ၾကီ းက တအိအိ အသာ သ ိ ာ သြ ားေနသည့  ္အတြ အတြ က္ တမွ တ္ တု  တု  ိင္င္ခရီ ခရီ းသည္  ငါးမိနစ္ နစ္ခန္ ခန္႕ေတာ ႕ေတာ ့ ၾကာသည္ ။ ေအာင္ မင္းအဖိ  ု႕ ငါးမိနစ္ နစ္ ဖင္ ကိ  ုင္င  ့္ခဲခရသည္ ဲရသည္ ဟု  ဟု ဆိ  ုရေပမည္ ရေပမည္ ။ မွ တ္ တု  တု  ိင္င တြ ္ င္င္  ကားရပ္ ျပီ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားရင္ ွ   ုဖ ကာ ိ အဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းတခု လံ  ု း ေစာက္ ရည္ မ  မ်ားစိ  ု  ဲရႊရ လွ ႊ  ်က္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့   ကားေပၚမွ ဆင္ းရေလ၏။ ကားေပၚမွအဆင္ အဆင္ းတြင္င္ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ေနာက္ မွ  မွ ကပ္ ျပီး  လိ  ု က္ ပါလာသည္  ပါလာသည္ ။ ကားတံခါးမွ ခါးမွ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု ကိ  ုင္င း၍ ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဆင္ အဆင္ းတြင္င္ ညာဘက္   ုနိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းကိ  ု ေအာင္ မင္ းက အမွ တ္ မထင္  မထင္ လွ မ္ းကိ  ုင္င္ညွ ည စ္ွ ဆြ ဆ  ဲ လိ ြ   ု က္ ေသးသည္ ။ တခ်ိ န္ တည္ းမွ  းမွ ာပင္ ေနာက္ မွ  မွ လီ းျဖင့  ္ အျပတ္ ေထာက္ ေပးလိ  ု က္ ေသးသည္ ။ ကုန္န းျပီ ္ းဆင္ းေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေပါင္ခြခ ၾကားသိ ြ   ု႕ လီ းၾကီ းက  က်က်နန ေထာက္  မိသည္ သည္ ။ လီ းထိ ပ္ က အဖု တ္ နွ  ္င့င့သြ သာြ းထိ မိသည္ သည္ ။ ..ပုဆိ ဆ  ု းႏွ ိ   ္င့င ထမီ ့  မ်ားခံေနသည့  ္ နသည့  ္ တိ  ုင္င္  ထိေတြ ေတြ႕မႈ ႕မႈ က ပီ ျပင္ လွသည္ သည္ ။ မီ းပြ  ္င့င့သြ သ ားေစသည္ ြ ။ .. ေအာင္ မင္ းတကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ၾကက္ သီ းေတြ ထသလိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း း ေသြ းေတြ ဆူေ၀သြ ေ၀သြ ားသည္ ။ ေအာင္ မင္းက

  ုနိ႕ကိ ႕ကိ  ုဆတ္ ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ကိ  ုင္င္ညွ ည စ္ွ  ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းျပန္ လႊ တ္ ေပးလိ  ု က္ သည္ မိ    ုမိ႕ ထိ  ု လု ပ္ရပ္ ရပ္ ကိ  ု  ကားေပၚတိ  ု းတက္ တု  တု  ိ းဆင္းေနၾကသည့  ္ အျခားသူ မ်ား မသိ လု မသိ လု  ိ က္ ရပါ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာသာ အကိ  ုင္ငခံခ္ ရံ ေသာ   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းက်ိ န္ းလွ ်က္ အေတ့ ခံရေသာ ရေသာ အဖု တ္ မွ  မွ ယားကနဲ ျဖစ္ ကာ ကားေပၚမွေအာက္ ေအာက္ သိ  ု႕ဟပ္ ႕ဟပ္ ထိ  ု း  မက်သြ ားေအာင္ သြ ားေအာင္ ပင္ မနဲ ထိန္န းလိ ္   ု က္ ရသည္ ။ လူေတြ ေတြအမ အမ်ားအျပား တိ  ု းတက္ တိ  တိ  ု းဆင္ းေနလိ  ု႕သာ ႕သာ ေတာ ္ ေပေတာ ့ သည္ ။ မဟု တ္ က  က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လဲ  ဲ ျပိက ဳ ် သြ ားမည္  ားမည္ မွ  မွ ာ အမွန္န ပင္ ္ ။ ကားေပၚမွ ဆင္ းျပီ းသည္ ႏွ  ္င့ငခင္ ခ့ င္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အိ မ္သိ သ  ု႕ိ ေျခလွ မ္ းသု တ္ သု တ္ ႏွ  ္င့င့ အျမန္ ျပန္ေလသည္ ေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ းကလည္ း း ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ေနာက္ ေနာက္ မွ  မွ လိ  ု က္ လာသည္  လာသည္ ။ ခပ္သု သ တ္ ု သု တ္ ေလွ ်ာက္ သျဖင့  ္ အရမ္ းကိ  ု  ယိ မ္ းထိ  ု းခါယမ္းေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းမ်ားကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္ ၾကည့  ္ ယင္ း လိ  ု က္ လာျခင္  လာျခင္းျဖစ္သည္ သည္  ေစာေစာကပင္ မိ မိအက အက် အန ကိ  ုင္င  ့္ခဲခေသာဖင္ ေဲ သာဖင္ ၾကီ းပါလားဟူသည့ သည့  ္အသိ အသိ က ေအာင္ မင္ း၏အၾကည့  ္ ကိ  ု  ိ ပိ  ု၍ ၍ အရသာရွ  ိေစေလသည္ ေစေလသည္ ။ ..လွည့ ည  ္ မၾကည့ ့   ္ေသာ ေသာ ္  လည္ း း ေနာက္ မွ  မွ ာ ေအာင္ မင္ းကပ္ ပါလာမည္ ျဖစ္  ျဖစ္ေၾကာင္ ေၾကာင္ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ သိေန၏။ ေန၏။ ျပီ းေတာ ့ မိ မိ၏ဖင္ ၏ဖင္ ၾကီ းကိ  ု အားရပါးရ ၾကည့  ္ေနလိ ေနလိ မ့  ္ မည္ မွ  မွန္န းလဲ ္ ေတြ းမိသည္ သည္ ။  ဤဖင္ ၾကီ း အပီအျပင္ အျပင္ အကိ  ုင္ငခံခ္   ့ံခဲခ မႈဲ  ကိ  ု စဥ္ းစားမိ ကာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရင္ ဖိ  ု အသည္ းေအးလာသည္  းေအးလာသည္ ။ "  ကားေပၚမွ ာ သူ ေကာင္ းေကာင္ းကိ  ုင္င  ့္ခဲခ တဲ ဲ   ့ ငါ တင္ ့  ပါးၾကီ းေတြ ကိ  ု သူ ၾကည့  ္ ျပီ း စားျမံဳ႕ျပန္ ေနမွ ာပဲ။ ငါ ...ငါ ရွ က္ လိ  လိ  ု က္ တာေနာ  တာေနာ္ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ စိ တ္ ထဲ  ထဲ မွ ထိ  ုသိ သ  ု႕ေရရြ ႕ိ ေရရြ တ္ မိ  မိသည္ သည္ ။ ေျခလွ မ္ းကိ  ု ခပ္ ျမန္ ျမန္ေလွ ေလွ ်ာက္  လာရာ  လာရာ သိ ပ္အလွ အလွ မ္ းမေ၀းသည့  ္ မိ မိအိ အ မ္ိ   ိရွရရာသိ ွရာသိ  ု႕ သိ ပ္ မၾကာခင္ မွ ာပဲ ေရာက္ လာေလ၏။  လာေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  အိ မ္ ထဲသိ သ  ုိ႕ခ်ိ ႕ခ်ိ းဳ ေကြ ႕အ၀င္ တြင္င္ ေနာက္ သိ  ု႕ မသိ မသာေလး   ့ငဲ ေစာင္ းျပီး ျပန္ ၾကည့  ္ မိသည္ သည္ ။  ထင္ ထားသည့  ္အတိ အတိ  ုင္င းပင္ ္ မိ မိ ကိ  ု စူ းစူ းရဲရဲရ ၾကီ ဲ  း ၾကည့  ္ ကာေလွ ်ာက္  လာ  လာ ေနေသာ ေအာင္ မင္ းကိ  ုေတြ ေတြ႕ရသည္ ႕ရသည္ တြ  တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရင္ေတြ ေတြ ဒိန္န းကနဲ ္ ခုခုန္န္သည္ သည္ ။ အဖု တ္ ထဲ  ထဲ မွ လည္ း  း ေစာက္ ေရၾကည္ ေနာက္ တစက္  တစက္ ျပိဳက္ ကနဲ  ကနဲ ထြ က္ က  က် ၏။ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အၾကည့  ္ ကိ  ုခ်က္ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းလႊ  ဲ ကာ အိ မ္ ထဲသိ သ  ုိ႕႕ အေျပးတပိ  ုင း္ ၀င္ လာခဲ  ့ မိေတာ ေတာ ့ သည္ ။  ________________________________________  _______________________ _________________ "မမ ဘာေတြ ၀ယ္ လာသလဲ  လာသလဲ ဟင္ "အိ မ္ ထဲသိ သ  ု႕အေရာက္ ိ႕အေရာက္ ညီ မျဖစ္သူ သူ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ဆီ းေမးေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ဘာမွ ျပန္မေျပာနိ  ုင္င ပဲ္ လက္ ထဲ  ထဲ မွေစ ေစ်းဆဲ  ြ ျခင္ းကိ  ုသာ သာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လက္ ထဲ  ထဲသိ သ  ုိ႕႕  ကမ္ းေပးလိ  ု က္ သည္ ။ သူ ကေတာ ့ သူ မတိ  ု႕အိ ႕အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲသိ သ  ု႕ိ အျမန္ေလွ ေလွ ်ာက္  လွ  လွ မ္ းသြားလိ  ု က္ ရေလ၏။ ညာလက္ ထဲ  ထဲ တြင္င္ ခု ထိဆု ဆ ပ္ု  ကိ  ုင္င ထားတု ္ န္န းျဖစ္ ္ ေသာ ေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ဒ္ ါေလးကိ  ု သိ မ္ း၀ွ က္ ရမည့  ္ အေရးက အေရးၾကီ းေနသည္ မဟု  မဟု တ္ ပါလား။  ပါလား။ ..  ျပီ းေတာ ့ အတြင္င းခံ ္ ေနာက္ ေနာက္ တထည္  တထည္ လဲ  လဲ အျမန္ ၀တ္ ရဦးမည္ ။ သည္ အတိ  ုင္င း္ အတြင္င းခံ ္  မပါပဲ ထမီ တထပ္ တည္ းနွ  းနွ  ္င့င့ မေနတတ္ ပါ။  ပါ။ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲသိ သ  ု႕ေရာက္ ိ႕ေရာက္ ေသာအခါ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ညာလက္ ထဲ  ထဲ တြင္င္ က်စ္ က စ္ က်စ္ ပါေအာင္ စ္ ပါေအာင္ဆု ဆ ပ္ု  ကိ  ုင္င္ လာခဲ  ့သည့ သည့  ္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ု  ကု တင္ေအာက္ ေအာက္ သိ  ု႕ထိ ႕ထိ  ု းထည့  ္ လိ  ု က္ သည္ ။ ယခု မွ ပင္ ရင္ ထဲ ၀ယ္ အနည္ းငယ္ ေပ့  ါပါးသြ ားသလိ  ု ခံ စားလိ  ု က္ ရ၏။ အသစ္ တထည္ ထု တ္ ၀တ္  ၀တ္ မည္  မည္ အျပဳတြ င္ .."ဟာ ....မမ ကလဲ ။ ၀က္ အူေခ်ာင္ းၾကီ ေခ်ာင္ းၾကီ းပဲ ၀ယ္ လာတာလား။  လာတာလား။  ကြ ၽန္ မက ဘာနဲ႕သြ ႕သြားစားရမွ ာလဲ "စူ စူေဆာင့ ေဆာင့  ္ေဆာင့  ္ေလး ေလး ေျပာသံနွန  ္ွင့ငအ ့ တူ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အိ ပ္ခန္ ခန္ း၀တြင္င္ ေပၚလာသည္ ။ ယခု မွ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ သတိရသည္ ရသည္ ။ ယေန႕သည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ေမြ းရက္ ။ အပါတ္ စဥ္  စဥ္ ေမြ းရက္ တြ  တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ သက္ သတ္ လြ  လြ တ္ စားေနက  စားေနက် ။ ေစ်းထဲ တြ  တြင္င္ စိ တ္ ေတြရႈရ ပ္ႈ ေထြ ေထြ းေနခဲ  ့ရသျဖင့ ရသျဖင့  ္

ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ေမြ းရက္ မွ  မွန္န း္ ေမ့သြ သ ားခဲ ြ   ့ရသည္ ရသည္ ။ " ေအးဟယ္ ...ငါေစ်းထဲ မွ ်းထဲ မွာ ေခါင္ းေတြ မူ းလာလိ  ု႕႕  လြ ယ္ ရာ၀ယ္ ျပီ  ျပီ းျပန္  ့ခဲခ မိဲ  တာ။ ကဲ ..ကဲ ..လမ္ းထိ ပ္ က လက္ ဖက္  ဖက္ သု ပ္ ျဖစ္ ျဖစ္သြ သ ား၀ယ္ ြ  စားလိ  စားလိ  ု က္ ပါ  ပါ ျမင့  ္ ျမင့  ္ရယ္ ရယ္  .. ေနာ္ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ မုသားသံ သားသံ  ု းကာ ညီ မကိ  ုေျဖလိ ေျဖလိ  ု က္ ရေလသည္ ။ ခင္ ျင္ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္   လက္ ဖက္  ဖက္ သု ပ္အလြ အလြန္န ၾကိ ္ ဳက္ သည္ ။ သူ တိ  ု႕လမ္ ႕လမ္ းထိ ပ္ မွ လက္ ဖက္  ဖက္ သု ပ္သည္ သည္ အရမ္ း စားေကာင္းသည္ ။ ေစ်းကလဲ ၾကီ း၏။ ၾကီ း၏။ တစ္ ပြ  ဲ ကိ  ု အစိ တ္ ပင္  ပင္ေပးရသည္ ေပးရသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အသံ  ု းအစြ  ဲ စိ စစ္သူ သ ျဖစ္ ူ ရာ ရာ အစိ တ္ တန္  တန္ လက္ ဖက္  ဖက္ သု ပ္ ကိ  ု ေတာ ္  ယံ  ုႏွႏ  ္ွင့င့ ၀ယ္ ေကြ ၽးရန္ လက္ တြ  တြန္န႕ေနတတ္ ္႕ေနတတ္ သူ ျဖစ္၏။ ၏။ အခါၾကီ းရက္ ၾကီ  ၾကီ းမ်ားေလာက္ သာ ညီ မျဖစ္သူ သ ကိ ူ   ု ၀ယ္ ေကြ ၽးတတ္ သည္ ။ ယခု လိ  ု လက္ ဖက္  ဖက္ သု ပ္ ကိ  ု  စားရမည္ မိ    ုမိ႕ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အၾကိဳက္ ေတြ႕သြ ႕သြ ား၏။ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ထံ မွ ေငြအစိ အစိ တ္ ယူ  ယူ ကာ လမ္ းထိ ပ္  ိရွရွ  လက္ ဖက္  ဖက္ သု ပ္ဆိ ဆ  ုိင္င္သိ သ  ု႕ိ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းပင္ ထြ က္ သြားေလေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ထြ က္ သြ ားေသာအခါမွ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လဲ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါအသစ္ ဒါအသစ္ေလးတထည္ ေလးတထည္ ကိ  ကိ  ု ေသတၱ ာ ထဲ မွ ထု တ္ ယူ  ယူ လိ  ု က္ သည္ ။ သူ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ မယားအတြ က္ အ၀တ္ မ  မ်ားထည့  ္ ်ားထည့  ္ေသာ ေသာ ဘီ  ုဒိဒ ၾကီ ိ  းတခု  ိရွရ ပါသည္ ွ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ေဘာ ္  လီ မ်ား ဆပ္ စပိ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါမ ဒ္ ါမ်ား စသည့  ္ စသည့  ္အတြ အတြင္င္းခံ မ်ားကိ  ု တျခားအ၀တ္ ေတြႏွႏ  ္င့ငွ ့ မေရာေစပဲ ထင္ းရူးေသတၱ ာ ေလး တလံ  ု းႏွ  ္င့င့ သပ္သပ္ သပ္ ထားသူ ျဖစ္၏။ ၏။ ထု တ္ ယူ  ယူ ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ခပ္ ျမန္ ျမန္ ပင္ ၀တ္ လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ အခု မွ  စိ တ္ ထဲ  ထဲ တြင္င္ လံ  ု လံ  ု ျခံျဳခံ ဳ ျပန္ ျဖစ္ ျပန္ ျဖစ္သြ သာြ းရေလ၏။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ ေအာင္ မင္ း၏  ဖင္ ပြ တ္ ကိ  ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ လု  လု ပ္ လႊ တ္ လိ  လိ  ု က္ မႈ  မႈေတြ ေတြေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ စိ တ္ ေတြ လႈ ပ္ရွရ ားကာ ွ အဖု တ္ အတြင္င္းမွ အရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေတြ  ထြ က္ ထားျပန္  ထားျပန္သည္ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ၀တ္ လိ  လိ  ု က္ ေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါမွ ဒါမွ ာ ခြဆံ ဆ  ုေနရာတြ ံေနရာတြင္ငခ်က္ ခ္ ်က္  ျခင္  ျခင္ း ေစးကပ္ ကပ္  ျဖစ္သြ သ ားရျပန္ ြ ေလသည္ ေလသည္ ။ အဖု တ္ ကိ  ကိ  ု သန္႕စင္ ႕စင္ ကာေဆးေၾကာျပီ းမွ ပဲ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါျပန္ ဒါျပန္ ျပီး ၀တ္ မွ  မွ ျဖစ္ေတာ ေတာ ့  မည္ ။ ..  ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ လတ္ တေလာ  တေလာ ၀တ္ ထားေသာ  ထားေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါကိ ဒ္ ါကိ  ု ျပန္ခြခ ၽတ္ ြ ရန္ ဟန္ ျပင္ေနဆဲ ေနဆဲ မွ ာပင္ အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲသိ သ  ုိ႕႕ ေအာင္ မင္ းက လွ မ္ း၀င္ေရာက္ ေရာက္ လာေလေတာ  လာေလေတာ ့ သည္ ။ .....  ________________________________________  _______________________ _________________ ေအာင္ မင္ းသည္ အစကေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ေစ်းထဲ တြ ်းထဲ တြင္င္ေတြ ေတြ႕ေအာင္ ႕ေအာင္ရွရ ာကာ ွ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါလက္ ဒါလက္ ထဲ  ထဲသိ သ  ုိ႕႕  ထည့  ္ေပးရန္ ေပးရန္သာ သာ ရည္ ရြ ယ္   ့ခဲသည္ သည္ ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္  လည္ း း အေျခအေနေကာင္ းသည္ မိ    ုမိ႕႕ ဘတ္ စ္  စ္ ကားေပၚတက္ လိ  လိ  ု က္ ကာ  ကာ ဖင္ေကာင္ ေကာင္ းေကာင္ းၾကီ း   ႈႏိ က္ ျပစ္  ျပစ္  ့ခဲခသည္ ဲသည္ ။ ကားအိေနေသာဖင္ ေနေသာဖင္ ၾကီ းကိ  ု အားမနာတမ္း ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ လု  လု  ိ က္ ရယံ  ု မွ ်မက ႏိ  ု႕ၾကီ ႕ၾကီ းကိ  ုညွ ည စ္ွ အဖု တ္ ကိ  ကိ  ု ပါ ေတ့ လိ  လိ  ု က္   ုနိင္င  ့္ခဲခသျဖင့ ဲသျဖင့  ္ အရွ  ိန္န က ္  တက္ ျပီ  ျပီ းရင္ းတက္ လာခဲ  လာခဲ  ့ရေတာ ရေတာ ့ သည္ ။ သည့  ္ ထက္ လည္  လည္ း း   ုပိ ျပီ း တက္ ခ်င္ လာရေတာ ခ်င္ လာရေတာ ့ သည္ ။ ထု  ိ႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္  မည္ သိ  ု႕ဆက္ ႕ဆက္ လု  လု ပ္ရမည္ ရမည္ နည္ းဟု စိ တ္ ကူ  ကူ းဥာဏ ထု  ္ ထု တ္ ျပီ  ျပီ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ အိ မ္ေဘးနားရွ ေဘးနားရွ  ိ အု တ္   ုခံေလးတြ ေလးတြင္င္  ထိ  ုင္င္ေနခဲ ေနခဲ  ့ ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အိ မ္ ထဲ မွ ထြ က္ သြ ားသည္ ကိ  ကိ  ု ေအာင္ မင္ းလွ မ္ းျမင္ လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကလည္ း း ေအာင္ မင္ းကိ  ု လက္ ပင္  ပင္ ေ၀ွ႕ယမ္ ႕ယမ္ းျပ ႏႈ တ္ ဆက္ သြ ားေသးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ ဘယ္ သြ ားတာမွန္န း္ ေအာင္ မင္ းမသိ ပါ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ အိ မ္ ထဲ တြင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္ ထဲ  ထဲ က်န္ ေနခဲ  ့သည္ သည္ မွ  မွာ အခြ  ္င့င့ေကာင္ ေကာင္ းျဖစ္ေၾကာင္ းေတြ းမိေသာအခါတြ ေသာအခါတြင္င ကား ္ ေအာင္ မင္ း ဘာမွ ဆက္ ျပီ  ျပီ း စဥ္ းစားမေနေတာ ့  ပဲ  ထိ  ုင္င္ေနရာမွ ေနရာမွ တခ်ိ းဳ တည္  းထကာ  းထကာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အိ အ မ္ိ  ထဲသိ သ  ု႕ိ တန္ း၀င္သြ သ ားေတာ ြ ့ သည္ ၊ လမ္ းထိ ပ္သိ သ  ု႕သာ ိ႕သာ သြ ားမည္ မိ    ုမိ႕ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က တံခါးကိ ခါးကိ  ု ေစ့ ယံ  ုဆြ ဆ  ဲေစ့ ေြ စ့ ထားခဲ  ့ရာ ရာ ေအာင္ မင္ းအေနျဖင့  ္ အလြ ယ္ တကူ  တကူ ပင္ အိ မ္ ထဲ  ၀င္ လာနိ  ုင္င  ့္ခဲခေလသည္ ဲေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕အိ ႕အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲသိ သ  ု႕ိ တန္ းျပီ း ၀င္ လာခဲ  ့ လိ  ု က္ ၏။

ေအာင္ မင္ း အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ ၀င္ လာခိ  ု က္ တြ  တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ၀တ္ ထားေသာ  ထားေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု ျပန္ခြခ ၽတ္ ြ ရန္  ျပင္ေနခိ ေနခိ  ု က္ ျဖစ္  ျဖစ္သည္ သည္ ။ ထမီသည္ သည္ ခါးတြင္င္ ၀တ္ လွ  လွ ်က္  မရွ  မရွ  ိ ပါ။ ေျပေလွ ်ာကာ အထက္ ဆင့  ္ ပိ တ္ စကိ  စကိ  ု  ပါးစပ္ ျဖင့  ္ ကိ  ု က္ လွ  လွ ်က္  ထိ  ထိန္န းျပီ ္  း လက္ ႏွ စ္ဘက္ ဘက္ က  က ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါခါးစည္ ဒါခါးစည္ းေမွ  းေမွ ် ာ့ ၾကိဳးကိ  ု ကိ  ုင္င ထားေလသည္ ္ ၊  ထမီေျပေလ ေျပေလ် ့ ာ ေလ့် ာ ျဖစ္ေသာ ေသာ ္  လည္ း း မေပၚ့ တေပၚေတာ ့  မဟု တ္ ။ ..လံ  ု လံ  ု ျခံျဳခံ ေဳ တာ ့ ကာရံ ထားနိ  ုင္ငေသး ေ္ သး သည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ တစိ မ္ းေယာက္ ်ားတေယာက္ ေရွ႕တြ ႕တြင္င္ေတာ ေတာ ့ ရွ က္ ေၾကာက္ ဖြ  ဖြ ယ္ ရာ အေနအထားမ်ိ ဳး ေတာ ့   ျဖစ္ေနေပေသးသည္ ေနေပေသးသည္ ။ "အိ  ု ......"ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ပါးစပ္ မွ လႊ တ္ ကနဲ  ကနဲေအာ ေအာ္  မိသည္ သည္ ။ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါကိ ဒ္ ါကိ  ု ဆက္ မခြ  မခြ ၽတ္ ျဖစ္  ျဖစ္ေတာ ေတာ ့  ပါ။ ပါးစပ္ တြင္င ကိ ္   ု က္ ထားေသာ  ထားေသာ ထမီ ကိ  ု ဖယ္ ျဖဳ  ျဖဳတ္ ကာ  ကာ ကမန္ း ကတန္ းပင္ ထမီ ကိ  ု  ျပန္ ၀တ္ လိ  လိ  ု က္ ၏။ ကမန္ းကတန္ း၀တ္ ရေသာေၾကာင့  ္ ထမီသည္ သည္ ခ်ပ္ ခ်ပ္ ရပ္ရပ္ ရပ္ ေသေသသပ္သပ္ သပ္ေတာ ေတာ ့   ျဖစ္ မသြ ားပါ။ ကပိ  ု ကရိ  ု ျဖစ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ဘာလု ပ္ရမည္ ရမည္ မွ  မွန္န းမသိ ္ ။ ..  မ်က္  လံ  လံ  ု းအ၀ိ  ုင္င းသားနွ ္   ္င့င့သာ သာ ေအာင္ မင္းကိ  ုေၾကာင္ ေၾကာင္ ျပီ း အလန္႕တၾကား ႕တၾကား ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းကေတာ ့ ဘာလု ပ္ရမည္ ရမည္ ဆိ  ုသည္ သည္ ကိ  ကိ  ု ေကာင္ းေကာင္းသိသည္ သည္ ။ ..သိသည့ သည့  ္အတု အတု  ိင္င းလည္ ္  း  း ခပ္သြ သ က္ ြ သြ က္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားလိ ွ   ု က္ သည္ ။ ..အံ  ့ ၾသတုန္န လႈ ္  ပ္ေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္အနီ အနီ းသိ  ု႕႕  ျဖတ္ ကနဲ  ကနဲ တိ  ု းကပ္သြ သ ားလိ ြ   ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ရမက္ ဆူေ၀စရာေကာင္ ေ၀စရာေကာင္ းလွေသာ ေသာ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းကိ  ု ေစြ႕ကနဲ ႕ကနဲ ေထြ းေပြ႕လိ ႕လိ  ု က္ သည္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ေတာ ့ ဖူ းဖူးရြရြရြ ႏႈ တ္ ခမ္ းေလးမ်ားကိ  ု သူ႕ႏႈ ႕ႏႈ တ္ ခမ္ းထူအမ္ အမ္ းအမ္ းၾကီ းမ်ားျဖင့  ္   ုငံခဲခ ကာ ဲ အားရ ပါးရ ရမက္ ျပင္  ျပင္ းျပင္ းျဖင့  ္ စု ပ္နမ္ နမ္းပစ္ လိ  ု က္ ေလေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းနွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တိ  ု႕ လိ  ု းေနၾကသည္ ကိ  ကိ  ုေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္  ့ခဲခ မိဲ ခ်ိခ်ိ န္ မွ စျပီ း တက္ ၾကြ  ၾကြ ျပင္ းထန္ လာေန   ့ခဲေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ရမက္ မီ  မီ းေတာက္ သည္ အရွ  ိန္န က ္ မေသေသး။ ..ယခု အခ်ိ အခ်ိ န္ ထိ ေလာင္ ျမိဳက္ ေနဆဲ ျဖစ္ ေနဆဲ ျဖစ္သည္ သည္ ။ သူ မ၏ ေသြးသားမ်ားက မၾကံ ဳဖ းေအာင္ ူူ းေအာင္ ပင္ ကာမရမက္ ေဇာျဖင့  ္ ဆူ ပြ က္ ေနသည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ .... ေအာင္ မင္ း၏ပိ  ုင္င  ု္နိနိင္င စြ္  ာေပြ႕ဖက္ ႕ဖက္ နမ္းစု ပ္ လိ  ု က္ မႈ  မႈသည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု တု ပ္ေနွ ေနွ ာင္ လု  ိ က္ ေသာ ရမက္ ေနွ ာင္ ၾကိးဳ မ်ား ျဖစ္ သြ ားသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရုန္န းမထြ ္  က္ သာေတာ ့ ။ ..မသင့  ္ေတာ ေတာ ္  မွန္န္းကိ  ု သိေနပါလွ ေနပါလွ ်က္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္းရင္ခြခင္ငြ  ထဲ ္  တြင္င္ ေခြေပ ေပ်ာ့ ေပ်ာ့ ေလးျဖစ္ေနေတာ ေနေတာ ့ သည္ ။  ဟန္ေဆာင္ ေဆာင္ ပန္ေဆာင္ ေဆာင္ေလးမွ ပင္ မရုန္န းႏိ ္   ုင္င္ မလူ းလြန္န္႕နိ ႕  ုနိင္င္ ရွ ာေတာ ့ ။ .. ေအာင္ မင္ းစု ပ္နမ္ နမ္ းမႈ ကိ  ုသာ သာ  ျငိ မ္ ျငိ မ္သက္ သက္ သက္ ေလး ခံ ယူေနမိ ေနမိေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ပါးစပ္ ကစု ပ္နမ္ နမ္ းရင္ း လက္ ကလဲ  ကလဲ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ဖင္ ၏ဖင္ ၾကီ းမ်ားကိ  ု ကိ  ုင္င္ညွ ည စ္ွ  ျပန္သည္ သည္ ။ ထိ  ုအခါ အခါ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ၀တ္ ထားေသာ  ထားေသာ အတြင္င္းခံဆပ္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ု စမ္ းမိသြ သ ားသည္ ြ ။ "နင္ အတြင္င းခံ ္ ေဘာင္ းဘီ ျပန္ ၀တ္ ထားတာလား  ထားတာလား .." ေအာင္ မင္ းက ႏႈ တ္ ခမ္ းခ်င္ းအသာခြ  းခ်င္ းအသာခြာလု  ု  ိ က္ ျပီ  ျပီ း ခပ္ တိ  ု းတိ  ု းေလး ေမးလိ  ု က္ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရွ က္ ရွ က္ ႏွ  ္င့င့ ေခါင္ းသာညိ တ္ ျပလိ  ျပလိ  ု က္ ရရွ ာသည္ ။   ုဗိင္င းေကာင္ ္  းေက်ာက္  ဖိ  ဖိ ေနလာခဲ  ့ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အ  ုဖိ႕႕  ထိ  ုသိ သ  ု႕အေမးသည္ ႕ိ အေမးသည္ အေတာ ္  ကိ  ု ရင့  ္သီ သ းကာ ီ စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားဖြ ွ  ယ္ ရာ ေကာင္ းေနသည္ ။ ရင့  ္သီ သ းေသာ ီ ေမးျမန္းမႈအတြ အတြ က္ စိ တ္ မဆိ  မဆိ  ု းမိသည္ သည္ ကိ  ကိ  ု လည္ း ကိ  ု ယ့  ္ ကိ  ု ကိ  ု ယ္ အံ  ့ ၾသေနမိသည္ သည္ ။ "အတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ခြ ၽတ္ လိ  လိ  ု က္ ...." ေအာင္ မင္းက တဆင့  ္ တက္ လာျပန္  လာျပန္၏။ ၏။ ခပ္ ထစ္ ထစ္ေလးျဖစ္ ေလးျဖစ္ေနေသာ ေနေသာ အတြင္င္းခံဆပ္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါ၏ ္ဒါ၏ အနား ရစ္ စ ေနရာေလးကိ  ု လက္ ညွ  ိဳးထိ ပ္ ထိ ပ္ေလးျဖင့ ေလးျဖင့  ္ ထိ ကိ  ုင္င ပြ္  တ္ လိ  လိ  ု က္ ေသးသည္ ။ ဘာမွ မဟု တ္ ေလာက္ ေသာ အႏွ  ီ ပြ တ္ တိ  တိ  ု က္ မႈ  မႈေလးသည္ ေလးသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ုေတာ ေတာ ့ ရင္ တဒိန္န းဒိ ္ န္န း္ ခုန္န္သြ သ ားေစပါ၏။ ြ "ဟင့  ္အင္ အင္ း .....မခြ ၽတ္ ဖူ  ဖူ း "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အသံ က သိသိ သသာသာပင္ ိသာသာပင္ တုန္န ယင္ ္ ေနသည္ ေနသည္ ။ သူ မ မ်က္ ႏွ ာေလးမွာ

  ုငိ မဲ  ့ မဲ  ့ ပင္ ျဖစ္ေနရ ေနရ ေလ၏။ မ်က္  လံ  လံ  ု းအိ မ္ ထဲ တြင္င လည္ ္  း း မ်က္ ရည္ တိ  တိ  ု႕ ရစ္ ၀ိ  ုင္င းေနျပီ ္ ။ .."ခြ ၽတ္ လိ  လိ  ု က္ ပါ  ပါ  တင့  ္ တင့  ္ရဲရ႕။ဲ႕။ ..အတြင္င းခံ ္ ေဘာင္ ေဘာင္းဘီခံခေနေတာ ံေနေတာ ့ ဖင္ ၾကီ းကိ  ုင္င္ရတာ ရတာ သိ ပ္ မမိ  ု က္ ဖူ  ဖူ း .."ခင္ ျငိ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ  ဖင္ဆံ ဆ  ုအလြ အ ံ လြန္န ထြ ္  ားအိသူ သ ျဖစ္ ူ ရာ ရာ အတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္းဘီ  ိရွရေနေသာ ွေနေသာ ္  လည္ း ဖင္ ၾကီ းကိ  ု ဆု ပ္ရ ကိ  ုင္င္ရတာ ရတာ အိ တင္ းေနပါသည္ ။ ေအာင္ မင္းက တမင္သက္ သက္ သက္ ရစ္ေနျခင္ ေနျခင္ းျဖစ္ ပါ၏။ "ဟင့  ္အင္ အင္ း ....ဟင့  ္အင္ အင္ း ...။ ဖယ္ ပါရွ  ပါရွင္င္ လႊ တ္ ပါ  ပါ ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ေတာင္ းပန္ ျငင္းဆန္ရွရ ာသည္ ွ ။ ေျပာမယ့  ္သာေျပာေနရသည္ သာေျပာေနရသည္ ၊ အားကေတာ ့ သိ ပ္ မရွ  ိ လွ ပါ။ ပါးစပ္ ကသာ ဖယ္ ပါေျပာေနရေသာ  ပါေျပာေနရေသာ ္  လည္ း  း  လူ ကေတာ ့ ေအာင္ မင္ းရင္ခြခငြ  ထဲ ္  မွ ာ ေၾကာ ့ ေၾကာ ့ ေပ်ာ့ ေပ်ာ့ ေလး။ ....ရု န္န းကန္ ္  ျခင္ းလည္ း မျပဳမိ ။ ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖင္ ၾကီ းကိ  ု ခပ္ တင္ းတင္ းဆု ပ္ ကိ  ုင္င ဖ္ ်စ္ ညွ စ္ ယင္ း ..."လု ပ္ ပါ တင့  ္ တင့  ္ရာ။ ရာ။ .. အတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ကိ  ုခြခ ၽတ္ ြ  ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ စမ္  စမ္ းပါ။ တင့  ္ တင့  ္ ဖင္ ၾကီ းကအိ တင္းေန တာ။ အားရပါးရ  ကိ  ုင္င္ညွ ည စ္ွ  ျပစ္ခ်င္ လိ ခ်င္ လိ  ု႕ ..." ေျပာရင္း ခပ္နာနာဆြ နာနာဆြ  ဲဆိ ဆ တ္ ိ  လိ  လိ  ု က္ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တြန္န႕ကနဲ ႕္ ကနဲ ျဖစ္သြ သာြ းရျပန္သည္ သည္ ။ " အိ  ု း ...မဆိ တ္ ပါနဲ  ပါနဲ႕ရွ ႕ရွ  ္င့င့ ..လႊ တ္ ပါ။  ပါ။ ကြ ၽန္ မကိ  ု လႊ တ္ ပါ  ပါ ။ ...မေကာင္းပါဘူ းရွင္င္ "" ေကာင္ းပါတယ္ ကြ  ကြ ာ .. နင့  ္ ဖင္ ၾကီ းက ကိ  ုင္င လိ ္   ု႕ပြ ႕ပြ တ္ လိ  လိ  ု႕ သိ ပ္ေကာင္ ေကာင္ းတာပဲ။ နင္ လည္ းပဲ  းပဲ ဖင္ ကိ  ုင္င္ခံခရတာ ံရတာ ေကာင္ းတာပဲ မဟု တ္ လား  လား ... ""အိ  ု ..မဟု တ္ ဖူ  ဖူ း၊ မဟု တ္ ဖူ  ဖူ း ..အြန္န႕္ .." ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ပါးစပ္ ကု  ိ စု ပ္နမ္ နမ္ းလိ  ု က္ ျပန္  ျပန္သည္ သည္ ။ ေစာေစာတုန္န းကလိ ္   ု ပါးစပ္ခ်င္ း ခ်င္ း ဖိ ကပ္ ကာ ၾကာၾကာငံ  ုခဲခ စုဲ  ပ္နမ္ နမ္ းျခင္းမ်ိ းဳ မဟု တ္ မဟု တ္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းပါးေလးမ်ားကိ  ု "  ျပြ တ္ "ကနဲ ျမည္ သြ ားေအာင္ တစ္ခ်က္ ခ်က္ ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္း စု ပ္ ပစ္ လိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားမ်ား ထူ ပူ ထူ ပူသြ သ ားကာ ြ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရင္ေတြ ေတြ  ုဖိေမာသြ ေမာသြ ားရသည္ ။ ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေပါင္ ၾကားသိ  ု႕ လက္   ႈႏိ က္ လာျပန္  လာျပန္သည္ သည္ ။ "အာ ...မလု ပ္ ...မလု ပ္နဲန႕ဲ မလု ပ္နဲန႕ဲ ....မကိ  ုင္င ပါနဲ ္ ႕ရွ ႕ရွင္င္ ။ အာ ..ဟာ ...ဒု ကၡ ...ဒု ကၡ  ပါပဲ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ မိ မိေပါင္ ေပါင္ ၾကားသိ  ု႕   ႈႏိ က္ လာေသာ  လာေသာ ေအာင္ မင္ း၏လက္ ကိ  ကိ  ုဆြ ဆ ဖယ္ ဲြ  ပစ္  ပစ္ရန္ ရန္ ၾကိဳးစား သည္ ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ မရပါ။ .. ေအာင္ မင္ းက အတင္ းထိ  ု းႏိ  ႈ က္ ရာ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ အေပၚ လက္ ေရာက္ သြ ား ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ေပါင္ ၾကီ းကိ  ု ေစ့ ထားရာ အဖု တ္ ေပၚ လက္ က  က က်က်နနေတာ ့ အု ပ္ မိ ျခင္း  မရွ  ိေသး။ ေသး။ မထိ တထိသာ သာ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ မထိ တထိ ေတြ႕ထိ ႕ထိ မႈ ကပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု လွ ်ပ္ စစ္ ပ္ စစ္ ဓာတ္   လိ  ု က္ ခံရသလိ ရသလိ  ု တကု  ိ ယ္ လံ  လံ  ု း ျဖိဳးျဖိ းဳ ဖ်င္ းဖ  းဖ်င္ း ်င္ း ျဖစ္ေစသည္ ေစသည္ ။ ေစ့ ထားေသာ ေပါင္နွန စ္ွ  လံ  ု းက အလိ  ု လိ  ု ပင္  ကြ ာထြ က္ သြ ားသည္ ။ ထိ  ုအခါ အခါ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ေပၚသိ  ု႕ ေအာင္ မင္းလက္ က  က အပီအျပင္ အျပင္အ ပ္ု  မိသြ သ ားေတာ ြ ့ ၏။ ေအာင္ မင္ းက တခ်က္  ပြ  ပြ တ္ ေပးလိ  ု က္ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေကာ ့  ပ်ံ တက္ ်ံ တက္ သြားရွာသည္ ။ "အိ  ု း ............အေမ့ "  ပါးစပ္ မွ လည္ း ေရရြ တ္ ျမည္  ျမည္ တမ္  တမ္ းသံ ထြ က္ ေပၚလာသည္ ။ အတင္ းခ်ိ းဳ ႏွ  ိ မ္ေနသည့ ေနသည့  ္ ၾကားမွပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အေသြ အေသြ းအသားေတြ ဆူေ၀လာသည္ ေ၀လာသည္ ၊ ေသာင္ းက်န္ းလာ န္ းလာ သည္ ။ ..အု ပ္ ကိ  ုင္င မိ္ ေသာ ေသာ ေအာင္ မင္ း  လက္ ဖ၀ါးေအာက္  ဖ၀ါးေအာက္ တြ  တြင္င္ အဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းက ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းေဖာင္ းၾကြ လာ သည္ ။ ေစးကပ္ ကပ္   ုစိ စိ စိ ျဖစ္ေနေသာ ေနေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါခြ ဒါခြဆံ ဆ  ုအ ံ သားနွ  ္င့င့ အဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ း တင္ းရင္းစြ ာထိ မိသည္ သည္ "နင့  ္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ း ေဖာင္းတက္ လာေနပါလား  လာေနပါလား ဟင္ .." ေအာင္ မင္း က ခပ္ တိ  ု းတိ  ု း ေျပာျပန္သည္ သည္ ။ "မဟု တ္ ရပါဘူ းရွင္င္ ...  မဟု တ္ ရပါဘူ း ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ရွ က္ ေၾကာက္ စြ  စြ ာပင္ ျငင္ းပယ္ စကားဆိ  စကားဆိ  ုရွရ ာသည္ ွ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္  ထိ  ု ျငင္ းသံ ကပင္ တုန္န္ရီရီ လိ  ႈ က္ ခါေနသည္ ။ မပီ ၀ိ  ုးတ၀ါး ျဖစ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ းက လက္ ငါးေခ်ာင္ းကိ ငါးေခ်ာင္ းကိ  ု  စု ကာ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ေပၚဖိ လွ ်က္ ေ၀့ ကာ၀ိ  ု က္ ကာ  ကာ ဖိ ပြ တ္ ေပးသည္ ။

"အိ  ု ..ဟင့  ္ ဟင့  ္ ဟင့  ္ ... ေတာ ္  ပါေတာ ့ ရွင္င၊္ အိ  ု းအိ  ုး .. ေတာ ္  ျပီ ေတာ ္  ျပီ ...အင့  ္ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  လူ းကာလြန္န႕ကာ ႕္ ကာ ေကာ ့  ကာပ်ံ ကာ ်ံ ကာ ျဖစ္ေနရျပီ ေနရျပီ။ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းလည္ း း ပူ ထူ ဖိန္န းရွ ္   ိန္န းလွ ္  ်က္ ။ ..ရင္ တလွ ပ္ လွ ပ္ အသည္ းတေအးေအးနွ  းတေအးေအးနွ  ္င့င့။ .."အတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ခြ ၽတ္ ေလ ..." ေအာင္ မင္းက အေရးဆိ  ု ျပန္သည္ သည္ ။ "  ဟင့  ္အင္ အင္ း ....ဟင့  ္အင္ အင္ း ""ခြ ၽတ္ လိ  လိ  ု က္ ပါ  ပါ တင့  ္ တင့  ္ရဲရ႕ဲ ..""မခြ ၽတ္ ပါရေစနဲ  ပါရေစနဲ႕ရွ ႕ရွင္င္ ..ရွ  ိ ၾကီ းခိ  ု းပါရဲ႕ .." ေအာင္ မင္ းက ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ကိ  ကိ  ု   ုပိ ျပီ း ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ းဖိ ပြ တ္ လာသည္  လာသည္ ။ လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းမ်ားကိ  ု   ႈႏိ က္  ဆု ပ္နယ္ နယ္ သည္ ။ သူ႕ပါးစပ္ ႕ပါးစပ္ ၾကီ းကလည္ း း တင့  ္ တင့  ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းပါးေလးမ်ားကိ  ု ျပြ တ္ ကနဲ  ကနဲ စု ပ္ လိ  ု က္ ၊ ..  လည္ တိ  တိ  ုင္င္ေက ေက် ့ ာ ေက့် ာ ကိ  ု စု ပ္နမ္ နမ္ းလိ  ု က္ ၊ ..ပါးကိ  ု နမ္ းလိ  ု က္ လု  လု ပ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ၏ မ်က္ နွ ာအႏွ  ံ႕႕  စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ နမ္ းေနသလိ  ု ဖင္ဆံ ဆ  ုံ၊   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု၊ ေပါင္သား၊ သား၊ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ စသည္ တု  တု  ိ႕ကိ ႕ကိ  ု လည္ း း သေဘာရွ  ိ ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္  ဆု ပ္နယ္ နယ္ ေနေလသည္ ။ အနမ္ းအစု ပ္ အကိ  ုင္င္အတြ အတြ ယ္ မ  မ်ားက ၾကမ္ းတမ္ ၾကမ္ းတမ္ းလွသည္ သည္ ။ ..ရမက္ ျပင္  ျပင္ းစြ ာ စု ပ္နမ္ နမ္ းကာ အာသာငမ္ းငမ္းပင္ ဆု ပ္နယ္ နယ္ ျဖစ္  ျဖစ္ညွ ည စ္ွ ေနျခင္ ေနျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းပင္ သည္ လိ  လိ  ု ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ စု  စု ပ္နမ္ နမ္ းမႈ မ်ိ ဳး မလု ပ္ မလု ပ္  ့ခဲခဲဘူ ဘ းပါ။ ူ ျပီ းေတာ ့ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း မကိ  ုင္ငဘူ ဘ ္  းေသးသည့ ူ   ္ေနရာမ ေနရာမ်ား (ဥပမာ ..  ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ကိ  ကိ  ု လက္ ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့  ္   ႈႏိ က္ ကလိ  ကလိ တာမ်ိ းဳ ..)ကု  ိ ပါ ေအာင္ မင္ းက   ႈႏိ က္   ႈႏိ က္ ခြ ၽတ္ ခြ ၽတ္   လု ပ္ ကိ  ုင္ငေန၏။ ္ေန၏။ တက္ မလိ  မလိ  ု းယံ  ု တမယ္ သာ က်န္ ေတာ ့ သည္ ေျပာရမည္ ။ ... ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္ မွ  မွ ာေတာ ့  ျဖင့  ္ ေအာင္ မင္ း၏ ၾကမ္ းတမ္ းရမက္ ျပင္  ျပင္ းေသာ အကိ  ုင္င္အတြ အတြ ယ္ အစု ပ္ အနမ္ းမ်ားေၾကာင့  ္ ေသြ းသားေတြဆူ ဆ ပြူ  က္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားလာကာ ွ တက္ လိ  လိ  ု းမခံရပါပဲ ရပါပဲနွန  ္ွင့င ကိ ့   ု တစ္ခ်ီခ်ီ "  ျပီ း " သြ ားရေလေတာ ့ သည္ ။  လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ႏွႏ  ္ွင့င့ ကာမစပ္ ယွ က္ ရာတြင္င္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏ အက်ျမန္ ေသာလီ း ေၾကာင့  ္ ေကာင္ းေကာင္ း "မျပီ း "ဖူ းခဲ  ့သည့ သည့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ခုေတာ ေတာ ့ ေအာင္ မင္ းလက္ ထဲ  ထဲ တြင္င မွ္ ာမွ ျပည့  ္ ျပည့  ္ ၀၀ ၾကီ း "  ျပီ း "ကာ  ကာမအရသာေတြ ထူ းထူ းကဲ ကဲ ခံ စားရေလေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ ယခု လိ  ု ျဖစ္ေနျခင္ ေနျခင္းသည္   မသင့  ္ေလွ ေလွ ် ာ္ ၊ မလု ပ္အပ္ အပ္ မွန းသိ ္ ေသာ ေသာ ္  လည္ း း ေပၚေပါက္ ခံ စား လာရသည့  ္ မၾကံစဳ ဖူ း ဖူ း ထူ းကဲ လွ စြ ာေသာ  ကာမအရသာကိ  ုေတာ ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အထူ းႏွ စ္သက္ သက္ စြ    ဲစြ လမ္ း သြားရေလျပီ။ တစ္ခ်ီခ်ီ "  ျပီ း "သြ ားရသည္ ကိ  ကိ  ု ပင္ အားမရႏိ  ုင္င။္ ထိ  ု အရသာမ်ိ ဳး ထပ္ ခံ စားခ်င္ လာေသးသည္  စားခ်င္ လာေသးသည္ ။ ဒါေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္ းျပဳသမွ  မွ ်  ဆက္ ျပီ  ျပီ း ခံေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ထိ  ုအခ်ိ အခ်ိ န္ မွ ာပင္ ..."မမေရ ..လက္ ဖက္  ဖက္ သု ပ္ေတြ ေတြ အမ်ားၾကီ း ်ားၾကီ း ရလာတယ္ ။ အဆစ္ေကာင္ ေကာင္ းေကာင္း ထည့  ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ တာ  တာ "အိ မ္ ထဲ ၀င္ လာရင္ း အားရ၀မ္ းသာ ေအာ္ ဟစ္ေျပာဆိ ေျပာဆိ  ု လာေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အသံ ကိ  ု ၾကားလိ  ု က္ ရသည္ ၊ ဖီ လင္ တက္ ကာဇိ  ကာဇိ မ္ေတြ ေတြ႕ေနေသာ ႕ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အိ ပ္ ယာမွ လန္႕နိ ႕  ုနိ းသလိ  ု ေအာင္ မင္ းရင္ခြခြင္င ထဲ ္  မွ ဇတ္ ကနဲ  ကနဲ ထကာ အိ ပ္ခန္ ခန္ းအျပင္ဘက္ ဘက္  အျမန္ လွ မ္ းထြ က္ သြ ား၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ၀င္ လာကာ မိ မိႏွႏ  ္ွင့ငေအာင္ ေ့ အာင္ မင္ း ျဖစ္ ပ်က္ ေနၾကပံ  ု မ်ားကိ  ု ပက္ ပင္  ပင္ း  ျမင္သြ သ ားမွ ြ  ာ   ုစိ းရိ မ္ စိ တ္ ျဖင့  ျဖင့  ္ အလု  ိအေလွ အေလွ ်ာက္ လႈ ပ္ရွရာွ းေဆာင္ရြရ က္ ြ မိ ျခင္ း ျဖစ္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  ျဗဳန းစားၾကီ ္ းစားၾကီ ္  းထြ က္ သြားေသာေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္းအေနျဖင့  ္ လည္ း း ဖက္ ဆြ  ဲ ထားလိ  ု က္ ရန္ မမွ  ီ ပဲ ျဖစ္သြ သ ားရသည္ ြ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ လာျပီ  လာျပီ ကိ  ု လည္ းသိ  းသိ လိ  ု က္ ေပရာ သူ တိ  ု႕ ညီအမနွ အမနွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ဘယ္ လိ  လိ  ု မ်ား အကြ က္ လု  လု ပ္ ကာ ရွင္င းၾကေလမည္ ္ နည္ းဟု  းဟု သိ လိ  ုေသာေၾကာင့ ေသာေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အ ပ္ိ ခန္ ခန္ းထဲ တြင္င ပင္ ္ အသာျငိ မ္ ကာ ေစာင့  ္ေနလိ  ု က္ သည္ ။ လိ  ုအပ္ အပ္ လွ ်င္ ကု တင္ေအာက္ ေအာက္ သိ  ု႕ ၀င္ ပုန္န းရန္ ္  လည္ း း အသင့  ္ ျပင္ ထားသည္ ။ ထိ  ုသိ သ  ု႕႕ိ   ပုန္န းရလွ ္  ်င္ လည္ င္ လည္ း တမ်ိ ဳးေတာ ့ စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားစရာ ွ ေကာင္းေလမည္ ဟု ေတြ းယင္း ျပံးဳ မိ ေနေသးသည္ ။

အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲ မွ ထြ က္ လာေသာ  လာေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ အိ ပ္ခန္ ခန္ း၀တြင္င္ ဆံ  ုသည္ သည္ ။ ေတာ ္ ေသးသည္ ၊ .. အထြ က္ ေနာက္ က  က် လွ  လွ ်င္ အားလံ  ု း ရႈ ပ္ ကုန္န  ု္နိနိင္င္သည္ သည္ ။ "ကြ ၽန္ မ အဆစ္ ေကာင္းေကာင္ း ေတာင္းလာခဲ  ့ တယ္ ။ အပီ ပဲ မမရဲ႕ ..အဟင္ း "ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က လက္ ဖက္  ဖက္ သု ပ္ ထည့  ္ ယူေလာေသာ ေလာေသာ ၾကြ ပ္ ၾကြ ပ္အိ အ တ္ ိ  ကိ  ကိ  ု ေျမွ ာက္ ျပျပီ  ျပျပီ း ေျပာသည္ ။ " ေအာ္ ေအး ...မနည္ းပါလားဟ။  းပါလားဟ။ နင္ေတာ ေတာ ့ ပြ တာပဲ ""ကြ ၽန္ မ တခါတည္ း း စားလိ  ု က္ ေတာ ့  မယ္ ။  မမေရာ စားမလား။ ကြ ၽန္ မ ၀က္ အူေခ်ာင္ းေၾကာ ေခ်ာင္ းေၾကာ ္  လိ  ု က္ မယ္  မယ္ "" ေနေန ...ငါ မစားေသးပါဘူ း မစားေသးပါဘူ း ""ဒါဆိ  ု ကြ ၽန္ မ  စားႏွ  ္င့င့ေတာ ေတာ ့  မယ္ "" ေအး ေအး .."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လက္ ဖက္  ဖက္ ထု  ထု ပ္ ကိ  ု ကု  ိင္င ကာ ္ မီ းဖိ  ုခန္ ခန္ းဘက္ ထြ က္ သြ ားသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း း ခပ္သြ သ က္ ြ သြ က္ ပင္  ပင္ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ ျပန္ ၀င္ လာခဲ  ့သည္ သည္ ။ "ရွင္င္ ျပန္ ပါေတာ ့ ရွင္င္။ ..  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ေရာက္ လာျပီ  လာျပီ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ေအာင္ မင္ းကိ  ု ႏွင္င္သည္ သည္ ။ "  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ေရာက္ လာတာမ  လာတာမ်ား ဘာဆန္ းတာမွ ဘာဆန္ းတာမွ တ္ လိ  လိ  ု႕ ..""ဟာ ....သူ ရွရ  ္ွင့င ကိ ့   ု ျမင္သြ သ ားရင္ ြ ခက္ ကု  ကုန္န မွ္  ာေပါ့ ""  မခက္ ပါဘူ  ပါဘူ းဟ။ နင့  ္ညီ ည မီ ျမင့  ္ ျမင့  ္ ကိ  ု ငါ လိ  ု းေနက်ပဲ ဟာ။ ပဲ ဟာ။ သူ က ဘာမွ ျပသနာမလု ပ္  ုနိနိင္င ပါဘူ ္  း။ စိ တ္ ခ် ...""  ဟာ ..သူသိ သသြ သ ိ  ားေတာ ြ ့ ရွ က္ စရာၾကီ  စရာၾကီ းေပါ့။ ..  ျပန္ ပါရွင္င္။ ..ရွင္င လဲ ္ ကြ ၽန္ မကိ  ု စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ ျပီ  ျပီ းျပီ  မဟု တ္ လား။  လား။ ေက်နပ္ ပါေတာ နပ္ ပါေတာ ့ ... ေနာ္ ""ဒါဆိ  ု အတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ခြ ၽတ္ ေလ .." ေအာင္ မင္ းက  လု ပ္ လာျပန္ ျပီ။ "ဟာ ...ခက္ ေတာ ့  တာ ပါပဲေနာ ေနာ္ ""ခြ ၽတ္ ပါ။  ပါ။ ..အတြင္င းခံ ္ ေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ခြ ၽတ္ ရင္ ျပန္ မယ္ ။  မဟု တ္ ရင္ေတာ ေတာ ့ ဒီအိ အ ပ္ိ ခန္ ခန္ းထဲ ကမထြ က္ ဖူ  ဖူး။ ခင္ဗ်ားကိ ဗ်ားကိ  ု အတင္ းဖက္ နမ္ းေနဦးမယ္ ""အမယ္ ေလး ... အဲ လိ  ုေတာ ေတာ ့ မလု ပ္ ပါနဲ႕ရွ ႕ရွင္င္ ""ဒါဆိ  ု ခြ ၽတ္ ေလ ..""ခက္ ေတာ ့  တာပါပဲေနာ ေနာ္ ..။ ဘာေၾကာင့  ္ ဒါကိ  ု ပဲ မရအက  လု ပ္  ိခုခင္ငု  းေနရတာလဲ ္ ရွင္င္ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ မတတ္ သာေတာ ့  ပဲ ေအာင္ မင္ းအလု  ိ က် အတြင္င္းခံဆပ္ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ု ခြ ၽတ္ ရေလေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေဘာင္ ေဘာင္ းဘီခြခ ၽတ္ ြ သည္ ကိ  ကိ  ု ေသေသခ်ာခ်ာပင္ ထိ  ုင္င ၾကည့ ္   ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ေအာင္ မင္ း၏ စူ းရဲေသာ ေသာ မ်က္  လံ  လံ  ု းအၾကည့  ္ မ်ားေအာက္  တြ  တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ခြ ၽတ္ ရျခင္ းျဖစ္၏။ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ အရွ က္ ကိ  ကိ  ု အသာေဘးခ်ိ တ္ အသာေဘးခ်ိ တ္ ကာ  ကာ အားခဲ ျပီ း  လု ပ္ေဆာင္ ေဆာင္ရရွ ရရွာသည္ ။ ရွ က္ တာကေတာ  တာကေတာ ့ မေျပာပါနွ  ္င့င့ေတာ ေတာ ့ ။ ဒါေပမယ့  ္ မခြ ၽတ္ လိ  လိ  ု႕ကလည္ ႕ကလည္ း း မရ ..။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ မလွ မ္ းမကမ္းမွ ာ မတ္ တပ္  တပ္ရပ္ ရပ္ ကာ အရင္ဆံ ဆ  ု းံ ခါးတြင္င္ည ပ္ွ  ထားေသာ  ထမီအထက္ အထက္ ဆင္ စကိ  ု ဆြ  ဲ ျဖဳတ္ ရသည္ ။ ထမီေျပေလ ေျပေလ် ့ ာ သြားေသာအခါ အထက္ ဆင္ စအစြန္န းတေနရာကိ ္   ု  ပါးစပ္ ျဖင့  ္ ထိန္န္းကိ  ု က္ ကာ  ကာ ထမီ ကြင္င းလံ ္   ု းကြ ၽတ္ မသြ  မသြားရေအာင္ ထိန္န းရသည္ ္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ မွ  မွ အတြင္င္းခံ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါ၏ ္ဒါ၏ ခါးစည္ းေမွ  းေမွ ် ာ့ ၾကိးဳ ၾကားတြ င္ ဘယ္ ညာ လက္ မႏွ  မႏွ စ္ခုခ ကိ ု   ု ထိ  ု းကာ ေအာက္ သိ  ု႕တြ ႕တြန္န းခ်ရ ္ သည္ ။ ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါသည္ ္ဒါသည္ တု တ္ ျဖိ  ျဖိဳးေသာ ေပါင္ တံ ေပါင္ တံ ၾကီ းမ်ားတေလွ  ်ားတေလွ ်ာက္ ေအာက္ သိ  ု႕ေလွ ႕ေလွ ်ာက်သြ ား၏။  ား၏။ ထိ  ုသိ သ  ု႕႕ိ  ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု ေအာက္ တြ  တြန္န္းခြ ၽတ္ ေသာအခါ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ကိ ၏ကိ  ု ယ္ က  က အလု  ိ လိ  ု ကိ  ုင္င းညႊ ္  တ္ သည္ ၾကီ းမားေသာ ရင္သားဆိ သားဆိ  ုင္င ၾကီ ္  းမ်ား အိ ကနဲ အိ ကနဲ က်သည္ ။ တင္ ဆံ  ု ၾကီ းက တင္ းကနဲ ျဖစ္သည္ သည္ ။ စူ းစိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း ၾကည့  ္ေနေသာ ေနေသာ ေအာင္ မင္ းမ်က္  လံ  လံ  ု းမ်ား အေရာင္ ေတြေတာက္ ေတာက္ လာသည္  လာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လည္  လည္ း း တတ္   ုနိင္င္သမွ သမွ ် ဖံ  ု းဖံ  ုးဖိ ဖိ ျဖင့  ္ ခြ ၽတ္ ေနျခင္ းျဖစ္ရာ ရာ ေအာင္ မင္ းအေနျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ကိ  ု ယ္ ခႏၶ ာ အစိ တ္ အပိ  ုင္ငး္ မ်ားကိ  ု မျမင္ရ မေတြ႕ရပါ။ ႕ရပါ။ ဒါေပမယ့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ အတြင္င းခံ ္ ေဘာင္ ေဘာင္ းဘီခြခ ၽတ္ ြ ခ် လႈ ပ္ လႈ ပ္ရွရ ားေနဟန္ ွ  ကပင္ ေအာင္ မင္ းကိ  ု  စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားေစသည္ ွ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အတြင္င းခံ ္ ေဘာင္ ေဘာင္းဘီ ကု  ိ ဒူ းဆစ္နားထိ နားထိသာ သာ တြန္န းခ်ျပီ း  းခ်ျပီ ္  း ကိ  ု ယ္ ကု  ကု  ိ  ျပန္ မတ္ သည္ ။ ထမီ ကိ  ု ျမန္ ျမန္ ျပန္ ၀တ္ သည္ ။ ဒူ းဆစ္နားေရာက္ နားေရာက္ ေနေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု ညာေျခေျမွ ာက္ ကာ  ကာ ေျခဖ၀ါးႏွ  ္င့င ဖိ့ ဆြ ဆ  ဲြခ်သည္ ခ်သည္ ။ ေျခက်င္ း၀တ္ င္ း၀တ္ ဆီေရာက္ ေရာက္ သြ ားေတာ ့  မွ အသာကုန္န းကာ ္ ခြ ၽတ္ ယူ  ယူ လိ  ု က္ သည္ ။

" ေပးစမ္း .." ေအာင္ မင္ းက လက္ ကမ္  ကမ္ းလာရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ မ်က္ ႏွ ာထူ ထူ ပူ ပူႏွႏ  ္င့ငွ  ပင္ ့ မိ မိခြခ ၽတ္ ြ  ထားေသာ  ထားေသာ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု ေအာင္ မင္းလက္ ထဲ  ထဲ လွ မ္ းထည့  ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ရေလ၏။ ေအာင္မင္ းက ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု အသာျဖန္႕ၾကည့ ႕ၾကည့  ္သည္ သည္ ။ ေပါင္ခြခြဆံ ဆ  ုေနရာတြ ေံ နရာတြင္   ုစိ ကာ ကြ က္ ေနသည္ ကိ  ကိ  ု ေတြ႕ရသည္ ႕ရသည္ ။   ိစု တာမွ ေတာ ္ ေတာ ့  ကိ  ု  စိ  ုေနျခင္ ေနျခင္ းျဖစ္၏။ ၏။ "နင့  ္ အဖု တ္ က  က အေတာ ္ အရည္ ရႊ မ္ းတာပဲ ကိ  ု း။ ..အတြင္င းခံ ္  မွာ ေစာက္ ရည္ ေတြ ကိ  ု   ုစိ  ဲရႊရေနျပီ ႊေနျပီ "ထိ  ုသိ သ  ု႕ေျပာျပီ ႕ိ ေျပာျပီးေနာက္ ေအာင္ မင္ း အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ ထြ က္ သြ ားသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေဘာင္ းဘီ ကိ  ုေတာ ေတာ ့   လက္ ထဲ  ထဲ တြင္င္ ကိ  ုင္င ထားဆဲ ္ ။ .."အိ  ု အိ  ု ...ဘယ္ ယူ  ယူသြ သာြ းဦးမလု  ိ႕လဲ ႕လဲ ရွ  ္င့င့ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မေနသာေတာ ့ ေပ။  ကမန္ းကတန္ း လွ မ္ းေမးလိ  ု က္ ရသည္ ။ မိ မိအတြ အတြင္င္းခံ ကိ  ု ေယာက္ ်ားၾကီ းတေယာက္ ားၾကီ းတေယာက္ က  က ကိ  ုင္င ကာယူ ္ သြ သ ားမွ ြ  ာကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရွ က္ လွ  လွသည္ သည္ ။ မလု ပ္ေစလိ ေစလိ  ု။ " ေအာ္ ...ဟု တ္ သားပဲ။ ေရာ့ ...." ေအာင္ မင္ းက သူ႕လက္ ႕လက္ ထဲ  ထဲ မွ အတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ကိ  ု ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ထံ လွ မ္ းပစ္ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ မ်က္ နွ ာကိ  ု တည့  ္ တည့  ္ခ်ိခ်ိ န္ ကာ  ပစ္ လိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္၏။ ၏။ လက္ ကလည္  ကလည္ း း တည့  ္သည္ သည္ ။ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါသည္ ဒါသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မ်က္ ႏွ ာကိ  ု  တည့  ္ တည့  ္ ထိသည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရွ က္ ရြ႕ံ႕ံ ရင္ခုခုန္နသြ ္သာြ းရျပန္၏။ ၏။ " ေအာ္ ... ေန႕လည္ က  က် ရင္ နင့  ္ညီ ည မကိ ီ   ု အေၾကာင္ းတခုခုခ ျပျပီ ု  း အျပင္ ကိ  ု လႊ တ္ ထားလိ  ထားလိ  ု က္ ။ ငါျပန္ လာ   ့ခဲ မယ္ ။ ..ငါကေတာ ့ နင့  ္ညီ ည မီ   ိရွ  ိရွရွ မရွ  ိ  ိရွရွ လာမွ ာပဲ။။ နင့  ္ညီ ည မီ မသိေစခ်င္ ေစခ်င္ ဘူ းဆိ  ုရင္ ရင္ နင့  ္ ဖာသာ ၾကံ ဖန္ ျပီ း အျပင္ ကိ  ု လႊ တ္ ထား။  ထား။ ဟု တ္ ျပီ  ျပီ လား ..."အိ ပ္ ..."အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲ မွ  မထြ က္ ခင္ ေအာင္ မင္ းက ခပ္ ပိ  ုင္င ပိ  ု္ င္ငေလး ္ေလး ေျပာသြ ားေသးသည္ ။ ေအာင္ မင္ း ထြ က္ သြ ားေတာ ့  မည္ မိ    ုမိ႕ "ဟင္ း " ခ်မည္ ၾကံ ကာရွ  ိေနေသးေသာ ေနေသးေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ခမ်ာ ရင္ ဖိ ရင္ ဖိ  ု စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားသြ ွ  ားရျပန္ေတာ ေတာ ့ သည္ ။ သူ ျပန္ လာဦးမည္  ဆိ  ု ပါ လား။ ့ ......ဘာေတြ မ်ား လု ပ္ လု ပ္ဦးမလိ ဦးမလိ  ု႕ပါလိ ႕ပါလိ မ့  ္။ .....  ________________________________________  _______________________ _________________  ထိ  ုေန႕ ေန႕ ေန႕လည္ ပိ    ုပိင္င းေရာက္ ္ ေသာအခါ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ၾကံ ဖန္ ကာ အျပင္ လႊ တ္ ရ ေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု ထမင္ းေၾကာ ္ ေကာင္ းေကာင္ းေၾကာ ္ ေကြ ၽးခ်င္ လိ  ၽးခ်င္ လိ  ု႕ဟု ႕ဟု အေၾကာင္ းျပလွ ်က္ ၾကက္ ဥ၊ ေဂၚဖီ ထု ပ္၊ မုန္န လာဥနီ ္  မ်ား ၀ယ္ ရန္ ေစ်းသိ  ု႕လႊ ႕လႊ တ္ လိ  လိ  ု က္ ေလသည္ ။ လက္ ဖက္  ဖက္ သု ပ္ ၀ယ္ ေကြ ၽးထားေသာ ေက်းဇူ းေၾကာင့ းဇူ းေၾကာင့  ္ လားေတာ ့  မသိ။ ေစ်း၀ယ္ ရ ျပင္ းလွေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ း ျမင့  ္သည္ သည္ ေရွ ာေရွာရႈရႈရ ပင္ ႈ   ထြ က္ သြားေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ထြ က္ သြ ားျပီ းလွ ်င္ ေအာင္ မင္းေရာက္ လာေတာ ့  မည္ မွ  မွန္န း္ သိေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာေတာ ့ ရင္ ဖု  ိ စျပဳလာသည္ ။ ေအာင္ မင္ းေရာက္ လာျပီ  လာျပီး ဘာေတြ မ်ားလု ပ္ ်ားလု ပ္ မွ ာလဲဆိ ဆ  ုိေသာ ေသာ အေတြးက သူ မကိ  ု ရင္ ဖိ  ုေစသည္ ေစသည္ ။ နမ္ းမွ ာ ကိ  ုင္င မွ္  ာ   ႈႏိ က္ မွ  မွ ာကေတာ ့ ေသခ်ာသည္ ။ သည့  ္ ထက္ မ  မ်ား  ပိ  ု ကဲ လာဦးမွ ာလား။ ...ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ   ုပိ ကဲ လာလွ ်င္ မိ မိဘာလု ဘာလု ပ္ရမည္ ရမည္ နည္ း။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ း  ပယ္ ပယ္  ပယ္ နယ္ နယ္ ဖင္ လိ  ု းေနခဲ  ့ ပံ  ု ကိ  ု လည္ း မ်က္  စိ  စိ ထဲ ျပန္ ျမင္ေနမိ ေနမိသည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အိ မ္ မွ ထြ က္ လာမည့  လာမည့  ္အခ်ိ အခ်ိ န္ ကိ  ု မေယာင္ မလည္ ႏွ  ္င့င့ ေစာင့  ္ ၾကည့  ္ေန ေန သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ထြ က္ သြ ားသည္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့ သူ ကလည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  ိရွရရာ ွရာ အိ မ္ ထဲသိ သ  ု႕ိ မဆိ  ုင္င း္ မတြ  ၀င္ေရာက္ ေရာက္ လာေလေတာ  လာေလေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ဧည့  ္ခန္ ခန္ းထဲ က ကု လားထိ  ုင္င တလံ ္   ု းေပၚတြင္င္ ထိ  ုင္င္ေနသည္ ေနသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ဖ  ္ြင့င ထားခဲ ့   ့ ျပီ း ျပန္ေစ့ ေစ့ ယံ  ုေစ့ ေစ့ ထားခဲ  ့ေသာ ေသာ တံခါးကိ ခါးကိ  ု ေအာင္ မင္ း တြန္န းဖြ ္   ္င့င ၀င္ ့  လာေသာအခါ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ထရပ္ မိေလသည္ ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ ေအာင္ မင္းကိ  ု မ်က္ ႏွ ာခ်င္ းဆိ  ာခ်င္ းဆိ  ုင္င္ရမွ ာ  မ်က္ ႏွ ာပူေနေသာေၾကာင့ ေနေသာေၾကာင့  ္ ေခါင္ းကိ  ု အသာငံ  ု႕ ထားမိသည္ သည္ ။ သူ မ ရင္ ကေတာ ့ တဒိန္န းဒိ ္ န္န္း ခုန္န လွ ္  ်က္ ။ ..

ေျခဖ်ားလက္  ဖ  ဖ်ားေတြ လည္ ်ားေတြ လည္ း ေအးစက္ ေနေလျပီ။ အဖု တ္ ကလဲ  ကလဲ ပူေႏြ ေႏြ းေဖာင္ းၾကြ လာေနပါပေကာ။ .. ဘာမွ ပင္ မလု ပ္ရေသးပါပဲ ရေသးပါပဲနွန  ္င့ငွ  ကိ ့   ု ေအာင္ မင္ းေရာက္ လာသည္  လာသည္ ႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေသြ ေသြ းသားတိ  ု႕က ႕က   ိနု းၾကြ လႈ ပ္ရွရ ားစျပဳ ွ လာေနၾကျပီ ျဖစ္ ာေနၾကျပီ ျဖစ္သည္ သည္ ။ "  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ကိ  ု ဘယ္ လႊ  လႊ တ္ လိ  လိ  ု က္ လဲ  လဲ .." ေအာင္ မင္ း က အိ မ္ တံခါးကိ ခါးကိ  ု အက်အန ဂ်က္  ထိ  ု းကာ ပိ တ္ လိ  လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း ေမးေလသည္ ။ " ေစ်းကိ  ု ပါ ..." ေခါင္ းေလးငံ  ု႕ထားေသာ ႕ထားေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ခပ္ တိ  ု းတိ  ု း ေျဖသည္ ။ "မဆိ  ု းဘူ း။ ..ဒါဆိ  ု အခ်ိ န္ တနာရီေလာက္ ေလာက္ ေတာ ့ ရသားပဲ။ ငါနင့  ္ ကိ  ု ေကာင္းေကာင္ းလိ  ုး  ုနိင္င တယ္ ္ " ေအာင္ မင္ း၏ စကားသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အတြ အတြ က္ ေတာ ့   ုမိ းၾကိးဳ ပစ္ သံ လိ  ု ဆူညံ ညသြ သ ံ  ားသည္ ြ ။ ...ရွ က္ ေၾကာက္ သည္ ၊ ထိ တ္ လန္  လန္႕သည္ ႕သည္ ၊ တုန္န လႈ ္  ပ္သည္ သည္ ၊ တျပိဳင္ နက္ တည္  တည္ းမွ  းမွာပင္  ကာမရမက္   ုရိင္ငး္ မ်ားက ေရနံ ဆီ ပက္ လိ  လိ  ု က္ ေသာ မီ းပံ  ု မွ မီ းေတာက္ လိ  လိ  ု ဟုန္န းကနဲ ္  ေတာက္ ေလာင္ တက္ ၾကြ  ၾကြ လာေလသည္ ။ ရင္ခုခုန္န လိ ္   ု က္ တာေတာ  တာေတာ ့ ေျပာမေနပါနွ  ္င့င့ေတာ ေတာ ့ ။ "မလု ပ္ ပါနဲ႕ရွ ႕ရွင္င္ .... အဲ လိ  ုေတာ ေတာ ့ မလု ပ္ ပါနဲ႕။႕။ ကြ ၽန္ မက လြ တ္ လြ  လြ တ္ လပ္  လပ္ လပ္ မဟု တ္ ပါဘူ  ပါဘူ း။ လင္  ိရွရွ မိန္န းမပါ။ ္ ဒါမ်ိ းဳ ေတာ ့   မလု ပ္ ပါနဲ႕ရွ ႕ရွင္င္ ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က   ုငိသံ သ ပါေလးႏွ ံ   ္င့င့ အတင္ းေတာင္ းပန္ရွရာွ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ေအာင္ မင္ းလိ  ု းတာ ခံခ်င္ ခ်င္ ေနေသာ ရမက္ စိ  စိ တ္   ုရိင္င းႏွ ္   ္င့င့အတူ အတူ လင္သားကိ သားကိ  ု ေစာင့  ္စည္ းရ  းရ မည့  ္  မယားေကာင္ းသိ ကၡာ တိ  ု႕ ဒြန္န တြ ္ ဲအားျပိ အားျပိဳင မႈ ္ မႈ ္  ကိ  ု လတ္ တေလာရင္  တေလာရင္ဆိ ဆ  ုိင္င္ေနရေလသည္ ေနရေလသည္ ။ ရမက္   ုရိင္င း္ မ်ားက အထူ းအားေကာင္ းေနေၾကာင္ းကိ  ု လည္ း း နားလည္ သည္ ။ ထိ  ု ရမက္   ုရိင္င းတိ ္   ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ သိ  ု႕ မပါမိ ေစဘိ  ု႕႕ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အသည္ းအသန္ ပင္ ၾကိးဳ စားေနရသည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ အႏွ  ီ ၾကိးဳ စားမႈ သည္ အခ်ည္  းႏွ  းႏွ  ီး သာ  ျဖစ္ေၾကာင္ ေၾကာင္ းကိ  ု လည္ း း သိေနသည္ ေနသည္ ။ မိ မိ၏ေသြ ၏ေသြ းသားမ်ားကိ  ု ပင္ မိ မိ ျပန္ မုန္န္းတီ းမိ မႈ ပင္ ျဖစ္ေပၚလာ ေပၚလာ ရသည္ ။  မိ မိ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု လည္ း း အားမရႏိ  ုင္ငေတာ ေ္ တာ ့ ။ ဘာေၾကာင့  ္ မ်ား စိ တ္ စိ တ္ ေတြဒီဒ လိ ီ   ု ျပင္ းထန္ လာရတာလဲ။ ..  မခ်ိ းဳ ႏွ  ိ မ္  ုနိနင္ငိ ္ေတာ ေတာ ့ ဘူ းလားေနာ္ ။ ... "နင္ က လင္  ိရွရ မယားဆိ ွ   ုေပမယ့ ေပမယ့  ္ နင့  ္ လင္ က ေကာင္ းေကာင္းမွ မလိ  ု းေပးနိ  ုင္င တာ။ ္ ဒီေတာ ေတာ ့ ငါက ၀င္ ျပီ း  လိ  ု းေပးရမယ္ ဆု  ိရင္ ရင္ သဘာ၀ က်ပါတယ္ ဟ ..""ဘာရယ္ .....ရွ င္င္ ရွင္င္ ..ဘာေျပာလိ  ု က္ တယ္  တယ္ ။ ...  မဟု တ္ ပါဘူ  ပါဘူ း "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ကမန္ းကတန္ းပင္ ျငင္ းလိ  ု က္ မိ  မိ၏။ ၏။ "နင္ တိ  ု႕ လင္ မယား လိ  ု းၾကတာကိ  ု ငါေကာင္ းေကာင္ း ေခ်ာင္းၾကည့  ္ ၾကည့  ္ဘူ ဘ းျပီ ူ  းသား။ ..နင့  ္ လင္ ၾကီ း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း လီ းၾကာၾကာမေတာင္  ုနိနိင္င တာ ္ ခနဆိ  ုေပ ေပ်ာ့ က်သြားျပီ း းျပီ း ဆက္ မလိ  မလိ  ု းနိ  ုင္င တာေတြ ္ ငါ မ ့ ်က္  စိ  စိနဲန႕ဲ ျမင္ ျပီ းသား။ ..ရႊ  ီ းဘိ  ု႕ မၾကိးဳ စားနဲ ႕ေတာ ့ " ေအာင္ မင္ းက ရွင္င းရွ ္ င္င းဘြ ္ င္င းဘြ ္ င္င းေျပာခ်လိ ္   ု က္ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေခါင္ းပိ  ု  ုငံင႕သြ ံ႕သြ ားေတာ ့ သည္ ။ ထိ  ုေနရာ ေနရာ တြင္င ပင္ ္  အရည္ ေပ်ာ္ သြ ားမလားလိ  ု ပင္  ႔ စ တ္ ိ  ထဲ  ထဲ ထင္ လိ  ု က္ မိ  မိ၏။ ၏။ ရွ က္ စရာေကာင္  စရာေကာင္ းလိ  ု က္ ေလျခင္ းေနာ္။ မိ မိ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ မယား  စပ္ ယွ က္ တာကိ  တာကိ  ု သူ က ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ ထားသတဲ  ့။ .. ေအာင္ မင္ းေျပာေနတာေတြ က လည္ းပဲ  းပဲ အမွန္န္ေတြ ေတြ ျဖစ္ရာ ရာ သူ႕စကားကိ ႕စကားကိ  ု မယံ  ု လိ  ု႕ မျဖစ္။ ေအာင္ မင္ းသည္ ရွ က္   ံရြ႕စြ ႕စြ ာေခါင္ းေလးငံ  ု႕ေနရွ ႕ေနရွ ာေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အားရေက်နပ္ စြ နပ္ စြာၾကည့  ္ လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း "နင္ အခု အတြင္င းခံ ္ ေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ၀တ္ ထားေသးလား  ထားေသးလား ""ဟု တ္ ...အဲ  ဟု တ္ ကဲ  ကဲ  ့။ ..၀တ္ ထားပါတယ္  ထားပါတယ္ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ျပန္ေျဖသံ ေျဖသံ က တိ  ု းတိ  ု းေလးႏွ  ္င့င့ မပြ  ္င့င တပြ ့   ္င့င့ေလး။ ေလး။ .."  ၀တ္ ထားရင္  ထားရင္ အခုခြခ ၽတ္ ြ  လိ  လိ  ု က္ " ေအာင္ မင္ းက ရင့  ္ရင့ ရ  ္င့သီ သ းသီ ီ  းခိ  ုင းသည္ ္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲသြ သာြ းမည္ ျပဳ  ျပဳရာ .."အိ ပ္ .."အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲ မသြ ားနဲ႕။႕။ ..ဒီ မွ ာပဲ ခြ ၽတ္ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ခမ ခမ်ာ မတတ္ သာေတာ ့  ပဲ အိ  ိ မ္ေရွ ေရွ႕ဧည့ ႕ဧည့  ္ခန္ ခန္ းထဲ တြင္င္ပင္ မိ မိအတြ အတြင္င းခံ ္ ေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ကိ  ုခြခ ၽတ္ ြ ရ ရွ ာေလေတာ ့ သည္ ။ သည္ ေန႕အဖိ  ု႕႕ ေအာင္ မင္ းမ်က္  စိ  စိေရွ ေရွ႕တြ ႕တြင္င္ ဒု တိ ယအၾကိ မ္ေျမာက္ ေျမာက္ ေဘာင္းဘီခြခ ၽတ္ ြ ရ ျခင္ းပါ။ ..ပထမအၾကိ မ္ ကလိ  ု ပင္

ေအာင္ မင္ းကလည္ း း အပီ ကိ  ု ၾကည့  ္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာေတာ ့ ပထမအၾကိ မ္ ကထက္ ပင္  ပင္   ုပိရွရ က္ ွ ေနမိရ၏။ ရ၏။ ဒီ တခါက အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲေတာင္ ေတာင္ မဟု တ္ ပဲ  ပဲ ဧည့  ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ ာတင္ ခြ ၽတ္ ေနရျခင္ းမဟု တ္ လား။  လား။ ..ခြ ၽတ္ ..ခြ ၽတ္ ယူ  ယူ ျပီ းေသာ အတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ကိ  ုေတာ ေတာ ့ ဧည့  ္ခန္ ခန္ းထဲ တြင္င္ လက္ လြ  လြ တ္ စပယ္  စပယ္ ခ်မထားရဲ ေတာ ့ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လက္ ထဲ  ထဲ ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ထားမိ ္ သည္ သည္ ။ " ေပးစမ္း ...အဲဒီ အတြင္င းခံ ္ ေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ငါ ကိ ့   ု .." ေအာင္ မင္ းက လွ မ္ းေတာင္ းရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာတြန္န္႕ဆု ႕ဆု တ္ တြ  တြန္န္႕ဆု ႕ဆု တ္ နွ  ္င့င ပင္ ့ ကိ  ုင္င ထားေသာဆပ္ ္  စပိ  ုင္ငဒါ ္ဒါ ေလးကိ  ု ေပးလိ  ု က္ ရေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ းက ဆပ္ စပိ  ုင္ငဒါေလးကိ ္ဒါေလးကိ  ု ဧည့  ္ခန္ ခန္ းစားပြ  ဲေပၚ ေပၚ ဖု တ္ ကနဲ  ကနဲ ပစ္ တင္ လိ  ု က္ သည္ ။ "ကဲ ...အကၤ  ...အကၤ ်ီ ခြ ၽတ္ "" ရွင္င္ .........." ေအာင္ မင္ းက ဆက္ ေစခိ  ုင္င းျပန္ ္ သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အသံ တုန္န တု ္ န္န္ေလးပြ ေလးပြ  ္င့င့အံ အ ထြ ံ  က္ လာ၏။  လာ၏။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ေအာင္ မင္းစကားကိ  ု မလြန္နဆန္ ဆ ္ န္  ုနိနိင္င္။ ရွ က္ ေၾကာက္ လွ  လွေသာ ေသာ ္  လည္ း း တြန္န္႕ဆု ႕ဆု တ္ ဆု တ္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့   ၀တ္ ထားေသာ  ထားေသာ အေပၚအကၤ ် ကိ ီ ကိ ီ   ု ခြ ၽတ္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ ရ ေလသည္ ။ ကြ ၽတ္ သြ ားေသာ အကၤ  ု  ိ ် ကိ ီ   ု ဧည့  ္ခန္ ခန္ းကု လားထိ  ုင္ငေနာက္ ေ္ နာက္ မွ    ီမွ တခုေပၚ ေပၚ တင္ လိ  ု က္ ရ၏။ ခုေတာ ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ယ္ ေပၚတြင္င္ ေဘာ ္  လီႏွႏ  ္င့ငွ ့  ထမီသာ သာ   ိရွေတာ ေတာ ့ သည္ ။ အေပၚပိ  ုင္င းတြ ္ င္ အျပင္အကၤ အကၤ ်ီ မရွ  ိ၊ အတြင္င းခံ ္ သာ သာ   ိရွ ကာ ေအာက္ ပိ    ုပိင္င းက ္ ် ေတာ ့  အတြင္င္းခံ မရွ  ိ ပဲ ထမီ တထပ္ တည္ းသာ  းသာ ။ ... ေအာင္ မင္ းသည္ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ထိ  ထိ  ုင္င  ု္ခံခေပၚအေစြ ံေပၚအေစြ႕သားထိ ႕သားထိ  ုင္ငခ္ ်ကာ  မိ မိေဘးနားရွ ေဘးနားရွ  ိေနရာကိ ေနရာကိ  ု အသာလက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ပု တ္ ျပ၏။  ျပ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေၾကာက္ ေၾကာက္ လန္  လန္႕လန္ ႕လန္႕ႏွ ႕ႏွ  ္င့င ပင္ ့  ေလွ ်ာက္  လွ  လွ မ္ းလာကာ ေအာင္ မင္ း ေဘးတြင္င္ မရဲ တရဲ ၀င္ ထိ  ုင္င လိ ္   ု က္ ရေလသည္ ။ မတတ္ သာလိ  ု႕သာ ႕သာ  ထု  ိင္င္ရသည္ ရသည္ အေပၚပိ  ုင္င းကမလံ ္   ု ျခံဳ၊ ေအာက္  ပိ    ုပိင္င းက ္ ် ျပန္ ေတာ ့  လဲ အတြင္င းခံ ္  ကမရွ  ိႏွႏ  ္ွင့င့  တစိ မ္ းေယာက္ ်ားေဘး၀င္ ထိ ားေဘး၀င္ ထိ  ုင္င္ရသည္ ရသည္ မွ  မွ ာ ရွ က္ စရာ  စရာ ေကာင္းလွ ပါဘိေတာ ေတာ ့ ။ ..ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္ းနားသိ ပ္ မကပ္ ပဲ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ထိ  ထိ  ုင္င  ု္ခံခ၏ ံ ေဘးဘက္ ေဒါင့  ္ စြန္န းနား ္ ကပ္ ထိ  ုင္င မိ္ သည္ သည္ ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္  ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပု  ုခံခးံ ကိ  ု ဘယ္ လက္  လက္ ႏွ  ္င့င့သိ သ  ုင္ငိ  းဖက္ ္  ကာ  ကာ မိ မိဘယ္ ဘယ္ ဘက္ ေဘးတြင္ အသားခ်င္ းထိ အသားခ်င္ းထိ ကပ္ေနေအာင္ ေနေအာင္ ဆြ  ဲ ယူ လု  ိ က္ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း ေအာင္ မင္းနွ  ္င့င့ ပူ းပူ းကပ္ ကပ္ ျဖစ္ သြ ားရေလေတာ ့ ၏။ ရွ က္ ေၾကာက္ မႈ  မႈႏွႏ  ္ွင့ငအ ့ တူ အသည္ းတေအးေအး  းတေအးေအး ခံ စားရသည္ ။ အဖု တ္ ကလည္  ကလည္ း  း အသားကုန္နနီန္  းပါး ီ ေဖာင္ းၾကြေနျပီ ေနျပီ။ ..အရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေတြ လည္ း း   ုစိ စြ တ္ ေနျပီ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဘယ္ ဘက္ ပု  ပု  ုခံခ းကိ ံ   ု မိ မိဘယ္ ဘယ္ လက္  လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္သိ သ  ုိင္င းဖက္ ္  ကာ  ကာ အသာပြ တ္ ေန၏။ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းေတာင့  ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၏  ပု  ုခံခ းသားတိ ံ   ု႕သည္ ႕သည္ လည္  လည္ း း လံ  ု းလံ  ု းအိအိ အႏွႏိ   ္ွင့င့ ကိ  ုင္င လိ ္   ု႕ ေကာင္ းလွေပသည္ ေပသည္ ။ "ကဲ ....ဘယ္ ဘက္   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းကိ  ု ကိ  ုင္င္ညွ ည စ္ွ  မယ္ ကြ  ကြာ .." ေအာင္ မင္ းသည္ ပါးစပ္ ကလဲေျပာကာ ေျပာကာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၏ ဘယ္ လက္  လက္ ေမာင္ းၾကားထဲသိ သ  ုိ႕ သူ႕လက္ ႕လက္ ကိ  ကိ  ု လွ ်ိ ဳ သြ င္းသည္ ။ ရွ က္ ေၾကာက္ မႈ  မႈ ျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္   လက္ ေမာင္ းကိ  ု ကိ  ု ယ္ ေဘးတြင္အတင္ အတင္ းကပ္ ထားရာ လမ္ းေၾကာင္ းက ပိ တ္ ေန၏။ ေအာင္ မင္ းအေနျဖင့  ္  လက္ ေမာင္ းကိ  ုေက ေက် ္ ာ ျပီ းျဖစ္ ျဖစ္ ပု  ုခံခ းေပၚမွ ံ ေက ေက် ္ ာ ျပီ း ျဖစ္ ျဖစ္ ဘယ္ ဘက္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ကိ  ု လွ မ္ းကိ  ုင္င လွ ္  ်င္ လည္ င္ လည္ း  း ရပါသည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ ဒီ လိ  ု မလု ပ္ ပဲ ခ်ိ ဳင းၾကားမွ ္ းၾကားမွ ္ အတင္ းလက္ လွ  လွ ်ိ ျဳပီ း ပီ း မရမက ထိ  ု းႏႈ  ိ က္ ေန၏။ ... ေနာက္ ဆံ  ုးေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လက္ ေမာင္ းကိ  ု ကပ္ ထားရာမွ ခြ ာေပးလိ  ု က္ ရေလေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းက ဟေပးလိ  ု က္ ေသာ ထိ  ုခ်ိခ်ိ ဳင းၾကားမွ ္ းၾကားမွ ္ ေနျပီ ေနျပီ း   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းကိ  ု အားရပါးရ ဆု ပ္နယ္ နယ္   ျဖစ္ညွ ည စ္ွ  ျပစ္ ပလိ  ု က္ ၏။ "ကဲ ...အခု ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းကိ  ု   ိႏႈ က္ ျပီ  ျပီ .."ပါးစပ္ မွ ေျပာရင္ း သူ၏ က်န္ ေသာ

ညာလက္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၀မ္ းပ်ဥ္ းသားကိ ်ဥ္ းသားကိ  ု ပြ တ္ တိ  တိ  ု က္ ကာ  ကာ ေအာက္ သိ  ု႕ တေရြ႕ေရြ ႕ေရြ႕ ဆင္ းလာသည္ ။ ဘာလု ပ္ မည္ ဟု  ဟု ေအာင္ မင္ းၾကိၾဳကိ ေဳ ျပာေသာ စကားသံ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ စိ တ္ ကိ  ကိ  ု   ုပိ မိ  ု လႈ ပ္ရွရ ားေစသည္ ွ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ စိ တ္ မသက္  မသက္ မသာႏွ  မသာႏွ  ္င့ငပ့ င္ ေပါင္ ၾကီ းႏွ စ္ခုခု ကိ  ု ခပ္ ဟဟ လု ပ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ရ၏။ အဖု တ္   ႈႏိ က္ မည္  မည္ ဆိ  ု မွေတာ ေတာ ့ ေပါင္ ကားေပးထားမွသာ သာ အဆင္ေျပမည္ ေျပမည္ မဟု တ္ ပါလား။  ပါလား။ ... ေအာင္ မင္းသည္  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေပါင္ခြခ ၾကားမွ ြ အဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းကိ  ု က်က်နနပင္ ကိ  ု ယ္ တြ  တြ ယ္ ပြ  ပြ တ္   ႈႏိ က္ သည္ ။   ုမိ႕ေဖာင္ ႕ေဖာင္ းေနေသာ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းက   ုပိ မိ  ု ၾကြ တက္ လာသည္  လာသည္ ။ အသားကုန္န ပင္ ္   ုမိ႕မိ ႕  ုမိ႕ေဖာင္ ႕ေဖာင္ းေဖာင္ းၾကီ း ျဖစ္ေနျပီ ေနျပီ။ ..ထိ  ု႕အတူ ႕အတူ ေအာင္ မင္ း၏ လီ းၾကီ းကလဲ မတ္ ေထာင္ ထလာေလျပီ။ ထံ  ု းစံအတိ အတိ  ုင္င း္ ေအာင္ မင္ းသည္  အတြင္င္းခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ မပါပဲ ပုဆိ ဆ  ု းတထပ္ ိ  တည္ းသာ  းသာ ၀တ္ ထားသည္  ထားသည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ေအာက္ က  က ေထာင္ တက္  ္ လာေသာ လီ းၾကီ းသည္ ပုဆိ ဆ  ု းေအာက္ ိ  မွ  မွ ထိ  ု းထိ  ု းေထာင္ေထာင္ ေထာင္ ဖု ထစ္ ထလာေနသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အေနျဖင့ အေနျဖင့  ္ လည္ း း ေအာင္ မင္ းလီ းေတာင္ေနျပီ ေနျပီဆိ ဆ  ုသည္ သ ိ ည္ ကိ  ကိ  ု ရိ ပ္ စားမိ ေနသည္ ။  မိ မိ ကိ  ု တက္ လိ  လိ  ု းသည္ အထိ ေအာင္ မင္ း ကဲ မလာပဲ ဟိ  ုသည္ သည္ ကိ  ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ ပြ  ပြ တ္ သပ္ လု ပ္  ုရံရ မွံ  ်ျဖင့  ္  ျပီ းျပတ္ ပါေစဟု  ပါေစဟုသာ သာ ၾကိ တ္ ကာ  ကာ ဆုေတာင္ ေတာင္ းေနရရွ ာေလ၏။ သူ မ၏ ဆင္ ျခင္ စဥ္ းစားတတ္ ေသာ အသိ စိ တ္ က  က ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င လိ ့   ု းဘိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု ခြ  ္င့င မျပဳ ့ ။ .. ေအာင္ မင္ း အတင္ းအၾကပ္သာလု သာလု ပ္ လာလွ ်င္ ေတာ ့  ခက္ ရခ်ည္ ေသးရဲ႕ေနာ ႕ေနာ္ ...။ "ငါ့ လီ းၾကီ း ေတာင္ လာျပီ ... ေတြ႕လား ႕လား " ေအာင္ မင္ းက ေမးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဘာမွ ျပန္ မေျဖ။ .. ေခါင္ းကိ  ုသာ သာ အတြင္င္   ုငံ႕ထားမိ ႕ထားမိသည္ သည္ ။ မ်က္ နွ ာလည္ း း ရဲ တြ တ္ ေနျပီ။ "  လီ းေတာင္ လာျပီဆိ ဆ  ုေတာ ိေတာ ့ နင့  ္ ကိ  ု လိ  ု းရင္ ေကာင္ းမလားဟင္ .." ေအာင္ မင္ းက ေျပာရင္းဆိ  ုရင္ ရင္ း ေမးလာျပန္သည္ သည္ ။ သည္ တခါေတာ  တခါေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ႏႈ တ္ ဆိ တ္ ေနလိ  ု႕မျဖစ္ ႕မျဖစ္ေတာ ေတာ ့ ။ "ဟင့  ္အင္ အင္ း ...ဟင့  ္အင္ အင္ း ...  မလု ပ္ ပါနဲ႕ရွ ႕ရွင္င္။ အဲဒါေတာ ဒါေတာ ့ သည္ းခံ  းခံ ပါ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္ းရယ္ ။ ကြ ၽန္ မ ေတာင္းပန္ ပါတယ္ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က  ျပာျပာသလဲ ေတာင္ းပန္သည္ သည္ ။ "ဟ ...လီ းၾကီ းဒီေလာက္ ေလာက္ ေတာင္ လာျပီ းမွေတာ ့ လိ  ု းမွ ျဖစ္ မွ ာေပါ့။ မဟု တ္ ရင္ ငါ ေဂြ းတက္ လိ  လိ မ့  ္ မယ္ ""  ဟု တ္ ရဲ႕လား ႕လား ရွင္င္ ....""မဟု တ္ ပဲ  ပဲ ငါက ေျပာပါ မလား ့ တင့  ္ တင့  ္ရဲရ႕ဲ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ေယာက္ ်ားေတြ အေၾကာင္ း ဘာမွ ် ေရေရရာရာ သိ သည္ မဟု  မဟု တ္ ။ ေအာင္ မင္ း ေျပာတာ ဟု တ္ မဟု တ္ လဲ  လဲ  မေ၀ခြ  ုဲနိနိင္င။္ "ဒု ကၡ ပါပဲေနာ ေနာ္ ။ ....ဟိ  ု ဟိ  ု ဟိ  ုဒင္ ဒင္ း ...အဲ ..  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ျပန္ လာတာကိ  ုေစာင့ ေစာင့  ္ ပါလားဟင္။ အဲဒါဆိ ဒါဆိ  ု .... "လီ းေတာင္ေနသမိ ေနသမိ  ု႕ မလု  ိ းပဲ မျဖစ္ေတာ ေတာ ့ ဘူးဆိ  ု လွ ်င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ျပန္အလာကိ အလာကိ  ု ေစာင့  ္ ကာလိ  ု းဘိ  ု႕လိ ႕လိ  ု႕႕ ေျပာလိ  ုရင္ ရင္းျဖစ္သည္ သည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ အဲ လိ  ု တစ္ တစ္ခြခခြြခြ စကားေတြ ကိ  ု ေျပာမထြ က္ သျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အထစ္ ထစ္ အေငါ့ေင့  ါ ျဖစ္ေနရသည္ ေနရသည္ ။ "ဘာလဲ ..  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ျပန္ လာမွ တက္ လိ  လိ  ု းဘိ  ု႕ ေျပာခ်င္ တာလား ေျပာခ်င္ တာလား ""  ဟု တ္ ..ဟု တ္ ကဲ  ကဲ  ့ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေခါင္ းကိ  ု ကျပာကယာ ညိ တ္ ျပလိ  ျပလိ  ု က္ ရ၏။ "ဘာလဲ ..နင္ က ငါနဲ႕႕  ျမင့  ္ ျမင့  ္ လိ  ု းတာကိ  ု ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ဦးမယ္ ဦးမယ္ ေပါ့။ ဒီ လိ  ု လား ..""အာ ...မဟု တ္ ...မဟု တ္ ရပါဘူ းရွင္င္။ ေခ်ာင္ းလဲ ေခ်ာင္ းလဲ  မၾကည့  ္ရဲရေတာ ဲေတာ ့  ပါဘူ း ..""အခု ငါ့အနားတင္ နင္  ိရွရေနတာပဲ ွေနတာပဲ။ ျမင့  ္ ျမင့  ္ ျပန္ လာတဲ  ့အထိ ဘာလိ  ု႕႕ ေစာင့  ္ေနရမွ ာလဲ။ သူ႕မွ ႕မွ ာ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္   ိရွသလိ သလိ  ု နင့  ္ မလဲ   ိရွ တာပဲ။ နင့  ္ ကိ  ု ပဲ လိ  ု းလိ  ု က္ ရင္ ျပီ းတာပဲ ..""  ဟိ  ုဒင္ ဒင္ းေလ ..ကြ ၽန္ မက လြ တ္ လြ  လြ တ္ လပ္  လပ္ လပ္ မဟု တ္ ..မဟု တ္ ""လင္  ိရွရ လိ ွ   ု႕ပါ ႕ပါ ဘာညာ လာေျပာမေနနဲ႕။ ႕။ နင့  ္ လင္ က နင့  ္ ကိ  ုေကာင္ ေကာင္ းေကာင္ းမွ မလိ  ု းႏိ  ုင္င တာ။ ္ ငါက ၀င္ လု ပ္ေပးရင္ ေပးရင္ အားလံ  ု းအိ  ုေကသြ ေကသြ ားမယ့  ္ ဟာကိ  ု။ ..  ကဲ ပါ ..နင့  ္ ကိ  ု လိ  ု းတာပဲေကာင္ ေကာင္ းပါတယ္ ""မလု ပ္ ပါနဲ႕ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္ းရယ္ ။ ..ခ်မ္ းသာေပးပါရွ ..ခ်မ္ းသာေပးပါရွင္င္။။

 တျခားဟာေတြ ၾကိဳက္ သလိ  ု လု ပ္ ပါ။ အဲဒါ ဒါ ေတာ ့ သည္ းခံ  းခံ ပါရွင္င္ ...ဟင့  ္ ဟင့  ္ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္   ုငိ ယိ  ု ကာ ေတာင္းပန္ေလျပီ ေလျပီ။ "အခုေလာေလာဆယ္ ေလာေလာဆယ္ မွ  မွာ လိ  ု းတာကလြ  ဲရင္ ရင္ အားလံ  ု းလု ပ္ေပးမယ္ ေပးမယ္ ေပါ့။ ..ဒီ လိ  ု လား ""  ဟု တ္ ပါတယ္  ပါတယ္ .."" ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ ေျပာစမ္ း ""ဟိ  ု ဟိ  ု ...ဟိ  ုဒင္ ဒင္ းျပဳတာကလြ  ဲရင္ ရင္ က်န္ တာအကု န္ တာအကုန္န္  လု ပ္ေပးပါ ေပးပါ မယ္ ့ ရွင္င္ ..""ဘာဟိ  ုဒင္ ဒင္ းလဲ။ .. ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာစမ္ း။  း။ မဟု တ္ ရင္ ငါခ်က္  ျခင္  ျခင္ း  တက္ လိ  လိ  ု းပစ္ လိ  ု က္ မယ္  မယ္ " ေအာင္ မင္းက ထမီ ကိ  ု လွ မ္ းကိ  ုင္င လိ ္   ု က္ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ တက္ လိ  လိ  ု းေတာ ့  မည္ ထင္  ထင္ ျပီး အၾကီ းအက်ယ္ ေၾကာက္ လန္  လန္႕သြ ႕သြ ားရေလ၏။ " ေျပာပါ မယ္ ့ ရွင္င္ ... ေျပာပါ မယ္ ့ ။ လု ပ္ေတာ ေတာ ့  မလု ပ္ ပါနဲ႕ .."" ေျပာ ေျပာ။ .. ေသေသခ်ာခ်ာ ရွ င္ းရွင္င းလင္ ္  းလင္ း ေျပာ " ေအာင္ မင္ းတက္ လိ  လိ  ု းေတာ ့  မည္ ကိ  ကိ  ု အသည္ းအသန္  းအသန္ေၾကာက္ ေၾကာက္ လန္  လန္႕ေနေသာ ႕ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္မ ာွ မတတ္ သာပဲ သူေျပာခိ ေျပာခိ  ုင္ငး္ သလု  ိ ေျပာရေလေတာ ့ သည္ ။ "ဟိ  ု အဲ ..အဲ ..လိ  ု း ...လိ  ု း တာက လြ  ဲရင္ ရင္ ...""အခုေလာေလာဆယ္ ေလာေလာဆယ္ မွ  မွ ာ လိ  ု းတာလိ  ု႕ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာ ""ဟု တ္ ..ဟု တ္ ကဲ  ကဲ  ့။ ..အခုေလာေလာဆယ္ ေလာေလာဆယ္ မွ  မွ ာ လိ  ု း ..လိ  ု းတာကလြ  ဲရင္ ရင္ က်န္ တာအကု န္ တာအကုန္န လု ္  ပ္ေပးပါ ေပးပါ့ မယ္  ရွင္င္ ..""ကြ ၽန္ မကိ  ု ဒီေန႕ေတာ ေန႕ေတာ ့ တက္ မလု  မလု  ိ းပါနဲ႕ဦး ႕ဦး ...လိ  ု႕ ေျပာ ""ကြ ၽန္ မကိ  ု ဒီေန႕ေတာ ေန႕ေတာ ့ တက္ မလိ  မလိ  ု းပါနဲ႕ဦး ႕ဦး ရွင္င္ ..." ေအာင္ မင္ း ေက်နပ္ သြ ားသည္ ။ "ဟု တ္ ျပီ  ျပီ။ ...ဒီ လိ  ုဆိ ဆ  ုေတာ ေိ တာ ့ နင့  ္ ကိ  ု အခု ဘာလု ပ္  ုခိခင္ငိ  းရရင္ ္  ေကာင္းမလဲ။ ..ငါ လီ ့  းကလဲ အျပတ္ ကိ  ကိ  ု ေတာင္ေနျပီ ေနျပီ။ ေအာ္ ...ငါ လီ ့  းကိ  ု နင့  ္ လက္ နဲ႕ ကိ  ုင္င ထားေပးစမ္ ္  း " ေအာင္ မင္ းက စလာျပီ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု လီ းအကိ  ုင္င  ိ္ခုခုင္င္းျပီ။ သူ႕ပု ႕ပုဆိ ဆ  ု းကိ ိ   ု ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ခြ ၽတ္ ခ်လိ  ု က္ ၏။  တထပ္ တည္ းသာ၀တ္  းသာ၀တ္ ထားေသာပု  ထားေသာပုဆိ ဆ  ု းိ ေျပက်သြ ားေသာအခါ သြ ားေသာအခါ မတ္ ေထာင္ေနေသာ ေနေသာ လီ းၾကီ းက ေငါက္ ကနဲ ေပၚလာသည္ ။ ေအာင္ မင္ းမွ ာ အညာသားမိ  ု႕ လူ က အသားညိဳညိ ဳျဖစ္ ရာ သူ႕လီ ႕လီ းေခ်ာင္ းၾကီ  းေခ်ာင္ းၾကီ းက  မည္ းမည္  းမည္ းနက္  းနက္ နက္ ၾကီ  ၾကီ း။ ...မာေတာင္ေနလိ ေနလိ  ု က္ ပံ    ုပံ ကလည္ း း သံေခ်ာင္ းက ေခ်ာင္ းက အဘ ေခၚရမည္ ။ မိ မိ လင္၏ ၏  လီ းကိ  ု ပင္ ထင္ ထင္ရွရ ားရွ ွ  ား ေသေသခ်ာခ်ာ မၾကည့  ္  ္ဘူ ဘ းေသာ ူ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ အညာသား ေအာင္ မင္ း၏  လီ းမဲမ ၾကီ ဲ  းကိ  ု ေတြ႕လိ ႕လိ  ု က္ ရေသာအခါ ရင္ ထိ တ္ ကာ  ကာ မ်က္ နွ ာလည္ း၀ွ  း၀ွ က္ လိ  လိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ ရွ က္ စိ  စိ တ္ ေၾကာင့  ္  တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းပင္ ထူ ပူသြ သ ားရသည္ ြ ။ လီ းၾကီ းကိ  ု မၾကည့  ္ ၀ံ  ့၊ မၾကည့  ္ရဲရ။ဲ .." ေအာင္ မယ္ ...ဘာ  မ်က္ နွ ာလႊ  ဲသြ သ ားတာလဲ ြ ။ ၾကည့  ္ စမ္ း ..ငါ လီ ့  းၾကီ းကိ  ု ၾကည့  ္ စမ္ း။ လက္ နဲ႕လည္ ႕လည္ း း ကိ  ုင္ငေလ။ ေ္ လ။ ..ဟု တ္ ျပီ  ျပီ ကိ  ုင္င္ ကိ  ုင္င္ "ပါးစပ္ မွေျပာရင္ ေျပာရင္း ေအာင္ မင္းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ညာလက္ ကိ  ကိ  ုဆြ ဆ ယူ ဲြ  ကာ သူ႕လီ ႕လီ းတံ ၾကီ းေပၚတင္ေပး ေပး  လု  ိ က္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းကိ  ု မလြန္န္ဆန္ ဆန္ရဲရေသာေၾကာင့ ဲေသာေၾကာင့  ္သာ သာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ လက္ ကိ  ကိ  ု မရုန္န းရဲ ္ ေသာ ေသာ ္  လဲ  လီ းကိ  ုေတာ ေတာ ့ မကိ  ုင္င္ရဲရေသးပါ။ ေဲ သးပါ။ ဒါေၾကာင့  ္ သူ႕လက္ ႕လက္ သည္ လီ းႏွ  ္င့င ထိ ့  ယံ  ုသာ သာ ထိေနသည္ ေနသည္ ။ လီ းေပၚပြ တ္   တင္ ယံ  ုသာ သာ ပြ တ္ ေနသလိ  ု ျဖစ္ေနသည္ ေနသည္ ။ က်က်နန ဆု ပ္  ပ္ ကိ  ုင္င္ညွ ည စ္ွ  ျခင္းမ်ိ ဳးေတာ ့ မဟု တ္ မဟု တ္ ေသးပါ။ " နင့  ္ လက္ ေခ်ာင္ းေတြ ေခ်ာင္ းေတြနဲန႕ဲ လီ းတံ ကိ  ု ခပ္ တင္ းတင္ း ဆု ပ္ ကိ  ုင္င္ေလ ေလ တင့  ္ တင့  ္ရဲရ႕ဲ .." ေအာင္ မင္ းက ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာဆိ  ုေစခိ ေစခိ  ုင းရာ ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္မ ာွ မလု ပ္ လု  ိ ပါေသာ ္  လည္ း း အားတင္ း ကာ လီ းကိ  ု လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ခပ္ ခပ္ တင္ းတင္း ဆု ပ္ ကိ  ုင္င လု ္   ိ က္ ရသည္ ။ မာေၾကာ တင္ းေတာင့  ္ေနေသာ ေနေသာ အထိ အေတြ႕က ႕က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ရင္ တုန္နသြ သ ္  ားေစ၏။ ြ "င့  ါလီ းၾကီ းက အရမ္း မာေနတာပဲ မဟု တ္ လား  လား ..." ေအာင္ မင္ း၏လီ းသည္ အရွည္ ည္ ရွ စ္ လက္ မခန္  မခန္႕ရွ ႕ရွည္ ည ကာ  ္ ကာ  လံ  ု းပါတ္ က  က က်ပ္ လံ ပ္ လံ  ု းမက တု တ္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေယာက္ ေယာက္ ်ား ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏ လီ းက မာန္ ထကာ အျပည့  ္အ၀သာ အ၀သာ မတ္ ေထာင္ေနခဲ ေနခဲ  ့ လွ ်င္ ဆယ္  လက္  လက္ မေက  မေက် ္ ာ ရွည္ ည ကာ  ္ ကာ လံ  ု းပါတ္ ကလဲ  ကလဲ ဘီ ယာဗူ းနီ းပါးမွ ်   တု တ္ သည္ ကိ  ကိ  ု ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ဘူ ဘ းသူ ူ ေအာင္ မင္ း ေကာင္ းေကာင္ းသိသည္ သည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလီ းသည္ 

 ၾကီ းသာၾကီ းျပီ း ၾကာၾကာ မေတာင္  ုနိနိင္င မွ္ န္နး္ ေပ်ာ့ က်သြားတတ္  ျမဲ  ျမဲ ျဖစ္ေၾကာင္ ေၾကာင္ းလည္ း း သူ သိသည္ သည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္  မိ မိ လီ းကိ  ု "ၾကီ းသလား "ဟု မေမးပဲ "မာေနတာပဲ မဟု တ္ လား  လား "ဟုသာ သာ ေမးျခင္ း ျဖစ္၏။ ၏။ အခ်ိ န္ တိ  ုအတြ အတြင္ငး္ ေပ်ာ့ ေခြ က်သြ ားတတ္ သြ ားတတ္ ေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု အားမလု  ိအားမရ အားမရ ျဖစ္ေနသူ ေနသူ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အေနျဖင့ အေနျဖင့  ္ အခ်ိ န္ ၾကာၾကာမတ္ ေထာင္ ကာ သံေခ်ာင္ းတမွ ေခ်ာင္ းတမွ ်မာေၾကာလွ ေသာ မိ မိ လီ းလိ  ု လီ းမ်ိ ဳးကိ  ု  လိ  ု လားစိ တ္   ိရွေနလိ မ့  ္ မည္ ဆိ  ု တာ အကဲခတ္ ခတ္ မိ  မိသည့ သည့  ္အတြ က္ အမွ တ္ ယူ  ယူ လိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းလဲ ျဖစ္ ပါသည္ ။ "ဟု တ္ ...  ဟု တ္ တယ္  တယ္ ေနာ္။ မာမာေတာင္ေတာင္ ေတာင္ ၾကီ း ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ႏႈ တ္ ဖ  ဖ်ားမွ ေျပာသံေလးေပၚထြ ေလးေပၚထြ က္ လာသည္  လာသည္ ။  လီ းကိ  ု လည္ း း   ုပိ တင္ းတင္ းဆု ပ္ ကိ  ုင္င လာ ္ သည္ ။ လီ းတံ၏ မာေၾကာမႈ အထိအေတြ အေတြ႕ကိ ႕ကိ  ု သေဘာက်ေနမိ ေလရာ ေလရာ  လက္ တြ  တြန္န္႕ ေနမႈသည္ သည္ လည္  လည္ း း ေနထိႏွႏင္ငွ  းပမာ ္ ေပ်ာက္  ကြ  ကြ ယ္ သြ ားေလျပီ။ .."ဒီေန႕ေတာ ေန႕ေတာ ့ နင့  ္ ကိ  ု သက္ ညွ ာေသာအားျဖင့  ္ တက္ မလိ  မလိ  ု းေတာ ့  ပဲ တစ္ မ်ိ းဳ ဖီ လင္ ဖီ လင္ ယူ မယ္ ။ ..ကဲ ငါ ကိ ့   ု ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေပး .." ေအာင္ မင္ းက   ုပိင္င ပိ  ု္ င္င  ု္ႏိႏိင္င  ု္ႏိႏင္ငိ ္ေစခိ ေစခိ  ုင းလာသည္ ္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ဂြင္င္းတိ  ု က္ သည္ ဆု  ိသည္ သည္ ကိ  ကိ  ု  ၾကားဖူ းနား၀ေတာ ့   ိရွသည္ သည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ ဘာကိ  ု ဆိ  ု လိ  ု မွန္န း္ ေကာင္ းေကာင္ းမသိ။ ရွင္င းရွ ္ င္င းေျပာရလွ ္  ်င္  ဂြင္င းမတိ ္   ု က္ ေပးတတ္ ။ ..ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ဘာလု ပ္ရမည္ ရမည္ မသိ  မသိ ပဲ ျဖစ္ေနရွ ေနရွ ာသည္ ။ ဒါကိ  ု ေအာင္ မင္ းကလည္ း အကဲခတ္ ခတ္ မိ  မိသည္ သည္ ။ "နင့  ္ ၾကည့  ္ရတာ ရတာ ဂြင္င္းမတိ  ု က္ တတ္  တတ္ ဖူ  ဖူ းထင္ တယ္ ..""ဟု တ္ ပါတယ္  ပါတယ္ ရွင္င္ ..ကြ ၽန္ မ ဒါမ်ိ းဳ ေတြ မလု ေတြ မလု ပ္ တတ္ ပါဘူ  ပါဘူ း ""မလု ပ္ တတ္ ရင္ သင္ေပးရတာေပါ ေပးရတာေပါ့ ။ လြ ယ္ လြ  လြ ယ္ ေလးပါဟာ ..။ အခု ငါ င လီ ့ါ  းကိ  ု  လက္ နဲ႕ခပ္ ႕ခပ္ တင္ းတင္း ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ထားလိ ္   ု က္ ။ ..ဟု တ္ ျပီ  ျပီ ျပီ းရင္ အထက္ ေအာက္ ပြ တ္ ဆဲ  ြေပး။ ေပး။ လု ပ္ ၾကည့  ္ စမ္ း ..  ဟု တ္ ျပီ  ျပီ၊ ခပ္ ျမန္ ျမန္ေလးလု ေလးလု ပ္ ..။ ... ေအး ဒါပဲ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ တယ္  တယ္ ဆိ  ု တာ ..ဟု တ္ ျပီ  ျပီ လား "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  မ်က္ ႏွ ာပူ ပူႏွႏ  ္ွင့င ပင္ ့ ေခါင္ းညိ တ္ ျပလိ  ျပလိ  ု က္ ရသည္ ။ "ကဲ ..တတ္ ျပီ  ျပီဆိ ဆ  ုိ ဆက္ ျပီ  ျပီ း ဂြင္င္းတိ  ု က္ ေပးေပေတာ ့ ။ ေအာ္ .. ဒစ္ မွာ   ုဖံ းေနတဲ  ့ အေရျပားကိ  ု ဆြ  ဲ လွန္နခ်္ခ် ေပးဦးေနာ္ .."ခိ  ုင္င းသည့ ္   ္အတိ  ုင္င း္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လု ပ္ရေလသည္ ရေလသည္ ။ အေရျပားကိ  ု လွန္န္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ ေတာ ့ ဒစ္ ၾကီ းက ရဲ ကနဲ .."လီ းဒစ္ ကိ  ု လက္ မနဲ  မနဲ႕ အသာပြ တ္ ေပးဦး ..." အခ်ိ န္အတန္ အတန္ ၾကာေအာင္ ဂြင္င္းတိ  ု က္ ေပးမႈ ကိ  ု   ိမွန္န းခံ ္ ေနျပီ ေနျပီ းေနာက္ ေအာင္ မင္ းက သင္ ျပေစခိ  ုင္င းလာျပန္ ္ သည္ ။ သူ႕အတြ ႕အတြ က္ ပိ    ုပိဇိဇ မ္ိ ေတြ ေတြ႕ေအာင္ ႕ေအာင္ လု ပ္  ုခိခိင္င းေနျခင္ ္  းလဲ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း း မျငင္ းနိ  ုင္င ပဲ္ လီ းဒစ္ ၾကီ းကိ  ု သူ႕လက္ ႕လက္ မေလးနွ  မေလးနွ  ္င့င ပြ့  တ္ ေပးေနရျပန္သည္ သည္ ။ ဖီ လင္ လာေနခ်ိ န္ တြင္င္ လီ းထိ ပ္ ၀ယ္ ကာမ စပ္ ယွ က္ မႈ  မႈ၏ ၏ ေရွ႕ေျပးအရည္ ႕ေျပးအရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေလးေတြ ထြ က္ ေနသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ထိ  ုအရည္ အရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေလးမ်ားကိ  ု  လီ းဒစ္ တခု လံ  ု းျပန္႕ႏွ ႕ႏွန္န႕သြ ႕္ သြ ားေအာင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လက္ မေလးနွ  မေလးနွ  ္င့င လိ ့   ု က္ ပြ  ပြ တ္ ေပးေနသလိ  ု ျဖစ္ေနရ၏။ ေနရ၏။ " နင့  ္ လက္ မကိ  မကိ  ု တံေတြ ေတြ းဆြ တ္ လု  လု  ိ က္ ဦး ..ဒါမွ   ုပိေကာင္ ေကာင္ းလာမွ ာ " ေအာင္ မင္ းက ေျပာေျပာဆိ  ုဆု ဆ  ို ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လက္ ေကာက္ ၀တ္  ၀တ္ ကိ  ကိ  ု ကိ  ုင္င ကာ ္ ပါးစပ္နားလွ နားလွ မ္ းထိ  ု းေပး လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္   မိ မိ လက္ မကိ  မကိ  ု တံေတြ ေတြ းမ်ားစိ  ုေစရန္ ေစရန္ ပါးစပ္ ျဖင့  ္ စု ပ္ လိ  ု က္ ရသည္ ။ လွ ်ာေလးႏွ   ္င့ လည္ း း လ်က္  လု  လု  ိ က္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ း၏ လီ းထိ ပ္ မွ အရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေလးမ်ားက လက္  မတြ  မတြင္င္ ေပက်ံ ေနသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ  ထိ  ုအရည္ အရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေလးမ်ားကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လ်က္ ရ စု ပ္ လိ  ု က္ ရသည့  ္သေဘာပင္ သေဘာပင္။ ေအာင္ မင္းမွ ာ သု တ္ ထိ  ထိန္န းနိ ္   ုင္င္သူ သ ျဖစ္ ူ ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေတာ ္ ေတာ ္  ၾကာေအာင္ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေပးေနသည့  ္ တိ  ုင္င္ သု တ္ က  က မထြ က္ ။ ..  လီ းကသာ   ုပိ ျပီ း မာလာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕လည္ ႕လည္ း း ဒီ လိ  ု လီ းၾကီ းၾကာျမင့  ္ စြာ မာေတာင္ေနနု ေနနု  ိင္င မႈ္  ကိ  ု အံ  ့ ၾသျခင္ းမက အံ  ့ ၾသေနမိသည္ သည္ ။ "ကဲ ...ဂြ င္င းတိ ္   ု က္ ေပးတာနဲ႕ေတာ ႕ေတာ ့ မရေတာ ့ ဘူ း။ နင္ က ဂြင္င းတိ ္   ု က္ တာ  တာ သိ ပ္ မွ မကြ ၽမ္ းေသးပဲ ကိ  ု း။ ..အခု ငါ လီ ့  းကိ  ု ပါးစပ္န႕သာ ဲ႕သာ စု ပ္ေပးေပေတာ ေပးေပေတာ ့ ...""ရွင္င္ ........"ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္

အလန္႕တၾကား ႕တၾကား ေမာ့ ၾကည့  ္ မိသည္ သည္ ။ "ငါ ကိ ့   ု မ်က္  လံ  လံ  ု းၾကီ းျပဴးျပီး ၾကည့  ္  မေနနဲ  ္ ႕။႕။ ..လီ းစု ပ္  ုခိခိင္င းတာစု ္  ပ္ ။ မစု ပ္ခ်င္ ခ်င္ ဘူ းလား ...ဒါဆိ  ု လဲ နင့  ္ ကိ  ု  တက္ လိ  လိ  ု းပစ္ လိ  ု က္ ယံ  ယံ  ု ပဲ ..ရတယ္ ""လိ  ု းေတာ ့ မလိ  ု းလိ  ု က္ ပါနဲ  ပါနဲ႕ရွ ႕ရွင္င္ ...စု ပ္ဆိ ဆ  ု လဲ ိ စု ပ္ေပးပါ ေပးပါ မယ္ ့ ""မင္ း  လီ းစု ပ္ ဖူ းလား .."" ေပါက္ ေပါက္ ရွ ာရွ ာ ရွင္င္ ....မစု ပ္ ဖူ းပါဘူ း "" ေအး ဒါဆိ  ု လဲ နင့  ္ ကိ  ု လီ းစု ပ္ တာ သင္ ျပေပးရေသးတာေပါ့။ ..ကဲ ..လီ းကိ ..လီ းကိ  ု ပါးစပ္နဲန႕ဲ အသာငု  ံ ..  ျပီ းေတာ ့ လီ းတေခ်ာင္ းလံ  းတေခ်ာင္ းလံ  ု းကိ  ု  ပါးစပ္ ထဲေရာက္ ေရာက္ ေအာင္ သြင္င းယူ ္ ။ အဲ လိ  ုသြ သင္ငြ  းယူ ္ ေနတဲ ေနတဲ  ့ အခ်ိ န္ မွ ာ နင့  ္ႏႈႏ တ္ ႈ ခမ္ းေလးေတြနဲန႕ဲ လီ းတံ ကိ  ု ဖိ ဖိေလး ေလး  ထိ ထား။ ..လီ းပါးစပ္ ထဲေရာက္ ေရာက္ လာရင္  လာရင္ ပါးႏွ စ္ ဖက္ နဲ႕ ေရာ အာေခါင္နဲန႕ပါ ဲ႕ပါ အားရပါးရ စု ပ္။ ..  ျပီ းေတာ ့   တျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းခ်င္ း  းခ်င္ း ျပန္ ထု တ္ ။ ..လီ းျပန္အထြ အထြ က္ မွ ာ လွ ်ာနဲ ႕ ပတ္ ျပီ  ျပီ း လ်က္ ေပး .... ေအး ဟု တ္ ျပီ  ျပီ .. ေတာ ္  တယ္ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေတာ ေတာ ့ ေအာင္ မင္ း၏လီ းကိ  ု ပါးစပ္နွန  ္ွင့င စု့  ပ္ေပးေနရေလျပီ ေပးေနရေလျပီ။ မိ မိ လင္ေယာက္ ေယာက္ ်ားကိ  ု ပင္  လီ းစု ပ္ မေပးဘူ းေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၊ .. ေအာင္ မင္ းလီ းကိ  ု စု ပ္ေပးရေသာအခါ ေပးရေသာအခါ ပထမေတာ ့   ံရြေနမိ ေနမိေသးသည္ ေသးသည္ ။  စက္ ဆု ပ္ မိေသးသည္ ေသးသည္ ။ ..ဒါေပမယ့  ္ ခန အၾကာတြင္င မေတာ ္ ့ အထာ က်လာကာ လီ းစု လီ းစု ပ္ရသည့ ရသည့  ္ အရသာကိ  ု လည္ း သိ လာသည္ ။   ံရြရွရ ာမႈ ွ ေတြ ၾကက္ ေပ်ာက္ ငွ က္ ေပ်ာက္ ေပ်ာက္  ကု  ကုန္န ျပီ ္ ။ ေအာင္ မင္ းလီးၾကီ းကိ  ု အားရပါးရ စိ တ္ ပါလက္  ပါလက္ ပါပင္  ပါပင္ စု ပ္ေပးေနမိ ေပးေနမိေလျပီ ေလျပီ။ ...လီ းၾကီ း၏ အျပတ္ မာေၾကာေတာင့  မာေၾကာေတာင့  ္ တင္းမႈ ကလည္ း  း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အလြန္န ပင္ ္ စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားေစသည္ ွ ။ ထိ  ု မတ္ ေထာင္သန္ သန္ မာမႈ ကိ  ု ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မသိ စိ တ္ က  က အရမ္ းကိ  ု စြ လန္ ဲ  းသေဘာက်ေနမိ ျပီ ေနမိ ျပီ။ ေနာက္ ဆံ  ု းတြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ စု ပ္ လ်က္ ေပးမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္ းတေယာက္ မထိန္န းထားနိ ္   ုင္ငေတာ ေ္ တာ ့  ပဲ သု တ္ ရည္ ေတြ ပန္ းထြ က္ သြားရေလေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ပါးစပ္ ထဲ ပန္ းထြ က္ လာေသာ  လာေသာ သု တ္ ရည္ မ  မ်ားကိ  ု ေထြ းပစ္ ပါသည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ သု တ္ ရည္ တခ်ိ  တခ်ိ ႕ဳ ကေတာ ့ သူ မ၏ လည္ ေခ်ာင္ းထဲ ေခ်ာင္ းထဲအထိ အထိ တိ  ုင္င္ ပန္ း၀င္သြ သ ားသည္ ြ  ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ  ထိ  ုသု သ တ္ ု ရည္ တိ  တိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ုေတာ ေတာ ့ ေသာက္ မ  မ်ိ ခဳ ်လိ  ု က္ ရသလိ  ု ျဖစ္သြ သ ားရပါေလေတာ ြ ့ ၏ ယခု မွ ပထမဆံ  ု းအၾကိ မ္  လီ းစစု ပ္ ဖူးေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ ေယာက္ ်ားသု တ္ ားသု တ္ ရည္ ကိ  ကိ  ု လည္ း း ပထမဆံ  ု း ေသာက္ ျမိ  ျမိဳမ ျခင္ ိိ ျခင္ းဟု ဆိ  ုရေပလိ ရေပလိ မ့  ္ မည္ ။ "အား ... ေကာင္ းလိ  ု က္ တာ။  တာ။ နင္ က လီ းမစု ပ္ ဖူးဘူ းဆိ  ုေပမယ့ ေပမယ့  ္ သင္ေပးေတာ ေပးေတာ ့   တတ္ လြ  လြ ယ္ သားပဲ။ ...ငါေတာ ္ ေတာ ္  ကိ  ု ဖီ လင္ တက္ တယ္  တယ္ ။ လရည္ ေတြ ပန္ းထြ က္ ကု  ကုန္န တာမွ ္ အမ်ားၾကီ းပဲ ်ားၾကီ းပဲ။ .. သိ လား " ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ ထဲ မွ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု ဆြ  ဲ ထု တ္ ရင္ း ေျပာလိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာေတာ ့ သု တ္ လႊ  လႊ တ္ ျပီ  ျပီ းတာေတာင္ ေပ်ာ့ က်မသြ ားေသးပဲ မသြ ားေသးပဲ မေတာင့  ္ တေတာင္န  ္ွင့င့ မာေနဆဲ  ျဖစ္ေသာ ေသာ ေအာင္ မင္ းလီ းၾကီးကိ  ု ပဲ အသိ မဲ  ့ စြ ာ ေငးၾကည့  ္ေနမိ ေနမိသည္ သည္ ။ ပါးစပ္ တြင္င္ ေပက်ံ ေနေသာ ေနေသာ သု တ္ ရည္ မ  မ်ားကိ  ု လက္ ဖမိ  ဖမိ  ု းေလးႏွ  ္င့င့ သု တ္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ မိ  မိ၏။ ၏။ "မနက္ ျဖန္  ျဖန္ က်ရင္ နင္ ေစ်းမသြ ားနဲ ်းမသြ ားနဲ႕။႕။ ..  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ကိ  ု လႊ တ္ လိ  လိ  ု က္ ။ ငါ နင့  ္ဆီ ဆ လာခဲ ီ   ့ မယ္ ။ ..  ျမင့  ္ ျမင့  ္အိ အ မ္ိ  ကထြ က္ တာနဲ  တာနဲ႕ နင္ အသင့  ္ေစာင့ ေစာင့  ္ေန။ ေန။ ေအာ္ ..   ိရွေသးတယ္ ေသးတယ္ ၊ အကၤ ်ီ ေရာ ေဘာ ္  လီ ပါ ခြ ၽတ္ ပစ္  ပစ္ ျပီး ထမီရင္ ရင္ လ်ားနဲ ႕ ေစာင့  ္ေန ေန သိ လား။ ...ငါ နင့  ္ ကိ  ု ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု း  ၾကည့  ္ မလိ  ု႕ .." ေအာင္ မင္ းက ေျပာဆိ  ု မွ ာၾကားျပီ း ပုဆိ ဆ  ု းျပင္ ိ  ၀တ္ ကာ  ကာ ထြ က္ သြ ားေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာေတာ ့  ျဖင့  ္ မနက္ ျဖန္  ျဖန္အတြ အတြ က္ ရင္ ဖိ  ုေနရျပန္ ေနရျပန္ေခ်ျပီ တည္ ေခ်ျပီ တည္ း။  း။ ....  ________________________________________  _______________________ _________________

(2) ေနာက္ တေန႕  တေန႕ နံနက္ နက္ ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေခါင္ းကိ  ု က္ ေနသည္ ဟု  ဟု အေၾကာင္ းျပကာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ေစ်းသြားရန္   ုခိင္င းလိ ္   ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ ေစ်း၀ယ္ ရန္ ထြ က္ သြ ားသည္ ႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  အ၀တ္ အစားမ်ားကိ  ု အျမန္ ခြ ၽတ္ ကာ  ကာ ထမီရင္ ရင္ လ်ားလ်က္ ေအာင္ မင္ းေရာက္ အလာကိ  ု ေစာင့  ္ေနရေလ၏။ ေနရေလ၏။ ေအာင္ မင္ းေရာက္ မလာ  မလာ   ီမွ ကပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ရင္ခုခုန္န လိ ္   ု႕ေနေလျပီ ႕ေနေလျပီ။ ေအာင္ မင္ း၏ေရွ႕ေမွ ႕ေမွ ာက္ တြ  တြင္င္  ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းတီ းေနျပရမည့  ္ အေရးကိ  ု ေတြ းကာ ၾကိဳတင္ ျပီ င္ ျပီ း ရွ က္ ေၾကာက္ ေနမိသည္ သည္ ။ တခ်ိ န္ တည္ းမွ  းမွ ာပင္ ရမက္ စိ  စိ တ္ ေတြ ကလည္ း   ုနိ းၾကြ လႈ ပ္ရွရ ားေနသည္ ွ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အိ မ္ တံခါးကိ ခါးကိ  ု ေစ့ မထားပါ။ ဂ်က္ ခ်ျပီ း ခ်ျပီ း ေသေသခ်ာခ်ာ ပိ တ္  တ္ ထားသည္  ထားသည္ ။ ေအာင္ မင္း မဟု တ္ ပဲ  ပဲ မေတာ ္ တျခားလူ တေယာက္ ေယာက္ မ  မ်ား ေစ့ ထားေသာတံခါးကိ ခါးကိ  ု တြန္န းဖြ ္   ္င့င ၀င္ ့  လာပါက ထမီ ရင္ လ်ားၾကီ းႏွ ားၾကီ းႏွ  ္င့င ျဖစ္ ့ ေနေသာ ေနေသာ  မိ မိ ကိ  ုေတြ ေတြ႕သြ ႕သြားမွာ  ုစိ းေသာေၾကာင့  ္ ျဖစ္ ပါသည္ ။ ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ထြ က္ သြားသည္ ႏွ  ္င့င့ ေအာင္ မင္ းေရာက္ လာျခင္  လာျခင္ းမရွ  ိေသးပါ။ ေသးပါ။ ..ဧည့  ္ခန္ ခန္းထဲ တြင္င္  တေယာက္ တည္  တည္ းထမီ  းထမီရင္ လ်ားၾကီ းနွ ားၾကီ းနွ  ္င့င ထိ ့   ုင္င္ေစာင့ ေစာင့  ္ေနရေသာ ေနရေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ တကိ  ု ယ္ တည္ း း ရွ က္ သလိ  ု လိ  ု အေနရခက္ သေယာင္ေယာင္ ေယာင္ ျဖစ္ေနရသည္ ေနရသည္ ။ ..ဒါသည္ ပင္  ပင္ စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားမႈ ွ  တမ်ိ းဳ ဟု ဆိ  ုရေလမည္ ရေလမည္ လား  လား ...။ " ေဒါက္ ေဒါက္ "ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ထြ က္ သြားျပီ း သံ  ု းေလးမိနစ္ နစ္သာသာ သာသာ ၾကာသြ ားေတာ ့  မွ  တံခါးေခါက္ ခါးေခါက္ သံသဲ သ  ့ဲသဲ သ  ့ေပၚလာသည္ ေဲ ပၚလာသည္ ။ "ဘယ္ သူ လဲ ဟင္ ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မရဲ တရဲေလး ေလး ေမးလိ  ု က္ သည္ ။ " ငါပါဟ။ တင့  ္ တင့  ္ ရ ..." ေအာင္ မင္ း၏အသံ ပင္ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ငနဲသား သား ေရာက္ လာေလျပီ  လာေလျပီ။ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ရင္ေတြ ေတြ  တဒိန္န းဒိ ္ န းခု ္ န္န္ လာသည္ ။ မိ မိ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု အားေပးရင္ း အိ မ္ တံခါးကိ ခါးကိ  ု အသာ ထဖြ  ္င့င့ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ေလ၏။  တံခါးဖြ ခါးဖြ  ္င့င့ေပးျပီ ေပးျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေနာက္ ျပန္  ျပန္ဆု ဆ တ္ ု  လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ ဟေနေသာ တံခါးမွ ခါးမွ သူ မကိ  ု မ်ား  တေယာက္ ေယာက္ ထမီရင္ ရင္ လ်ားၾကီ းႏွ ားၾကီ းႏွ  ္င့င့ ျမင္သြ သ ားေလမလားဟု ြ   ုစိ းထိ တ္ မိ  မိေသာေၾကာင့ ေသာေၾကာင့  ္ ျဖစ္ ပါ၏။  တကယ္ ေတာ ့ တကူ းတက လွ မ္ းၾကည့  ္ လွ ်င္ ပင္ င္ ပင္ မျမင္ရနု ရ  ိနုင္င ပါ။ ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကသာ အရွ က္ အေၾကာက္   ၾကီ းသူ ပီ ပီ အရာရာ   ုစိ းထိ တ္ မိ  မိေနျခင္ ေနျခင္ းျဖစ္ ပါသည္ ။ "နင္ က လိ မၼ ာသားပဲ ။   ုခိင္င းတဲ ္   ့အတိ  ုင္င း္ ထမီရင္ ရင္ လ်ားနဲ ႕ေစာင့  ္ေနတယ္ ေနတယ္ ။ ..အပီ ပဲ ကြ ာ ..ဟင္ း " ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းကိ  ု ရမက္ ထန္  ထန္ စြ ာၾကည့  ္ရင္ ရင္း သေဘာက်ေနမိ သည္ ။ တံခါးကိ ခါးကိ  ု  ျပန္ လွည့ ည  ္ ပိ ့  တ္ ျပီ  ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အနားသိ  ု႕ အသာခ်ဥ္ းကပ္ အသာခ်ဥ္ းကပ္ လာေလသည္ ။ "ဟိ  ု ဟိ  ု ..အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ ကိ  ု သြ ားရေအာင္ ပါရွင္င္ ။ ..ဧည့  ္ခန္ ခန္ းထဲ မွာေတာ ့ မေကာင္းပါဘူ း "မိ မိ ကိ  ု ကိ  ု ယ္ တီ  တီ းလံ  ု းခြ ၽတ္ ၾကည့  ၾကည့  ္ မည္ ဟု  ဟု သိေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ရွ က္ ေၾကာက္ စြ  စြ ာေတာင္ းပန္သည္ သည္ ။ "နင္ က အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ ာမွ ခြ ၽတ္ ျပခ်င္ တယ္  ျပခ်င္ တယ္ ေပါ့ ..ဟု တ္ လား  လား "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေခါင္ းညိ တ္ ျပလိ  ျပလိ  ု က္ ရရွ ာသည္ ။ တကယ္ ေတာ ့ ဘယ္ ေနရာမွ ာမွ  ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းတီ းခြ ၽတ္ မျပ  မျပ လု  ိ ပါ။ ထမီရင္ ရင္ လ်ားနွ   ္င့ ပင္ မေနျပလိ  ု ပါ။ ေအာင္မင္ းက သူ မကိ  ု ဘက္ ေပါင္ းစံ  ု မွ အပီအျပင္ အျပင္ လႊ မ္း  ုမိ း ထားနိ  ုင္င္သျဖင့ သျဖင့  ္သာ သာ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ ဆန္႕က ႕က် င္ ျငင္ င္ ျငင္ းဆန္  ုနိနင္ငိ ္အားမရွ အားမရွ  ိေသာေၾကာင့ ေသာေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္ းခိ  ုင္င းသမွ ္  ် လိ  ု က္ လု ပ္ေပးေနရျခင္ ေပးေနရျခင္ းျဖစ္ပါသည္ ။ သည္ လိ  လိ  ု လု ပ္ရသည့ ရသည့  ္အတြ အတြ က္ လည္  လည္ း  း အလြန္နရွရ္  က္ ွ ေၾကာက္ လွ  လွ ကာ ထိ  ုသိ သ  ုိ႕ ရွ က္ ေၾကာက္ ဖြ  ဖြ ယ္ ရာ အလု ပ္ေတြ ေတြ လု ပ္ေနရမႈ ေနရမႈ ကိ  ု လည္ း း တနည္ းတလမ္  းတလမ္းမွ

ႏွ စ္သက္ သက္ သေဘာက်သလိ  ု လိ  ု ျဖစ္ေနရေလသည္ ေနရေလသည္ ။ အႏိ  ုင္င္အထက္ အထက္ ျပဳ  ျပဳခံ ရမႈနွန  ္ွင့င့ အရွ က္   ဲခြခံခံရမႈ ရမႈ တိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု ႏွ စ္သက္ သက္ စဖြ  စဖြ ယ္ အရသာအျဖစ္ ခံ စားတတ္ သည့  ္ ရမက္ ေဇာတမ်ိ ဳးဟု ပင္ ဆိ  ုရေပလိ ရေပလိ မ့  ္ မည္ ။ " ေအးေလ .. နင္ က အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ ၀င္ခ်င္ တယ္ ခ်င္ တယ္ ဆိ  ုေတာ ေတာ ့  လည္ း း သြ ားၾကတာေပါ့။   ုပိေကာင္ ေကာင္ းတာေပါ့ " ေအာင္ မင္းက ေခါင္ းညိ တ္ ခြ  ္င့င ျပဳ ့ လ  ု က္ ိ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း း ခပ္သြ သ က္ ြ သြ က္ ပင္  ပင္ ၀င္သြ သာြ းေလသည္ ။ ထမီရင္ ရင္ လ်ားေအာက္  မွ  မွ  တသိ မ့  ္သိ သ မ့  ္ိ  တုန္န္သြ သ ားေသာ ြ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ဖင္သားၾကီ သားၾကီ းမ်ားက ေအာင္ မင္ ေအာင္ မင္ းကိ  ု မ်က္  စ  စ ပစ္ေခၚသြ ေခၚသြားၾကသည္ ။ အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲသိ သ  ု႕ိ ေရာက္ ေလျပီ။ ...အိ ပ္ခန္ ခန္ းျပတင္ းေပါက္ က  က ပိ တ္ ထားသည္  ထားသည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ ေန႕ခင္ းအလင္ းေရာင္ တိ  ု း၀င္ေနမႈ ေနမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ အေတာ ္ ေလးေတာ ့ လင္ းေနပါသည္ ။ ငနဲသားက သားက ဒါကိ  ု ပင္ အားမရေသးသည့  ္အတြ အတြ က္ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ မီ းေခ်ာင္ းကိ  းေခ်ာင္ းကိ  ု ဖြ  ္င့င လိ ့   ု က္ ေသးသည္ ။ အဆင္သင့ သ  ္င့ ပင္ မီ းကလဲ  မပ်က္ ေနသည့  ္အတြ အတြ က္ မီ းေရာင္ လင္ းထိန္န္ သြ ားေလ၏။ ျမင္ ကြင္င းက ္ လံ  ုေလာက္ ေလာက္ ယံ  ယံ  ု မက  ပိ  ု လွ ် လိ ံ လိ ံ   ု႕ပင္ ႕ပင္ေနေသးသည္ ေနေသးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ မိ မိ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ မယားအိ ပ္ ၾကသည့  ္ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ အိ ပ္ ကု တင္ ၾကီ းေဘးတြင္င္ ေခါင္ းေလးငံ  ု႕ ရပ္ေနမိ ေနမိ၏။ ၏။ ေအာင္ မင္ းက ေရွ႕သိ ႕သိ  ု႕ ေရာက္ လာသည္  လာသည္ ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ထမီရင္ ရင္ လွ ်ားကိ  ု ဆတ္ ကနဲ  ကနဲဆြ ဆ ျဖဳ ဲြ တ္ သည္ ။  ထမီရင္ ရင္ လ်ား ေျပေလ့် ာ က်သြ ားသည္ သြ ားသည္ ။ .."အိ  ု ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရွ က္   ံရြ႕စြ ႕စြ ာျမည္ တမ္  တမ္ းသံေလး ေလး ေပၚလာ၏။ ေျပေလ့် ာ က်သြ ားေသာ သြ ားေသာ ထမီရင္ ရင္ လွ ်ားကိ  ု လည္ း း လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ကမန္ းကတန္ းလွ မ္ းဆဲ  ြသည္ သည္ ။  ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု းခြ ၽတ္ ျပရမည္  ျပရမည္ ဆိ  ုေသာ ေသာ ္  လည္ း း တကယ္ ခြ ၽတ္ ရခ်ိ န္ တြင္င မေတာ ္ ့ (တခါမွ လည္ း  း  ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု းမေနဖူးေသာေၾကာင့  ္)ရွ က္ ေၾကာက္ စိ  စိ တ္ ျဖင့  ျဖင့  ္ အလု  ိ လိ  ု လွ မ္ း ဆြ  ဲ မိ လိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းကိ  ု ကလန္ ကဆန္ လု ပ္ လိ  ုေသာေၾကာင့ ေသာေၾကာင့  ္ေတာ ေတာ ့  မဟု တ္ ပါ။  ပါ။ ..ဒါကိ  ု ေအာင္မင္ းကလည္ း  း သေဘာေပါက္ ပါသည္  ပါသည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖမ္ းဆြ  ဲ ထားေသာ ထမီ ကိ  ု ဆက္ ျပီ  ျပီ း ေဆာင့  ္ဆြ ဆဲြခ်သည္ ခ်သည္ ။  ထိ  ုအခါတြ အခါတြင္င မွ္ လက္ မွ  မွ လြ တ္ ကာ  ကာ ၾကမ္ းေပၚ ကြင္င းလိ ္   ု က္   ုပံ က်သြ ားေလ သြ ားေလ ေတာ ့ ၏။ ထမီရင္ ရင္ လ်ားတခု မွ ားတခု မွ လြ  ဲ ျပီး ဘာမွ မ၀တ္ ထားေသာ  ထားေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ထမီ ကြ ၽတ္ က  က် ေလေသာ အခါ ၀တ္  လစ္  လစ္ စလစ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းတီ း  ျဖစ္သြ သ ားရရွ ြ  ာေလျပီ။ ေအာင္ မင္းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ျဖဴျဖဴေဖြ  းေဖြ း  ထြ ားထြ ားအိအိ အ ၾကီ ိ  းကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္ မ်က္  စိ  စိအရသာခံ အရသာခံ ကာၾကည့  ္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အလိ  ုအေလွ အေလွ ်ာက္  ပင္  ပင္ သူ မ၏ ရင္သားဆိ သားဆိ  ုင္င ၾကီ ္  းမ်ားအေပၚလက္  ျဖင့  ျဖင့  ္ အု ပ္ ကာလွ ်က္ ေပါင္ ၾကီ းႏွ စ္ခုခ ကိ ု   ု လည္ း း ကပ္ ကာ  လိန္န ထားလိ ္   ု က္ မိ  မိ၏။ ၏။ ..မိန္န းမသားတိ ္   ု႕ လွ ်ိ ဳ႕၀ွ က္ ၀ွ က္ အပ္ေသာေနရာမ ေသာေနရာမ်ား ကိ  ု အလိ  ု လိ  ု   ုဖံ းကာမိ ျခင္ းပါ။ ေအာင္ မင္ းကေတာ ့ ခပ္ ျပံဳးျပံ းဳ ႏွ   ္င့ပင္ ရင္ဘတ္ ဘတ္ ေပၚဖံ  ု းအု ပ္ ထားေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လက္ ႏွ စ္ဘက္ ဘက္ ကိ  ကိ  ု ဆဲ  ြ ဖယ္ ျဖဳ  ျဖဳတ္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ သည္ ။ ..  ျပီ းေတာ ့ ညာဘက္   ုႏိ႕သီ ႕သီ းကိ  ု ပါးစပ္ ျဖင့  ္ ကုန္န းကာ ္   ုစိ႕သည္ ႕သည္ ။ ဘယ္ ဖက္  ဖက္    ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းကု  ိေတာ ေတာ ့ လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ဆု ဆ ပ္ု  ကိ  ုင္င္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေတြ က ၾကီ းထြ ားလွသည္ သည္ ။ .. ေအာင္ မင္ းလက္ တဆု  တဆု ပ္ မွ ် မက။ ..   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းေပမယ့  ္ အိ တြ  ဲ ျခင္းမရွ  ိ၊ တင္ းရင္ းမိ  ု႕၀န္ ႕၀န္ းသည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္  ဆု  ိ က္ ကားဟြ  ကားဟြန္န းႏွ ္   ိ ပ္သလိ သလိ  ု   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုသားၾကီ သားၾကီ းကိ  ု လက္ ေခ်ာင္ းမ ေခ်ာင္ းမ်ားျဖင့  ္ ကိ  ုင္င္ညွ ည စ္ွ သည္ သည္ ။ ျပီ းေတာ ့ ပါးစပ္ ကိ  ု ဘယ္ ဖက္  ဖက္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုသိ သ  ု႕ေျပာင္ ိ႕ေျပာင္ းစိ  ု႕သည္ ႕သည္ ။ လက္ က  က ညာဖက္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုသိ သ  ု႕ိ ေျပာင္ းကိ  ုင္င္ ဆု ပ္နယ္ နယ္ ျဖစ္  ျဖစ္ညွ ည စ္ွ သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အရမ္ အရမ္ းကိ  ု ရင္ ဖိ  ုေလျပီ ေလျပီ။ ..အာေခါင္ ျခစ္ ျပီ း ေအာ္ ပစ္ လိ  ု က္ ခ်င္ သည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ သူ မ၏ အသံ က  လည္ ေခ်ာင္းထဲ တြ ထဲ တြင္င ပင္ ္ ေပ်ာက္ သြားရေလ၏။ အသံ ကုန္န္ေအာ ေအာ္  မိ ပါက အိ မ္နီန းနားခ်င္ းမ  းနားခ်င္ ီ  းမ်ား ေရာက္  လာလွ  လာလွ ်င္  ျပသနာေတြ အကုန္နရႈရ္  ပ္ႈ  ကုန္န မည္ ္ မဟု တ္ ပါလား။  ပါလား။ ..

"သြ ား ...ခု တင္ေပၚတက္ ေပၚတက္ ျပီ  ျပီ း ပက္ လက္  လက္ အိ ပ္ေနစမ္ ေနစမ္ း "   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းႏွ စ္ လံ  ု းကိ  ု အေတာ ္  ၾကာေအာင္ တလွည့ ည  ္ စီ ့   စိ  ု႕လိ ႕လိ  ု က္ ညွ စ္ လိ  ု က္ လု  လု ပ္ေနျပီ ေနျပီ းေနာက္ ေအာင္ မင္ းက ခပ္ တိ  ု းတိ  ု းေလးေျပာသည္ ။ ဤခု တင္သည္ သည္  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ လင္ မယား အိ ပ္ ၾကေသာ ခု တင္ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ဤခု တင္ေပၚ၀ယ္ ေပၚ၀ယ္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းႏွ  ္င့င့ ညေပါင္ းမ်ားစြ ာ ်ားစြ ာ  ကာမစပ္ ယွ က္   ့ခဲ ဖူ းျပီ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ တခါဘူ းမွ ်ပင္ အ၀တ္ မပါ  မပါ ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု းျဖင့  ္ ခု တင္ေပၚမအိ ေပၚမအိ ပ္ ဖူ းခဲ  ့။ ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ျဖင့  ္ ခု တင္ေပၚေရာက္ ေပၚေရာက္ ရျခင္ းသည္ ဒါ ပထမဆံ  ု းအၾကိ မ္ ပင္ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခု တင္ေဘးတြ ေဘးတြင္င္ရပ္ ကာ သူ ၀တ္ လာေသာ  လာေသာ အ၀တ္ မ  မ်ားကိ  ုခြခ ၽတ္ ြ သည္ ။ ခု တင္ေပၚတြ ေပၚတြင္င္  ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ႏွႏ  ္ွင့င ျဖစ္ ့ ေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္း အ၀တ္ ေတြခြခ ၽတ္ ြ ေနမႈ ကိ  ု မ်က္ ေတာင္ေမွ ေမွ းကာ ခပ္ စင္ းစင္ းေလး ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိသည္ သည္ ။ ထူ းျခားလွေသာ ေသာ ကာမစိ တ္ သည္ အလြန္န ၾကီ ္  း  မားေသာစြမ းအင္ ္ အျဖစ္ အျဖစ္ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းကိ  ု လႊ မ္ းျခံဳထားေလျပီ ။ ဤသိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ကာမရမက္ မ  မ်ိ ဳး လင္ ေတာ ္ ေမာင္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းႏွ  ္င့င ပင္ ့ မေပၚေပါက္   ့ခဲ ဖူ းပါ။ ရွ ပ္အကၤ အကၤ ်ီ ႏွ  ္င့င့ ပုဆိ ဆ  ု းတထပ္ ိ  စီသာ၀တ္ သာ၀တ္ လာခဲ  လာခဲ  ့ေသာ ေသာ ေအာင္ မင္ းသည္  ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းလိ  ု ပင္ အ၀တ္ ေတြခြခ ၽတ္ ြ  ျပီ  ျပီ း သြ ားသည္ ။ အညာသား ေအာင္ မင္ း၏ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းၾကီ းက  ကြ ၽဲေပါက္ ေပါက္ ၾကီ  ၾကီ းတေကာင္ႏွႏ ယ္ ွ ထြ ားက်ိ ဳင းသန္ ္ းသန္ ္ မာ လွသည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္း ခု တင္ေပၚတက္ ေပၚတက္ လာသည္  လာသည္ ။ .. ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေဘးတြ ေဘးတြင္င္ ယွဥ္ဥအိ အ ္  ပ္ိ  လိ  ု က္ သည္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ုဆြ ဆ  ဲ ဖက္ ြ  ကာ  ကာ ႏႈ တ္ ခမ္ းျခင္ းဖိ ကပ္ စု ပ္နမ္ နမ္ းလိ  ု က္ သည္ ။ လွ ်ာကိ  ု လည္ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ ထဲအတင္ းပင္ ထိ  ု းထည့  ္သည္ သည္ ။ .. ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ပထမေတာ ့ ပါးစပ္ ကိ  ု အတင္ းပိ တ္ ထားေသးသည္  ထားေသးသည္ ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ ခနအၾကာတြင္င္ေတာ ေတာ ့  အလု  ိ လိ  ု ဖြ  ္င့င့ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ မိ  မိေလသည္ ေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ း လွ ်ာက ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ တခု လု  ံးထဲ တြင္င္ လွည့ ည  ္ ပါတ္ ့   လႈ ပ္ရွရ ားေနသည္ ွ ။ လွ ်ာျခင္ းလည္ ာျခင္ းလည္ း ထိ  ု းကလိသည္ သည္ ။ .. ႏႈ တ္ ခမ္ းသားမ်ားကိ  ု လည္ း း ရြရြရြ လ်က္ ေပးသည္  ေအာင္ မင္ း၏ လက္ တဖက္  တဖက္ က  က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏   ုႏိ႕ထြ ႕ထြ ားထြ ားၾကီ းမ်ားကိ  ု ဆု ပ္နယ္ နယ္ ပြ  ပြ တ္ သပ္သည္ သည္ ။  က်န္ လက္ န္ လက္ တဖက္  တဖက္ ကေတာ  ကေတာ ့ ေပါင္ ၾကားသိ  ု႕ေရာက္ ႕ေရာက္ လာသည္  လာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေပါင္ႏွႏ စ္ွ  လံ  ု းကိ  ုေစ့ ေစ့ လိ မ္  ထားရန္ ၾကိဳးစားပါေသးသည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ေအာင္ မင္းက သူ မထင္ ထားသည္ ထက္  ထက္ သန္ စြ မ္ းသည္ ။ ျပီ းေတာ ့ ေလာင္ ျမိဳက္ ေနေသာ  ကာမရမက္ မီ  မီ းကလည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ျငင္ းဆန္ ကာကြ ယ္ မႈ  မႈ မ်ားကိ  ု အားေပ်ာ့ ေစေလသည္ ။ မၾကာလု  ိ က္ ပါ  ပါ ... ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ေပါင္ ၾကီ းမ်ား ကားထြ က္ ကားထြ က္ သြ ားသည္ ။ ေအာင္ မင္ းက အဖု တ္ မိ    ုမိ႕မိ ႕  ုမိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းကိ  ု အားရပါးရ က်က်နန  ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ မိ  မိသြ သာြ းသည္ ။ ပြ တ္ သပ္ေပးသည္ ေပးသည္ ။ ေစာက္ ေခါင္းထဲ လက္ ေခ်ာင္ းေတြ ေခ်ာင္ းေတြ ထိ  ု းထည့  ္ ကာ ေမႊေပးသည္ ေပးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အဘယ္ မွ  မွ ာ ခံ  ုနိနိင္င ပါေတာ ္ ့ မည္ နည္ း။  း။ .. ေစာက္ ရည္ ေတြ ရႊ မ္ း၍ရႊ မ္ း၍ လာသည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္   စု ပ္နမ္ နမ္ းပြ တ္ သပ္ေနရာမွ ေနရာမွ ခြ ာျပန္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ေပါင္ တန္ ၾကီ းႏွ စ္ခုခ ကိ ု   ု ဆြ  ဲ ျဖဲ လိ  ု က္ ကာ  ကာ ေခါင္ းကိ  ုေအာက္ ေအာက္ စိ    ုစိ က္ ျပီ  ျပီ း ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းကိ  ု ကုန္န း၍ ္ အားရပါးရ လ်က္ ေလေတာ ့ သည္ ။ "အားပါးပါး .... အား ..ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္းရဲ႕ ဘယ္ လိ  လိ  ု လု ပ္ေနတာလဲ ေနတာလဲရွရ  ္ွင့င့။ အိ  ု းအိ  ု း ...မလ်က္ နဲ႕ေလ၊ ႕ေလ၊ ဟာ ..ရြ  ံ စရာၾကီ း။ အု  ိ း .. အေမ့ ဟာဟာ ...အားပါးပါး ဘယ္ လိ  လိ  ု ၾကီ းလဲရွရွင္င္ ..အင့  ္ အီ း .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ လူ းလြန္န္႕ေကာ ႕ေကာ ့  ပ်ံ ကာ ်ံ ကာ  လႈ ပ္ရွရ ားေနေလေတာ ွ ့ သည္ ။ ဒါမ်ိ းဳ တခါမွ အလု ပ္ မခံဘူ ဘ းူ သည့  ္အတြ အတြ က္  ရွ က္ ေၾကာက္ တု  တုန္န လႈ ္  ပ္သြ သ ားေသာ ြ ္  လည္ း း ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းပင္ အဖု တ္ လ  လ် က္ ခံရသည့ ရသည့  ္အရသာ အရသာ က အားလံ  ု းကိ  ု လႊ မ္ းမိ  ုးလာေလရာ သူ မ၏ ေရရြ တ္ သံ မွ ာလည္ း တမဟု တ္ ခ်င္ း ခ်င္ း ေျပာင္ းလဲသြ သ ားရ ြ ေလေတာ ့ သည္ ။

..."အလု  ိေလးေလး ေလးေလး ... ေကာင္ းလွခ်ည္ ခ်ည္ လားရွ  လားရွ  ္င့င။့ ဟာ ..ဟာ .. ေကာင္ းတယ္ ေကာင္းတယ္ ။ အင့  ္အဟင့ အဟင့  ္ ဟင့  ္ လ်က္  ပါ  ပါ ..လ်က္  စမ္  စမ္ းပါရွ  ္င့င့ ..ကြ ၽန္ မဟာကိ  ု ေကာင္ းေကာင္ းလ်က္  ပစ္  ပစ္ စမ္ းပါ ..အားပါးပါး .. အေမ အေမရယ္ ဟင္ း ...."မိ မိ ကိ  ု ယ္ မိ  မိ မိ ဘယ္ လိ  လိ  ု ျဖစ္သြ သ ားရမွ ြ န္န းပင္ ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မသိေတာ ေတာ ့ ။ နားမလည္   ုနိင္ငေတာ ေ္ တာ ့ ။ ..ရြ  ံ စရာေကာင္ းသည္ ဟူ  ဟူေသာ ေသာ ထင္ ျမင္ခ်က္ ခ်က္ သည္ လည္  လည္ း း ဆီ းႏွင္င္းအရည္ ေပ်ာ္ သလိ  ု ေပ်ာက္  ကြ  ကြ ယ္ သြ ားရ ေလျပီ။ ေအာင္မင္ းသည္ ယိ  ု စိ မ့  ္ က်လာေသာ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ မ  မ်ားကိ  ု လည္ း း အားရပါးရ  လ်က္  ယူ  ယူ ကာ ေသာက္ ခ်ေနျပန္ သည္ ။ ေစာက္ ေစ့ေလးကိ ေလးကိ  ု ပါးစပ္ ျဖင့  ္ ကုန္န းစု ္  ပ္ ကာ သြ ားျဖင့  ္ မနာမက်င္  တဖတ္ ဖတ္  ဖတ္ ကိ  ု က္ ေပးလိ  ု က္ ေသာ အခါတြင္ငေတာ ေ္ တာ ့ ..........."ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္ း ရယ္ ...အား အား ...  လု ပ္ ပါေတာ ့ ရွင္င။္ ...လု ပ္ ပါေတာ ့ ေအာင္ မယ္ ေလးေလးေနာ္ ကြ ၽန္ မေတာ ့ မေနႏိ  ုင္င္ေတာ ေတာ ့ ဘူ းရွ  ္င့င။့ အင့  ္ အဟင့  ္ ဟင့  ္ ...လု ပ္ ပါ တက္ လု  လု ပ္ စမ္ းပါေတာ ့ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ရွ က္ စိ  စိ တ္ ေၾကာက္ စိ  စိ တ္ တိ  တိ  ု႕ ကုန္န္ေလျပီ ေလျပီ။။ အငမ္ းမရကိ  ု ထု တ္ ေဖာ္ေျပာဆိ  ု မိေလျပီ ေလျပီ တည္ း။  း။ မိ မိ ပါးစပ္ မွ ဒီ လိ  ု စကားမ်ိ ဳးေျပာထြ က္ ေျပာထြ က္ လိ  လိ မ့  ္ မည္ ဟု  ဟု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  လံ  ု း၀မထင္ ထားမိ ပါ။ ထိန္န းမႏိ ္   ုင္င္ သိ မ္ း မရေတာ ့ ေလာက္ ေအာင္ ျပင္ းျပင္ းထန္ ထန္ ၾကီ း   ုနိ းၾကြ လာေသာ ရမက္ ေဇာေၾကာင့  ္ ပြ  ္င့င့အန္ အန္ေပါက္ ေပါက္ ကြ  ကြ  ဲ ထြ က္ ကု  ကုန္န ျခင္ ္  းပင္ ျဖစ္ ပါေတာ ့ သည္ ။ .. ေအာင္ မင္ းမွာလည္ း း ဒီ လိ  ု အေျပာမ်ိ ဳးကိ  ု အခ်ိ န္ တိ  ု တိ  ုႏွႏ  ္င့ငွ ့ ၾကားရလိ မ့  ္ မည္ ဟု  ဟု မထင္ ထားခဲ  ့ မိ။။  တျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းခ်င္ း  းခ်င္ း ႏႈ းႏွ ပ္ ကာ စိ တ္   ုနိ းၾကြ လာေအာင္ လု ပ္ ကာ ရဲ တင္ းလာေအာင္ ဖန္ တီ းယူရမည္ ရမည္ ဟု  ဟု  တြ က္ ထားခဲ  ထားခဲ  ့ မိသည္ သည္ ။ ..ခုေတာ ေတာ ့  ျဖင့  ္ ဟန္ က်ေလျပီ ။ "နင္ ခံခ်င္ ခ်င္ ေနျပီ မဟု တ္ လား  လား တင့  ္ တင့  ္။ ..ငါ  လိ  ု းသြင္င းေပးရေတာ ္ ့  မလား " ေအာင္ မင္ းသည္ အဖု တ္ လ  လ် က္ ေနရာမွ ေခါင္ းေထာင္ ထကာ ေမးလု  ိ က္ သည္ ။  ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ အဖု တ္ ကိ  ကိ  ု လွ ်ာအျပားလိ  ု က္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ း ေလးငါးခ်က္ တအားလ်က္  ပစ္ လိ  ု က္ သည္ ။ "  ပလပ္ ပလပ္ ..  ျပပ္ ျပပ္ ..ပလပ္ ပလပ္ ""အား ဟားဟား ....လိ  ု းပါေတာ ့ ရွ  ္င့င့။ ကြ ၽန္ မ အရမ္ းကိ  ု ခံခ်င္ ခ်င္ ေနျပီ။။  ကြ ၽန္ မဟာထဲ ကိ  ု ရွ  ္င့င ဟာၾကီ ့ း ထိ  ု းသြင္င းျပီ ္  း အားရပါးရသာ လိ  ု းပါေတာ ့ ။ ..ကြ ၽန္ မကိ  ု တက္ လိ  လိ  ု းေပးပါေတာ ့ ..  ဟင္ းဟင္ း "အသိ စိ တ္ ေပ်ာက္  ကာ  ကာ စိ တ္   ုရိင္င းေတြ ္ အႏိ  ုင္ငရသြ ရ္ သြ ားျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  အားရပါးရၾကီ းကိ  ု ေျပာခ်လိ  ု က္ ေလျပီ။ ေအာင္ မင္ းကေတာ ့ အၾကိဳက္ ေတြ႕ျပီ ႕ျပီေပါ ေပါ့ ။ ...သူ က ဒါမ်ိ းဳ ေစာင့  ္ေနတဲ ေနတဲ  ့ ဟာ။ ေအာင္ မင္ းသည္ လ်က္ ေပးေနျခင္ းကိ  ု ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းရပ္ ကာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ယ္ ေပၚ အျမန္ တက္ ခြ လိ  ု က္ ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကလည္ း း တအင့  ္အင့ အ  ္င့ညဥ္ ညဥ္ းညဴျမည္  တမ္ းရင္း ဒူ းေထာင္ေပါင္ ေပါင္ ကားကာ အသင့  ္ ေနေပးေနသည္ ။ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္သက္ သက္ တေလွ  တေလွ ်ာက္ ဒီ လိ  ု ပံ  ု စံႏွႏ  ္ွင့င့ အျမဲအလိ  ု းခံေနၾကမိ ေနၾကမိ  ု႕ အဆင္သင့ သ  ္င့ လု ပ္ေပး ေပး ထားျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ တျခားလိ  ုးနည္ းပံ  းပံ  ု စံေတြ ေတြေတာ ေတာ ့ သူ မ  မသိေသးပါ။ ေသးပါ။ ခံ မည့  ္သူ သ ကလည္ ူ  း း အသင့  ္ေနေပးေနသည္ ေနေပးေနသည္ ၊ တက္ ခြသူ သ ကလည္ ူ  း း အထာကြ ၽမ္ းျပီ းသားမိ  ု႕႕  လီ းနွ  ္င့င့အဖု အဖု တ္ က်က်နန ပင္ ေတ့ မိ  မိသည္ သည္ ။ လီ းေခ်ာင္းၾကီ း၏ ၾကီ း၏ မာေက်ာေနမႈ က ာေနမႈ က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု  ၾကက္ သီ းျဖန္ းျဖန္ း ထသြ ားေစေလသည္ ။ "ဟာ ..မာေတာင့  ္ေနတာပါပဲ ေနတာပါပဲ လား။ ..အားရစရာၾကီး။ ...ထိ  ု းေလ ..ဖိ ထိ  ု းသြင္င္းလိ  ု က္ စမ္  စမ္ းပါ ..ဟင့  ္ ဟင့  ္ ဟင့  ္ ..." ေျပာရင္ း ေပါင္ ကိ  ု   ုပိ ကားေပးသည္ ။ ဖင္ ၾကီ းကိ  ု လည္ း း ေကာ ့ ေပးေနသည္ ။ သူ မ၏လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု ပင္ ဒီ လိ  ု မ်ိ းဳ မေျပာဖူးခဲ  ့။ ဆီ းၾကိအ ဳ သင့  ္ လု ပ္ မေပးဖူ းခဲ  ့။ .. ေအာင္ မင္ းက သူ႕ဖင္ ႕ဖင္ မည္ းမည္  းမည္ းၾကီ  းၾကီ းကိ  ု လႈ ပ္ရွရ ားကာ ွ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ထဲ  ထဲသိ သ  ု႕ိ ခပ္ ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းခ်င္ း  းခ်င္ း

 တရစ္ခ်င္ းထိ ခ်င္ းထိ  ု းသြင္င းေနသည္ ္ ။ လီ းၾကီ းက တအိအိ အိ ၀င္ေနသည္ ေနသည္ ။ .."အားပါးပါး ..၀င္ လာျပီ ..၀င္ လာျပီ။ အု  ိ း ..အင့  ္ ..  မာျပီး တင္ းေတာင့  ္ေနတာပဲ ေနတာပဲ။ ေကာင္ းလိ  ု က္ တာရွ  တာရွင္င္ ...သြင္င းစမ္ ္  းပါရွ  ္င့င။့ ..ထပ္သြ သင္ငြ  း္ ဖိသြ သင္ြငး္ .. အမေလးေလးေနာ္ ..တေခ်ာင္ းလံ  းလံ  ုး၀င္ေအာင္ ေအာင္သာ သာ သြင္င း္ လိ  ု က္ ပါေတာ  ပါေတာ ့  လားရွ  ္င့င့ ..ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္ းရဲ႕။႕။ .. ေကာင္းလြန္န းလိ ္   ု႕ပါ ႕ပါ ..လိ  ု း လိ  ု း လု  ိ း ""သြင္င းမွ ္  ာပါ တင့  ္ တင့  ္ရာ ရာ ..။ စိ တ္ သာခ်။ ဒီ လီ ဒီ လီ းၾကီ းတေခ်ာင္ းလံ  းတေခ်ာင္ းလံ  ု း နင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲ အကုန္န ၀င္ ္ ေအာင္ သြင္င းျပီ ္  းေတာ ့  ကိ  ု အပီ လိ  ု းေပးမယ္ ။ နင္အျပတ္ အျပတ္ ကိ  ကိ  ု ဖီ လင္ လာျပီ း အရသာေကာင္ းေကာင္ း ေတြ႕ေစရမယ္ ႕ေစရမယ္ ။ .. ေပါင္ ၾကီ းေတြသာ သာ ကားထားေပး .." ေနာက္ ဆံ  ု းေတာ ့  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီးထဲသိ သ  ုိ႕ လီ းတံ ၾကီ းအဆံ  ု းတိ  ုင္င ျမဳ ္ ပ ၀င္ ္ ၀င္ ္ သြ သ ားေလျပီ ြ ။ .. ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဆီ းစပ္ခ်င္ းလည္ ခ်င္ းလည္ း း က်က်နန ထိ ကပ္  ကပ္ မိသြ သ ားၾက၏။ ြ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲသိ သ  ုိ႕ လီ းၾကီ း ထိ  ု း၀င္ေနမႈ ေနမႈအရသာ၊ ဆီ းစပ္ခ်င္ းဖိ ခ်င္ းဖိ ကပ္ မိသည့ သည့  ္ အေတြ႕အာရံ ႕အာရံ  ု၊ အေမႊ းမ်ားခ်င္ းပါ  းပါ ထိ မိေလ ေလ ေသာခံ စားမႈ .....သံ  ု းမ်ိ ဳးသံ  ု းဖလွ ယ္  ရင္ ဖိ  ုေမာစရာစည္ ေမာစရာစည္ းစိ မ္ခ်မ္ းသာကိ ခ်မ္ းသာကိ  ု နွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု းခံ စားလိ  ု က္ ရေလသည္ ။ "ကဲ ..ငါ လီ ့  းၾကီ း အထဲ ကိ  ုအဆံ အဆံ  ုး၀င္သြ သာြ းျပီ။ အထဲ မွ ာ ဘယ္ လိ  လိ  ုေနသလဲ ေနသလဲ .." ေအာင္ မင္ းက ေမးသည္ ။ ေမးရင္ းမွ ပင္ ေစာက္ ေခါင္းေပါက္ ထဲ  ထဲ အဆံ  ု းျမဳပ ၀င္ ္ ၀င္ ္ ေနေသာ ေနေသာ လီ းၾကီ းကိ  ု ေငါ ကနဲ ့ ေနေအာင္ ေနေအာင္  တခ်က္ ေကာ ့  တင္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ ဒါမ်ိ းဳ က လီ းမာျပီ လီ းမာျပီ း ေမာင္ းသန္ မွသာ သာ ျပဳလ ပ္ ု ပ္ ု လိ  ု႕ရသည့ ႕ရသည့  ္ ျပဳလ ပ္ ု ပ္ ု ခ်က္ ခ်က္ ။ .. အက်ျမန္ ေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလိ  ု လူ မ်ိ းဳ ေတြ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ လု ပ္ မရနိ  ုင္င္သည္ သည္ ကိ  ကိ  ု သိေသာ ေသာ ေအာင္ မင္ းက အမွ တ္ ယူ  ယူ လိ  ု က္ ျပန္  ျပန္ ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ေအာင္ မင္ းေလာက္ ကာမမႈ တြင မကြ ္  ၽမ္ း။ သာမာန္  ုရိရ းရိ ိ   ုးလမ္ းစဥ္ မွ ်ေလာက္  ကိ  ကိ  ုသာ သာ နားလည္ သူ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ဒီ လိ  ု ထိ မိေသာ ေသာ အထူ းျပဳလ ပ္ ု ပ္ ု ခ်က္ ခ်က္  မ  မ်ိ ဳးကိ  ု မသိ၊၊ နားမလည္ ။ ..အကယ္ ၍ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ း အေပ်ာ့ မျမန္ ပဲ အားေကာင္ းေမာင္းသန္ဆိ ဆ  ုိသည့ သည့  ္ တု  ိင္င္ သည္ လိ  လိ  ု  လီ းကိ  ုေကာ ေကာ ့ ေပးေတာ ့ ေပး ျခင္ းမ်ိ ဳးကိ  ုေတာ ေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလု ပ္ တတ္ မည္  မည္ မဟု တ္ ပါ။  ပါ။ ေအာင္ မင္း၏  လီ းေတာ ့  ျပလု  ိ က္ မႈ  မႈသည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု တတုန္န တု ္ န္န တခိ ္   ု က္   ုခိ က္ ျဖစ္သြ သ ားေစသည္ ြ  က  က ေတာ ့  အမွန္န ပင္ ္  ျဖစ္ပါ၏။ "အားပါးပါး ..ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္းရယ္ ။ အထဲ မွ ာ ၾကပ္သိ သ ပ္ိ  ျပီ း စီ းပိ  ုင္င္ေနတာပဲ ေနတာပဲရွရွင္င္ ..။ ဟင္ းဟင္ းဟင္ း " ေအာင္ မင္ း၏   ုပိင္င  ိ္နုနုင္ငေသာလိ ေ္ သာလိ  ု းသြင္င းခ်က္ ္ ၊ ကြ ၽမ္ းက်င္ ေသာ ေတာ ့ ေပးခ်က္  တိ  တိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ အရသာေကာင္း ေကာင္းၾကီ းေတြ႕ေနျပီ ႕ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က အံေလးၾကိ ေလးၾကိ တ္ ကာ  ကာ ေျပာလိ  ု က္ မိ  မိေလသည္ ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ  မိ မိ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု လည္ း း အေတာ ္  ပင္အ  ့ ၾသေနမိ ံ သည္ သည္ ။ သူ မသည္ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းျပီ း ကာအိေျႏၵ ေျႏၵ လည္ း  း   ိရွ လွသူ သ ျဖစ္ ူ ရာ ရာ ယခုေျပာေနသည့ ေျပာေနသည့  ္ စကားမ်ိ းဳ ပါးစပ္ မွ ပါးစပ္ မွ ထု တ္ ေျပာဘိ  ု႕ေ၀းစြ ႕ေ၀းစြ၊ စိ တ္ ပင္  ပင္ မကူ းမိ  ့ခဲခ ပါ။ ဲ ယခုေတာ ေတာ ့  ဘယ္ လိ  လိ  ု က ဘယ္ လိ  လိ  ု ေျပာထြ က္ သြားသည္ မသိ  မသိ။ ေျပာျပီးေတာ ့  လည္ း း ရွ က္ ေၾကာက္ ျခင္  ျခင္ း သိ ပ္ မျဖစ္ မိ။။ ေျပာလိ  ု က္ ရမႈ ကိ  ု ပင္ အားရသလိ  ု လိ  ု အရသာပိ  ုေတြ ေတြ႕ေနသလိ ႕ေနသလိ  ု လိ  ု ခံ စားေန မိရေလျပီ ရေလျပီ။ " ေဆာင့  ္ လိ  ု းမယ္ ေနာ္ ..""အင္ း .."" ေဆာင့  ္ လိ  ု းတာ ခံခ်င္ တယ္ ခ်င္ တယ္ မဟု  မဟု တ္ လား  လား .." ေအာင္ မင္းက မဂၤ လာယူေနျပန္ ေနျပန္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ဘာမွ ျပန္ မေျပာ။ ..မ်က္ ေစ့ ကိ  ု စံ  ု မွ  ိ တ္ ကာ  ကာ ဖင္ ၾကီ းကိ  ုသာ သာ ေကာ ့  ၾကြေပးထားလိ ေပးထားလိ  ု က္ သည္ ။ သူ မ၏လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ကလည္  ကလည္ း း ေအာင္ မင္း၏ ေက်ာျပင္ ၾကီ းကိ  ု အသာသိ  ုင္င းဖက္ ္  လာသည္  လာသည္ ။ ပါးစပ္ က  ထု တ္ မေျပာေသာ  မေျပာေသာ ္  လည္ း း ေအာင္ မင္ းအလိ  ု က် စိ တ္ စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ လိ  ု းပါ ေဆာင့  ္ ပါေတာ ့  ဟု အမူအရာအားျဖင့  ္  ျပလိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းပဲ ျဖစ္ ပါသည္ ။ ေအာင္ မင္ းကလည္ း း ဖင္ ၾကီ းကိ  ု အသာၾကြ လိ  ု က္ ကာ  ကာ လီ းတံ ၾကီ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖု အဖု တ္ ထဲ  ထဲ မွ အသာဆြဲ ထု တ္ သည္ ။ ဒစ္ေပၚလု ေပၚလု လုအထိ အထိဆြ ဆ  ဲ ထု ြ  တ္ လိ  လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ းမွ ခါးအားပါသံ  ု းကာ

ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ျပန္ ဖိေဆာင့ ေဆာင့  ္ခ်လု ခ်လု  ိ က္ ေလသည္ ။ .."ဘြ ပ္ ..""အား .............အိ " ေဆာင့  ္ ထိ  ု းခ်ိ န္ တြင္င္  လီ းကိ  ုခပ္ ခပ္ စိ  ု က္ စိ    ုစိ က္ ေဆာင့  ္ ထည့  ္ လု  ိ က္ ျပီ  ျပီ း အဆံ  ု း၀င္သြ သာြ းခ်ိ န္ က်ေတာ ့ အေပၚကိ  ု ေကာ ့  ထိ  ု းတင္ ပစ္ လိ  ု က္ သည္ ။ အလြန္န ထိ ္  မိ လွေသာ ေသာ ေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္  ပါေပ။  ပါေပ။ ..တခ်က္ ဆိ  ု ဆိ  ုသေလာက္ သေလာက္ ပင္  ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အရသာေတြ႕သြ ႕သြ ားသည္ ။ ရင္ ပင္ ေကာ ့  တက္ လာသည္  လာသည္ ။ ရင္ခ်င္ းက ခ်င္ းက အပ္ လု လု  ိရွရေနသည္ ွေနသည္ ျဖစ္ရာ ရာ ေကာ ့  တက္ လာေသာ  လာေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းသည္ ေအာင္ မင္ းရင္ဘတ္ ဘတ္ ကိ  ကိ  ု ထိ မိ ကပ္ မိသည္ သည္ ။   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ကလည္ း  း  ၾကီ းမားလံ  ု း၀န္ းေနရာ ေအာင္ မင္ းရင္ဘတ္ ဘတ္ အျပည့  ္ ကိ  ု ပင္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုသား သား အိအိ အေထြ ေိ ထြ းေထြ းေလး မ်ားႏွ   ္င့ ကပ္ မိသည္ သည္ ။ အရသာ   ိရွ လွ ပါဘိ ျခင္ း .....။ ေအာင္ မင္ းက တခ်က္  ျခင္  ျခင္ း ေလးေလးမွန္န မွ္ န္န္ ဆက္ ေဆာင့  ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း း ေဆာင့  ္ လိ  ု က္   တိ  ုင္င းပင္ ္ အင့  ္ ကနဲ အင့  ္ ကနဲ ျဖစ္ေနရသည္ ေနရသည္ ။ " ေဆာင့  ္ လိ  ု းတာ ခံ လိ  ု႕ေကာင္ ႕ေကာင္းလားဟင္ ..""အင္ း ..""အင္ း .. ေကာင္းတယ္ ၊ ေကာင္ းတယ္ ..ဆက္ ေဆာင့  ္ ..""ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ းေဆာင့  ္ေတာ ့  မယ္ ေနာ္ ..""အင္ း ...."" ေဆာင့  ္ လိ  ုးလိ  ု႕ ေျပာေလ .." ေအာင္ မင္ း ရစ္ေနျပန္ ေနျပန္သည္ သည္ ။ "အင္ း ... ေဆာင့  ္ .. ေဆာင့  ္ လိ  ု းပါ " ေအာင္ မင္ းဇာတ္ သြင္င းသလိ ္   ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ၀င္ေနရေလျပီ ေနရေလျပီ။ ေျပာခိ  ုင းသမွ ္  ် အာသာငမ္းငမ္ းပင္ ငမ္ းပင္ လု  ိ က္ ျပီ  ျပီ း ေျပာေနမိရျပီ ရျပီ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ဤသိ  ု႕ေျပာၾကားလိ ႕ေျပာၾကားလိ  ု က္ မႈ  မႈသည္ သည္ ေအာင္ မင္ းကိ  ု ေက်နပ္ အားရကာ အားရကာ ရမက္ ေဇာလည္ းပဲ  းပဲ   ုပိ ထန္ လာေစရကား တလၾကမ္ းပင္ ပယ္ ပယ္  ပယ္ နယ္ နယ္ ေဆာင့  ္ လိ  ု းပစ္ လိ  ု က္ ေလေတာ ့ ၏။ "ဘြ ပ္ ..ဘြ ပ္ ..အင့  ္ အား ..ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ..အမေလးေလးေလးေနာ္ ...."ဆယ္ ခ်က္ ခန္႕႕  တလစပ္ေဆာင့ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးျပီ းသည့  ္ေနာက္ တြ  တြင္င မူ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အရမ္းကိ  ု " ေဟာ ့ "လာ ေလေတာ ့ သည္ ။ " အားလားလား ..ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္ းရဲ႕ .. ေကာင္ းတယ္ ၊ေကာင္ းတယ္ .. ေဆာင့  ္ .. ေဆာင့  ္ နာနာေဆာင့  ္  ကြ ၽန္ မကိ  ု အားျပင္းျပင္ းနဲ႕ ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္းေလး ေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးစမ္ းပါရွ  ္င့င့ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တစ္ တစ္ခြခခြခြ  ပင္ ြ   ထု တ္ ေျပာလာသည္ ။ ေအာင္ မင္းသည္ လီ းကိ  ု ကန္႕လန္ ႕လန္႕တင္ ႕တင္ ကာ ဖိ ၾကိ တ္ ထိ  ထိ  ု းေဆာင့  ္ေပးျပန္ ေပးျပန္ေလရာ ေလရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ၾကက္ သီ း ေတြ တျဖန္ းျဖန္ း ထလာရသည္ ။ " ေကာင္းလိ  ု က္ တာ  တာ ...ထိ တယ္ ရွ  ္င့င့။ .. သိ ပ္ ထိ တယ္ ..ဖိ ၾကိ တ္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ စမ္  စမ္ းပါ။ ..အား အား ..အဲ လိ  ု မ်ိ းဳ ..ဟု တ္ ..ဟု တ္ တယ္  တယ္ ..အား အား ""ဖိ ၾကိ တ္ ျပီ  ျပီ း ေကာ ့  ထိ  ု းတာ ခံ လိ  ု႕ေကာင္ ႕ေကာင္ းတယ္ မဟု  မဟု တ္ လား  လား တင့  ္ တင့  ္ "" ေကာင္ းပါတယ္ ရွ  ္င့င့ ... ေကာင္ းပါတယ္ ""အဲ လိ  ု  လိ  ု းတာ ေဆာင့  ္ တာ နင္ ၾကိဳက္ တယ္  တယ္ မဟု တ္ လား  လား ""ၾကိဳက္ ပါတယ္  ပါတယ္ ရွ  ္င့င့ ..ၾကိဳက္ လိ  လိ  ု႕႕ အေဆာင့  ္  ုခိခိင္င းေနတာေပါ ္ ့ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္ းရဲ႕။႕။ ..ဟင့  ္ ဟင့  ္ ဟင့  ္ ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ..အမေလးေလးေနာ္ .. ေကာင္းလွခ်ည္ ခ်ည္  လား  လား .... ေဆာင့  ္ ေဆာင့  ္ ""   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းေတြ ဆြ  ဲ မယ္ ေနာ္ ..""ဆဲ  ြ ပါရွ  ္င့င့ ..ဆြ  ဲ ပါ။ ..  ၾကိဳက္ သလိ  ုဆြ ဆ  ဲြ .. ေရာ့ ေရာ့ "ပါးစပ္ ကသာ ေျပာတာမဟု တ္ ေတာ ့ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လက္ က  က ေအာင္ မင္ းလက္ ေတြ ကိ  ု ဆြ  ဲ ကာ သူ မ၏ ရင္ဘတ္ ဘတ္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေတြေပၚသိ  ု႕ပင္ ႕ပင္ တင္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ေသးသည္ ။ ဟန္ က် ေသးေတာ ့ ...။ ဖိ ၾကိ တ္ လိ  လိ  ု းရင္ း ေဆာင့  ္ေဆာင့ ေဆာင့  ္ တင္ေသာအခါ ေသာအခါ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ရင္ဘတ္ ဘတ္ ျခင္  ျခင္ း ကပ္ လ်က္ မဟု တ္ ေတာ ့ ။ ခါးမတ္ မတ္  မတ္ ႏွ  ္င့င့ ျဖစ္ေနျပီ ေနျပီ။ သည္ ေတာ ့   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေတြ ကိ  ု ဆဲ  ြ ကိ  ုင္င္  ျဖစ္ညွ ည စ္ွ  ဖိ  ု႕ လက္ က  က ေကာင္းေကာင္ းသင့  ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္   ုမိ႕ထြ ႕ထြ ားလံ  ုး၀န္ းေသာ ရင္သားဆိ သားဆိ  ုင္င ၾကီ ္  းႏွ စ္ မႊ ာကိ  ု လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ျဖင့  ျဖင့  ္   ုစံ ကိ  ုင္င္ဆြ ဆ  ဲြညွ ည စ္ွ  ကာ လီ းကိ  ု လည္ း း ေစာင္ေခါင္ ေခါင္ းထဲ ကလန္႕တင္ ႕တင္ ကာ  ထိ မိအားျပင္ အားျပင္ းစြ ာ အားကုန္န္သံ သ  ု းျပီ ံ  း ေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးေန ေလေတာ ့ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဒီေလာက္ ေလာက္   စိ တ္ ထန္  ထန္ လိ မ့  ္ မည္ ဟု  ဟု ေအာင္ မင္းပင္ မထင္  ့ခဲခ။ဲ ..အခုေတာ ေတာ ့  ျဖင့  ္ ေအာင္ မင္ းအဖိ  ု႕ အားမနာတမ္ း

 ၾကိဳက္ သလိ  ုသာလိ သာလိ  ု းနိ  ုင္င္ေလျပီ ေလျပီ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဘာမွ ် ေျပာေတာ ့  မည္ မဟု တ္ ။ " ေလးဘက္ ကုန္န းလု ္   ိ က္ စမ္  စမ္ း တင့  ္ တင့  ္ ..." ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အေပၚ အေပၚ   ုပိင္င  ုႏိႏ္ ိင္င မႈ္  ကိ  ု   ုပိ မိ  ု ထင္ရွရ ားေစရန္ ွ  ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲ မွ လီ းၾကီ းကိ  ုဆြ ဆ  ဲနဳ နြ တ ဳ ္ ျပီ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ယ္ ေပၚမွ ဆင္ းလိ  ု က္ ရင္ း ေျပာလိ  ု က္ ၏။ ေဆာင့  ္ လိ  ုးတာဖီ လင္ေတြ ေတြအရမ္ အရမ္ းတက္ ျပီ  ျပီ း ဇိ မ္ေတြ ေတြ႕ေနခိ ႕ေနခိ  ု က္ လီ းကြ ၽတ္ သြ ားသျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ အာသာငမ္ းငမ္းျဖစ္ ကာ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္မင္ းေျပာသလိ  ု အျမန္ ပင္ လု ပ္ရေတာ ရေတာ ့ သည္ ။ ပက္ လက္  လက္ လွ  လွန္န္ေနရာမွ ေနရာမွ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းထကာ ေလးဘက္ ေထာက္ ေပးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ လင္  ိရွရ မယားျဖစ္ ွ ေသာ ေသာ ္  လည္ း  း သူ႕လင္ ႕လင္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းႏွ  ္င့င့ ေလွ ၾကီ းထိ  ု း   ုရိ းရိ  ုး   ုပံ စံႏွႏ  ္င့ငွ ့သာ သာ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္သက္ သက္ (၃)ႏွ စ္ လံ  ု းလံ  ု း  စပ္ ယွ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့သည္ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ အျခားေသာနည္ းမ  းမ်ားကိ  ု လံ  ု း၀ မသိ၊ နားလဲ မလည္ ။ ..အခု လည္ း း ေအာင္ မင္ းက  ကုန္န းဆိ ္   ု လိ  ု႕သာ ႕သာ ကုန္န းေပးရသည္ ္ ဘာေၾကာင့  ္ ကုန္န းခိ ္   ုင္င္း မွန္န းပင္ ္ ေရေရရာရာ မသိ ပါ။ ေအာင္ မင္ းသည္   ကုန္န းေပးထားသျဖင့ ္   ္ေနာက္ ေနာက္ သိ  ု႕ျပဴ ႕ျပဴးထြ က္  က္ ေနေသာ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းကိ  ု လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ တခ်က္  ပြ  ပြ တ္ ဆြ  ဲ လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ခါးတြန္န္႕ ဖင္ရမ္ ရမ္ းသြ ားရေလ၏။ "ကဲ ..နင့  ္ ကိ  ု ေနာက္ ကေနခြ  ကေနခြ ျပီ းလိ  ု းမယ္ ။ ..နင့  ္အဖု အဖု တ္ ထဲ  ထဲ  လီ းအ၀င္နက္ နက္ ျပီ  ျပီ း   ုပိအရသာေတြ အရသာေတြ႕ေစ ႕ေစ ရမယ္ ...စိ တ္ ခ် " ေအာင္ မင္းသည္ ပါးစပ္  ပါးစပ္ ကလည္ း း ေျပာရင္ း သူ၏လီ ၏လီ းၾကီ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အဖု တ္ ၀တြ  ၀တြင္င္ေတ့ ေတ့ လိ  လိ  ု က္ သည္ ၊ လိ  ု းနည္ းအေနအထားကိ  ု နားမလည္ ေသာ ္  လည္ း  း ေလးဘက္ ကု  ကုန္န းထားသည့ ္   ္အတြ အတြ က္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ း ကေတာ ့ ေနာက္ သိ  ု႕ျပဴ ႕ျပဴး၍ ထင္ းထင္  းထင္ းၾကီ း ေပၚေနပါသည္ ။ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၀တြ  ၀တြင္င္ လီ းအေတ့ ခံရေတာ ရေတာ ့  မွ ပင္ မိ မိ ကိ  ုေလးဘက္ ေလးဘက္ ကု  ကုန္န းခိ ္   ုင္င းသည္ ္  မွ  မွ ာ ေနာက္ မွ  မွခြခ တက္ ြ  ကာ  ကာ လိ  ု းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္ ေၾကာင္း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ နားလည္ မိ  မိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ နားလည္ လိ  လိ  ု က္ သည္ ႏွ  ္င့င့ သဘာ၀ အသိ ျဖင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကိ  ု ေကာ ့  ပင့  ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ရာ ဆံ  ု ကလည္ း း ၾကီ းလွသမိ သ  ုမိ႕႕ ေနာက္ ဖက္  ဖက္ တြ  တြင္င္ေနရာယူ ေနရာယူ ထားေသာ ေအာင္ မင္ းမွာ အသက္ ရႈ ပင္ မွ ားသြ ားေလာက္ ေအာင္ ရမက္ ေဇာေတြ  ထလာရေလေတာ ့ ၏။ အစက ေအာင္ မင္ းသည္ တရစ္ခ်င္ း ခ်င္ း ၀က္ အူရစ္ ရစ္သလိ သလိ  ု ရစ္၍ သြင္င းမည္ ္  ဟု  ဟု  စိ တ္ ကူ  ကူ းထားျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ခုေတာ ေတာ ့ စိ တ္ ကူ  ကူ းအတိ  ုင္င းပင္ ္ မလု ပ္  ုႏိႏိင္ငေတာ ေ္ တာ ့  ပဲ ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ းဖိေဆာင့ ေဆာင့  ္ခ်လိ  ု က္ မိ  မိရာ ရာ  တခ်က္  တည္  တည္ းႏွ  းႏွ  ္င့င့ လီ းအဆံ  ု းအထိ ျမဳပ ၀င္ ္ ၀င္ ္ သြ သာြ းေလေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္   တခ်က္  တည္  တည္ းအဆံ  းအဆံ  ု းေဆာင့  ္ ၀င္ မႈ မ်ိ ဳးကိ  ု ကု  ိသိ သိန္န းစိ ္   ု းႏွ  ္င့င စပ္ ့  ယွ က္ စဥ္  စဥ္ တခါတရံေတာ ေတာ ့ ၾကံဳဖ းပါ၏။ ူူ းပါ၏။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ အခုေအာင္ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ လိ  ု းေနသည္ က  က ေလးဘက္ ကု  ကုန္န းအေနအထားျဖစ္ ္ ရာ ရာ အရင္ခံခဘူ ဘ ံ းူ သည့  ္  တခ်က္  တည္  တည္ းထိ  းထိ  ု းသြင္ငး္ တာမ်ိ းဳ ႏွ   ္င့ လားလားမွ ်မတူ ။ ..ပိ  ု ထိသည္ သည္ ၊   ုပိအ၀င္ အ၀င္နက္ နက္ သည္ လီ းထိ ပ္ ၾကီ းက သားအိ မ္ ကိ  ု က်က်နန ထိ  ု းေထာက္ မိ  မိသည္ သည္ ။ ..စီ းပိ  ုင္ငေကာင္ ေ္ ကာင္ းမြန္န္သလိ သလိ  ု ေအာင့  ္ ျပီ းေတာ ့ လည္ း  း နာတက္ သြားသည္ ။ "အား ..............ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္ းရဲ႕။႕။ ၾကမ္ းလွခ်ည္ ခ်ည္  လားရွ  လားရွင္င္ ...အား အား အား ..."ခင္ ျငိ ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ညဥ္ းတြ ားရင္ း ဖင္ ၾကီ းယမ္ းထြ က္ သြားရသည္ ။ လီ းက ေစာက္ ေခါင္ းထဲ အဆံ  ု းျမဳပ ၀င္ ္ ၀င္ ္ ေန ေန သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ  ဖင္ ၾကီ းရမ္းလိ  ု က္ မႈ  မႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ေစာက္ ေခါင္ းအတြင္င းနံ ္ ရံရ ကိ ံ   ု ဘယ္ ညာထိ  ု းႏွ  ဲ႕လိ ႕လိ  ု က္ သလု  ိ ျဖစ္ သြားေလသည္ ။ ေဘးဘက္ ကု  ကုန္န းအေနအထားမိ ္   ု႕ လီ း၏လံ  ု းပါတ္ နွ  ္င့ငေစာက္ ေ့ စာက္ ေစ့ ကလည္ း း အထူ းတလည္ ထိေနေလရာ ေနေလရာ  လီ းႏွ  ္င့င့ေစာက္ ေစာက္ ေစ့ ဖိ ၾကိ တ္ ပြ  ပြ တ္ လိ  လိ  ု က္ သလိ  ု လည္ း း ျဖစ္သြ သ ားရသည္ ြ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တဟင္ းဟင္ း ျဖစ္ လာသည္ ။ ေခါင္ းေမာ့ လႈ ပ္ခါေနသည္ ခါေနသည္ ။ ေအာင္ မင္ းကလည္ း း ခင္ ျငိ မ္ း တင့  ္၏ ဖင္ ကိ  ု သူ႕လက္ ႕လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ အားရပါးရကိ  ုင္င လႈ ္  ပ္ ကာ ေဆာင့  ္ေဆာင့ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးေနေလေတာ ့ သည္ ။ ေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္  မ  မ်ားက ျပင္ းလွ ျပင္ းလွသည္ သည္ ။ .. ေဆာင့  ္သြ သင္ငြ  းေသာအခါ ္

ေအာင္ မင္ း၏ဆီ းစပ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ကုန္န းေပးထား ္ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  း ထိ မိ  ုရိရ က္ ိ  မိ  မိသည္ သည္ ။ တင္ ပါးသားၾကီ းမ်ား သိ မ့  ္ ကနဲ သိ မ့  ္ ကနဲ တုန္န္ခါသြ ခါသြ ား သည္ ။ ဆံ  ု ကလည္ းၾကီ  းၾကီ းျပီ း အိ ထြားလွသည္ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ ဖင္သားၾကီ သားၾကီ းမ်ား  တုန္န္ခါသြ ခါသြ ားမႈသည္ သည္ ၾကည့  ္ လိ  ု႕ အရမ္ းကိ  ု   ုမိ က္ ေနေလသည္ ။ ေအာင္ မင္းအဖိ  ု႕မ ႕မ်က္ ေစ့အရသာ အရသာ ေကာင္းေကာင္ းၾကီ း ခံ စားေနမိေလသည္ ေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ခါးေပၚ ခါးေပၚ လက္ ႏွ စ္ဘက္ ဘက္ ျဖင့  ျဖင့  ္  ဖိေပးလိ ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ ဤတြင္င္ ခါးေကာ ့ သြ ားျပီး ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းက   ုပိ ျပီ းေထာင္ တက္ လာသည္  လာသည္ ။ ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ းလိ  ုးေဆာင့  ္ေပးေနသည့ ေပးေနသည့  ္ လီ းကလည္ း း   ုပိ ျပီ း အ၀င္နက္ နက္ ကာ  ကာ စီ းပိ  ုင္င္နင့ န  ္င့  ုပ းလာသည္ ိ ။ ေအာင့  ္ လာသည္ ။ ..ဒါေပမယ့  ္ အသည္ းခု  းခု  ိ က္ ေအာင္ ေကာင္ း ေနျပန္ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ ေအာင့  ္ တာေတြ နာတာေတြ ကိ  ု အေရးမစိ  ု က္   ုနိင္င္ေတာ ေတာ ့ ။ နာတာထက္ ကိ  ကိ  ု အရသာက   ုပိေကာင္ ေကာင္းေနျပီ မဟု တ္ ပါလား  ပါလား ...။ " ဘယ္ ဘက္ ေပါင္ ၾကီ း ေျမွ ာက္ လိ  လိ  ု က္ စမ္  စမ္ း တင့  ္ တင့  ္ .." ေအာင္ မင္ းသည္ ပါးစပ္ မွ ေျပာရင္ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၏ ေျခက်င္ း၀တ္ င္ း၀တ္ ကိ  ကိ  ု လက္ ႏွ  ္င့င ကိ ့   ုင္င ကာ ္ ဆြ  ဲ ပင့  ္ေျမွ ေျမွ ာက္ တင္ လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကလည္ း း အလု  ိ က္ သင့  ္ ပင္  ၾကြေပးလု ေပးလု  ိ က္ ရာ ဘယ္ ဘက္ ေပါင္ ၾကီ းမွ ာ ေျမာက္ တက္  တက္ လာေလ၏။  လာေလ၏။ ညာေျခက ေကြ းထားျပီ း ဘယ္ ေပါင္ ၾကီ းကေျမွ ာက္ လိ  လိ  ု က္ ေသာအခါ အဖု တ္ သည္ လည္  လည္ း း ဘယ္ တျခမ္  တျခမ္ း  ဟင္ းလင္ းပြ  ္င့ငအာသြ အ ့ ာသြ ားေလသည္ ။ ေစာက္ ေခါင္ း၏ညာဘက္ ျခမ္  ျခမ္ းကေတာ ့   ုပိ ျပီ း က်ဥ္ းသလိ ဥ္ းသလိ  ု ျဖစ္သြ သ ားရသည္ ြ ။  လီ းအ၀င္အထြ အထြ က္ အထိ  ု းအထိ ေစာေစာကထက္   ုပိ စီ းပိ  ုင္င လာသည္ ္ ။ " ေကာင္းတယ္ .. ေဆာင့  ္ ေဆာင့  ္။ တအားေဆာင့  ္ စမ္ းပါ ..။ အားပါး ..ဟု တ္ ..ဟု တ္ ျပီ  ျပီ ဟု တ္ ျပီ  ျပီ " ေအာင္ မင္ းသည္  ဘယ္ လက္  လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ဘယ္ ဘယ္ ေျခက်င္ း၀တ္ င္ း၀တ္ ကိ  ကိ  ု ကိ  ုင္င္ေျမွ ေျမွာက္ ကာ  ကာ ညာလက္ က  က ခါးကိ  ု ခပ္ တင္ းတင္းေပြ႕ဖက္ ႕ဖက္ ျပီ  ျပီ း ကုန္န းကာခြ ္  ကာျဖင့  ္ အသားကုန္န္ေဆာင့ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးေန၏။ ျပင္ းထန္ လွေသာ ေသာ ေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္ အားေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း သြ က္ သြ က္ ခါေနရေလသည္ ။ ေလးဘက္ ကု  ကုန္န းထားရာမွ ္   လဲ ျပိက ဳ ် မသြ ားေအာင္  ားေအာင္ မနည္ းပင္  းပင္ ထိန္န းထားေနရသည္ ္ ။ ထိန္န းသည္ ္ ဆိ  ု ျပန္ ေတာ ့  လည္ း ဘယ္ ေပါင္ က ေျမွ ာက္ ထားေပးရသျဖင့  ထားေပးရသျဖင့  ္ ညာေျချဖင့  ္သာ သာ အားျပဳေနရသည္ ။ ညာေျခ အားျပဳမႈ ႏွ  ္င့င့အတူ အတူ ညာဘက္ ေပါင္ရင္ ရင္းၾကြ က္ သားစိ  ုင္င မ္ ်ားက ညွ စ္ ညွ စ္ လႈ ပ္ ကာ ေစာင္ေခါင္ ေခါင္ း၏ညာဘက္ တျခမ္ းလံ  ု းလည္ းပဲ  းပဲ ညွ စ္ညွ ည စ္ွ  မိသလု သလု  ိ ျဖစ္ေနရသည္ ေနရသည္ ။ အထဲ မွ လီ းၾကီ း၏ ညာဘက္ ျခမ္  ျခမ္ းကိ  ု လည္ းပဲ  းပဲ ညွ စ္ေပးေနသလိ ေပးေနသလိ  ု ျဖစ္ေနရာ ေနရာ  လိ  ု းသူေအာင္ ေအာင္ မင္ းေရာ အလိ  ု းခံေနသူ ေနသူခင္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ပါ အရသာကိ  ု အထူ းပင္ ခံ စားမိေနရေလ၏။ ေနရေလ၏။ "အား  ဟင့  ္ ဟင့  ္ ...ကြ ၽတ္ ကြ  ကြ ၽတ္ ကြ  ကြ ၽတ္ .. ေဆာင့  ္ ပါ။ ျမန္ ျမန္သြ သ က္ ြ သြ က္ ၾကီ  ၾကီ း ေဆာင့  ္ စမ္ းပါရွင္င္ ..အမေလးေလး ..  တအား တအား ...  ျပင္ းျပင္ း ျပင္ းျပင္ း ..ဟု တ္ ျပီ  ျပီ ဟု တ္ ျပီ  ျပီ .. ေကာင္ းလိ  ု က္ တာ  တာ ကိ  ုေအာင္ ေအာင္ မင္ းရဲ႕ ..""  တအားကုန္နေဆာင့ ေ္ ဆာင့  ္ မယ္ ..တင့  ္ တင့  ္ ခံ  ုနိနိင္င တယ္ ္  မဟု  မဟု တ္ လား  လား ""အင္ း ... ေဆာင့  ္ေဆာင့ ေဆာင့  ္ ကြ ၽန္ မအဖု တ္   ကြ  ဲ ထြ က္ ခ်င္ ကြ ခ်င္ ကြ  ဲ ထြ က္ သြ ားပါေစရွင္င္ ...ၾကိဳက္ သလိ  ုသာ သာ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးစမ္ းပါရွ  ္င့င့ ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္  ရမက္ ထန္  ထန္ေနပံ ေနပံ  ု မွ ာ ေအာင္ မင္ းပင္ အံ  ့ ၾသေနရသည္ ။ ပါးစပ္ မွ တစ္ တစ္ခြခခြြခြ ေတြ တလစပ္ေျပာေနေလျပီ ေျပာေနေလျပီ။။ ေအာင္ မင္ း အစက စိ တ္ ကူ  ကူ းထားသည္ က  က ဘယ္ ေပါင္ ျပီ းလွ ်င္ ညာေပါင္ တလွည့ ည  ့္ ဆြ ဆ  ဲြေျမွ ေျမွ ာက္ ျပီ  ျပီ း လိ  ု းဦး  မည္ ဟူ  ဟူ၍ျဖစ္ ၍ျဖစ္၏။ ၏။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ အငမ္ းမရ အရွ က္ အေၾကာက္ ကင္  ကင္းစြ ာ အာသာငမ္ းငမ္ း ေတာင္းဆိ  ုေနမႈ ေနမႈ မ်ားသည္ ေအာင္ မင္ ေအာင္ မင္ းစိ တ္ ကိ  ကိ  ု အၾကီ းအက်ယ္ ဆြေပးေနသလိ ေပးေနသလိ  ု ျဖစ္ လာေနေလရကား ငနဲသားသည္ သားသည္ ေျခေထာက္ ေျပာင္ းရန္ ပင္ စိ တ္ မကူ  မကူ းနိ  ုင္င္ေတာ ေတာ ့  ပဲ ဘယ္ ေပါင္ ၾကီ းေျမွ ာက္ ထားလွ  ထားလွ ်က္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့   တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းအားကုန္န္သံ သ  ု းကာ ံ စိ တ္ လႊ  လႊ တ္ ျပီ  ျပီ း ရက္ ရက္ ေရာေရာ ေဆာင့  ္ လိ  ု းခ်ပစ္ လိ  းခ်ပစ္ လိ  ု က္ မိ  မိေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။

ဆက္ တိ  တိ  ု က္ ေဆာင့  ္ လိ  ု းမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ "  ျပီ း"သြ ားရေလေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းကလည္ း း စိ တ္ လႊ  လႊ တ္ ေပးလိ  ု က္ ျပီ  ျပီ းျပီ  ုမိ႕ သု တ္ မထိ  မထိန္န းထားနိ ္   ုင္င္ေတာ ေတာ ့  ပဲ တခ်ိ န္ တည္ းေလာက္  းေလာက္ မွ ာပင္ သူ႕သု ႕သု တ္ ရည္ မ  မ်ားကိ  ု ပန္ းထု တ္ ေပးလိ  ု က္ ေတာ ့ သည္ ။ မိ မိအလြ အလြန္န လိ ္   ု းခ်င္ ေနခဲ  ့ေသာ ေသာ တင္ ထြ ားထြ ား ရင္ ကားကား လံ  ု းၾကီ းေပါက္ လွ  လွ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အျပတ္ လိ  ု းပစ္ လိ  ု က္ ရသည္ မိ    ုမိ႕႕ သု တ္ ရည္ ေတြ ထြ က္ သြ ားလု  ိ က္ သည္ မွ  မွ ာ တာက်ိ းဳ သည့  ္ သည့  ္ အလား ...။ ျပီ း သြ ားသည့  ္အခ်ိ အခ်ိ န္ တြင္င္ ေစာက္ ေခါင္းထဲ ၀ယ္ သု တ္ ရည္ ပူ  ပူ ပူေႏြ ေႏြ းေႏြ းမ်ား ျပည့  ္ ျပည့  ္ လွ ်ံ သြ ားသည့  ္ အရသာ ကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေကာင္းေကာင္ းၾကီ း ခံ စားလိ  ု က္ ရေလသည္ ။ တစ္ မူ ထူ းသည့  ္ အရသာဆန္းပင္ ျဖစ္၏ ထိ  ု႕ျပင္ ႕ျပင္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေအာင္ မင္ းမွ ာ သု တ္ ရည္ ေတြ လႊ တ္ ျပီ  ျပီ းသြားခ်ိ န္ေတာင္ ေတာင္ မွ လီ းၾကီ းက ေပ်ာ့ ေခြ မသြ ားေသးပဲ အခ်ိ န္အေတာ အေတာ ္  ၾကာ မာျမဲ မာေနေသးသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ မာေတာင္ေနေသာ ေနေသာ လီ းေခ်ာင္ း  းေခ်ာင္ း ၾကီ းက အဖု တ္ အတြင္င းထဲ ္ အဆံ  ု းထိ  ု းကပ္ရင္ ရင္ း စိ မ္ ထားသည့  ္ အရသာကိ  ု လည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေကာင္ း ေကာင္း ခံ စားရျပန္သည္ သည္ ။ ... ေကာင္းလိ  ု က္ ပါသည့  ပါသည့  ္ ျဖစ္ ျခင္ း။ အေတာ ္  ၾကာလိ  ု႕ လီ းတန္ခပ္ ခပ္ေပ ေပ်ာ့ ေပ်ာ့ ျဖစ္သြ သ ားမွ ြ  ေအာင္ မင္ းက သူ႕လီ ႕လီ းကိ  ု ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ထဲ  ထဲ မွ ဆြ  ဲ ထု တ္ လိ  ု က္ ၏။ တခ်က္  တည္  တည္ းႏွ  းႏွ  ္င့င့ခပ္ ခပ္ ျပင္ းျပင္း ဆြ  ဲ ျဖဳတ္ လိ  လိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္ရာ ရာ အဖု တ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားေတြ ပါ လီ းႏွ  ္င့င့ အတူ ပါလာျပီ း လီ းကြ ၽတ္ သြ ားေတာ ့  မွ  ျပန္ ထိ ကပ္သြ သ ားၾကေလရာ ြ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ႏႈ တ္ ခမ္းသားမ်ားကိ  ု သားေရကြင္င္းႏွ  ္င့င့ အပစ္ခံခရသလိ ံရသလိ  ု  စပ္ ဖ်င္ းဖ ်င္ းဖ်င္ းေလးပင္ ်င္ းေလးပင္ ျဖစ္ က်န္   ့ခဲရသည္ ရသည္ ။ လီ းျဖဳတ္ ျပီ  ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္နားမွ နားမွ အသာခြ ာလိ  ု က္ သည္ ။ မိန္န းေမာသြ ္ ားေသာ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ မွ ာ အသက္ ကိ  ကိ  ု မနည္ းမွ  းမွန္နေအာင္ ေ္ အာင္ရႈရေနရ ႈေနရ ရွ ာေလ၏။ ေအာင္ မင္ းကေတာ ့ သူအျပတ္ အျပတ္ သမလိ  ု က္ ရ၍ ေျခကုန္န လက္ ္  ပမ္  ပမ္ းက်သြားေသာ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အရသာ ခံ ကာ အသာပင္ ၾကည့  ္ေနသည္ ေနသည္ ။ "တင့  ္ တင့  ္ "အေတာ ္  ၾကာ၍ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အသက္ ရႈ မွန္န လာေတာ ္ ့  မွ ေအာင္ မင္ းက ေခၚလိ  ု က္ ၏။ "ရွင္င္ ...""နင္ ငါ ကိ ့   ု ဘယ္ လိ  လိ  ုေခၚမယ္ ေခၚမယ္ စိ တ္ ကူ  ကူ းထားလဲ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေခါင္ းေလးငံ  ု႕သြ ႕သြ ားသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ေအာင္ ေအာင္ မင္ းတိ  ု႕ ဖင္ လိ  ု းေနၾကသည္ ကိ  ကိ  ု ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္  ့ခဲခ စဥ္ ဲ  က ေအာင္ မင္ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က "ကိ  ု ကိ  ု "ဟု ေခၚသည္ ကိ  ကိ  ု ၾကားခဲ  ့ရသည္ ရသည္ ။ အခု ေအာင္ မင္ းေမးလိ  ု က္ မႈ  မႈသည္ သည္   ယခင္ေခ်ာင္ ေခ်ာင္းၾကည့  ္ ၾကည့  ္ မိ မႈ ကိ  ု ျပန္သတိ သတိရသြ ရသြ ားေစကာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မ်က္ ႏွ ာထူ ပူ ျပီ း အေတာ ္ ေလးလဲ ရွ က္ သြ ားမိသည္ သည္ ။ ပါးစပ္ ကေတာ ့ ဘာမွ ျပန္ မေျပာျဖစ္။ .."  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ကိ  ု ငါဖင္ လိ  ု းတာ နင္ေခ်ာင္ ေခ်ာင္းၾကည့  ္ ၾကည့  ္ တုန္န းက ္ ျမင့  ္ ျမင့  ္ငါ င ကိ ့ါ   ုဘယ္ ဘယ္ လိ  လိ  ုေခၚတယ္ ေခၚတယ္ ဆိ  ု တာလည္ း း နင္ ၾကားခဲ  ့ တယ္ မဟု  မဟု တ္ လား  လား .." ရွ က္ ပါသည္  ပါသည္ ဆိ  ု မွ ေအာင္ မင္းက အစေဖာ္ေပးေနေသးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္   ုပိ မ်က္ ႏွ ာပူ ကာ ေခါင္ းလဲ  ုငံငံ႕႕ သြ ားမိသည္ သည္ ။ "ဟိ တ္ ... ေခါင္ းၾကီ း   ုငံ႕မထားနဲ ႕မထားနဲ႕ေလ။ ႕ေလ။ .. ေမာ့ စမ္ း " ေျပာေျပာဆိ  ုဆိ ဆ  ုိ ေမးေစ့ေလးကိ ေလးကိ  ု ကိ  ုင္င ကာ ္ ဆဲ  ြ မလိ  ု က္ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏   ုငံ႕ထားေသာမ ႕ထားေသာမ်က္ ႏွ ာေလးက ေမာ့၍ လာရေလ၏။ မ်က္ ႏွ ာက နီ ျမန္ းကာ  မ်က္  လံ  လံ  ု းေလးမ်ားကေတာ ့ အေရာင္ေတာက္ ေနသည္ ။ "ကဲ ... ေျပာစမ္ း။ ..  ျမင့  ္ ျမင့  ္ က ငါ ကိ ့   ု ဘယ္ လိ  လိ  ုေခၚသလဲ ေခၚသလဲဆိ ဆ  ု တာ ိ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မတတ္ သာေတာ ့  ပါ။ မရမက အတင္ းပင္ေမးေနေတာ ေမးေနေတာ ့  မည္ ျဖစ္  ျဖစ္ေသာေၾကာင့ ေသာေၾကာင့  ္ မ်က္ ႏွ ာပူ ပူ ခပ္ရွရ က္ ွ ရွ က္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့ မပြ  ္င့င တပြ ့   ္င့ငေလး ေ့ လး  ျပန္ေျဖလု ေျဖလု  ိ က္ ရေလေတာ ့ သည္ ။ "ဟိ  ု ..ဟု  ိ ...ကိ  ု ကိ  ု လိ  ု႕ ေခၚပါတယ္ "" ေအး ...နင္ လည္ း  း ငါလိ  ု းျပီ းသြားတဲ  ့ မိန္န းမျဖစ္ ္ သြ သ ားျပီ ြ ဆိ ဆ  ုေတာ ေိ တာ ့ ငါ ကိ ့   ု ကိ  ု ကိ  ု လိ  ု႕ပဲ ႕ပဲေခၚ ေခၚ ..ၾကားလား"ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က

ေခါင္ းေလးညိ တ္ ျပသည္  ျပသည္ ။ "ပါးစပ္ ကေျပာေလ ..""ဟု တ္ ..ဟု တ္ ကဲ  ကဲ  ့ ကိ  ု ကိ  ု .."" ေအး ..ဒီ လိ  ု မွေပါ ေပါ့ ။ ..  လာ ..လီ းစု ပ္ေပးဦး။ ေပးဦး။ ဒါမွ ျမန္ ျမန္ ျပန္ေတာင္ ေတာင္ လာျပီ း စက္ ကင္  ကင္ းေရာင္း လိ  ု း   ုနိင္င မွ္ ာ .." ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ေသြ ၏ေသြးသားမ်ားသည္ တခ်ီ ေကာင္ းေကာင္ းအလိ  ု းခံရျပီ ရျပီ းသည့  ္ တိ  ုင္င္ တင္ းတိ မ္ ျခင္ းမရွ  ိေသး၊ ေသး၊  ကာမအရသာကိ  ု ဆက္ ခံ စားေနခ်င္ ဆဲ  ိရွရေနေသးသည္ ွေနေသးသည္ ။ ေအာင္ မင္ းေျပာဆိ  ုေစခိ ေစခိ  ုင္င းလိ ္   ု က္ မႈ  မႈသည္ သည္ သူ မ၏  ထေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ေသာ ကာမေဇာတိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု   ုပိ မိ  ု ျပင္ းထန္ လာေအာင္ တပ္ လွန္န႕ႏိ ႕္   ႈႏိ းေဆာ ္  လိ  ု က္ သလိ  ု ျဖစ္သြ သ ားရ ြ ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ႏႈ တ္ ခမ္ းကိ  ု လွ ်ာေလးနွ   ္င့အလိ  ု လိ  ုသပ္ သပ္ မိသည္ သည္ ။ ..သူ မမ်က္  လံ  လံ  ု းမ်ားကလည္  း  း ေအာင္ မင္ း ေပါင္ ၾကားမွ မေတာင့  ္ တေတာင္ လီ းၾကီ းကိ  ု လွ မ္ းၾကည့  ္ မိသည္ သည္ ။ မိ မိ ပါးစပ္န  ္ွင့င စု့  ပ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ပါက  ပါက သည္ လီ  လီ းၾကီ း မာန္ ထကာ ျပန္ ျပီ း မားမားမတ္ မတ္  မတ္ ေတာင္ လာမည္ ဟု  ဟု လည္ း နားလည္ လိ  လိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။  ထိ  ုအသိ အသိသည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ "မ "သဘာ၀ ေသြ းသားရမက္ မ  မ်ားကိ  ု ထန္သည္ သည္ ထက္  ထက္ ထန္ လာေအာင္  လု ပ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ေလ၏။ လီ းစု ပ္ရမည္ ရမည္ ကိ  ကိ  ု စိ တ္ က  က   ံရြရွရ ာေနမိ ွ ေသးသည့ ေသးသည့  ္ တိ  ုင္င္ ပါးစပ္ ကေတာ ့ တံေတြ ေတြ း  တျပင္ ျပင္ ျဖစ္ေနေလျပီ ေနေလျပီ။ သူ မ၏ ညာလက္ ေလးသည္ အလိ  ု လိ  ု ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ဆန္႕တန္ ႕တန္ းထြ က္ လာျပီ  လာျပီး  လီ းေခ်ာင္းၾကီ းကိ ၾကီ းကိ  ု အသာကိ  ုင္င ကာ ္ ဆြ  ဲ မယူ လိ  ု က္ ၏။ ျပီ းေတာ ့ .. ေခါင္ းေလးကိ  ု ေအာင္ မင္ းေပါင္ ၾကား သိ  ု႕႕   ုငံ႕ခ်လိ ႕ခ်လိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ ..ပါးစပ္ ဟျပီ း လီ းကိ  ု   ုငံ မိသည္ သည္ ။ ..  ျပီ းေတာ ့ စု ပ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ မိ  မိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ "  ျပြ တ္ ..  ျပြ တ္  ..""အားပါး ........ ေကာင္ းတယ္ ကြ  ကြ ာ။ အပီ ပဲ ...ဟင္ း ...."လီ းစု ပ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ သံနွန  ္ွင့ငအတူ အ ့ တူ ေအာင္ မင္း အံ ၾကိ တ္ ညဥ္ းညဴလ  ု က္ ိ သံ က တပါတည္ းထြ  းထြ က္ ေပၚလာသည္ ။ ေအာင္ မင္ း၏ လီ းက တကယ္ ပင္  ပင္ အထျမန္ ပါသည္ ။ ..ပါးစပ္နွန  ္ွင့င တခ်က္ ့ နွ စ္ခ်က္ ခ်က္ စု ပ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ယံ  ယံ  ုႏွႏ  ္င့ငွ ့ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းျပန္ လည္ မတ္  မတ္ ေတာင္ လာသည္ ။  လီ းတံ ၾကီ း ျပန္ လည္ မာေတာင္  မာေတာင္ လာမႈ ကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အပီ အျပင္ ေတြ႕သိ ႕သိခံခ စားရသည္ ံ ။  မိ မိ ပါးစပ္ ျဖင့  ္ စု ပ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ မႈ  မႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ သည္ လိ  လိ  ု ျပန္ေထာင္ ေထာင္မတ္ တက္  တက္ လာရ  လာရ ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ကိ  ကိ  ု လဲ နားလည္ လိ  လိ  ု က္ ေလရာ အလြန္န ပင္ ္ ေက ေက် နပ္ သြ ားရသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လံ  ု း၀ကိ  ု   ံရြရွရ ာစက္ ွ ဆု ပ္ ျခင္ းမျဖစ္ေတာ ေတာ ့  ပဲ လီ းေခ်ာင္ းၾကီ  းေခ်ာင္ းၾကီ းကိ  ုသာ သာ အားရပါးရပင္  တျပြ တ္ ျပြ  ျပြ တ္ ျမည္  ျမည္ သည္ အထိ စု ပ္ ေပးေနေလေတာ ့ သည္ ။ မာေၾကာလာေလေလ ..စု ပ္ ..စု ပ္ရတာက ရတာက  ပိ  ုေကာင္ ေကာင္းလာေလေလ ..။ ေအာင္ မင္ ေအာင္ မင္ းက လီ းစု ပ္ တာခံေနရင္ ေနရင္ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖု အဖု တ္ ကိ  ကိ  ု လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ လွ မ္ းကိ  ုင္င္  ပြ တ္ သပ္သည္ သည္ ။ ေစာက္ ေခါင္ းထဲ လက္ ေခ်ာင္ းေတြ ေခ်ာင္ းေတြ ထိ  ု းထည့  ္   ႈႏိ က္ ေမႊသည္ သည္ ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တကိ  ု ယ္ လု  လု  ု  ံ း  လူ းလူ းလြန္န္႕လြ ႕လြန္န္႕ ျဖစ္ လာရျပန္ေလသည္ ေလသည္ ။ "လု ပ္ေတာ ေတာ ့ ကိ  ု ကိ  ုရယ္ ရယ္ ...ကြ ၽန္ မ ခံခ်င္ လာျပီ ခ်င္ လာျပီ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က  လီ းစု ပ္ေပးေနရာမွ ေပးေနရာမွ ပါးစပ္ ကိ  ုအသာခြ အသာခြာကာ ေအာင္ မင္းကိ  ု မ်က္  လႊ  လႊ ာေလးေမာ္ ၾကည့  ္ ျပီး လွ မ္ းေျပာလိ  ု က္ သည္ ။ "တင့  ္ တင့  ္ အလိ  ု းခံခ်င္ ခ်င္ ေနျပီဆိ ဆ  ုိေတာ ေတာ ့  လည္ း း လိ  ု းၾကတာေပါ့။ ..ဒီ တခါေတာ ့ အရသာတမ်ိ းဳ ေျပာင္ း ေျပာင္ း ေအာင္  ပံ  ု စံ တမ်ိ းဳ ေျပာင္းလိ  ု းၾကမယ္ ေလ၊ ဟု တ္ ျပီ  ျပီ လား ...""ကိ  ု ကိ  ု႕ သေဘာပါရွင္င။္ ..ကြ ၽန္ မက ဘယ္ လိ  လိ  ုေနေပးရမွ ေနေပးရမွာလဲ ""နင္ဘယ္ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ ေနေပးစရာမလိ  ု ပါဘူ း။ ..ငါက ပက္ လက္  လက္ အိ ပ္ မယ္ ၊ ..နင္ က အေပၚက တက္ ခြ ျပီ း လိ  ု းေပးေပါ့။ ..လာ လာ ..တက္ "လိ  ု းၾကမည့  ္အေနအထားကိ အေနအထားကိ  ု ေျပာဆိ  ုရွရွင္င းျပျပီ ္  းေနာက္  ေအာင္ မင္ းသည္ ေမြ႕ယာေပၚတြ ႕ယာေပၚတြင္င္ ပက္ လက္  လက္ စင္ းစင္ းၾကီ း အိ ပ္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ စု ပ္ေပးထားေသာ ေပးထားေသာ  လီ းေခ်ာင္းၾကီ းက ၾကီ းက တံေတြ ေတြ းမ်ားျဖင့  ္   ုစိ စြ တ္ လွ  လွ ်က္ မဲနက္ နက္ ေတာက္ ေျပာင္ မာေတာင့  ္ေနသည္ ။ ေအာင္ မင္ း၏  က်  ုံ ဳးသြ င္ းမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ကာမအရသာမ်ိ းဳ စံ  ု ကိ  ု ယဥ္ ပါးလာျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္   ပက္ လက္  လက္ လွ  လွန္နအိ အ ္  ပ္ိ ေနေသာ ေနေသာ ေအာင္ မင္ းအေပၚ ခပ္ရဲရဲရဲရ ပင္ ဲ တက္ ခြ လိ  ု က္ ေလသည္ ။ ယခင္ က သူ မ

 ထိန္န းသိ ္  မ္ းခဲ  ့ေသာ ေသာ အိေျႏၵ ေျႏၵႏွႏ  ္ွင့ငသိ သ ့  ကၡ ိ  ာတိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု ေဘးခ်ိ တ္ ေဘးခ်ိ တ္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ။ ..အရွ က္ အေၾကာက္ တိ  တိ  ု႕လည္ ႕လည္ းပဲ  းပဲ  ပေပ်ာက္  ကု  ကုန္န ၾကေလျပီ ္ ေကာ ေကာ ...။ ၾကည့  ္ေလ ေလ ... ေအာင္ မင္ းကပင္ အေထြအထူ အထူ းေျပာဆိ  ုသင္ သင္ ျပေနစရာမလု  ိ ပဲ အေပၚတက္ ခြ ျပီ းသည္ နွ  ္င့င့ သူ မလက္ ေခ်ာင္ းေလးမ ေခ်ာင္ းေလးမ်ားျဖင့  ္ လီ းၾကီ းကိ  ုအသာဆြ အသာဆြ  ဲ ကိ  ုင္င ကာ ္ အဖု တ္ ၀တြ  ၀တြင္င္  ကပ္ေတ့ ေတ့ လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ ..ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ တင္ ပါးဆံ  ု ၾကီ းကိ  ု အိ ကနဲေနေအာင္ ေနေအာင္ ေအာက္ သိ  ု႕ဖိ ႕ဖိခ်ပစ္ လု ခ်ပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။  ဖင္ ၾကီ းက ၾကီ းလွ သည့  ္အတြ အတြ က္ ဖိခ်လိ ခ်လိ  ု က္ ေသာအားအဟုန္န ျဖင့ ္   ္ ေတ့ ကပ္  ကပ္ ထားေသာ လီ းေခ်ာင္ းၾကီ  းေခ်ာင္ းၾကီ းက ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ထဲ  ထဲ အဆံ  ု းပင္ တိ  ု း၀င္သြ သ ားေတာ ြ ့ သည္ ။ "အားဟားဟား .....၀င္ သြ သ ားျပီ ြ ရ  ္ွင့င့ ..အင့  ္ အင့  ္ "  လီ းထိ  ု း၀င္ လာမႈ၏ စီ းပိ  ုင္ငေသာ ေ္ သာ အရသာကိ  ု နင့  ္နင့ န  ္င့နဲနနဲနဲ ဲခံခ စားရေသာေၾကာင့ ံ   ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏႈႏ တ္ ႈ  ဖ  ဖ်ားမွ  ပြ  ္င့င ထြ ့  က္ လာသည္  လာသည္ ။ ယခု လီ း၀င္ လာမႈသည္ သည္ ေစာေစာက သူ မ ေအာက္ ကေန  ကေန ခံရတု ရတုန္န းက ္ လီ း၀င္ လာမႈ  မ်ားႏွ   ္င့ အရသာမတူ၊ ..တမ်ိ းဳ တဖံ  ု ထူ းျခားေနသည္ ကိ  ကိ  ု သိ  ိရွရခံခွ  စားရေလသည္ ံ ။ အမွန္န က ္ ေအာင္ မင္ းက သူ႕လီ ႕လီ းကိ  ု ေအာက္ ကေနျပီ  ကေနျပီ း ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ အ၀တြင္င္ေတ့ ေတ့ ကာ  ကာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အေပၚက ေလးငါးခ်က္ ေလာက္  အသာပြ တ္   ုခိင္င းေနျပီ ္  းမွ ထိ  ု းသြင္င းခိ ္   ုင္င းဘိ ္   ု႕ စိ တ္ ကူ  ကူ းထားျခင္ းျဖစ္၏။ ၏။ ယခုေတာ ေတာ ့ မယ္ မင္  မင္ းၾကီ းမက သူ ဘာမွ မေျပာရေသးခင္ မွာကိ  ု အဆံ  ု း၀င္ေအာင္ ေအာင္ တခ်က္  ထဲ  ထဲ ထိ  ုင္ငခ်ျပစ္ ္ခ်ျပစ္ လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ ျဖစ္ရာ ရာ မူ လအစီအစဥ္ အစဥ္ ကိ  ု အသာေခါက္ ထားလိ  ထားလိ  ု က္ ရေလေတာ ့ သည္ ။ မိန္န းကေလးဘက္ ္  က  က ဒီေလာက္ ေလာက္ ေတာင္ ထန္ေနျပီ ေနျပီဆိ ဆ  ု မွိ ေတာ ေတာ ့ ..  မီ းစင္ ၾကည့  ္ ကယံ  ုေပါ ေပါ့ ။ "ငါ လီ ့  းၾကီ း အဆံ  ု း၀င္သြ သ ားျပီ ြ တင့  ္ တင့  ္ ..။ စီ းပိ  ုင္င ျပီ ္ း ၾကပ္ေနတာပဲ ေနတာပဲ မဟု တ္ လား  လား ..""ဟု တ္ တယ္  တယ္ ကိ  ကိ  ု ကိ  ုရာ ရာ ....အ၀င္သိ သ ပ္ိ  ထိ တယ္ ကြ  ကြ ာ ...""ကဲ ..အခု နင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကိ  ု ၾကြ လိ  ု က္   ိႏွ မ့  ္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ ခပ္သြ သ က္ ြ သြ က္ လု  လု ပ္ေပးျပီ ေပးျပီး ငါ လီ ့  းကိ  ု နင့  ္အဖု အဖု တ္ ထဲ  ထဲ ဖိ ဖိခ်ခ် ေဆာင့  ္သြ သြင္င းေပးေပေတာ ္ ့ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ေအာင္ မင္ းေျပာသည့  ္အတိ အတိ  ုင္င း္ အတိအက အက် လိ  ု က္ နာလု ပ္ေဆာင္ ေဆာင္သည္ သည္ ။ ေအာင္မင္ းက အေပၚမွ ဖိ ၾကိ တ္ ေပးပံ  ု၊ ..ခါးႏြ  ဲ႕ကာ ႕ကာ တင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  း  ယမ္ းေပးပံ  ု၊ .. ေရွ႕တိ ႕တိ  ု းေနာက္ ငင္ ေဆာင့  ္ ဖိ ၾကိ တ္ ေပး   ုပံ မ်ားကိ  ု က်က်နန သင္ ျပေပးသည္  ျပေပးသည္ ။ ဒီ လိ  ု အတတ္ ပညာတိ  ပညာတိ  ု႕ဆိ ႕ဆိ  ုသည္ သည္ ကလည္  ကလည္ း း သဘာ၀အေလွ ်ာက္ တတ္ သိ လြ ယ္ ေလရာ တခဏအတြင္င းမွ ္  ာပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ မိ  မိန္န းမက ္ အေပၚမွ တက္ ခြ လိ  ုးေပးရေသာ ေျပာင္ းျပန္ ပံ  ု စံ ကိ  ု အထာက်  ကြ ၽမ္ းက်င္ သြားေလေတာ ့ ၏။ အရသာေကာင္ းေကာင္ းေတြ႕ေနျပီ ႕ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ း ခပ္သြ သ က္ ြ သြ က္ ေလးပင္ ဖိ ၾကိ တ္ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးေနရာ အခ်ိ န္အနည္ အနည္ းငယ္  းငယ္ အတြင္င းမွ ္  ာပင္ ေနာက္ တေၾကာ  တေၾကာ ့ "  ျပီ း "သြ ားရ ေလ ေတာ ့ သည္ ။ "  ျပီ း "သြ ားသျဖင့  ္ ေမာဟု  ိ က္ သြ ားေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ေအာင္ မင္ းကိ  ု ယ္ ေပၚတြင္င္ ရင္ခ်င္ းအပ္ ခ်င္ းအပ္ ေမွ ာက္ လ  လ် က္ သား ေခြ က်သြားေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ းက အလု  ိ က္ သင့  ္ ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းေလးမ်ားကိ  ု ဖမ္ းစု ပ္ ထားလု  ိ က္ ၏။ လက္ မ  မ်ားကလည္  း  း ရင္ဘတ္ ဘတ္ ႏွ စ္ခုခ ၾကားထိ ု   ု းသြင္ငး္ ကာ ဘယ္ ေတာ ့  မွ   ႈႏိ က္ လိ  လိ  ု႕မရိ ႕မရိ  ု းနိ  ုင္င မည့ ္   ္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုအိ အအိ အ ိ  ၾကီ ိ  းမ်ားကိ  ု ပြ တ္ သပ္ ညွ စ္ေျခေနလိ ေျခေနလိ  ု က္ သည္ ။ ...ခင္ ျငိ ...ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ျပီ းသြားေပမယ့  ္ ေအာင္ မင္ းက မျပီ းေသး ..။ လီ းၾကီ းက နဂိ  ုအတိ အတိ  ုင္င း္  မာေတာင္ေနဆဲ ေနဆဲ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က လဲ က်လာေသာအခါ အဖု တ္ အဖု တ္ ထဲ  ထဲ တြင္င္ လီ းၾကီ းက တပ္ လ်က္ သား   ိရွေနဆဲ ေနဆဲ ျဖစ္သည္ သည္ ။ မာေၾကာေနေသာ လီ းေခ်ာင္ းၾကီ  းေခ်ာင္ းၾကီ းသည္ အဖု တ္ ကိ  ကိ  ုေအာက္ ေအာက္ မွ  မွေထာက္ ေထာက္ ကာ  ကာ  ထိ  ု းကလန္႕ထားသလိ ႕ထားသလိ  ု ျဖစ္ ေနေလသည္ ။ ေအာင္ မင္းသည္ ရင္ႏွႏ စ္ွ  ျမႊ ာၾကားမွ လက္ မ  မ်ားကိ  ု ထု တ္ ခါ ဘယ္ လက္  လက္ က  က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ခါးကိ  ု လွ မ္ းဖက္ ထားလိ  ထားလိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း ညာလက္ ကေတာ  ကေတာ ့ ဖင္ဆံ ဆ  ု ကားကားၾကီ ံ  းမ်ားကိ  ု  လွ မ္ းကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ ပြ  ပြ တ္ သပ္ ေပးေနလိ  ု က္ ျပန္  ျပန္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ယ္ ေလးက ေအာင္ မင္ းရင္ဘတ္ ဘတ္ ေပၚ

ေျခပစ္ လက္ ပစ္  ပစ္ တင္ေန ေန ေလသည္ မိ    ုမိ႕   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ထြ ားထြ ားၾကီ းေတြ ကေတာ ့ ေအာင္ မင္ းရင္ဘတ္ ဘတ္ ေပၚတြင္င္ အိအိ အ ၾကီ ိ  း  ထိ မိ ဖိ မိေနဆဲ ေနဆဲ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းေလးေတြ ကိ  ု လည္ း း အသာအယာ မလႊ တ္ တမ္  တမ္ း စု ပ္နမ္ နမ္ းထားဆဲ။ ...... "ကဲ ...ဘယ္ လိ  လိ  ု လဲ။ အေပၚက တက္ လု  လု  ိ းရတာ တမ်ိ းဳ ေကာင္ းတယ္ ေကာင္ းတယ္ မဟု  မဟု တ္ လား  လား "အေတာ ္ ေလးၾကာသြ ားမွ ေလးၾကာသြ ားမွ ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏႈႏ တ္ ႈ ခမ္ းေလးေတြ ကိ  ု လႊ တ္ ေပးလိ  ု က္ ယင္  ယင္ း ေမးလိ  ု က္ သည္ ။ ေစာေစာက ေမးလွ ်င္ လည္ င္ လည္ း း ေမာဟိ  ု က္ လြ  လြန္န းေနသည္ ္  မိ    ုမိ႕ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေျဖနု  ိင္ငဘိ ဘ ္   ု႕ိ မလြ ယ္ ပါ။  ပါ။ "အင္ း .... ေကာင္ းတယ္  ကိ  ု ကု  ိ ""မနက္ ျဖန္  ျဖန္ က်ရင္ ေတာ ့ နင့  ္ညီ ည မီ ျမင့  ္ ျမင့  ္ ကိ  ု တလွည့ ည  ္ လာလိ ့   ု းေပးဦးမယ္ ။ နင္ က ေစ်းက ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျမန္ ျပန္  လာျပီ း ျမင့  ္ ျမင့  ္နဲနဲ႕ ငါ လိ  ု းေနၾကတာကိ  ု ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ေပါ ေပါ့ ..""ဟာ ....ကိ  ု ကိ  ု ကလဲ ..မၾကည့  ္ခ်င္ ပါဘူ ခ်င္ ပါဘူ း။ ရွ က္ စရာၾကီ  စရာၾကီး .."" ေအာင္ မယ္ ေလး ...အရင္ တခါ ျမင့  ္ ျမင့  ္ ဖင္ လိ  ု းခံေနတာကိ ေနတာကိ  ုေတာ ေတာ ့  နင္အပီ အပီေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္  ့ခဲခ ျပီ ဲ းေတာ ့ ""ဟာ ..အဲဒါက ဒါက မေတာ ္  တဆ ေတြ႕သြ ႕သြ ားရင္း ဆက္ ၾကည့  ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိ  ့ခဲခ တာပဲ ဲ ..."  တကယ္ ေတာ ့ အဲဒီဒီေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္  ့ခဲခ မိဲ မ ကပဲ ႈ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အၾကီ းအက်ယ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ ေစခဲ  ့ေလျပီ ေလျပီ။ ... ေအာင္ မင္ းအတြ က္ အၾကီ းအက်ယ္ ေအာင္ ပြ  ဲခံခေစခဲ ံေစခဲ  ့ေလျပီ ေလျပီ။ .."အခု လဲ လာထပ္ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ စမ္ းပါ  တင့  ္ တင့  ္ရ။ ရ။ ..  ျမင့  ္ ျမင့  ္နဲန႕ငါနဲ ႕ဲ ငါနဲ႕ လိ  ု းေနပု  ံေတြ ေတြ ၾကည့  ္ ျပီ း နင့  ္အတြ အတြ က္ လိ  ု းနည္ းခံ  းခံနည္ နည္ း း အသစ္အဆန္ အဆန္ းေလးေတြ  ျမင္ရ နားလည္ ရမွ ာေပါ့။ မဟု တ္ ဖူ  ဖူ းလား .."ထိ  ုသိ သ  ု႕ေျပာေနၾကခိ ႕ိ ေျပာေနၾကခိ  ု က္ မွ  မွ ာပင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ေစ်းမွ ျပန္ ်းမွ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ လာသံ  လာသံ မ်ားကိ  ု ၾကားလိ  ု က္ ရေလရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္ းကိ  ု ယ္ ေပၚထပ္ လွ ်က္  ဇိ မ္ ယူေနရာမွ ေနရာမွ ကမန္ းကတန္ းပင္ လွ  ိ မ့  ္ဆင္ ဆင္ းလိ  ု က္ ေလ၏။ ေအာင္ မင္ း၏ မာေတာင္ေနေသာလီ ေနေသာလီ းၾကီ းက အဖု တ္ တြ  တြင္င စိ  ု္  က္ လွ  လွ ်က္  တန္  တန္ းလန္ းျဖစ္ေလရာ ေလရာ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းလွ  ိ မ့  ္ဆင္ ဆင္ းလိ  ု႕ မရ။ ..  ျငိေနသလိ ေနသလိ  ု ျဖစ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ေနာက္ မွ  မွ သတိရသြ ရသြ ားကာ ဖင္ ၾကီ းကိ  ု ၾကြ ျပီ း ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ထဲ  ထဲ မွ လီ းၾကီ းကိ  ု ကြ ၽတ္ ထြ  ထြ က္ ေအာင္ လု ပ္ ျပီးမွ ဆင္ းလိ  ု႕႕ ရေတာ ့ ၏။ ေအာင္ မင္ းကေတာ ့ လီ းၾကီ းအေတာင္သားႏွ သားႏွ  ္င့င ပင္ ့ ခု တင္ေပၚတြ ေပၚတြင္င္ ပက္ လက္  လက္ စင္  စင္ းစင္းၾကီ း   ိရွေနေသးရာ ေနေသးရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္ း၏ပုဆိ ဆ  ု းကိ ိ   ု ေကာက္ ယူ  ယူ ျပီ း ပစ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ရသည္ ။ ျပီ းေတာ ့  အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲ မွ ခပ္သု သ တ္ ု သု တ္ ေလွ ်ာက္  လွ  လွ မ္ းထြ က္ သြ ား၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ လာ၍သာ  လာ၍သာ  ထြ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့ရေသာ ရေသာ ္  လဲ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ အလိ  ု းခံ လိ  ု႕ မ၀နိ  ုင္ငေသး။ ေ္ သး။ .. ေအာင္ မင္ း၏ မတ္ ေထာင္ေနေသာ ေနေသာ  လီ းၾကီ းက မ်က္  စိ  စိ ထဲ မွ မထြ က္   ုနိင္င္။ .. ေအာင္ မင္ းမွာလည္ း း ဒု တိ ယအခ်ီ အတြ က္ မျပီ းရေသးခင္  ပြ  ဲသိ သ မ္ိ  းလိ  ု က္ ရသျဖင့  ္ တိ  ု းလိ  ု းတန္ းလန္ းႏွ  ္င့င့ ဆန္႕တငန္ ႕တငန္႕ငန္ ႕ငန္႕ ျဖစ္ က်န္   ့ခဲရေလ၏။ ရေလ၏။ " ေအးေလ ... အေၾကာင္ းမဟု တ္ ေတာ ့  ပါဘူ း။ ေရွ႕ေလွ ႕ေလွ ်ာက္ ညီ အမႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု းကိ  ု စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ လိ  ု းလိ  ု႕ ရေနျပီ ပဲ ဟာ။ ..  တခါတေလေလာက္ ေတာ ့ ငါ ဟာငါ ့ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ လဲ  လဲ ရပါတယ္ " ေအာင္ မင္ းသည္ ကိ  ု ယ့  ္ ဖာသာ  တီ းတိ  ု းေရရြ တ္ ယင္  ယင္ း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ မီ းဖိ  ု ထဲ တြင္င္ ေစ်းျခင္ းေတာင္ ်းျခင္ းေတာင္ းႏွ  ္င့င့ အလု ပ္ မ်ားေနခိ  ု က္  အိ မ္ေရွ ေရွ႕ေပါက္ ႕ေပါက္ မွ  မွ အသာထြ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့ေလေတာ ေလေတာ ့ သတည္ း။ ...

အညာသား ေအာင္ မင္ းတေယာက္ " ေပါင္ "နယ္ သူ ျဖဴျဖဴေတာင့  ္  ္ေတာင့ ေတာင့  ္  လံ  ု းၾကီ းေပါက္ လွ  လွ ရင္ ၾကီ းၾကီ း တင္ ထြ ားထြ ား ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ သူ႕ညီ ႕ညီ မ

 လံ  ု းလံ  ု းက်စ္ က စ္ က်စ္ ေလး ေလး ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု အပိ  ုင္င္ စည္ းရံ  းရံ  ု းသိ မ္ းသြင္င းကာ ္ ကာမအရသာ  ျမိန္န ျမိ ္ န္န ၾကီ ္  းခံ စားေနသည္ မွ  မွာ အေတာ ္  ပင္ ၾကာသြ ားခဲ  ့ေလျပီ ေလျပီ။ ..မနက္ မနက္  မနက္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေယာက္ ေယာက္ ်ား  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းအလု ပ္သြ သ ားျပီ ြ ဆိ ဆ  ုိသည္ သည္ ႏွ  ္င့င့ ေရာက္ လာျပီ  လာျပီ း တမနက္ လံ  လံ  ု း တခါတရံ တေနကုန္န္နီန းပါးပင္ ီ ၀က္ ၀က္  ၀က္ ကြ  ကြ  ဲ မွ ်   လု  ိ းခန္းဖြ  ္င့င့ေနခဲ ေနခဲ  ့ ျခင္ းျဖစ္၏။ ၏။ ညီအမႏွ အမႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ စလံ  စလံ  ု းကိ  ု အပိ  ုင္င ကု ္   ိင္င ထားႏိ ္   ုင္င္သည္ သည္ မိ    ုမိ႕ ေအာင္ မင္ းအဖိ  ု႕႕  မၾကံဳဖ းေအာင္ ူူ းေအာင္ ပင္ ကာမကုသိ သ  ု လ္ ိ  ထူ  ထူ းေနသည္ ဟု  ဟု ေျပာရ ေပလိ မ့  ္ မည္ ။ သူ စိ တ္ ကူ  ကူ းယဥ္ ထားသမွ ်   ကာမစပ္ ယွ က္ နည္ းမ  းမ်ားကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေဖာ ေဖာ္ ႏွ  ္င့င့ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ၾကီ းပင္  လက္ ေတြ႕လု ႕လု ပ္ေဆာင္ ေဆာင္ေနေလ၏။ ေနေလ၏။ ကာမစပ္ ယွ က္ ပံ    ုပံ မ်ားႏွ   ္င့ ပါတ္ သက္ ျပီ  ျပီ း   ုပံ စံ တူ အတု  ုခိခ းႏိ ိ   ုင္င္ရန္ ရန္ အျပာဓာတ္ ပံ    ုပံ မ်ား၊ စာအု ပ္ စာအု ပ္ မ်ား၊ တခါတရံ ဗီဒီဒ ယိ ီ   ု မ်ားကိ  ု ပင္ ေအာင္ မင္းက ယူေဆာင္ ေဆာင္ လာျပီ း ျပသေလ့   ိရွရာ ရာ  ယခင္ က ကာမမႈႏွႏ  ္ွင့င ပါတ္ ့ သက္ လာလွ  လာလွ ်င္ အရိ  ုင္င း္ ေလးမ်ားသာျဖစ္   ့ခဲ ၾကေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ညီ ႕ညီအမသည္ အမသည္   ယခုေတာ ေတာ ့ ကာမစပ္ ယွ က္ မႈ  မႈ အရသာအမ်ိ ဳးမ်ိ ဳးကိ  ု တတ္ သိနားလည္ နားလည္ ခံ စား လာတတ္ ကာ  ကာ  ယဥ္ ပါး၍လာၾကေလျပီ။ ...တဖက္ တြ  တြင္ငေတာ ္ေတာ ့ ယခင္ က အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ းကာ အိေျႏၵ ေျႏၵသိ သ ကၡ ိ  ာ ေစာင့  ္စည္ းလွ  းလွ ်က္ အတြင္င းခံ ္ ဆိ ဆ  ု လွ ိ  ်င္ ေသာ ္  မွ ဘရာစီ ယာေတြ ပင္ တီေတြ ေတြ မ၀တ္ တတ္  တတ္ ၾကပဲ  ၾကပဲ   ုရိ းရိ  ု းေဘာ ္  လီ မွ ်သာ  ၀တ္ ကာ  ကာ ပိ ပိ ျပားျပား ယဥ္ ယဥ္ေက ေက် းေက်း ေနထိ  ုင္င လာခဲ ္   ့ ၾကရာမွ ယခုအခါတြ အခါတြင္င မူ္ ကာမအဟုန္န္ ဖမ္ းစားကာ ေလာကစည္ းစိ မ္ေနာက္ ေနာက္ ငမ္ းငမ္ းတက္ လု  လု  ိ က္ ပါလွ  ပါလွ ်က္ ရမက္ စိ  စိ တ္   ုရိင္င းေတြ ္ ႏွႏ  ္ငွ ့ အရွ က္ အေၾကာက္ ကင္  ကင္ းမဲ  ့ စြ ာ  ကာမမႈ မ်ိ းဳ စံ  ု ကိ  ု မျငင္ းတန္ း စိ တ္ ပါလက္  ပါလက္ ပါလု  ပါလု ပ္ေဆာင္ ေဆာင္ေနၾကေသာ ေနၾကေသာ မိန္န းမရိ ္   ုင္င း္ အရိ  ုင္င း္ ေလးေတြ  ျဖစ္ ကုန္န ၾကျပီ ္  ဟု ေျပာရမည္ သာ ျဖစ္ ပါ၏။ ... ေၾသာ ္ ..အရိ  ုင္င းႏွ ္   ္င့င့ အယဥ္ ၾကားမွ ျခားထားေသာ စည္ းေတြ  းေတြ ကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ငွ ့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တိ  ု႕႕ ညီအမႏွ အမႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ျဖတ္ ေက်္ ာ လာမိ  ့ခဲခ ၾကပါျပီ ဲ ေကာ။ ေကာ။ ၾကားထဲ မွ အေခ်ာင္ ရကာ ရကာ စည္ းစိ  းစိ မ္ေတြ ေတြ ေတြ႕ေနရသူ ႕ေနရသူ ကေတာ ့ ေအာင္ မင္ း ေပါ့။ ... ေအာင္ မင္ း၏ မာန္ မက်တမ္ း တမ္ း သံေခ်ာင္ းတမွ ေခ်ာင္ းတမွ ်မာေတာင္ ေနေသာ  လီ းၾကီ းျဖင့  ္ ပယ္ ပယ္  ပယ္ နယ္ နယ္ အလု  ိ းခံ ေနရေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ အထေႏွ းျပီး ေတာ ္ ေတာ ္ ႏွ  ္င့င့ မေတာင္  ုႏိႏိင္င ပဲ္  ေတာင္ ျပန္ေတာ ေတာ ့  လည္ း း အခ်ိ န္ အနည္ းငယ္  းငယ္ အတြင္င း္ ျပန္ေပ ေပ်ာ့ က်သြ ားေလ့ သြ ားေလ့   ိရွသူ သူ "လီ း ၾကီ းေပါၾကီ း "ပိ  ုင္င္ရွရင္ငွ ္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု မလိ  ု လား အထင္ေသးစိ ေသးစိ တ္ ေတြ တေန႕ထက္ တေန႕  တေန႕   ုပိ တိ  ု းလိ  ု႕သာ ႕သာ လာေနမိေတာ ေတာ ့ သည္ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကေတာ ့ ဤ အျဖစ္အပ အပ်က္ ေတြ ကိ  ု မသိရွရ ာွ ..။ သူ႕ထံ ႕ထံ  ု းစံအတိ အတိ  ုင္င း္ ညညဆိ  ု လွ ်င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အေတာ ္  ၾကာၾကာ ေပြ႕ဖက္ ႕ဖက္ ကိ  ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ ျပီ  ျပီ း စိ တ္ ထေစလွ  ထေစလွ ်က္ မျဖစ္ညစ္ ညစ္ က်ယ္ လိ  ု းျမဲ လိ  ု းေနေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အဖိ  ု႕ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းႏွ  ္င့င လိ ့   ုးရသည္ မွ  မွ ာ ဆားမပါေသာဟင္ းကိ  ု မစိ  ု႕မပိ ႕မပိ  ု႕ေလး ႕ေလး စားေနရသလိ  ုသာ သာ   ိရွေနေတာ ေနေတာ ့ သည္ ။ အားက လံ  ု း၀ကိ  ု မရ ..။ ဒါေပမယ့  ္ လင္ႏွႏ  ္ွင့င မယားဆိ ့   ုေတာ ေတာ ့  လည္ း း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလိ  ု းတိ  ုင္င း္  စိ တ္ မပါစြ  မပါစြာ ႏွ  ္င့င ပင္ ့ ခံေပးေနရသည္ ေပးေနရသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏လိ  ု းမႈသည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု စိ တ္ ပိ    ုပိဆာေအာင္ ဆာေအာင္  လု ပ္ေပးေနသလိ ေပးေနသလိ  ု သာ ျဖစ္ေနရ၏။ ေနရ၏။ ထိ  ု ဆာေနေသာစိ တ္ ..အာသာမေျပေသာ ကာမေဇာတိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု ေနာက္ တေန႕မနက္  တေန႕မနက္ က  က် ေအာင္ မင္ ေအာင္ မင္ းလာလိ  ု းေပးသည္ ႏွ  ္င့င့ အားရပါးရ ျပန္ လည္ ေျဖေဖ်ာက္ ေနရ ေလေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကေတာ ့ အစ္ မႏွ  ္င့င့ေရာျပီ ေရာျပီ း သူ ပါ လိ  ု က္ ပြ    ဲပြအျဖစ္ ေအာင္ မင္း အသံ  ု းေတာ ္  ကိ  ု ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ၾကီး ခံ ေနေလ၏။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္င့ငွ ့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ညီအမႏွ အမႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ကိ  ကိ  ု တဦးခ်င္ း တဦးခ်င္ း  ဖု  ိ က္ သည့  ္အခါ အခါ   ုဖိ က္ သည္ ။ ညီအမႏွ အမႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု းကိ  ု အတူေခၚကာ ေခၚကာ "တူ းဘိ  ုင္င ၀မ္ ္  း " ေပ်ာ္ ပါးသည့  ္အခါလဲ ေပ်ာ္ ပါးသည္ ။ ေအာင္ မင္းအဖိ  ု႕ "တူ းဘိ  ုင္င ၀မ္ ္ း " ေခၚသည့  ္ ေယာက္ ်ားတေယာက္ ႏွ  ္င့ မိန္န းမနွ ္  စ္ေယာက္ ေယာက္ 

အတူေပ ေပ်ာ္ ပါး စပ္ ယွ က္ မႈ  မႈ မ်ိ ဳးကိ  ု အျပာဗြ  ီဒ ယိ ီ   ုေတြ ေတြ ဓာတ္ ပံ    ုပံ စာအု ပ္ေတြ ေတြ ထဲ ေတြ႕ဖူ ႕ဖူ းျမင္ဖ းျပီ ူ  းကတည္ းက  းက  လက္ ေတြ႕လု ႕လု ပ္ ေဆာင္ ၾကည့  ္ လိ  ုေသာစိ ေသာစိ တ္ ျပင္ းျပေနခဲ  ့သူ သ ျဖစ္ ူ ၏။ ၏။ ေဟာ ..အခု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕႕ ညီအမႏွ အမႏွ  ္င့င က ့ ် ေတာ ့  မွ ေရကန္အသင့ အသင့  ္ ..ၾကာအတင့  ္ ဆိ  ုသလိ သလိ  ု သူ႕စိ ႕စိ တ္ ဆႏၵေတြ ေတြ အျပည့  ္ ၀ၾကီ း ျပည့  ္ ၀ ရေတာ ့ သည္ ။ ...ဤသိ  ု႕ျဖင့ ႕ျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏ  ္ွင့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ းတေယာက္ အားမနာတမ္ း  ကာမေလလံ ဆြ  ဲ သည့  ္နွန ယ္ ွ နည္ းမ  းမ်ိ းဳ စံ  ု ျဖင့  ္ ပယ္ ပယ္  ပယ္ နယ္ နယ္ ေဆာ ္  လာေနခဲ  ့ ျပီ း သံ  ု းလခန္႕အၾကာတြ ႕အၾကာတြင္ငေတာ ေ္ တာ ့  အေျခအေန ေျပာင္ းလဲ မႈ ၾကီ းတရပ္ မေမွ ် ာ္  လင့  ္ ပဲ ေပၚေပါက္ လာခဲ  လာခဲ  ့ေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ .....  ________________________________________  _______________________ _________________ သံ  ု းလခန္႕ၾကာျပီ ႕ၾကာျပီ းေသာ ေန႕တေန႕ .....ထိ  ုေန႕က ေန႕က ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ အလု ပ္ ကိ စၥ တခု ျဖင့  ္ ဒဂံ  ုေျမာက္ ေျမာက္ ပိ    ုပိင္င းမွ ္  ေျမကြ က္ တခု  တခု ကိ  ု လာၾကည့  ္ ျပီ း အခ်ိ န္ လည္ း း အနည္ းငယ္ ရေနသျဖင့  ္ အိ မ္ခနျပန္ ခနျပန္နားမည္ နားမည္ ဟု  ဟု စိ တ္ ကူ  ကူ းကာ အိ မ္သိ သ  ု႕ျပန္ ႕ိ ျပန္ ၀င္ လာခဲ  ့သည္ သည္ ။ သူသည္ သည္ အလု ပ္ခ်ိခ်ိ န္ တြင္င္ ၾကိဳးစားပမ္ းစားအလု စားပမ္ းစားအလု ပ္ မ်ားတတ္ သူ ျဖစ္ရာ ရာ ေန႕လည္ ပိ    ုပိင္င းတြ ္ င္င္ ဘယ္ ေတာ ့  မွ အိ မ္ ျပန္ေလ့ ေလ့ မရွ  မရွ  ိ။ ယခု မူ လမ္ းၾကံေဳ နသည့  ္ နသည့  ္အျပင္ အျပင္ အခ်ိ န္ လည္ းတနာရီ  းတနာရီ မက  ပိ  ုေနေသာေၾကာင့ ေနေသာေၾကာင့  ္ စိ တ္ ကူ  ကူ း ရကာ ျပန္ လာျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ေန႕လည္ ပိ    ုပိင္င း္ မျပန္ စဖူ းအိ မ္ ျပန္ လာေသာ  မိ မိ ကိ  ုေတြ ေတြ႕လွ ႕လွ ်င္ ခ်စ္ ဇနီ းေလး တအံ  ့ တၾသျဖစ္သြ သ ားလိ ြ  မ့  ္ မည္ ဟု  ဟု လည္ း း ၾကိဳေတြ းယင္ တြ းယင္ း တလမ္ းလံ  ု း တျပံဳးျပံ းဳ ႏွ   ္င့  ျဖစ္ လာေလ၏။   ုရံ းဖြ  ္င့င့ရက္ ရက္ ဒဂံ  ု ျမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ ပိ    ုပိင္င းလူ ္ ေနရပ္ ေနရပ္ ကြ က္ မ  မ်ားထံ  ု းစံအတု အတု  ိင္င း္ တိ တ္ ဆိ တ္   လူ ျပတ္ လွ  လွ ်က္   ိရွသည္ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ အိ မ္ေပၚသိ ေပၚသိ  ု႕ အသာတက္ သည္ ။ ..အိ မ္ တံခါးကိ ခါးကိ  ု ေခါက္ မည္  မည္ လု  လု ပ္ ျပီ းမွ ေစ့ ယံ  ုသာ သာ ေစ့ ထားမွန္နး္ ေတြ႕ရသျဖင့ ႕ရသျဖင့  ္ အသာပင္ တြန္န းဖြ ္   ္င့င့ ၀င္ လာခဲ  ့သည္ သည္ ။ မိ မိေရာက္ ေရာက္ လာသည္  လာသည္ ကိ  ကိ  ု ခင္  ္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အံ  ့ ၾသ သြ ားေစခ်င္ သျဖင့  ္ အိ မ္ ထဲသိ သ  ု႕ိ တိ တ္ တိ  တိ တ္ ေလးပင္ ၀င္ လာခဲ  ့သည္ သည္ ။ အိ မ္ေရွ ေရွ႕ဧည့ ႕ဧည့  ္ခန္ ခန္ းတြင္င္ မည္ သူ မွ ်    ိရွ မေန။ ..  ထိ  ုအခိ အ  ုခိ က္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းနားထဲ တြင္င္ တဟင္ းဟင္ းႏွ  ္င့င့ ညဥ္ းသံ လိ  ု လိ  ု ၾကားလိ  ု က္ ရ၏။ ျပီ းေတာ ့ အသက္ ျပင္ းျပင္ း ရႈသံ သ မံ ်ား ...။ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ တအင္အင္ အင္ ညဥ္းသံ မ်ား ...။ ထိ  ုအသံ အသံ တိ  ု႕သည္ ႕သည္ သူ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ မယား အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ  ထြ က္ ေပၚေနျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ တစံ  ု တခု ျဖစ္ ျပီ းေတာ ့  မ်ား ညဥ္ းညဴ ညဥ္ းညဴေန သလားဟု ခ်စ္ ဇနီ းေလးအတြ က္ ေတြ းပူ ကာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးရင္ ထဲ ထိ တ္ ကနဲ  ကနဲ ျဖစ္သြ သာြ း၏။ လက္ တြ  တြင္င ကိ ္   ုင္င္ လာေသာ သားေရလက္ ဆြ  ဲအိ အ တ္ ိ  ကိ  ကိ  ု ထိ  ုင္င  ု္ခံခ တခု ံ ေပၚအျမန္ ေပၚအျမန္ တင္ရင္ ရင္ း အိ ပ္ခန္ ခန္ းဘက္ သိ  ု႕ ေျခလွ မ္ းက် ၾကီ ဲ ၾကီ ဲ  း မ်ားျဖင့  ္ အျမန္ေလွ ေလွ ်ာက္ သြားလိ  ု က္ သည္ ။ အိ ပ္ခန္ ခန္ း၀နား ေရာက္ ေသာ အခါတြင္င မူ္ ....." ေတာက္ ....တင့  ္ တင့  ္ ရယ္ ။ ..နင့  ္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ၾကီ  ၾကီ းက ဘယ္ ေတာ ့  မွ ခ်လိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု မရိ  ု းႏိ  ုင္င ပါလားကြ ္  ာ။ ေဆာင့  ္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ တိ  တိ  ုင္င း္ ေဖာင္းေဖာင္းျပီ းတက္ လာတဲ  လာတဲ  ့ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ မ  မ်ိ ဳးက ရွ ားမွ ရွ ားမွရွရ ား ွ ကြ ..ဟင္ း ..."အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲ မွ ေယာက္ ်ားတေယာက္ ၏ စကားသံ က ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု ဆီ းၾကိဳႏွ   ္င့၏။ ၏။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းေျခလွ မ္း မ်ား ခ်က္  ျခင္ း  တုန္န္႕ကနဲ ႕ကနဲရပ္ ရပ္သြ သာြ းရသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ အိ ပ္ခန္ ခန္ း၀နားတြင္င္ ေတာင့  ္ေတာင့  ္ ၾကီ းပင္ ရပ္ေနမိ ေနမိ၏။ ၏။ ..မိ မိ နားၾကားမလြ  ဲ ပါ။ ပီ ပီသသ သသ ၾကီ း ၾကားလိ  ု က္ ရျခင္းျဖစ္သည္ သည္ ။ စကားလံ  ု းမ်ားက ရွ င္ းလွသည္ သည္ ။ အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲ တြင္င္ ဘာေတြ ျဖစ္ေနသည္ ေနသည္ ကိ  ကိ  ု မ်က္  စိ  စိ ျဖင့  ္ ၾကည့  ္ စရာမလိ  ုေတာ ေတာ ့  ပါပဲႏွႏ  ္ွင့င ကိ ့   ု ကြ က္ ကြ  ကြ က္ ကြ  ကြင္င းကြ ္ င္င း္ သိ  ုႏိႏင္ငိ ္ေနျပီ ေနျပီ။ ..  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း စိ တ္ ေတြ အရမ္းကိ  ု တုန္န လႈ ္  ပ္သြ သာြ းရ၏။ ၾကားလိ  ု က္ ရေသာ စကားသံ မ်ားက နားထဲ သိ  ု႕႕ သံရည္ ရည္ ပူ  ပူေတြ ေတြ ေလာင္းထည့  ္ လိ  ု က္ သည့  ္အလား အလား ..။ ထိ  ု႕ျပင္ ႕ျပင္ တစ္ တစ္ခြခြခြခြ ရက္ ရက္ ေရာေရာ ေျပာခ်

 လိ  ု က္ သည့  ္ ထိ  ု စကားလံ  ု းမ်ားသည္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း၏ေသြ းသားမ်ားကိ  ု ထူ းထူ းျခားျခားပင္ လႈ ပ္ရွရ ားသြ ွ  ား ေစေလသည္ ။ တုန္န လႈ ္  ပ္ေနေသာစိ ေနေသာစိ တ္ တိ  တိ  ု႕က ႕က လႊ မ္ းမိ  ု းေနသျဖင့  ္ ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ ေသြ းသားေတြ လႈ ပ္ရွရ ားသြ ွ  ားမႈ ကိ  ုေတာ ေတာ ့   ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င္ သတိ မျပဳမ ပါ။ ိ ပါ။ ိ အိေျႏၵ ေျႏၵသိ သ ကၡ ိ  ာၾကီ းကာ ပိ ပိ ျပားျပားေနတတ္ သူ မိ မိဇနီ ဇနီးေခ်ာေလး အခု လိ  ု မ်ိ းဳ ေယာက္  ်ားတေယာက္  က  က ညစ္ညစ္ ညစ္ညမ္ ညမ္ းညမ္းတစ္ တစ္ခြခြခြခြ စကားမ်ားေျပာဆိ  ု တာခံေနသည့ ေနသည့  ္ အေျခအေနသိ  ု႕ ေရာက္ ေနမည္ ဟု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ဘယ္ တု  တုန္န းကမွ ္ ေယာင္ လိ  ု႕ပင္ ႕ပင္ မေတြ းမိ  ့ခဲခ ပါ။ ဲ ခုေတာ ေတာ ့  ဘာလု ပ္ရမည္ ရမည္ နည္ း း ...။ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ ေနာက္ ထပ္  ထပ္ စကားသံ တခ်ိ ႕ဳ ထြ က္ ထြ က္ လာျပန္  လာျပန္သည္ သည္ ။ .. ဒီ တခါေတာ ့ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း၏ ရႈ မျငီ း သည့  ္ ခ်စ္ ဇနီ းေလး ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င္၏ အသံ ပါေပ .."လိ  ု းစမ္းပါရွ  ္င့င့ .. ခပ္နာနာေလးဖိ နာနာေလးဖိ ၾကိ တ္ ေဆာင့  ္ လိ  ု းစမ္ းပါ ကိ  ု ကိ  ုရယ္ ရယ္ ...ဒီေန႕လိ ေန႕လိ  ု းတာ သိ ပ္အားမပါ အားမပါ သလိ  ု ပဲ၊ လု ပ္ စမ္ းပါ ... အားပါးပါး ..အင့  ္ အင့  ္ ...ဟု တ္ ျပီ  ျပီ၊ ဟု တ္ ျပီ  ျပီ ..ဒါမွ ကိ  ု ကိ  ု႕စံ ႕စံခ်ိခ်ိ န္ မွ  ီ တာ ....ကိ  ု ကိ  ု႕လီ ႕လီ းၾကီ းကလဲ သံေခ်ာင္ းၾကီ ေခ်ာင္ းၾကီးက်ေနတာပဲ ေနာ္ ... ေတာင့  ္ ျပီ းမာေနတုန္န းပဲ ္ ..ဒါေတာင္ ႏွ စ္ခါ ခါ ျပီ းထားလိ  ု႕သာ ႕သာ ေတာ ္ ေတာ ့  တယ္ ....အား ...အမယ္ ေလးေလး .."ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ငယ္ ထိ  ထိ ပ္   ုမိ းၾကိဳးပစ္ေလျပီ ။ ..  တခါတည္ းလွ  းလွည့ ည  ္ ကာ ့ အေ၀းသိ  ု႕ထြ ႕ထြ က္ ေျပးျပီ းသာ သြ ားလိ  ု က္ ခ်င္ ေတာ ့ ၏။ ..ဒါေပမယ့  ္ သူ မေျပး   ုႏိင္င္။။  ထူ းျခားေသာ စြ မ္ းအင္ တခုခုခ က ု ဆြ  ဲငင္ ငင္ ထားသလိ  ု ေျခေထာက္ ေတြ က လွည့ ည  ္ လိ ့   ု႕ကိ ႕ကိ  ု မရ။ ေရွ႕ သိ  ု႕ပင္ ႕ပင္ တိ  ု းျပီ း ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ခ်င္ ခ်င္ သလိ  ု လိ  ု ျဖစ္ လာသည္ ။ ၾကားေနရသံေတြ ေတြ ကေတာ ့ ဘာမွ သံသယ သယ ျဖစ္ စရာမလိ  ုေတာ ေတာ ့ ။ ..မိ မိ ဇနီ းေခ်ာေလး ေတာင့  ္ေတာင့ ေတာင့  ္ေျဖာင့  ္ေျဖာင့ ေျဖာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္ တျခားေသာ ေယာက္ ်ားတေယာက္ ႏွ  ္င့င့  ကာမစပ္ ယွ က္ ေနေလျပီ။ ..  ျပီ းေတာ ့ ခု မွ မဟု တ္ ပဲ  ပဲ အေတာ ္ ၾကာၾကာကတည္ းက  းက လိ  ု းေနၾက ျဖစ္ ျပီ းမွာ ေသခ်ာသည္ ။ ...... ေတာက္ ။ မိ မိဇနီ ဇနီ းႏွ  ္င့င့ အျခားေယာက္ ်ားတေယာက္ လိ  ု းေနၾကမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းအဖိ  ု႕႕ " ေရႊဥၾကမ္ ဥၾကမ္ းညပ္၊ အူႏုႏု ကြ ၽဲခတ္ ခတ္ "ကိန္န း္ ဆိ  ု က္ ေနရေလ၏။ ေဒါသေတြ တလိ  ႈင္င းလိ ္   ႈင္ငး္ ထြ က္ လာသည္  လာသည္ ။ ... သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ တျခားတဖက္ တြ  တြင္င မေတာ ္ ့ ဘာေၾကာင့  ္ မွန္န းမသိ ္  ပဲ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း၏ ကာမရမက္ မ  မ်ား ယခင္ က ယခင္ က ႏွ  ္င့င့  မတူ၊ ..ထူ းျခားေသာ အရွ  ိန္န္အဟု အဟုန္န ျဖင့ ္   ္   ုႏိ းၾကားလာသည္ ။ သိ စိ တ္ က  က မိ မိ မယားေဖာက္ ျပန္  ျပန္ မႈ ကိ  ု ေဒါသထြ က္ ေနသည္ ၊ ..မသိ စိ ..မသိ စိ တ္ ကေတာ  ကေတာ ့ သူ တိ  ု႕တစ္ ႕တစ္ တစ္ခြခြခြခေျပာေနသံ ြေျပာေနသံ မ်ားကိ  ု ၾကားရရင္ း ရာဂေတြ   ုႏိ းၾကားေလေနသည္ ။ ..ထိ  ု ကာမစိ တ္ ၏ ေစ့ေဆာ ေဆာ ္  မႈေၾကာင့  ္ ပင္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း လီ းၾကီ း မတ္ ေထာင္ မွန္နး္ မသိ  မတ္ ေထာင္ လာရေလသည္ ။ ..ခံ ျပင္ း ေဒါသမ်ား ေခ်ာင္ းေခ်ာင္ းထြ  းေခ်ာင္ းထြ က္ ေနေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း မွ ာ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ း ေတာင္ လိ  ု႕ ေတာင္ေနမွ ေနမွန္န္းပင္ သတိ မထားမိ ပါ။ မသိ စိ တ္ က  က တိ  ု က္ တြ  တြန္နး္ ေနေသာ ရာဂေဇာျဖင့  ္  ကု  ိသိ သန္နိ  းစု ္   ိ းသည္ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ လိ  ု းပြ ကိ ဲ   ု ေသေသခ်ာခ်ာ ေခ်ာင္  းၾကည့  းၾကည့  ္ လိ  ုေသာ ေသာ ဆႏၵ တားမႏိ  ုင္င္ ဆီ းမရ  ျဖစ္ေပၚလာေလေတာ ေပၚလာေလေတာ ့ ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ေရွ႕တိ ႕တိ  ု းကာ အသာေခ်ာင္ းၾကည့ အသာေခ်ာင္ းၾကည့  ္ လိ  ု က္ ခ်ိ န္ တြင္င္ ျမင္ရေသာ ရေသာ ျမင္ ကြင္င္းက ရင္ဘတ္ ဘတ္ ကိ  ကိ  ု တင္ း ပု တ္ ၾကီ  ၾကီ းၾကီ းႏွ  ္င့င့ ထုႏွႏ က္ ွ  လိ  လိ  ု က္ သလိ  ု ျဖစ္သြ သ ားရသည္ ြ ။ ..ၾကည့  ္ ပါဦး ..သူ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ မယား  တူႏွႏ စ္ွ  ကိ  ု ယ္ အိ ပ္ ၾကသည့  ္ ခု တင္ ၾကီ းေပၚတြင္င္ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းေခ်ာေလး ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အသားမဲ ၾကဳတ္ ၾကဳ  ၾကဳတ္  လူ ကိ  ု ယ္ ခပ္ ထြ ားထြ ား ေယာက္ ်ားတေယာက္ ႏွ  ္င့င့ ရက္ ရက္ ေရာေရာၾကီ း ကာမစပ္ ယွ က္ ေနၾကေလသည္ ။ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ း ကိ  ု ယ္ ေပၚတြင္င္ အ၀တ္ အစားဆိ  ု လိ  ု႕ ဘာမွ ်မရွ  ိ ..ပကတိ ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု းၾကီ း။ ဟိ  ု လူ ကလည္ းပဲ  းပဲ ဗလာ  က်င္ းလွ င္ းလွ ်က္ သားႏွ  ္င့င့ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ သား အားရပါးရကိ  ု ေဆာ ္ ေနၾကေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ေမြ႕ယာ ႕ယာ ေပၚတြင္င္  ပက္ လက္  လက္ ေလးႏွ  ္င့င့ ဒူ းေထာင္ေပါင္ ေပါင္ ကားေပးထားလွ ်က္ ဟိ  ု လူ က အေပၚမွ တက္ ခြ ကာ မနား တမ္ း ေဆာင့  ္ လိ  ုးေနေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ျဖဴေဖြ း၀င္  း၀င္း၀ါစိ  ုေျပကာ ေျပကာ   ံဖြ႕ထြ ႕ထြ ားလွေသာ ေသာ ကိ  ု ယ္ ေပၚတြင္င္

အသားမည္ းမည္  းမည္ းႏွ  းႏွ  ္င့င လူ ့ ေကာင္ ေကာင္ ထြ ားထြ ား ေယာက္ ်ားကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းၾကီ းက ထပ္ လွ ်က္  တက္  တက္ ခြေနေသာ ေနေသာ ျမင္  ကြင္င းသည္ ္ အျဖဴႏွ   ္င့အမဲ အမဲ တြ  ဲ ထားသည္ မိ    ုမိ႕ ဆန္ းသစ္ ကာ ဆြဲေဆာင္ ေဆာင္အား အား   ိရွ လွေပသည္ ေပသည္ ။ ျမင္ ကြင္င းက ္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳးေသာ စိ တ္ စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားမႈ ွ  မ်ားကိ  ု ေပးေလ၏။ ...မိ မိ ...မိ မိ မယားေခ်ာေလး  တျခားေယာက္ ်ားတေယာက္ ႏွ  ္င့င့ ေဖာက္ ျပန္  ျပန္ေနတာေတြ ေနတာေတြ႕ရေတာ ႕ရေတာ ့ ေဒါသေတြ ၀န္ တိ  ု စိ တ္ ေတြ က တဟုန္န းဟု ္ န္န း္ ေတာက္ သည္ ။ ..  တခ်ိ န္ တည္ းမွ  းမွာပင္ မိ မိ ပင္ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္သက္ သက္ ၃ႏွ စ္အတြ အတြင း္ တခါမွ ပီ ပီ ျပင္ ျပင္ မျမင္ရဖူ ရဖူ းေသးေသာ ဇနီ းသည္ ၏  ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ မိေမြ ေမြ းတိ  ုင္ငး္ ဖေမြးတိ  ုင္င း္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းၾကီ းကိ  ု ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြ  းတင္ းတင္ းရင္ းရင္ း အနီ းကပ္ ျမင္ေနရမႈ ေနရမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ထူ းျခားစြ ာ ရင္ေတြ ေတြခုခုန္န္၊ စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားလာသည္ ွ ။ မ်က္  စိ  စိေတြ ေတြ အစြ မ္ းကုန္န္  ျပဴးထြ က္  က္ လွ  လွ ်က္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏   ုမိ႕၀န္ ႕၀န္ းၾကီ းထြားလွေသာ ေသာ   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းမ်ား .. ေသးသိ မ္ေသာ ေသာ ခါးေလး ေအာက္ မွ  မွ  ကားအိ လြန္န းလွ ္ ေသာ ေသာ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းမ်ား ..  ျဖဴေဖြ းသြ  းသြ ယ္ ေပ်ာင္ းေသာ ်ာင္ းေသာ ေပါင္ တံ တု တ္ တု  တု တ္ ခဲခဲခဲ ၾကီ းမ်ားကိ  ု အားရပါးရပင္ ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ ထိ  ု႕ျပင္ ႕ျပင္ မိ မိႏွႏ  ္င့ငွ  က ့ ် ေတာ ့ ရွ က္ သလိ  ု လိ  ု စိ တ္ မပါသလိ  မပါသလိ  ု လိ  ုႏွႏ  ္ွင့င့ ေအာက္ မွ  မွ အေသေကာင္ ပမာ ျငိ မ္ခံခေနခဲ ေံ နခဲ  ့ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ခုေတာ ေတာ ့ ပီ ပီ ျပင္ ျပင္ရက္ ရက္ ရက္ ေရာေရာ  တက္ တက္  တက္ ၾကြ  ၾကြ ၾကြအားပါးတရ အားပါးတရ အလိ  ု းခံေန ေန သည့  ္ ျမင္ ကြင္င းကလည္ ္  း း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏ ရမက္ ကိ  ကိ  ု ထူ းထူ းျခားျခား   ႈႏိ းဆြေနေလ၏။ ...တၾကိ မ္ တခါမွ ် မျဖစ္ ေပၚဘူ ေပၚဘူ းေသာ ကာမစြ မ္းအင္ မ်ားႏိ  ု းၾကားလာမႈသည္ သည္ အျမဲ လိ  ု အထေနွ းတတ္ ေသာ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု အခ်ိ န္ တိ  ုအတြ အတြင္င းပင္ ္ မာေၾကာမတ္ ေထာင္ လာေစေလသည္ ။ .. သူ ကသာ သူ႕ကိ ႕ကိ  ု ယ္ သူ သတိ မထားမိေသာ ေသာ ္  လည္ း း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလီ းၾကီးကေတာ ့  ျဖင့  ္ သံေခ်ာင္ းၾကီ ေခ်ာင္ းၾကီ းပမာ  မာေၾကာလာေနေလျပီ။ မိ မိ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ေနမွန္န း္ မသိရွရ ာေသာ ွ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ေအာင္ မင္ း၏ ျပင္ းထန္ ျပီ း အားပါေသာေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္  မ  မ်ားကိ  ု ၾကီ းမားအိ ကားေသာ ဖင္ဆု ဆ  ံ ၾကီ ု  းတၾကြ ၾကြ ျဖင့  ္ အႏိ  ုင္င မခံ ္ အရံ  ႈ းမေပး စတမ္ း တုန္န္႕ျပန္ ႕ျပန္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ တခါတခါမ်ား ေအာင္ မင္ ေအာင္ မင္ းပင္ အေပၚ ေျမာက္ ေျမာက္ တက္  တက္ သြ ား၏။ ဒါကိ  ု ျမင္ေတြ ေတြ႕ရေသာ ႕ရေသာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကေတာ ့ သူ႕မ ႕မ်က္  စိ  စိ ကိ  ု ပင္ သူ မယံ  ု  ုႏိႏိင္င္ေလာက္ ေလာက္ ေအာင္ ျဖစ္ေနရ၏။ ေနရ၏။ မနာလိ  ု စိ တ္ ေတြ ရမက္ စိ  စိ တ္ ေတြ တဟုန္န းဟု ္ န္န း္ ေလာင္ ျပီ းရင္ း ေလာင္ ျမိဳက္ ေနေလျပီ။ ... "ကဲ ...တမ်ိ းဳ ေျပာင္ းျပီ ေျပာင္ းျပီ း လိ  ု းရေအာင္ တင့  ္ တင့  ္ ေရ .."ခင္ ျငိ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕   ုပံ စံေျပာင္ ေျပာင္ းၾကသည္ ။ ထိ  ုအခါမွ အခါမွ  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ သူ႕မယားေခ်ာေလးကိ ႕မယားေခ်ာေလးကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္ သမေနသူ မွ ာ သူ႕အသိ ႕အသိ အညာသား ေအာင္ မင္ းျဖစ္ေၾကာင္ ေၾကာင္ း ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္ လိ  လိ  ု က္ ရေလေတာ ့ ၏။ .. ေတာက္ ..ဒီ လိ  ုေကာင္ ေကာင္ မည္ း  း  မည္ းက  းက် တ ဳ ္  က်တ ဳ ္ ႏွ  ္င့င မွ့ ျဖစ္ရတယ္ ရတယ္ လိ  လိ  ု႕ တင့  ္ တင့  ္ ရယ္ ...။ ေအာင္မင္ းကိ  ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသိ  ့ခဲခ တာ ဲ  ၾကာျပီ ျဖစ္ေပမယ့ ေပမယ့  ္ သိ ပ္ရင္ ရင္ းရင္း  ီႏွ းႏွ  ီ းမရွ  ိ  ့ခဲခ။ဲ အိ မ္ ကိ  ု တခါတခါ၀င္ ထြ က္ ေနတတ္ ေပမယ့  ္ ဒီ လိ  ုေကာင္ ေကာင္  မည္ းမည္  းမည္ းက  းက် တ ဳ ္  က်တ ဳ ္ ႏွ  ္င့င့ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းျဖဴျဖဴေခ်ာေခ်ာေလးကိ   ု ဘယ္ လိ  လိ  ု စိ တ္ ကူ  ကူ းႏွ  ္င့င မွ့  ပင္ ယွဥ္ဥ လိ ္   ု႕ေတာင္ ႕ေတာင္ ေတြ းမၾကည့  ္ မိ  ့ခဲခ။ဲ ..ခုေတာ ေတာ ့ ဒီ အညာသားက သူ႕အိ ႕အိ မ္ ထဲေရာက္ ေရာက္ ..သူ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ မယားအိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ ာ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းေခ်ာေလးကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္ ျဖဳတ္ ေနပါေလျပီေကာ ေကာ ...။ သာမာန္ အားျဖင့ အားျဖင့  ္ေျပာရလွ ေျပာရလွ ်င္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းအေနျဖင့  ္ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ ေျခသံ ျပင္ းျပင္ းျဖင့  ္ ၀င္ေရာက္ ေရာက္ သြ ားရ မည္ ၊ ..စပ္ ယွ က္ ေနသူႏွႏ စ္ွ ေယာက္ ေယာက္ ကိ  ကိ  ု  လူ  ဲခြခ ပစ္ ြ ရမည္ ရမည္ ၊ .. ေအာင္ မင္ းကိ  ု ထု  ိ းၾကိ တ္ ကန္  ကန္ေက ေက် ာက္  ကာ  ကာ မယားခိ  ု းမႈ ျဖင့  ္ တရားစြ  ဲ ျပစ္ရမည္ ရမည္ ၊ ..

ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ုေတာ ေတာ ့ လွ  ိ မ့  ္ လွ  ိ မ့  ္ ျပီ း   ုရိ က္ ျပစ္  ျပစ္သင့ သ  ္င့ေပသည္ ေပသည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ..ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ဒါေတြ ကိ  ု တခု မွ  မလု ပ္  ုႏိႏိင္င္။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ းလိ  ု းေနပံ  ု ကိ  ု ၾကည့  ္ ၾကည့  ္ရင္ ရင္း ရမက္ ေဇာေတြ ကသာ ေကာင္းေကာင္ းၾကီ းလႊ မ္ းမိ  ု းလာသည္ ။ မနာလိ  ု ၀န္ တိ  ုေဒါသႏွ ေဒါသႏွ  ္င့င့ ယွဥ္ဥေသာ ေ္ သာ ထိ  ုရမက္ ရမက္  ္ေဇာသည္ ေဇာသည္  အင္အားၾကီ အားၾကီ းလွေပ၏။ ေပ၏။ ဒီ ျမင္ ကြင္ငး္ ေလး ျပက္ ျပယ္  ျပယ္ သြ ားမွ ာကိ  ု   ုစိ းေနမိ ျပီ။ ..ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ လည္ း း ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းမွာ  ၀င္ ျပသနာလု ပ္ရန္ ရန္ေ၀းစြ ေ၀းစြ၊ ..မ်က္  လံ  လံ  ု းပင္ မခြာ  ုႏိင္င ပဲ္ လိ  ု းပြ  ဲ ကိ  ု အထူ းတန္ းမွ ဆက္ ၾကည့  ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ " ဘယ္ လိ  လိ  ု မ်ား ထြ င္ဦးမွ ဦးမွာလဲ လိ  ု႕ ....ကိ  ု ကု  ိ ရဲ႕ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ညဳတ တု ု တု ု ေလး ေလး ေျပာသည္ ။ "တင့  ္ တင့  ္ က အေပၚတစ္ လွည  ္ တက္ ့  လိ  လိ  ု းေပးေလ ..မေကာင္းဘူ းလား ""အင္ း .. ေကာင္ းတယ္ ..လု ပ္ မယ္ " အေပးအယူ မွ ်ေနလိ  ု က္ ၾကပံ  ၾကပံ  ု မ်ား ...။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း လက္ သီ းကု  ိ က်စ္ က စ္ က်စ္ ပါေအာင္ စ္ ပါေအာင္ ဆု ပ္ ထားမိသည္ သည္ ။ သူ တိ  ု႕အသြ ႕အသြင္င္ သူ တိ  ု႕ေျပာေနသည့ ႕ေျပာေနသည့  ္ စကားမ်ားကိ  ု ၾကည့  ္ ျခင္ း နားေထာင္ ျခင္ းျဖင့  ္ သူ တိ  ု႕ႏွ ႕ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ဒီ လိ  ု အလု ပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္ ေနၾကသည္ မွ  မွာ ေတာ ္ ေတာ ့  ကိ  ု ၾကာျပီ မွန္န း္ ေဗဒင္ေမးေနစရာပင္ ေမးေနစရာပင္ မလိ  ု။ ေၾသာ ္ ...မိ မိေတာ ေတာ ့  ႏြ ားလံ  ု းလံ  ု း ျဖစ္ေနခဲ ေနခဲ  ့ရေပသည္ ရေပသည္ ကိ  ကိ  ု း ...။ ေတာက္ .. ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ထဲ  ထဲ မွ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု ျပြ တ္ ကနဲ  ကနဲ ဆြ  ဲ ထု တ္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ း ၏ လီ းၾကီ းက ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ မ  မ်ားစိ  ု  ဲရႊရ ကာ ႊ ေတာက္ ေျပာင္ ၀င္ းပ ေနသည္ ။ သူ႕ထံ ႕ထံ  ု းစံအတိ အတိ  ုင္င္း သံေခ်ာင္ ေခ်ာင္း တမွ  တမွ ်လည္  း း မာေၾကာေနသည္ ။ ...အင္ း ဒါေၾကာင့  ္ လည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဒီေကာင့ ေကာင့  ္ ကိ  ု ေနာက္ ေကာက္ က်သြ ားရတာျဖစ္ သြ ားရတာျဖစ္ မည္ ဟု ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုး ဆင္ ျခင္သေဘာေပါက္ သေဘာေပါက္ မိ  မိသည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ကိ  ု ယ္ ေပၚခြ ထားရာမွ ဖယ္ ဆင္ းျပီး ေမြ႕ယာေပၚ ႕ယာေပၚ  ပက္ လက္  လက္ လွ  လွန္န လွ ္   ဲသည္ သည္ ။ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ မ  မ်ားေျပာင္ လက္ ်ားေျပာင္ လက္ ေနေသာ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းက   ုမိ းကိ  ုေမွ ေမွ ် ာ္  ကာ ေင့  ါေင့  ါ ေင့  ါေင့  ါနွ  ္င့င့ ...။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ထိ  ု လီ းၾကီ းေပၚ တက္ ထိ  ထိ  ုင္င မည္ ္  ျပဳ  ျပဳသည္ ။ "ဟာ ...တင့  ္ တင့  ္။ ..လီ းစု ပ္ေပးဦးေလကြ ေပးဦးေလကြ ာ " ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းတခု ကိ  ု  လွ မ္ းညွ စ္ ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ ရင္ း ေျပာလိ  ု က္ သည္ ။ သူသည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ မည္ သည့  ္ မိန္န းမႏွ ္   ္င့င မွ့ မတူေအာင္ ေအာင္  ၾကီ းမားႏူ းညံ  ့ ကာ တင္ းတင္ းရင္ းရင္ းရွ  ိ လွ ေသာ   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းေတြ ကိ  ု အျပတ္ ႏွ စ္သက္ သက္ သေဘာက်သူ ျဖစ္ သူ ျဖစ္ရကား ရကား  မၾကာခဏပင္   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းေတြ ကိ  ု ကိ  ုင္င္ဆြ ဆ  ဲြ ညွ စ္နယ္ နယ္ လု  လု ပ္ တတ္ ေလသည္ ။ "ကိ  ု ကိ  ု က တကယ္ ပဲ  ပဲ ကြ ာ ....ရစ္ ျပီ " ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ေအာင္ မင္ းကိ  ု မ်က္  စေလးခ်ီ ကာ  စေလးခ်ီ ကာ ၾကည့  ္ရင္ ရင္ းေျပာသည္ ။ ေလသံ က တကယ့  ္ ကိ  ု ညဳတ တု ု တု ု ေလး ေလး ...။ ေအာင္ မင္ းပင္ မရိ  ု းမရြ ျဖစ္သြ သ ားသည္ ြ ။ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီးကာ   ံရြ လည္ း း အရမ္ းရြ  ံ တတ္ သူအျဖစ္ အျဖစ္ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းသည္ ကိ  ကိ  ု သိ ထားေလေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ေအာင္ မင္း  ုခိင္င းသလိ ္   ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လု ပ္ ပါ မည္ ့  လား  လား ဟု ေတြ းမိသည္ သည္ ။ သိ ပ္ေတာ ေတာ ့ မထင္ ..။ မ်က္ ေတာင္ ပင္ မခပ္  ုႏိႏင္ငိ  ပဲ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဘယ္ လိ  လိ  ု မ်ား  တုန္န္႕ျပန္ ႕ျပန္ေလမလဲ ေလမလဲ ဟု စိ တ္ ၀င္  ၀င္ တစား ျပဴးျပဲ ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိ၏။ ၏။ "ရစ္ တာ မဟု တ္ ပါဘူ  ပါဘူ းကြ ာ ...တင့  ္ တင့  ္   ုပိ ျပီ း  ဖီ လင္ လာရေအာင္ လိ  ု႕ပါ ႕ပါ ...ဟဲ ဟဲ "" ေတာ ္  ပါ ...သူ ပဲ အေျပာေကာင္း ...ခစ္ခစ္ ခစ္ခစ္ ခစ္ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ေငါ ကနဲ ့ ေင့ ေ  ါကနဲ င့ လႈ ပ္ေနေသာ ေနေသာ ေအာင္ မင္ း၏လီ းၾကီ းကိ  ု ၾကည့  ္ ကာ တခစ္ခစ္ ခစ္ ရီ ေလသည္ ။ ျပီ းေတာ ့  ေအာင္ မင္ းေပၚတက္ ခြ မထိ  ုင္င္ေသးပဲ ေသးပဲ ေဘးနားတြင္ငသာ သ ္ ာ ဒူ းတု တ္ ထိ  ထိ  ုင္င္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု ေရွ႕သိ ႕သိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ုင္င းညႊ ္  တ္ လိ  လိ  ု က္ ၏။ တခ်ိ န္ တည္ းမွ  းမွ ာပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းဖူးဖူ းေလး ႏွ စ္ခုခ က ု ပြ  ္င့င ဟ ့ သြ ားသည္ ။  ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ တြ  တြင္င္ေတာ ေတာ ့ လီ းတံ ၾကီ းကိ  ု အလု  ိ က္ သင့  ္ ဟပ္ ယူ လိ  ု က္ ကာ  ကာ ခပ္ ျပင္ းျပင္ း စု ပ္ လိ  ု က္ ေလေတာ ့ သည္ ။ .. "  ျပြ တ္ ျပြ တ္ ..ပလပ္ ျပြ တ္ ျပြ  ျပြ တ္ ျပြ  ျပြ တ္ ""အားပါးပါး ...မိ  ု က္ တယ္  တယ္ ကြ  ကြ ာ။ ...ရွ  ီ း ..ဟင္ းဟင္ းဟင္ း " ေအာင္ မင္ း၏ မခ်ိ မဆန္ မခ်ိ မဆန္႕ ညီ းတြားလိ  ု က္ သံ က ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု အံ ၾကိ တ္ ျပီ  ျပီ း လက္ သီ းတင္ းတင္ း ဆု ပ္

သြ ားမိေစ၏။ ေစ၏။ ... ေၾသာ ္ ..သူ႕မယားေခ်ာေလးေတာ ႕မယားေခ်ာေလးေတာ ့ ကာမကြ ၽန္ လံ  ု းလံ  ု းၾကီ း ျဖစ္ေနပါျပီ ေနပါျပီေကာ။ ေကာ။ ...  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အပီအျပင္ အျပင္ လီ းစု ပ္ေပးေနပံ ေပးေနပံ  ု ကိ  ု ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း ရင္ ထဲ က ေဒါသ လႊ မ္ းေသာ  ကာမဆိ ပ္ေတြ ေတြ တက္ သည္ ထက္  ထက္ တက္ လာကာ  လာကာ သူ႕လက္ ႕လက္ ေတြ က ေထာင္ မတ္ ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းဆီ အလိ  ု လိ  ုေရာက္ ေရာက္   ိရွ ဆု ပ္ ကု  ိင္င မိ္ ေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ အလု ပ္ ကိ  ု ၾကိးဳ စားလု ပ္ စားလု ပ္ ကိ  ုင္ငသူ သ ္  ျဖစ္ ူ သလိ သလိ  ု အ၀တ္ အစားကိ  ု လည္ း း ေသေသသပ္သပ္ သပ္ ၀တ္ တတ္  တတ္ ေလသည္ ။ အခု လည္ း း တက္ ထရက္  ထရက္ တိ  တိ  ု က္ ပံ    ုပံ၊ အဲ  ုရိရ းရွ ိ  ပ္၊၊ ရခိ  ုင္င ပု္ ဆိ ဆ  ု းႏွ ိ   ္င ျဖစ္ ့ ၏။ ၏။  ပုဆိ ဆ  ု းေအာက္ ိ မွ ာေတာ ့ ေဘာင္းဘီ တိ  ု တထပ္ ပါသည္ ။ ေရွ းဆန္သူ သ မိ  ုူ ႕ ေခတ္ ေပၚ စပီ  ုဒိဒ ပံ  ုိ  မ်ိ းဳ မဟု တ္ မဟု တ္ ၊ အားကစားလု ပ္ လွ ်င္ ၀တ္ ၾကသည့  ၾကသည့  ္   ုရိ းရိ  ု းေဘာင္ းဘီ တိ  ု မ်ိ ဳးသာျဖစ္ ၏။ ေဘာင္ းဘီ တိ  ု က သိ ပ္ မၾကပ္၊၊ ခပ္ ပြ ပြ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ဒါေၾကာင့  ္ မိ  ု႕ ေဘာင္ းဘီေအာက္ ေအာက္ မွ  မွ ထိ  ု းေထာင္ ထြ က္ လာေသာ  လာေသာ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းက အရမ္ းကိ  ု  တိ  ု းထြ က္ ေထာင္ မတ္ လာ၏။  လာ၏။ ခပ္ ထူ ထူ ရခိ  ုင္င ပု္ ဆိ ဆ  ု းသည္ ိ  ပင္  ပင္ လီ းၾကီ းကိ  ု မတားထားႏိ  ုင္င။္ သဘာ၀ ေစ့ေဆာ ေဆာ ္  မႈ ျဖင့  ္ လီ းၾကီ းကိ  ု အလု  ိ လိ  ု ဆု ပ္ ကိ  ုင္င မိ္ ေသာ ေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ အလိ  ု လိ  ု ပင္ ေရြ႕လ ႕လ် ားပြ တ္ ားပြ တ္ သပ္ မိ၏။ ၏။  တစတစ ျဖင့  ္ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ မိ  မိသည့ သည့  ္ အျဖစ္သိ သ  ု႕ိ ေရာက္ မွ  မွန္န္းမသိ ေရာက္ သြ ားေလေတာ ့ သည္ ။ ပုဆိ ဆ  ု းက ိ ထူေနေတာ ေနေတာ ့   ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ရတာက သိ ပ္ ဖီ းလ္ မလာ။  မလာ။ မိ မိ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု ပင္ ဘာလု ပ္ မိ မွန္န း္ သတိ မျပဳ မိ ပဲ မိ ပဲနွန  ္ွင့င ပင္ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္  ရခိ  ုင္င ပု္ ဆိ ဆ  ု းကိ ိ   ု ဂြင္င းသိ ္   ုင္င းပစ္ ္  လိ  ု က္ မိ  မိ၏။ ၏။ ျပီ းေတာ ့  မွ ေဘာင္းဘီ ကိ  ု ေမွ ် ာ့ ၾကိဳး ေလွ  ေလွ ် ာ့ ကာ လီ းေခ်ာင္းၾကီ းကိ ၾကီ းကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္ဆု ဆ ပ္ု  ကိ  ုင္င ျပီ ္  း ဂြင္င း္ နာနာတိ  ု က္ ေနမိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ သူ႕ အာရံ  ု က ေတာ ့ သူ႕ဆီ ႕ဆီ မွ ာ မရွ  ိ၊၊ ေအာင္ မင္ းလီ းၾကီ းကိ  ု သဲသဲ သမဲ  မဲဲ စု ပ္ေပးေနသည့ ေပးေနသည့  ္ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဆီ မွ ာသာ   ိရွေလသည္ ေလသည္ ။ "ကဲ ကဲ ...စု ပ္ တာေတာ ္ ေတာ ့ ။ ..အေပၚကတက္ ခြ ျပီ း လိ  ု းေတာ ့ တင့  ္ တင့  ္ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လီးစု ပ္ေပးမႈ ေပးမႈ ကိ  ု အေတာ ္  ၾကာမွ  ိန္န းခံ ္ ေနျပီ ေနျပီးမွ ေအာင္ မင္းက ေျပာ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လီ းၾကီ းကိ  ု ပါးစပ္ ထဲ မွ ထု တ္ လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ ေစာေစာက ေစာက္ ရည္ မ  မ်ားျဖင့  ္   ုစိ  ဲရႊရႊ ေျပာင္ လက္ ေနခဲ  ့ေသာ ေသာ လီ းၾကီ းသည္ ယခုေတာ ေတာ ့  ျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  တံေတြ ေတြ းမ်ားျဖင့  ္   ုစိ  ဲရႊရေနရျပန္ ႊေနရျပန္ေလျပီ ေလျပီ။ မာတာကေတာ ့ ပိ  ု လိ  ု႕ပင္ ႕ပင္ မာလာသလား ထင္ မွ တ္ ရ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ေအာင္ မင္ း၏ ကိ  ု ယ္ ေပၚတက္ ခြသည္ သည္ ။ ေဆာင့  ္ေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ မက်တက်ထိ  ုင္င္ေနမိ ေနမိသျဖင့ သျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ နဂိ  ု က အိ ထြ ားေသာဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းမ်ားက ပိ  ု လိ  ု႕ ကားစြ  ္င့င့ေနၾက၏။ ေနၾက၏။ ေနာက္ ဖက္  ဖက္ မွ  မွ ျမင္ေန ေန ရေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းအေနျဖင့  ္ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းေခ်ာေလး၏ ဖင္ ၾကီ ဖင္ ၾကီ း အပီအျပင္ အျပင္ ျပဲေနပံ ေနပံ  ု ..  ျပဴတစ္ ထြ  ထြ က္ ေနေသာ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ အ၀သိ  ု႕႕ ေအာင္ မင္ းလီ းၾကီ း ထိ  ု းေထာက္ မိ  မိ ပံ  ု တိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္ ရေလသည္ ။ ျပီ းသည့  ္ေနာက္ ေနာက္ တြ  တြင္င ကား ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကိ  ု  ိႏွႏ မ့  ္ွ ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ ရာ လီ းၾကီ းက ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ေလးထဲ တအိအိ အ ထိ ိ   ု း၀င္ေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။  ကု  ိသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလက္ ေတြ ကလည္ း း သူ႕လီ ႕လီ းေခ်ာင္ းမာမာၾကီ  းေခ်ာင္ းမာမာၾကီ းေပၚမွ ာ အရွ  ိန္န္အဟု အဟုန္န္အျပင္ းသားႏွ  ္င့င့ ဂြင္င းတု ္   ိ က္  ေကာင္းေနဆဲ .....။  ________________________________________  _______________________ _________________ (6)

ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ေစ်းကိ  ုခပ္ ခပ္ ျမန္ ျမန္ ၀ယ္ ေနေလသည္ ။ အိ မ္ ျမန္ ျမန္ ျပန္ ကာ အစ္ မျဖစ္သူ သူခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္င့ငွ ့ ေအာင္ မင္ းတိ  ု႕ လိ  ု းပြ  ဲ ကိ  ု ၾကည့  ္ခ်င္ လွ ခ်င္ လွ ျပီ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ႏွ ာထန္သူ သေလးျဖစ္ ေူ လးျဖစ္ရာ ရာ အပ်ိ ဘ ဳ ၀ကပင္

သူ မ်ားအတြ  ဲေတြ ေတြ ျဖဳတ္ ၾကလွ  ၾကလွ ်င္ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ ေနၾက။ ..မိ မိ ကု  ိ ယ္ တု  တု  ိင္င္ ေအာင္ မင္ း အလိ  ု းခံရေတာ ရေတာ ့  အလိ  ု းခံရသည့ ရသည့  ္အရသာကိ အရသာကိ  ုေကာ ေကာ သူ မ်ားလိ  ု းတာ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ရသည့ ရသည့  ္ အရသာကိ  ု ပါ  စြ  ဲ မက္ ႏွ စ္ ျခိဳက္ မိ  မိသြ သ ားရသည္ ြ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ေအာင္ မင္ းတိ  ု႕ "  ျဖစ္ "သြ ားၾကျပီ းေနာက္ တြ  တြင္င ကား ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အ  ုဖိ႕ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ စရာ ပြ ၾကီ ဲ  းပြဲေကာင္ ေကာင္ းတခု ကိ  ု ေလလံဆြ ဆ  ဲြ ရရွ  ိ လု  ိ က္ သည့  ္အလားပင္ အလားပင္   ိရွေတာ ေတာ ့ သည္ ။ ညီအမနွ အမနွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု း ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ နည္ းလမ္ း မ်ိ းဳ စံ  ု ကမ္ းကုန္န္ေအာင္ ေအာင္  လိ  ု းခဲ  ့ ၾကျပီ ျဖစ္သည့ သည့  ္ တိ  ုင္င္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ေအာင္ မင္ း ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ထဲ  ထဲ လိ  ု းတာ ကိ  ု လည္ း း သူ မက မၾကာခန ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ ျမဲ ပင္ ျဖစ္၏။ ၏။ "တူ းဘိ  ုင္င ၀မ္ ္  း "မဆြ  ဲ ပဲ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္ ထဲ  ထဲ ကိ  ု ပဲ ေအာင္ မင္ း အမဲ ဖ်က္ ေသာေန႕မ်ားသည္ ခင္ ျငိ  ျငိ မ္ းျမင့  ္အတြ က္ အပီအျပင္ အျပင္ ၾကည့  ္ရ ေသာ ေန႕မ်ားပင္ ျဖစ္ ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ ေတာ ့ သည္ ။ .. ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္သည္ သည္ ဆိ  ုေပမယ့ ေပမယ့  ္ အားလံ  ု းအထာေပါက္ ေနသည္ မိ    ုမိ႕ ေပၚတင္ ၾကည့  ္သည္ သည္ ႏွ  ္င့င့ သိ ပ္ေတာ ေတာ ့  မျခားပါ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ခဲအိ အ  ုေတာ ေိ တာ ္ ႏွ  ္င့င့ အစ္ မျဖစ္သူ သ တိ ူ   ု႕ ညည လိ  ု းၾကသည္ ကိ  ကိ  ု လည္ း း အခါအားေလွ ် ာ္  စြ ာ ေခ်ာင္ းဆဲ ေခ်ာင္ းဆဲ ျဖစ္၏။ ၏။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ လိ  ု းပြ  ဲ က ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း လီ းအက်ျမန္ မႈ ျမန္ မႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ျမန္ဆန္ ဆန္ လွ ကာ မီ းကလဲ ေမွ ာင္ေမွ ာင္ ထဲ တြင္င္သာ သာ လု ပ္ ၾကသည္ မိ    ုမိ႕ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ ေခ်ာင္ းရတာ ေခ်ာင္ းရတာ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္   ဲပြေတြ ေတြ လိ  ု  မပီ ျပင္ ပါ။ အလ်င္ လိ င္ လိ  ု မွ အေႏွ းျဖစ္ရသည္ ရသည္ ဆိ  ုသလိ သလိ  ု ပင္ ေစ်းအျမန္ ၀ယ္ ်းအျမန္ ၀ယ္ ျပီ  ျပီး ျပန္ ထြ က္ လာကာမွ  လာကာမွ ေစ်းထိ ပ္ ်းထိ ပ္နားတြ နားတြင္င္ ငယ္ သူငယ္ ငယ္ ခ်င္ း ခ်င္ း ခင္ ျမတ္   ုႏိင္င္ဆိ ဆ  ုိသူ သူႏွႏ  ္င့ငွ ့ ေတြ႕ေနေလ၏။ ႕ေနေလ၏။ မေတြ႕ရသည္ ႕ရသည္ မွ  မွ ာ ၾကာလွ ျပီ မိ  ု႕ ခင္ ျမတ္   ုနိင္င က ္  စကားေတြေကာင္ ေကာင္းေနေလရာ အတင္ းစကားျဖတ္ ျပန္ရမွ ရမွ ာကလည္ းမေကာင္းတတ္ ေသာေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္မ ာွ စိ တ္ မပါ  မပါ တပါႏွ ့   ္င့င ပင္ ့ အလိ  ု က္ အထိ  ု က္ စကားျပန္  စကားျပန္ေျပာရင္ ေျပာရင္ း အခ်ိ န္ေတြ ေတြ ကုန္နေနရေလ ္ေနရေလ သည္ ။  စိ တ္ ကူ  ကူ းထားသလိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္င့ငွ ့ ေအာင္ မင္းတိ  ု႕လိ ႕လိ  ု းပြ  ဲ ကိ  ု အထူ းတန္းက ၾကည့  ္ရန္ ရန္အတြ အတြ က္  အိ မ္အျမန္ အျမန္ ျပန္ လိ  ု႕ မရေတာ ့ ေပ။ ထိ  ုသိ သ  ုိ႕ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တေယာက္ အိ မ္ေတာ ေတာ ္ ေတာ ္ ႏွ  ္င့င့  ျပန္ မလာႏိ  ုင္င္သည့ သည့  ္အတြ အတြ က္ လဲ  လဲ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းအဖိ  ု႕ေတာ ႕ေတာ ့ သူ႕မယားေခ်ာေလးႏွ ႕မယားေခ်ာေလးႏွ   ္င့ ေအာင္ မင္းတိ  ု႕ လိ  ု းပြ  ဲ ကိ  ု အေနွ ာင့  ္အယွ အယွ က္ မရွ  မရွ  ိ လြ တ္ လပ္  လပ္ စြ ာ ဆက္ ၾကည့  ၾကည့  ္  ုနိနိင္င္ရန္ ရန္ စီ စဥ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ သလိ  ု ျဖစ္သြ သ ားရေလသည္ ြ ။  ________________________________________  _______________________ _________________  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ မ်က္  လံ  လံ  ု းၾကီ းအျပဴးသားႏွ   ္င့ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲသိ သ  ုိ႕ စူ းစူ းစိ  ု က္ စိ    ုစိ က္ ပင္  ပင္ ၾကည့  ္ေနသည္ ေနသည္ ။ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ  စံ  ု တြ  ဲ ကေတာ ့ ရက္ ရက္ ေရာေရာၾကီ းကိ  ု လိ  ု းလိ  ု႕ ေကာင္ းေနၾကဆဲ။ .. ေအာင္ မင္ းက ေအာက္ မွ  မွာ ပက္ လက္  လက္ ၊ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က အေပၚကတက္ ခြ ကာ ဖိ ၾကိ တ္ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေနျခင္း ျဖစ္သည္ သည္ ။ သာမာန္ ေလွ ၾကီ းထိ  ု း   ုရိ းရိ  ုးျဖင့  ္သာ သာ ဇနီ းသည္ ႏွ  ္င့င့၃ႏွ ၃ႏွစ လံ ္   ု း စခန္ းသြားလာခဲ  ့သူ သူ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုး အဖိ  ု႕ ဒီ ျမင္ ကြင္ငး္ က ထူ းဆန္ းေနသည္ ။  မၾကည့  ္ လိ  ု မျမင္ လိ  ုေသာ ေသာ ္  လည္ း မျမင္ရက္ ရက္ ေသာ ္  လည္ း း ထြ က္ ခြာသြ ားနိ  ုင္င စြ္  မ္းလဲ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း မရွ  ိရွရ ာပါ။ ွ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ အရွ က္ အေၾကာက္ ကင္  ကင္း  ့မဲ စြ ာ တဏွ ာ ထန္ေနပံ ေနပံ  ု မ်ားသည္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု  မ်က္ ေစ့ မလႊ  ဲ  ုႏိႏိင္င္ေလာက္ ေလာက္ ေအာင္ ဆြ  ဲေဆာင္ ထားေလသည္ ။ လက္ ကလည္  ကလည္ းပဲ  းပဲ မနားတမ္ းကိ  ု  ဂြင္င းတု ္   ိ က္ ေနမိသည္ သည္ ။ မိ မိဇနီ ဇနီ းေခ်ာေလးႏွ   ္င့ အျခားေယာက္ ်ားတေယာက္ ေဖာက္ ျပန္  ျပန္ ယင္ း ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ း ခပ္ရမ္ ရမ္ းရမ္ း လိ  ု းေန ၾကသည္ ကိ  ကိ  ု အနီ းကပ္ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ႕ေနရေသာ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ တေယာက္ ၏ ထူ းျခားေသာ  ကာမစိ တ္ အာရံ  ု   ုႏိ းၾကားမႈ ျဖစ္ရပ္ ရပ္ တခုရယ္ ရယ္ ပါ  ပါ ...။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလီ းသည္ ယခင္ ကဆိ  ု ေတာ ္ ေတာ ္ ႏွ  ္င့င့ မေတာင္။။ အထေႏွ းသလိ  ု ေတာင္ ျပီ းလွ ်င္ လည္ င္ လည္ းပဲ  းပဲ အခ်ိ န္ ၾကာၾကာ မာေက်ာေနျခင္ းမရွ ာေနျခင္ းမရွ  ိ။ ခနအတြင္င း္ မာန္ ျပန္ က်ကာ  ျပန္ေပ ေပ်ာ့ ေခြသြ သ ားျမဲ ြ  ျဖစ္၏။ ၏။ ခုေတာ ေတာ ့ အခ်ိ န္အေတာ အေတာ ္  ၾကာ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေနသည့  ္ တိ  ုင္င္ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းမွ ာ

 ျပန္ေပ ေပ်ာ့ က်မသြ ား၊ မသြ ား၊ သု တ္ ရည္ ေတြ လည္ း မထြ က္ လာေသးပဲ  လာေသးပဲ သံေခ်ာင္ းတမွ ေခ်ာင္ းတမွ ် မာတင္းေနဆဲ   ိရွေသးသည္ ေသးသည္ ။  ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ရင္ း   ုပိ လိ  ု႕   ုပိ လိ  ု႕သာ ႕သာ မာျပီ း လာသည္ ကိ  ကိ  ု ခံ စားမိေနရ၏။ ေနရ၏။ ကိ  ိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ကိ  ု ယ့  ္ ကိ  ု ကု  ိ ယ္ ပင္  ပင္ ကိ  ု ယ္ မယံ  မယံ  ု  ုႏိႏိင္င္  ျဖစ္ေနရသည္ ေနရသည္ ။ တက္ ထရက္  ထရက္ စ္  စ္ တု  ိ က္ ပံ    ုပံ ၀တ္ ၊ ..ရခိ  ုင္င ပု္ ဆိ ဆ  ု းကိ ိ   ု ဂြင္င းသိ ္   ုင္င းျပီ ္ း ေအာက္ မွ  မွ ေဘာင္ းဘီ တိ  ု ကိ  ု ေမွ ် ာ့ ၾကိးဳ ေလွ  ေလွ ်ာ့ ကာ အပီ အျပင္ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေနေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းပံ  ု ကိ  ု တေယာက္ ေယာက္ သာျမင္ လွ ်င္  ္ အေတာ ့   ္  ္ ကိ  ု ရီ စရာေကာင္ းေနေပလိ မ့  ္ မည္ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကေတာ ့ သူ႕ခံ ႕ခံ စားခ်က္ နွ  ္င့င့သူ သူ ဘာကိ  ု မွ လဲ ဂရု မျပဳမိ   ုနိင္င္အား။ အား။ ဂြင္င းကိ ္   ု အပီအျပင္ အျပင္ တိ  ု က္ ဆဲ။ ..  မ်က္  လံ  လံ  ု းမ်ားကေတာ ့ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းေခ်ာေလး ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ေအာင္ မင္း ကိ  ု ယ္ ေပၚတက္ ခြ လိ  ု းေဆာင့  ္ေနမႈ ေနမႈ ကိ  ု  စူ းစူးရဲရဲရဲ ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိဆဲ ဆ။ဲ .. ေအာင္ မင္ းကေတာ ့ သူ႕အေပၚတက္ ႕အေပၚတက္ ခြ ကာ ဖိ ၾကိ တ္ လိ  လိ  ု းေပးေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အားရစြာပင္ ေအာက္ မွ  မွ ၾကည့  ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ သည္ မိ  မိန္န းမကိ ္   ု လိ  ု းခြ  ္င ၾကံ ့ ဳေလေသာ မိ မိ မိ မိ၏ ၏  ကံ ထူ းပံ  ု ကိ  ု လည္ း း စိ တ္ ထဲ  ထဲ ေတြ းကာ တစိ မ့  ္ စိ မ့  ္ေက ေက် နပ္ ေနမိသည္ သည္ ။ ကာမမႈ မ်ား ဘာမွ မသိ ဘာမွ မသိေသးပဲ ေသးပဲ အရိ  ုင္င းသက္ ္ သက္ ျဖစ္  ျဖစ္ေနေသး ေနေသး ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အျဖစ္ အျဖစ္ မွ ရမက္ ေရယ်ဥ္ တြ ဥ္ တြင္င္ ယဥ္ ပါးလာေသာ  မိန္န းကေလးျဖစ္ ္  လာေအာင္ တမ်ိ းဳ ၊ ယဥ္ ေက်းသိ မ္ းသိ မ္ေမြ ေမြ႕ကာ ႕ကာ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းလွသူ သေလး ေူ လး အျဖစ္ မွ  တဏွ ာေနာက္ ေကာက္ ေကာက္ ပါ  ပါ ေအာင္ လိ  ု က္ ရင္ း ရမက္ လိ  လိ  ႈင္င းျပင္ ္  းထန္သည့ သည့  ္ မိန္န းမရိ ္   ုင္င းေလး ္  ျဖစ္ လာေအာင္ တသြ ယ္ .....အရိ  ုင္င းမွ ္ အယဥ္ ....အယဥ္ မွ အရိ  ုင္င း္ ... ေျပာင္ းလဲ  ုပံသြ သင္ငြ  းေပးႏိ ္   ုင္င  ့္ခဲခဲသည့ သည့  ္  မိ မိအစြ အစြ မ္ းကိ  ု လည္ း း ေတြးမိေလတိ ေလတိ  ုင္င း္ ပီ တိ ျဖာေနမိေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၏ ရမက္ လႊ  လႊ မ္ းေနေသာ မ်က္ ေတာင္ စင္ းစင္းေလးမ်ား၊ မဟတဟ ျဖစ္ ေနေသာ ႏႈ တ္ ခမ္ းပါးေလးမ်ား၊ ေသြ းေရာင္ လႊ မ္ းကာ ေခြ ၽးသီ းေလးေတြ စိ  ု႕ေနေသာ ႕ေနေသာ မ်က္ ႏွ ာေလး တိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု မ၀ႏိ  ုင္ငေအာင္ ္ေအာင္ ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း  စည္ းစိ  းစိ မ္ ယူေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကိ  ု ၾကြ လိ  ု က္ ခ်လိ  ု က္ လု  လု ပ္ေနမႈ ေနမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ တုန္န တု ္ န္န္ တုန္န တု ္ န္န ျဖစ္ ္ ေနေသာ ေနေသာ   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းမ်ားကိ  ု လည္ း အံ တၾကိ တ္ ၾကိ  ၾကိ တ္ ႏွ  ္င့င့ ၾကည့  ္ရႈရခံခႈ  စားရင္ ံ  း သူ႕လီ ႕လီ း ၾကီ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေစာက္ ေခါင္ းထဲ  ၀င္  ုႏိႏင္ငိ ္သမွ သမွ ် ၀င္ ေအာင္ ေကာ ့ ေကာ ့  ထိ  ု းေပးေနမိ ျပန္သည္ သည္ ။ အရည္ ေတြ ရႊ မ္ းရႊ မ္ းစိ  ု ကာ ေဖာင္ းမိ  ု႕ေနေသာ ႕ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ျဖဴ  ျဖဴျဖဴထဲ သိ  ု႕ မိ မိ လီ းမဲ မဲ ၾကီးက တု  ိ း၀င္ ျပန္ ထြ က္ ျဖစ္ေနပံ ေနပံ  ု ကိ  ု လည္ း း တခါတခါ ေခါင္ းေထာင္ေထာင္ ေထာင္ ထကာ ၾကည့  ္ ျပီ း အရသာခံ လိ  ု က္ ေသး၏။ လက္ ကိ  ကိ  ုဆန္ ဆန္႕ထု ႕ထု တ္ ၍ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၏  ၾကီ းမားလံ  ု း၀န္ းေသာ အိေထြ ေထြ းႏူးညံ  ့ေသာ ေသာ   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းမ်ား ကိ  ု လွ မ္ းကိ  ုင္င္ ဆု ပ္နယ္ နယ္ ျခင္  ျခင္ းကေတာ ့ မၾကာမၾကာပင္  လု ပ္ေလသည္ ေလသည္ ။ ဖင္ဆံ ဆ  ု တင္ ံ  းတင္ းၾကီးကိ  ု လည္ းပဲ  းပဲ လွ မ္ းကိ  ုင္င ကာပြ ္  တ္ ရင္ း စအိ  ုေပါက္ ေပါက္ ေလးကိ  ု လက္ ခလယ္ ျဖင့  ျဖင့  ္  ထိ  ု းကလိ တာလဲ လု ပ္ လု ပ္ေပးေသးသည္ ေပးေသးသည္ ။ ဖင္အလု အလု  ိ းခံဘူ ဘးူ ျပီ းျဖစ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ဖင္ ၀တြင္င္  ယားက် က ိ က ိ ်  ျဖစ္ ိ ျဖစ္ ိ  ကာ တြန္န႕၍ ္႕၍ တြန္န္႕၍သြ ႕၍သြ ားရ ေလ သည္ ။ ဒါေတြ ကိ  ုအနီ အနီးကပ္ ျမင္ေနရေသာ ေနရေသာ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းမွာေတာ ့ ဖီ လင္ေတြ ေတြ တက္ သထက္ ထက္ ရင္ း  ဂြင္င းထု ္ ခ်က္ ခ်က္ ေတြ ကလည္ း း ျပင္ းသထက္ ျပင္  ျပင္ းလာေနရေတာ ့ ၏။ မၾကာခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လႈ ပ္ရွရ ားမႈ ွ  တိ  ု႕႕  ပိ  ုသြ သ က္ ြ  လာသည္  လာသည္ ။ ကာမအရသာ အထြ တ္ အထိ ပ္ေရာက္ ေရာက္ ခါနီ းလာေလျပီ မိ  ု႕ ရမက္ ေဇာေတြ ထန္သည္ သည္ ထက္  ထက္   ထန္ လာသည္ ။ ဖင္ ၾကီ းကိ  ု အသာအယာမဟု တ္ ေတာ ့  ပဲ အားထည့  ္ ျပီး ေဆာင့  ္ေဆာင့ ေဆာင့  ္ခ်သည္ ခ်သည္ ။ ေအာက္ မွ  မွ ေအာင္ မင္ းပင္ တခါတခါ အင့  ္ ကနဲ အသံ ထြ က္ ကာ  ကာ မ်က္  ျဖဴ  ျဖဴလန္ လန္  လန္ သြ ားရသည္ အထိ။ .. ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ေနေသာ ေနေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းဖင္ဆံ ဆ  ု ျဖဴ ံ ျဖဴၾကီ  းမ်ား ဒလၾကမ္ းတု ဒလၾကမ္ းတုန္နခါေဆာင့ ခ္ ါေဆာင့  ္ခ်ေနၾက ခ်ေနၾက သည္  ကိ  ကိ  ု  ၾကည့  ္ရင္ ရင္ းၾကည့  ္ရင္ ရင္ း ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ခ်က္ ေတြ   ုပိ ျပင္ းလာကာ ေနာက္ ဆံ  ု းေတာ ့ သု တ္ ရည္ ေတြ ဖြ မ္းကနဲ

 ပန္ းထြ က္ သြ ားေလေတာ ့ ၏။ ေအာက္ ခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီေရွ ေရွ႕ပိ ႕  ုပိင္င းတခု ္  လံ  ု း သု တ္ ရည္ ေတြ   ုစိ  ဲရႊရေပက ေႊ ပက် ံ  ကုန္န္ေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ " ေတာက္ ...ဟင္ း ..."သု တ္ ရည္ ပန္  ပန္ းထြ က္ သည့  ္အရသာက အရသာက ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု  မစိ  ု႕မပိ ႕မပိ  ု႕မဟု ႕မဟု တ္ ပဲ  ပဲ အဟုန္န ျပင္ ္  းျပင္းႏွ  ္င့င့ တလၾကမ္ း ပန္ းထြ က္ သြ ားသည္ မိ    ုမိ႕ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း မၾကံစဳ ဖူ း ဖူ း အရသာထူးကာ ေတာက္ ေတြေခါက္ ေခါက္ ..သက္ ျပင္  ျပင္ းေတြ ခ်မိ သည္ ။ အခန္ းထဲ က   ုစံ တြ  ဲ ကေတာ ့ ကာမဒီေရေတြ ေရေတြ အျပတ္ တက္  တက္ ေနသည္ မိ    ုမိ႕ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းအသံေတြ ေတြ ကိ  ု မၾကားမိ ၾကပါ။ " ေဆာင့  ္ စမ္ း တင့  ္ တင့  ္ ..နင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကိ  ု အပီေဆာင့ ေဆာင့  ္ စမ္ း ..""ကိ  ု ကိ  ု ကလည္ း း ေအာက္ က  က ေကာ ့  တင္ေပးဦးေလ ေပးဦးေလ ကိ  ု ကိ  ုရဲရ႕ဲ ...အင့  ္အင့ အ  ္င့ " အရသာေကာင္ းေကာင္ းေတြ႕ကာ ႕ကာ တပြ  ဲသိ သ မ္ိ  းၾကရန္ အၾကီ းက်ယ္ ဆံ  ု းေဆာင့  ္ လိ  ုးၾကဘိ  ု႕ ေအာင္ မင္ း ႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ အေပးအယူ စကားဆိ  ု ၾကေလျပီ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကိ  ု အထက္ သိ  ု႕ပင့ ႕ပင့  ္ မလိ  ု က္ ၏။  လီ းဒစ္ ၾကီ း ေပၚလု လုေရာက္ ေရာက္ သည္ အထိ ဆြ မဲ လိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ တြ  တြင္ငေတာ ္ေတာ ့ ခါးအားေကာ  တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းအေလးခ်ိ န္ ကိ  ုသံ သ  ု းကာ ံ ေအာက္ ကိ  ကိ  ု ၾကမ္ းႏိ  ုင္င္သမွ သမွ ်အၾကမ္ းဆု အၾကမ္ းဆု  ု  ံ း ဖိေဆာင့ ေဆာင့  ္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ ေတာ ့ ၏။ ေအာင္ မင္ းကလည္ း း အရံ  ႈးမေပး၊ ..ခင္ ျငိ ..ခင္ ျငိ  ိ မ္ းတင့  ္ ေဆာင့  ္ခ်လာခ်ိ ခ်လာခ်ိ န္ႏွႏ  ္ွင့င့ အံ ကိ  ု က္ ပင္  ပင္ ေအာက္ မွ  မွ အသက္ ေအာင့  ္ အံ ၾကိ တ္ ကာ  ကာ   ိရွသမွ သမွ ် အားအင္အကု န္သံ သ  ု းျပီ ံ  း ေဆာင့  ္ ထိ  ု းေကာ ့  ပင့  ္ တင္ ပစ္ လိ  ု က္ သည္ ။ " ေဖာင္ း ....""အား ....အင့  ္ ဟင့  ္ ဟင့  ္ ... ေကာင္ းလိ  ု က္ တာ  တာ အိ  ု း ........""အား ...ရွ  ီ း ...မိ တယ္ ကြ  ကြ ာ ..တကယ္ ပဲ  ပဲ ဟူ း ............"အားႏွ စ္ခုခု လမ္ းခု လပ္ တြင္င္ မီ းပြ  ္င့င မတတ္ ့ ဆံ  ု လိ  ု က္ ၾကသျဖင့  ၾကသျဖင့  ္ ေဖာင္ းကနဲ ျမည္ သံနွန  ္ွင့င့အတူ အတူ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေရာ ေအာင္ မင္ းပါ မခ်ိ မဆန္ မခ်ိ မဆန္႕ ညဥ္ းညဴသံ ေတြ တျပိဳင တည္ ္ တည္ ္  း း ပြ  ္င့င ထြ ့  က္ သြ ားရ၏။ ေစာက္ ေခါင္းအတြင္င းသား ္ ႏုႏုႏေလးမ ုေလးမ်ားကိ  ု တလၾကမ္ းတိ  ု း၀င္ လာေသာ လီ းၾကီ းသည္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္၏ ၏ သားအိ မ္ ၀ေလးကိ  ု ပင္ နင့  ္ ကနဲေနေအာင္ ေနေအာင္ ေဆာင့  ္ မိေလသည္ ေလသည္ ။ တစ္ခ်က္ ခ်က္ ဆိ  ု ဆိ  ုသေလာက္ သေလာက္ ထိ လွ မိ လွ ေသာ ေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္  ပင္  ပင္ ျဖစ္ ပါ၏။ ဆီ းစပ္ခ်င္ း ခ်င္ း ျပန္ မခြာၾကပဲ ေအာင္ မင္ းက ေကာ ့  ပင့  ္ လွ ်က္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ က  ဖိခ်ထားလွ  ခ်ထားလွ ်က္ ဆက္ ေတာင့  ္ ထားမိ ၾကသည္ ။ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု းလဲ တဆတ္ ဆတ္ တုန္နေနၾကေလျပီ ္ေနၾကေလျပီ။  ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ယင္  ယင္ း သု တ္ ရည္ ေတြ ထြ က္ သြားသျဖင့  ္ လီ းၾကီ းေပ်ာ့ သြ ားေတာ ့  မည့  ္ ဆဲဆဲ ဆဲ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းမွ ာ  ဤျမင္ ကြင္င းကိ ္   ု မ်က္  လံ  လံ  ု းအျပဴးသားႏွင  ္ ၾကည့ ့   ္ရင္ ရင္ း ျငိ မ္ းမလိ  ု ျဖစ္ေနေသာ ေနေသာ ကာမမီ းမ်ားက မီ းပံ မီ းပံ  ု ကိ  ု ေရနံဆီ ဆေလာင္ ီေလာင္းလိ  ု က္ သလိ  ု ဟုန္န းကနဲ ္ ျပန္ ထၾကြ လာၾကေလသည္ ။ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းမွ ာလည္ း း သု တ္ ရည္ ေတြ  ထြ က္ သြားျပီ းသည္ ကိ  ကိ  ု ပင္ မသိ က်ိ ဳးက်င္ ျပဳ  ျပဳကာ ခ်က္  ျခင္ း ျပန္ မတ္ ေထာင္ လာေလေတာ ့ ၏။ ခနေနေတာ ့  မွ ေအာင္ မင္ းနွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ ေတာင့  ္ ထားတာကိ  ု ေလွ ် ာ့ ခ်လိ  ု က္ ၾကကာ  ၾကကာ ျပန္ လည္ ေဆာင့  ္ လိ  ု း  လာၾကေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးလည္ း း သူ တိ  ု႕စံ ႕  ုစံ တြ  ဲ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေနပံ  ု ကိ  ု ျပန္ ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း ျပန္ မာေတာင္ေနျပီ ေနျပီ  ျဖစ္ေသာ ေသာ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု ဆက္ လက္  လက္ ဂြ  ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေနမိ ျပန္၏။ ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ယခင္ က မရခဲ  ့ဘူ ဘ းေသာ ူ  ကာမအားအင္ မ်ားကိ  ု ျပည့  ္ ျပည့  ္ ၀၀ ရေလျပီ။ ဒါေၾကာင့  ္ လဲ ဆက္ ျပီ  ျပီ းၾကည့  ္သည္ သည္ ...ဆက္ ျပီ  ျပီ း ဂြင္င းတိ ္   ု က္ သည္ ။ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကလဲ သံေခ်ာင္ းအလား ေခ်ာင္ းအလား မာေနဆဲ။ ...ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကိ  ု ဆက္ ခါဆက္ ခါ ေဆာင့  ္ခ်ေလသည္ ခ်ေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ ေအာင္ မင္ းကလည္ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေဆာင့  ္ခ်ေပးသမွ  ခ်ေပးသမွ ်  ေအာက္ ကျပန္  ကျပန္ ပင့  ္ေကာ ေကာ ့  တင္ေပးသည္ ေပးသည္ ။ အေပၚမွ ဖိအားေတြ အားေတြ ျမန္ လာျပင္ းလာသလိ  ု ေအာက္ မွ  မွ  ပင့  ္အားေတြ အားေတြ ကလည္ း   ုပိ ျပင္ းလာ စူ းရွ လာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ မွ အဖ်ားတက္ ေနသလိ  ု တဟင္ းဟင္ း အဆက္ မျပတ္  မျပတ္ ညဥ္ းညဴလာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ "  ျပီ း " ေတာ ့  မည္ ။ ေအာင္ မင္ းလည္ း း သု တ္ ရည္ ေတြ  ပန္ းထြ က္ ခ်င္ ေနျပီ။ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု း အရမ္ းကိ  ု ဖီ လင္ တက္ ေနၾကသည္ ။ ခုခ်ိခ်ိ န္ တြင္င္ ကမၻ ာၾကီ း

 ပ်က္ သြ ားေစဦးေတာ ့ သူ တိ  ု႕ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ကေတာ  ကေတာ ့ အလု  ိ းရပ္ ၾကမည္ မဟု  မဟု တ္ ပါ။  ပါ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္   ထိ  ုင္င္ရင္ ရင္ းေဆာင့  ္ေနရာမွ ေနရာမွ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ုေရွ ေရွ႕သိ ႕သိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ုင္င းကာ ္ ေမွ ာက္ ခ်လိ  ု က္ သည္ ။ ထိ  ုအခါ အခါ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  း   ုပိေကာ ေကာ ့  ကာ  တင္ းလာရေလ၏။ အဖု တ္ ညွ စ္အားလည္ အားလည္ း း   ုပိေကာင္ ေကာင္ းလာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ၾကီ ၏ၾကီ းမားဖြ  ံ႕ထြ ႕ထြားေသာ   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းႏွ စ္ခုခုသည္ သည္ ေအာင္ မင္ းရင္ဘတ္ ဘတ္ ေပၚတြင္င္ က်က်နန ထိ ထိ  ထိ မိ မိ ဖိ ကပ္ မိေနသည္ ေနသည္ ။ တခ်က္  တခ်က္  တခ်က္  ေဘးသိ  ု႕ပင္ ႕ပင္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုသားေတြ သားေတြ ျပဴထ က္  ြ က္ လာသည္  လာသည္ ။ ဒါကိ  ု ျမင္ေနရ ေနရ ေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးသည္ မနာလိ  ု စိ တ္ ေတြေကာ ေကာ ရမက္ ေဇာေတြေကာ ေကာ ထူ းထူ းကဲ ကဲ ျပင္ းထန္ လာရေလ၏ တလၾကမ္ းပင္  ဂြင္င းအဆက္ ္  မျပတ္  မျပတ္ တိ  တိ  ု က္ ေနမိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ ျပီ းခါနီ းေနေသာခင္ ျငိမ းတင့ ္   ္သည္ သည္ ေမွ ာက္ ခ်ထားလွ  ခ်ထားလွ ်က္  မွ  မွ ပင္  ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကု  ိ ခါးအားျဖင့  ္ အဆက္ မျပတ္  မျပတ္ ဆြ  ဲ ပင့  ္ လိ  ု က္ ေဆာင့  ္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ တလၾကမ္ းလု ပ္ေနေလ၏။ ေနေလ၏။ ေအာင္ မင္ းကလည္ း း ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  း နွ စ္ ဖက္ လံ  လံ  ု းကိ  ု လက္ ႏွ  ္င့ငဆု ဆ ့  ပ္ု  ကိ  ုင္ငဆြ ဆ ္   ဲြညွ ည စ္ွ  ကာ ဆြ  ဲဆြ ဆ  ဲ ျဖဲ ြ ေလသည္ ေလသည္ ။  ထိ  ု မွ ်ႏွ   ္င့ အားမရေလဟန္ ျဖင့  ္ လက္ ၀ါးၾကီ  ၀ါးၾကီ းမ်ားျဖင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ုသားေတြ ံသားေတြ ကိ  ု တျဖန္ းျဖန္း   ုရိ က္ လိ  လိ  ု က္ ေသး၏။ "အား ...အာ ့ ... ေကာင္ းလိ  ု က္ တာ  တာ ..။ ထြ က္ ျပီ  ျပီ ထြ က္ ျပီ  ျပီ ကိ  ု ကိ  ုေရ ေရ ...ထြ က္ ကု  ကုန္န ျပီ ္ အင့  ္ ..အင့  ္ ..အား ....အီ း ... "" ေတာက္ ..ရွ  ီ း ..........ငါလဲ ပန္ းထု တ္ ေပးလိ  ု က္ ျပီ  ျပီ တင့  ္ တင့  ္ေရ ေရ ...အား ...အား ..." ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ႏွ ႕ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ျပိဳင တူ ္ တူ ္ ျပီ းသြ ားၾကေလျပီ။  တခ်ိ န္ တည္ းမွ  းမွာပင္ အိ ပ္ခန္ ခန္ းအျပင္ မွ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးလည္ း း ဒု တိ ယအၾကိ မ္ေျမာက္ ေျမာက္ သု တ္ ရည္ ေတြ  ပန္ းထြ က္ သြ ားျပန္သည္ သည္ ။ ..သံ  ု းေယာက္ အျပီ းခ်င္ းဆံ  းခ်င္ းဆံ  ုသြ သ ားသည္ ြ  ဟု  ဟု ပင္ ေျပာရေပမည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္   မိ မိ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု အံ  ့ ၾသေနမိ၏။ ၏။ ယခင္ က ခနဆိ  ု ျပန္ေပ ေပ်ာ့ သြ ားျမဲ ျဖစ္ေသာ ေသာ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းသည္ ခုေတာ ေတာ ့  ျဖင့  ္ အခ်ိ န္ ၾကာျမင့  ္ စြ ာပင္ မတ္ ေထာင္ေနခဲ ေနခဲ  ့ ယံ  ု မွ ်မက သု တ္ သု တ္ ရည္ မ  မ်ား ႏွ စ္ ႏွ စ္ ၾကိ မ္ တိ  ုင္င္ ပန္ းထု တ္ ျပီ  ျပီ းလိ  ု က္ သည့  ္ တိ  ုင္င္ ေပ်ာ့ က်မသြ ားေသးပဲ မသြ ားေသးပဲ ခပ္ မာမာပင္   ိရွေနေသးေသာေၾကာင့ ေနေသးေသာေၾကာင့  ္ ျဖစ္သည္ သည္ ။ ကာမအားေတြ ဘယ္ ကမ  ကမ်ား ေရာက္ လာပါလိ  လာပါလိ မ့  ္ ....ဟန္ က်ေလစြ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့ငေ့ အာင္ မင္းကေတာ ့ ေျခပစ္ လက္ ပစ္  ပစ္ ထပ္ လွ ်က္ သား  ဖက္ ထားျပီ  ထားျပီးျငိ မ္သက္ သက္ ေနၾကသည္ ။ သူ တိ  ု႕အတြ ႕အတြ က္ ေလာစရာမလိ  ု ပါ ...တေန႕လံ  ု းလံ  ု း အခ်ိ န္ေတြ ေတြ အမ်ားၾကီ း ်ားၾကီ း  မဟု တ္ ပါလား။  ပါလား။ တစ္ခ်ီခ်ီ ေကာင္း "  ျပီ း "သြ ားမႈ အရသာကိ  ု အျပည့  ္အ၀ အ၀ ခံ စားရင္ း   ိမွန္န းကာ ္ အေမာေျဖေနၾကျခင္ း ျဖစ္ သည္ ။ အေမာေျပလွ ်င္ ေနာက္ အခ်ီ ေတြ ဆက္ ၾကေပဦးမည္  ၾကေပဦးမည္ ။ .. ေအာင္ မင္ းကိ  ု ယ္ ေပၚတြင္င္ ထပ္ လွ ်က္ သား ေမွာက္   ုခံ ၾကီ း   ိမွန္န းေနေသာ ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ အစြ မ္ းကုန္န္  ကာမစပ္ ယွ က္ ျပီ  ျပီ းခါစ ေခြ ၽးသီ းေလးေတြ ဥေနသည့  ္ ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းျဖဴျဖဴၾကီ  းကိ  ု ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုး  လီ းသည္ ျပန္  ျပန္ လည္ မာေတာင္ လာျပန္သည္ သည္ ။ ..ခက္ ျပီ  ျပီ။ ဒီ တခါေတာ ့ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေနလိ  ု႕ လည္ း း မျဖစ္ေတာ ေတာ ့ ။ ..  ကိ စၥ ၀ိ စၥ ျပီ းသြ ားၾကျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ေအာင္မင္ းႏွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ႏွ ႕ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ဒါမွ မဟု တ္ တေယာက္ ေယာက္  အျပင္ ထြ က္ လာ၍  လာ၍ မိ မိ ကိ  ုေတြ ေတြ႕သြ ႕သြ ားလွ ်င္ အခက္  ဟု  ဟု ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ေတြ းမိသည္ သည္ ။ တကယ္ ေတာ ့ ဟိ  ုႏွႏ စ္ွ ေယာက္ ေယာက္ က  က ခနအေမာေျဖေနတာသာျဖစ္ ျပီ း အေမာေျပလွ ်င္ ျပန္ လည္ ၍ လိ  ု းပြဲ စၾကဦးမည့  ္ အျဖစ္ ကိ  ုေတာ ေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း  မသိ ပါ။ ..အခုအခ်ိ အခ်ိ န္ တြင္င္ မိ မိ ျမန္ ျမန္ ျပန္ လစ္သြ သာြ းလွ ်င္ အေကာင္ းဆံ  ု းျဖစ္ မည္ ဟု  ဟု သာ ဆံ  ု းျဖတ္ လိ  လိ  ု က္ ေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ေအာက္ ခံေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ကိ  ု ေသေသသပ္သပ္ သပ္ ျပန္ ၀တ္ သည္ ။  စလြ ယ္ သိ  ုင္င းထားေသာ ္ ရခိ  ုင္င ပု္ ဆိ ဆ  ုးိ ကိ  ု အက်အန ျပန္ ၀တ္ ျပန္ ၀တ္ သည္ ။ ခ်ထားေသာ သားေရလက္ ဆြ  ဲအိ အ တ္ ိ  ကိ  ကိ  ု ေကာက္ ကိ  ကိ  ုင္င ကာ ္ အိ မ္ေပၚမွ ေပၚမွ ေျခဖြနင္ နင္ းျပီး ခပ္သု သ တ္ ု သု တ္ ပင္  ပင္ ဆင္ းသြားေလေတာ ့ သည္ ။ အလု ပ္ ကိ  ု ေစ့ စပ္ေသခ်ာစြ ာ ေသခ်ာစြ ာ လု ပ္ တတ္ သူ ပီ ပီ အိ မ္ေရွ ေရွ႕တံ ႕တံခါးကိ ခါးကိ  ု ပင္ ေနသားမပ်က္ ျပန္ေစ့ ေစ့  ့ခဲခေသးသည္ ဲေသးသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစု ္   ိ း

 ထြ က္ သြားျပီ း သိ ပ္ မၾကာမီ  ွ မွာပင္ ေအာင္ မင္းႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ေနာက္ တပြ  တပြ  ဲဆက္ ဆက္ ၾကျပန္  ၾကျပန္ ေလ၏။ .. သည္ တခါေတာ  တခါေတာ ့ ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ဖင္ေထာင္ ေထာင္ ကာ ဖင္အပီ အပီေဆာ ေဆာ ္ ေနေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲသိ သ  ု႕ိ ေအာင္ မင္းလီ းၾကီ း အရွ  ိန္န္ႏွႏ  ္ွင့င့ ခပ္သြ သ က္ ြ သြ က္ ၀င္ ထြ က္ စျပဳ  စျပဳခ်ိ န္ မွ ာပင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လည္ း  း ေစ်းက ျပန္ ေရာက္ လာျပီ  လာျပီး ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ ျခင္ းလု ပ္ငန္ ငန္ း စေလေတာ ့ ၏။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုး အမွ တ္ မထင္  မထင္ ေရာက္ လာကာ  လာကာ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းေခ်ာေလးနွ   ္င့ အညာသား ေအာင္ မင္ းတိ  ု႕ အျဖစ္ ကိ  ု ေသေသခ်ာခ်ာ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ေတြ ေတြ႕ျမင္ ႕ျမင္သြ သ ားသည့ ြ   ္ အျဖစ္ ကု  ိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ ညီအမေကာ အမေကာ ေအာင္ မင္ းပါ လံ  ု း၀ မသိ  ိရွရွ  မရိ ပ္ မိ လိ  ု က္ ၾကပါေပ။  ၾကပါေပ။ .....  ________________________________________  _______________________ _________________ (6)

 ထိ  ုေန႕တေန႕လံ ေန႕တေန႕လံ  ု း ကု  ိသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ စိ တ္ တိ  တိ  ု႕လႈ ႕လႈ ပ္ရွရ ားျပီ ွ း ဘာမွ အလု ပ္ေကာင္ ေကာင္ းေကာင္ းလု ပ္ လိ  ု႕မရေတာ ႕မရေတာ ့ ။ သူ႕မ ႕မ်က္  စိ  စိ ထဲ တြင္င္ ဇနီ းသည္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္၏ ျဖဴျဖဴေတာင့  ္  ္ေတာင့ ေတာင့  ္ ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းၾကီ းကိ  ု ပဲ ျပန္  ျမင္ေယာင္ ေယာင္ေနသည္ ေနသည္ ။ ေအာင္ မင္းႏွ  ္င့င စပ္ ့  ယွ က္ ေနပံ  ု မ်ားကိ  ု လည္ း း သတိရသည္ ရသည္ ။ ထိ  ုအခါမ အခါမ်ိ ဳးတြ င္ ေပါင္ ၾကားမွ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းက အတင္ း ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ ထလာရာ မနည္ းကိ  းကိ  ု ဖိ ထားရ၏။ အလု ပ္ လု ပ္ရာတြ ရာတြင္င္ အမွ ားအယြင္ငး္ ေတြ မျဖစ္ေအာင္ ေအာင္ မနည္ းၾကီ  းၾကီ းကိ  ု ၾကိးဳ စားေနရသည္ ။ ေတာ ္ ေသးသည္ ..ထိ  ုေန႕က ေန႕က ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း အလု ပ္သိ သ ပ္ိ  မ်ားေသာေန႕ မဟု တ္ မဟု တ္ သျဖင့  ္သာပင္ သာပင္။ အိ မ္ တြင္င္ လု ပ္ စရာေလးေတြ   ိရွသည္ သည္ ဟု  ဟု အေၾကာင္ းျပခြ  ္င့င့ေတာင္ ေတာင္ းကာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးသည္ ညေန အလု ပ္ မွ ေစာေစာဆင္ းခဲ  ့ေလ၏။ ေလ၏။ အခ်ိ န္ ျပည့  ္ အလု ပ္ ၾကိးဳ စားသူ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းအေၾကာင္ းကိ  ုသိ သေသာ ိေသာ အလု ပ္ရွရွင္င က ္ လည္ း  း အလြ ယ္ တကူ  တကူ  ူ ပင္ခြခ  ္ြင့င့ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ အိ မ္သိ သ  ုိ႕ျပန္ ႕ျပန္သာလာရသည္ သာလာရသည္ ..အိ မ္ တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ေအာင္ မင္ းတိ  ု႕ဇာတ္ ႕ဇာတ္ ျပီ းမွ ျပီးပါဦးမလား ဟု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ေတြ းပူ လာမိရ၏။ ရ၏။ ညေနပိ  ုင္င းထိ ္  မ်ား ဆက္ စခန္  စခန္ းသြားေနၾကဦးမည္ လား  လား ေတြ းယင္ း မနက္ တုန္န းက ္ ေခ်ာင္းၾကည့  ္ ၾကည့  ္  ့ခဲခ တာေတြ ဲ  က အေတြ းထဲ မွာ  ျပန္ လတ္ ဆတ္ လာျပန္  လာျပန္ေလသည္ ေလသည္ ။ လမ္ းတေလွ ်ာက္ လီ းက ေတာင္ မည္ တကဲ  တကဲ ကဲ ျဖစ္ေနသျဖင့ ေနသျဖင့  ္ ဘတ္ စ္  စ္ ကားပင္ မစီ းရဲ ပဲ အငွ ားကားျဖင့  ္သာ သာ ျပန္  ့ခဲခရေလ၏။ ဲရေလ၏။ သိ  ု႕ႏွ ႕ႏွ  ္င့င့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း အိ မ္ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ လာသည္  လာသည္ ။ ေတာ ္  ပါေသးသည္ ... ေအာင္ မင္ း မရွ  ိေတာ ေတာ ့  ပါ။ တရက္ စာ  စာ အစာ၀၍ ျပန္သြ သ ားႏွ ြ   ္င့ငေ့ လျပီ။ သူ႕အိ ႕အိ မ္သည္ သည္   မနက္ တု  တုန္န းက ္ ဘာမွ မျဖစ္  ့ခဲခသလိ ဲသလိ  ု ပင္   ုပံ မွန္နအေနအထားအတိ ္အေနအထားအတိ  ုင္င း္   ိရွေနေလ၏။ ေနေလ၏။ ထူ းထူးျခားျခား ေစာေစာျပန္ လာေသာ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးကိ  ု ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ နဲနဲနေတာ ဲေတာ ့ အံ  ့ ၾသ ေနမိသည္ သည္ ။ ဘာမွေတာ ေတာ ့   မေမး ..။ ဟန္ မပ်က္  ပင္  ပင္ ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု ဆီ းၾကိေဳ နလိ  ု က္ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ လီ းခနခန မတ္ ေထာင္ေနျပီ ေနျပီး  လိ  ု းခ်င္ လွ  းခ်င္ လွ ျပီ ျဖစ္ရာ ရာ ညစာစားျပီးသည္ ႏွ  ္င့င့ ခပ္ေစာေစာ ေစာေစာ အိ ပ္ ယာ၀င္ေလ၏။ ေလ၏။ သူ႕သေဘာအရသာဆိ ႕သေဘာအရသာဆိ  ု လွ ်င္ ေတာ ့  အိ ပ္ ယာထဲေရာက္ ေရာက္ သည္ ႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ကိ  ု တက္ လိ  လိ  ု းပစ္ မည္ ျဖစ္  ျဖစ္သည္ သည္ ၊ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ခယ္ မေလးက  မေလးက  မအိ ပ္ေသးသျဖင့ ေသးသျဖင့  ္ ခယ္ မေလးကိ  မေလးကိ  ု အားနာ၍ ခန ေအာင့  ္အည္ အည္ းေနရေသး၏။  းေနရေသး၏။ အသံ ပလံေတြ ေတြ ဆူညံ ည ကု ံ န္န လွ ္  ်င္ သူေလးခမ ေလးခမ်ာ အပ်ိ ေဳ လးမိ  ု႕ ရွ က္ ရွ ာေပ လိ မ့  ္ မည္ ဟု  ဟု အားနာေနမိ ျခင္ းပင္။ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေအာင္ မင္းနွ  ္င့င့ သူ႕မိ ႕မိန္န းမထက္ ္  ပင္  ပင္ အရင္ေစ ေစ်းဦး ေဖာက္  ထားတာဆိ  ထားတာဆိ  ုသည္ သည္ ကိ  ကိ  ုေတာ ေတာ ့ သူ မသိရွရ ာ။ ွ ..  ျဖစ္ရေလ ရေလ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ရယ္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကလည္ း း အလု  ိ က္ သိ ပါသည္ ။ ခပ္ေစာေစာျပန္ ေစာေစာျပန္ လာျပီ း အိ ပ္ ယာလည္ း  း

 တန္ း၀င္သည္ သည္ ဆိ  ု ကတည္ းက သူ႕ခဲ ႕ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  း သူ႕အစ္ ႕အစ္ မကိ  ု ေစာ ေစာလိ  ုးခ်င္ လိ ခ်င္ လိ  ု႕ျဖစ္ ႕ျဖစ္ရမည္ ရမည္ ဆိ  ု တာ သူ က သေဘာေပါက္ သည္ ။  ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္သူ သ လည္ ူ  း း ေရွ႕ဆင့ ႕ဆင့  ္ေနာက္ ေနာက္ ဆင့  ္ ဆိ  ုသလိ သလိ  ု ပင္ သူ႕အခန္ ႕အခန္းထဲ ၀င္ ကာ အိ ပ္ေမာက ေမာက် သြ ားေလဟန္ သြ ားေလဟန္ႏွႏ  ္ွင့င့ အသက္ မွ  မွန္န မွ္ န္နရႈရ္ ေနေပးလိ ႈေနေပးလိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အခန္ အခန္ းဘက္ မွ  မွ အသက္ မွ  မွန္န မွ္ န္န္ရႈရသံ သ ႈ  ပဲံ  ၾကားရေတာ ့ သျဖင့  ္ အိ ပ္ေပ ေပ်ာ္ သြ ားေလာက္ ေပျပီ ဟု တြ က္ မိ  မိသည္ သည္ ႏွ  ္င့င့ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ဘက္ ဘက္ လွ  လွည့ ည  ္ ျပီ ့  း ရု တ္ တရက္  တရက္ ေပြ႕ဖက္ ႕ဖက္ ကာ  ကာ ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္း နမ္ းေလေတာ ့ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေၾကာင္ေနဆဲ ေနဆဲ မွ ာပင္ ထမီ ကိ  ု လည္ း  း ဆြ  ဲခြခ ၽတ္ ြ  ျပစ္  ျပစ္ ပလိ  ု က္ သည္ ။ ခါတိ  ုင္င းဆိ ္   ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ သူ မကိ  ု ထမီေလးလွ ေလးလွန္န ယံ ္   ုသာလွ သာလွန္န ကာ ္ လိ  ု းေနက်ျဖစ္ ၏။ ဒီေန႕ေတာ ေန႕ေတာ ့ ဘာေၾကာင့  ္ ထမီဆြ ဆ  ဲခြခြ  ၽတ္ ြ  ျပစ္  ျပစ္ လိ  ု က္ ပါလိ  ပါလိ မ့  ္ ဟု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေတြ ေတြးမိေလသည္ ေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္   မီ းေတာ ့  မဖြ  ္င့င။့ ..အေမွ ာင္ ထဲမ ာပင္ ွ ဆက္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားသည္ ွ ။ ဟိ  ု တုန္န းကသာ ္ ဆိ  ု လွ ်င္ အရွ က္ ၾကီ  ၾကီ းေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လင္ မယားခ်င္ းေပမယ့  မယားခ်င္ းေပမယ့  ္ ဒီ လိ  ု ထမီဆြ ဆ  ဲခြခြ  ၽတ္ ြ  ပစ္  ပစ္ တာမ်ိ ဳးကိ  ု ခံရဲရ မွဲ  ာ မဟု တ္ ။ ..ခုေတာ ေတာ ့  အေျပာင္ းလဲ ၾကီ းေျပာင္ းလဲ  ့ခဲခ ျပီ ဲ  းျပီ မိ  ု႕ အသာပင္ ျငိ မ္ခံခေနလိ ံေနလိ  ု က္ သည္ ။ စိ တ္ ကေတာ  ကေတာ ့ သိ ပ္ မပါ။ ..ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏ အထေႏွ းအက်ျမန္ လီ းၾကီ းျဖင့  ္ မျဖစ္ညစ္ ညစ္ က်ယ္ အလိ  ု းခံရမႈ ရမႈ ကိ  ု လင္ မယား ၀တၲရားရွ ရားရွ  ိ လိ  ု႕သာ ႕သာ ခံေပးေနရျခင္ ေပးေနရျခင္ းျဖစ္ရာ ရာ ခု လဲ ပဲ ျငီ းေငြ႕စရာေကာင္ ႕စရာေကာင္ းေသာ အေပြ႕အဖက္ ႕အဖက္ ေတြ ကိ  ုသာ သာ ပ်င္ းေလာက္ ်င္ းေလာက္ ေအာင္ ခံေနရဦးမည္ ေနရဦးမည္ ဟု  ဟု ပဲ ထင္ ထားမိေလသည္ ေလသည္ ။ မီ းမဖြ  ္င့ငသျဖင့ သ ့ ျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေအာက္ ေအာက္ ပိ    ုပိင္ငး္ ပကတိအေနကိ အေနကိ  ု  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းမျမင္ရပါ။ ရပါ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ မနက္ က  က ေန႕ခင္ းေၾကာင္ေတာင္ ေတာင္ တြင္င္ သူ႕မိ ႕မိန္န းမ၏၀တ္ ္  လစ္  လစ္ စလစ္ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းကိ  ု အၾကာၾကီ းျမင္ေတြ ေတြ႕ခဲ ႕  ့ခဲ ျပီ းသားမိ  ု႕ ေပါင္ တံ ၾကီ းေတြေဖြ းဥေနပံ  ု ..  ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းေတြ ကားစြ  ္င့ေနပံ ေနပံ  ု ..အဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းက ေဖာင္ းအိေနပံ ေနပံ  ု ေတြ ကိ  ု စိ တ္ မွ  မွန္န းႏွ ္   ္င့ အလု  ိ လု  ိ ျမင္ လာရသည္ ။ ...  ထိ  ုခနတြ ခနတြင္င္ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းက အျပတ္ ကိ  ကိ  ု မတ္ ေထာင္ လာေလ ေတာ ့ ၏။ နဂိ  ု က ၾကီ းရသည့  ္အထဲ အထဲ ခု လိ  ု မတ္ ေထာင္ မာေၾကာလာေတာ ့   ုပိ၍ပင္ ၍ပင္ ၾကီ းလာေလသေယာင္ ထင္ရေလသည္ ရေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္  ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု ေပြ႕ဖက္ ႕ဖက္ နမ္ းစု ပ္ တာေတြ ၾကာၾကာလု ပ္ မေနေတာ ့  ပဲ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းဆိ  ုသလိ သလိ  ု ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းေပၚ  တက္ ခြေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ ခြ ျပီးလိ  ု႕ သူ မအဖု တ္ ၀တြ  ၀တြင္င္ လီ းၾကီ း လာေထာက္ မိ  မိ သည္ ႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တေယာက္   ထူ းျခားမႈ ကိ  ု သိေလျပီ ေလျပီ။ .. "ဟယ္ .....ဦးရဲ႕လီ ႕လီ းၾကီ းက ေထာင္ မတ္ ျပီ  ျပီ း မာေနလိ  ု က္ တာ  တာ ပါလား ..."ပါးစပ္ မွ  လႊ တ္ ကနဲ  ကနဲ ပင္ ထြ က္ သြ ားမိသည္ သည္ ။ သူ မထက္ အသက္ ႏွ စ္ဆယ္ ဆယ္ ေလာက္   ုပိ ၾကီ းသည့  ္အျပင္ အျပင္   ုရိေသရင္ ေသရင္ းစြ  ဲ လဲ   ိရွသျဖင့ သျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု "ဦး "ဟု ပင္ေခၚသည္ ေခၚသည္ ။ ဟိ  ု တုန္န းကလိ ္   ုသာျဖင့ သာျဖင့  ္ ဒီ လိ  ု စကားမ်ိ းဳ  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ မွ ဘယ္ ထြ  ထြ က္ ရဲ ပါ မလဲ ့ ..။ ခုေတာ ေတာ ့ ေအာင္ မင္ းဇာတ္ သြင္င းထားတာ ္ ခံရျပီ ရျပီ း ျဖစ္သျဖင့ သျဖင့  ္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းႏွ  ္င့င ပါလား ့ ဟု စိ တ္ က  က ဘရိ တ္ မအု  မအု ပ္  ုႏိႏိင္င္ေသးခင္ ေသးခင္ ႏႈ တ္ က  က လႊ တ္ ကနဲ  ကနဲ ပင္ ထြ က္ သြ ားမိ ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ဒါကိ  ု ကု  ိသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကလည္ း း သတိ ထားမိသည္ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးမွ ာလည္ း သူ႕ အိေျႏၵ ေျႏၵႏွႏ  ္ွင့င့သူ သူ လူ ၾကီ းလူေကာင္ ေကာင္ းပီ ပီ ေနထိ  ုင္င လာသူ ္  ျဖစ္ရာ ရာ ဒီ လိ  ု စကားမ်ိ းဳ ေတြ အရင္ ကဆိ အရင္ ကဆိ  ု ေျပာမထြ က္ ။ ခုေတာ ေတာ ့ သူ လဲ ညစ္ တြန္နး္ တြန္န းကာ ္  စိ တ္   ုရိင္င းေတြ ္ ၀င္ေနျပီ ေနျပီ မိ  ု႕ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္စကားႏွ  ္င့င့ အလိ  ု က္ သင့  ္ ပင္ သူ႕ပါးစပ္ ႕ပါးစပ္ မွ ျပန္ ထြ က္ သြားမိသည္ သည္ ။ " ေအး ...ဟု တ္ တယ္  တယ္ ။ ငါ လီ ့  းၾကီ းက အရမ္ းကိ  ုေတာင္ ေတာင္ေနျပီ ေနျပီ။ ဒီညေတာ ညေတာ ့ နင့  ္ ကိ  ု အပီ လိ  ု းေတာ ့  မယ္ တင့  ္ တင့  ္ ေရ .." ေျပာေနက်မဟု တ္ မဟု တ္ ပဲ  ပဲ ေျပာလိ  ု က္ ရေသာ စကားမ်ားက ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးႏႈ တ္ ဖ  ဖ်ားတြ င္ အားရပါးရ   ိရွ လွသည္ သည္ ။  စိ တ္ ေတြ လည္ း   ုပိ ထလာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ရင္ ဖိ  ုသြ သာြ းျပီ း သူ႕အဖု ႕အဖု တ္ ၀၌  ၀၌ ေတ့ ထားေသာလီ  ထားေသာလီ းၾကီးကိ  ု

 လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ လွ မ္ းကိ  ုင္င တိ ္   ု႕ထိ ႕ထိ ၾကည့  ္ရန္ ရန္ အလိ  ု လိ  ု လွ မ္ းလိ  ု က္ မိ  မိ လ်က္ သားျဖစ္သြ သာြ းရေလ၏။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္  စိ တ္ ေတြအလြ အလြန္န ထန္ ္ ေနေလေသာ ေနေလေသာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လက္ ကေလး  ကေလး ေရာက္ မလာေသးမီ  မလာေသးမီ မွ ာပင္ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု အဖု တ္ ထဲ  ထဲသိ သ  ု႕ိ အားကုန္န္ ေဆာင့  ္ ထိ  ု းထည့  ္ လိ  ု က္ ေလျပီ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလီ းက အရင္ ကတဲ က သန္သာ သာ မသန္ တာ အေတာ ့   ္  ္ ကိ  ု ၾကီ းသည္ ၊ ဆယ္ လက္  လက္ မခန္  မခန္႕ရွ ႕ရွည္ ည ျပီ  ္ ျပီး ဘီ ယာဗူး  ံခြေလာက္ ေလာက္ လံ  ု းပါတ္ ဆိ  ု မွ  စဥ္ းစားသာ ၾကည့  ္ ၾကပါေတာ ့ ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ စိ တ္ မထေသးသျဖင့  မထေသးသျဖင့  ္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ထဲ  ထဲ က အရည္ ေတြ  မရႊ မ္ းေသးေခ်။ .. ေျခာက္ ေသြ႕လွ ႕လွ ်က္  ပင္  ပင္   ိရွေသးသည္ ေသးသည္ ။ အရည္ မရႊ  ဲေသးေသာ ေသးေသာ အဖု တ္ ထဲ  ထဲသိ သ  ု႕ိ စံခ်ိခ်ိ န္ လြန္န္  လီ းၾကီ း တခ်က္  တည္  တည္ းထိ  းထိ  ု း၀င္ လာမႈသည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အသည္ းခိ  းခိ  ု က္ ေအာင္ နာသြ ားေစေလသည္ ။ အဖု တ္ တခု  တခု လံ  ု း ပူ ထူ မီ းပြ  ္င့င ျပီ ့  း ကြ  ဲ ထြ က္ သြ ားပလားပင္ ထင္ လိ  ု က္ ရေတာ ့ ၏။ .. "အား ..........အမေလးေလး။ ...နာလိ  ု က္ တာ  တာ ဦးရဲ႕။႕။ အား အား .... ေသျပီ ေသျပီ။ ကြ ၽန္ မအဖု တ္  ေလးေတာ ့ ကြ  ဲ ထြ က္ သြ ားျပီ ထင္ တယ္ ...အား လားလား "ခင္ ျငိ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏နာက ၏နာက် င္ စြ င္ စြ ာေအာ္ လိ  ု က္ သံသည္ သည္   ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းအတြ က္ ေတာ ့ အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳးေသာ စိ တ္ စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားမႈ ွ မ်ားကိ  ု ျဖစ္ ထြန္န းေစေလသည္ ္ ။ ရမက္ ေတြ လဲ  ပိ  ု ၾကြ လာသည္ ။ ျပီ းေတာ ့ ေဒါသကလည္ း း ေထာင္ းကနဲ ထြ က္ သြ ားသည္ ။ " ေကာင္ မက   ါက င့ ် ေတာ ့  ေအာ္ တယ္ ။ ..လင္ငယ္ ငယ္ နဲ႕က ႕က် ေတာ ့ ခံ လိ  ု က္ တာ  တာ ေကာ ့  ပ်ံ ၾကြ ်ံ ၾကြ လိ  ု႕၊႕၊ ဟင္ း .."ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း စိ တ္ ထဲ  ထဲ ထိ  ုသိ သ  ု႕႕ိ  ေတြ းမိသည္ သည္ ။ ရမက္ ႏွ  ္င့င့ ေဒါသ ေပါင္ းထားေသာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ၾကမ္ းၾကဳတ္ ကာမု  ကာမုန္န ယိ ္   ုေနေသာ ေနေသာ ဆင္ ၾကီ းအလား ျဖစ္ လာေလေတာ ့ ၏။ အဆံ  ု း၀င္ ထားေသာလီးၾကီ းကိ  ု ျပန္ဆြ ဆ  ဲ ထု ြ  တ္ လိ  လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း အားမာန္အျပည့ အျပည့  ္  ၾကမ္ းတမ္ းစြ ာ ေဆာင့  ္၍ ေဆာင့  ္၍လိ ၍လိ  ု းေလေတာ ့ သည္ ။ "ဖုန္န း္ ...ဘြ ပ္ ...အား .. ေသပါျပီ ဦးရဲ႕။ ႕။ အရမ္ းနာတယ္ .. ေတာ ္  ျပီ ေတာ ္  ျပီ ...အိ  ု း အား "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ ခံရခ်က္ ရခ်က္ တကယ္ ကိ  ကိ  ု မသက္ သာပါ။ ..  ထြန္န္႕ထြ ႕ထြန္န္႕ကိ ႕ကိ  ု လူ းေနရေလေတာ ့ သည္ ။ ယခင္ ကဆိ  ု လွ ်င္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းေလးကိ  ု အလြန္န ပင္ ္  ၾကင္နာသည္ နာသည္ ၊ ..ဘယ္ ေတာ ့  မွ ၾကမ္ း ၾကမ္ းတမ္ းတမ္ း မလု ပ္။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က နဲနဲနေလာက္ ဲေလာက္  နာသည္ ဆိ  ု လိ  ု က္ လွ  လွ ်င္ သူ က ေလွ ် ာ့ ခ်ျပီ းေနျပီ ခ်ျပီ းေနျပီ။ အခုေတာ ေတာ ့  ျဖင့  ္ ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ မဟု တ္ ပါျပီ  ပါျပီ။ ...ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္နာလိ နာလိ  ု႕႕ ေအာ္ေလ ..သူ က   ုပိ ၾကမ္ းၾကမ္ းေဆာင့  ္ေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ မွ တ္ ပလား  ပလား ..မွ တ္ ပလား  ပလား ဟု လည္ း း စိ တ္ ထဲ  ထဲ က ေရရြ တ္ ေနမိေသးသည္ ေသးသည္ ။ နာက်င္ စြ င္ စြာ ေဆာင့  ္ လိ  ု းခံေနရရင္ ေနရရင္ းမွ ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ရမက္ စိ  စိ တ္ ေတြ လဲ ထ  လာရေလသည္ ။ စိ တ္ ထလာေတာ  ထလာေတာ ့ အဖု တ္ ထဲ  ထဲ တြင္င လည္ ္ း ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေတြ တလၾကမ္ းထြ က္ လာကာ  လာကာ ခုနကလိ နကလိ  ု မ်ိ းဳ ေျခာက္  မေနေတာ  မေနေတာ ့  ပါ။   ုစိ  ဲရႊရ၍လာေလျပီ ႊ၍လာေလျပီ။ ..လီ းအ၀င္အထြ အထြ က္ က  က ေစာေစာကလိ  ု  ၾကပ္ေတာက္ ေတာက္ မေနေတာ  မေနေတာ ့ ပဲ ေခ်ာေခ်ာေမြ ႕ေမြ႕ ျဖစ္ လာသည္ ။ နာက်င္ မႈ င္ မႈ က သိသိ သသာသာ သ ိ ာသာ ေလ့် ာ ပါးလာသည္ ။ နာက်င္ မႈ င္ မႈ ေလ့် ာ လာျခင္ းႏွ  ္င့င့အတူ အတူ ေကာင္ းသည့  ္အရသာက အရသာက တရွ  ိန္န  ိရွရ္ ွန္န တက္ ္  လာသည္  လာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  နာက်င္ ၍ မခံ မရပ္  ုနိနိင္င္ေအာ ေအာ္  ဟစ္ေနသည့ ေနသည့  ္အျဖစ္ အျဖစ္ မွ ကာမအရွ  ိန္န ျဖင့ ္   ္ ညဥ္ းတြ ားျမည္ တမ္  တမ္းရသည့  ္အျဖစ္ အျဖစ္သိ သ  ုိ႕႕  တစတစ ေျပာင္ းလဲ လာေလ၏။ လင္ မယားႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ခု မွ အထာက်သြားၾကေလျပီ ။ ..."ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ....အင့  ္ ဟင့  ္ ဟင့  ္ ...ဦးရယ္ ...အင္ း ဟင္ း ..""နင့  ္ ဖင္ ၾကီ း ေကာ ့ ေပးစမ္း တင့  ္ တင့  ္ ..""ဟု တ္ ..ဟု တ္ ..ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ....အား .. ေဆာင့  ္ ပါ ဦးရဲ႕ ... ေကာင္ းလိ  ု က္ တာ  တာ ...အား အား ""ဘြ ပ္ ဘြ ပ္ ....  ျဗြ တ္ ျဗြ တ္ "  လိ  ု းသံ ေအာ္သံ ညဥ္ းသံေတြ ေတြ က တေသာေသာ ညံေနေလျပီ ေနေလျပီ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အရင္ လိ  ု မဟု တ္ ေတာ ့  ပဲ ေအာက္ ေပး ေကာင္ းေကာင္ းေပးတတ္ ေနျပီ ျဖစ္ရာ ရာ

 ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းအဖိ  ု႕ ေဖာ္ မျပနိ  ုင္င္ေလာက္ ေလာက္ ေအာင္ အရသာထူ းေတြ ခံ စားေနရ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာလည္ းပဲ ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု ခနနွ  ္င့င မ့ ်ား ျပန္ က ျပန္ က်သြ ားမလားဟု သြ ားမလားဟု သူ႕လင္ ႕လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္၏ လီ းၾကီ းကိ  ု စိ တ္ ပူ  ပူေနမိ ေနမိေသးသည္ ေသးသည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ အၾကာၾကီ း ၾကာေအာင္ ပင္ ျပန္ မက်ပဲ ဆက္ တိ  တိ  ု က္ ေဆာ ္  တာခံေနရသျဖင့  ္ စိ တ္ ထဲ  ထဲ အရမ္း ေက်နပ္ ကာ နပ္ ကာ  ဖီ လင္ေတြ ေတြ အျပတ္ တက္  တက္ ေနရေလေတာ ့ ၏။ တဖက္ ခန္ းမွ အိ ပ္ မေပ်ာ္ ေသးေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ သူ႕အစ္ ႕အစ္ မ  ကမၻ ာပ်က္  မတတ္  မတတ္ ေအာ္ေနသံ မ်ားႏွ   ္င့ လိ  ု းေဆာင့  ္သံ သ မံ ်ားကိ  ု အတိ  ုင္င းသားပင္ ္ ၾကားေနရေလသည္ ။ သစ္သားအိ သားအိ မ္ဆိ ဆ  ုေတာ ိေတာ ့ အသံ က လံ  ု မွ မလံ  ု ေလသည္ ပဲ  ပဲ။ အစ္ မျဖစ္သူ သူ ဒီ မွ ် နာနာက်င္ က  က် င္ ေအာ္ တာ တခါမွ  မၾကားခဲ  ့ ဖူ း၊ ..ခဲအိ အ  ုေတာ ေိ တာ ္  ၾကီး ဒီေလာက္ ေလာက္ အေဆာင့  ္ ၾကမ္ းတာလဲ တခါမွ မၾကံဳခ  ့ ဖူ ဲ  း။ ..ခုေတာ ေတာ ့ တအိ မ္ လံ  ု းကိ  ု သြ က္ သြ က္ ခါေနျပီ။ သြားေခ်ာင္းရလွ  ရလွ ်င္ ေကာင္ းမလားစဥ္ းစားေသးသည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ သူ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ မယားထံ  ု းစံအတိ အတိ  ုင္င း္ မီ းက   ိမွ တ္ ထားျပီ  ထားျပီ း ဒီညကလည္ ညကလည္ းပဲ လ မသာေသာည ျဖစ္ေနေလေသာေၾကာင့ ေနေလေသာေၾကာင့  ္ ေကာင္းေကာင္ းမျမင္ရမည့ ရမည့  ္ အတူ တူ သြ ားေခ်ာင္းမေနေတာ ့  ပဲ အသံေတြ ေတြ ကိ  ုသာ သာ အာရံ  ုအျပည့  ္ ျဖင့  ္ခံခ စားရင္ ံ  း  စိ တ္ ကူ  ကူ းပံ  ုေဖာ ေဖာ္ ေနေလ ေတာ ့ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ လိ  ု းေကာင္ းေကာင္ းႏွ  ္င့င့ အသားကုန္န လႊ ္  တ္ က  က် ံ ဳးလိ  ု က္ ရာ နာရီ ၀က္ သာသာ ၾကာမွ ပင္ သု တ္ ရည္ ေတြ ဖြ  ီးကနဲ ပန္းထြ က္ သြ ားေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏  စံခ်ိခ်ိ န္ လြန္န လီ ္  းၾကီ းႏွ  ္င့င့ အားေကာင္ းေမာင္ းသန္ ေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္  မ  မ်ားေၾကာင့  ္ ထိ  ုအေတာအတြ အေတာအတြင္င္း ငါးခ်ီ ဆက္ တိ  တိ  ု က္ ပင္  ပင္ "  ျပီ း "သြ ား ရေလေတာ ့ သည္ ။ ေျပာရလွ ်င္ ေအာင္ မင္ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ စပ္ ယွ က္ သည္ ပင္  ပင္ ေအာင္ မင္ းတခ်ီ ဆိ  ု လွ ်င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ "  ျပီ း "လွ သံ  ု းခ်ီ ေလာက္ သာျဖစ္၏။ ၏။ ..ခုေတာ ေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏စြ မ္ းရည္ ကု  ကု  ိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အရမ္းၾကီ းကိ  ု အံ  ့ ၾသခ်ီ းမြ  ၾသခ်ီ းမြ မ္ းမိေနေလျပီ ေနေလျပီ။ ဘယ္ ကေန  ကေန ဘယ္ လိ  လိ  ု ကာမအားေတြ ရလာေလသည္ ကိ  ကိ  ု ပင္ နားမလည္ ေတာ ့ ၊ ငါးခ်ီ ဆက္ တိ  တိ  ု က္ "  ျပီ း "လိ  ု က္ ရသျဖင့  ္ လူ ကလဲ   ုႏံ းခ်ိ ေခြႏြႏ မ္ြ  းသြ ားျပီ ျဖစ္ရာ ရွည္ ည္ရွည္ ည္ေ၀းေ၀း လည္ း း မစဥ္ းစားႏိ  ုင္င္ရွရ ာေတာ ွ ့  ပါ။ ..ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း အေပၚမွ လွ  ိ မ့  ္ဆင္ ဆင္ းသြားသည္ နွ  ္င့င ပင္ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တခ်ိ းဳ တည္  း း အိ ပ္ေပ ေပ်ာ္ သြ ားရရွ သြ ားရရွ ာေလေတာ ့ ၏။ အသံေတြ ေတြ ပဲ  ၾကားေနရေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွာေတာ ့ အေတာ ့   ္  ္ ကိ  ု အေနရအထိ  ုင္င္ရ ခက္ ေနရွ ာေလသည္ ။ ခဲအိ အ  ုေတာ ေိ တာ ္  ၾကီ း နာရီ ၀က္ ေက်္ ာ ေက်္ ာ ၾကာေအာင္ မနားတမ္းလွ  ိ မ့  ္ လိ  ု းသြ ားသည့  ္အတြ အတြ က္ သူ မလည္ းပဲ  းပဲ အရမ္ းကိ  ု စဥ္ းစားရ  ၾကပ္ေနမိ ေနမိ၏။ ၏။ ..တန္ေတာ ေတာ ့ ေဆးေကာင္ း၀ါးေကာင္ းေတြ ေတြ႕လာခဲ ႕လာခဲ  ့ ျပီ ထင္သည္ သည္ ။ သူ မသည္  အစ္ မျဖစ္သူ သႏွႏူ   ္ွင့င့အတူ အတူ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့ ေပ်ာ္ ပါးေနၾကျဖစ္ရာ ရာ ခု လိ  ု အစ္ မတေယာက္ တည္  တည္ းက  းက အရသာခံရျပီ ရျပီး  မိ မိ က် လြ တ္ လြ တ္ ေနရသည့  ္အတြ အတြ က္ တမ်ိ းဳ ၾကီ းျဖစ္ ၾကီ းျဖစ္ေနရေလ၏။ ေနရေလ၏။ ခဲအိ အ  ုိ ကု  ိသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း၏ လီ း မည္ မွ  မွ ်ၾကီ းသည္ ၾကီ းသည္ ကိ  ကိ  ု ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္  ့ခဲခ မႈဲ  မ်ားအရ သူ မ သူ မ သိ ျပီ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ခု လိ  ု နာရီ ၀က္ ေက်္ ာ ေအာင္ ပင္ မနားတမ္းလွ  ိ မ့  ္ ျဖိဳႏ  ုိ င္ငသည္ သ ္ ည္ ဆိ  ု ကတည္ းက  းက လီ းအရမ္ းကိ  ု ေတာင္ ျပီး  မာေၾကာေနေလာက္ ျပီ  ျပီ ဆိ  ု တာကိ  ု လည္ းပဲ  းပဲ သူ မ မွန္န းဆႏိ ္   ုင္ငသည္ သ ္ ည္ ။ ထိ  ု မွ ်ၾကီ းေသာလီ ၾကီ းေသာလီ းၾကီ း တင္ းျပည့  ္ က်ပ္ ျပည့ ပ္ ျပည့  ္  မာေတာင္ေနသည္ ေနသည္ ႏွ  ္င့င့ အလိ  ု းခံရလွ ရလွ ်င္ ဘယ္ ေလာက္ ေတာင္ေဆြ ေဆြ မ်ိ းဳ ေမ့ သြ ားမည္ ဆိ  ုသည္ သည္ ကိ  ကိ  ု ေတြ းယင္ း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ရမက္ ေဇာေတြ ထန္ေနမိ ေနမိ၏။ ၏။ အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲေျပး၀င္ ေျပး၀င္ ကာ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  းေရွ႕ ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု းခြ ၽတ္ ျပီ  ျပီ း  ျပလိ  ု က္ ခ်င္ စိ ခ်င္ စိ တ္ တဖြ ားဖြ ားေပၚလာသည္ ။ သည္ လိ  လိ  ုသာ သာ သြ ားျပလိ  ု က္ လိ  လိ  ု႕ကေတာ ႕ကေတာ ့ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  းလည္ း  း ဘာသားႏွ  ္င့င ထု ့  ထား တာမိ  ု႕လဲ ႕လဲ ...သူ မကိ  ု အျပတ္ ပင္  ပင္ ဖိ  ု က္ ေပလိ မ့  ္ မည္ ။ ဒါေပမယ့  ္ ဒီေလာက္ ေလာက္ အထိေတာ ေတာ ့  ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အတင့  ္ မရဲ ၀ံ  ့ေသးပါ။ ေသးပါ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ အခ်ိ န္အနည္ အနည္ းငယ္  းငယ္ အေမာေျဖျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ေန႕လည္ က  က ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လိ  ု းေနပံ  ု မ်ားကိ  ု ျပန္ စဥ္ းစားျမင္ေယာင္ ေယာင္ ျပီ း လီ းၾကီ းျပန္ေတာင္ ေတာင္ လာျပန္သည္ သည္ ။

အိ ပ္ေပ ေပ်ာ္ ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အတင္ းႏိ  ႈးကာ တက္ လိ  လိ  ု းျပန္ေလသည္ ေလသည္ ။ .. အိ ပ္ခ်င္ မူ ခ်င္ မူ းတူ းျဖစ္ေနရင္ ေနရင္ းကပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း း လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင့  ္အလိ အလိ  ု းကိ  ု ေကာ ့ ေနေအာင္ခံခံရျပန္ ရျပန္ေလ၏။ ေလ၏။ သည္ တခ်ီ လည္  တခ်ီ လည္ းပဲ  းပဲ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း နာရီ ၀က္ သာသာၾကာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ခမ ခမ်ာမွ ာေတာ ်ာမွ ာေတာ ့  အရု ပ္ ၾကိဳးျပတ္  ကိ  ကိ  ု ျဖစ္သြ သာြ းရွာ ေလ၏။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလီ းက ခနႏွ  ္င့င့ ျပန္ေတာင္ ေတာင္ လာျပန္သည္ သည္ ။ ေမာဟိ  ု က္ ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ဇနီ းသည္ ကိ  ကိ  ု နဲနဲနသက္ ဲသက္ ညွ ာလိ  ု က္ သည့  ္အေနျဖင့ အေနျဖင့  ္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ဒီ တခါေတာ ့  ေပးအိ ပ္ လိ  ု က္ ေတာ ့ ၏။ သူ ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င္ လည္ းပဲ  းပဲ လီ းအေတာင္သားၾကီ သားၾကီ းႏွ  ္င့င ပင္ ့ အိ ပ္ ပစ္ လိ  ု က္ သည္ ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္  သန္ းေခါင္ေက ေက် ္ ာ ေလာက္ တြ  တြင္င မူ္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ေန႕လည္ ကအျဖစ္  ကအျဖစ္ ကိ  ု အိ ပ္ မက္ ျပန္  ျပန္ မက္ ရင္ း  လန္႕နိ ႕  ုနိ းလာေလရာ မေအာင့  ္  ိနုနင္ုင္ေတာ ့  ပဲ ေျခပစ္ လက္ ပစ္  ပစ္အိ အ ပ္ိ ေမာက ေမာက် ေနေသာ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ဇြ တ္   ႈႏိ းကာ  လိ  ု းျပန္ေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ ... ေနာက္ တခါ  တခါ   ုမိ းလင္ းကာနီ း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းႏိ  ု းလာခ်ိ န္ တြင္င လည္ ္  း း လီ းက ေတာင္ လြန္န းေနျပန္ ္ ေသာေၾကာင့ ေသာေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု   ႈႏိ း လိ  ု းျပန္သည္ သည္ ။ ...ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ညဦးပိ  ုင္င းတြ ္ င္ငႏွႏ္  စ္ွ ခ်ီခ်ီ ၊ သန္ းေခါင္ ယံ တြင္င္ တခ်ီ ၊   ုမိ းလင္ းခါနီ းတြင္င္ တခ်ီ ..စု စုေပါင္ ေပါင္ း ေလးခ်ီ ေလးလား အသားကုန္နအလိ အ ္ လိ  ု းခံ လိ  ု က္ ရသျဖင့  ္ ေမ်ာ့ ေမ်ာ့ သာ က်န္ ေတာ ့ သည္ ။ ညဦးပိ  ုင္င းလိ ္   ု းေသာႏွ စ္ခ်ီ တြ ခ်ီ တြင္င္ ငါးၾကိ မ္ စီ "  ျပီ း "ခဲ  ့ရျပီ ရျပီ း သန္ းေခါင္ ယံအလိ အလိ  ု းခံရမႈ တြင္င္ သံ  ု းၾကိ မ္ "  ျပီ း "ကာ   ုမိ းလင္ းပိ  ုင း္ လင္ းဆြ  ဲ တြင္င္ေတာ ေတာ ့  ေျခာက္ ၾကိ  ၾကိ မ္ ထိ ပင္ "  ျပီ း "ခဲ  ့ရေလေတာ ရေလေတာ ့ ၏။   ုမိ းလင္ းခါနီ းခံရမႈ ရမႈ က "  ျပီ း "သည့  ္အၾကိ အၾကိ မ္ အမ်ားဆံ  ုးျဖစ္ ကာ  တညလံ  ု းေကာင္ းေကာင္းလည္ း း မအိ ပ္ လိ  ု က္ ရသျဖင့  ္ ထိ  ုအၾကိ အၾကိ မ္အျပီ အျပီ းတြင္ေတာ ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  လႈ ပ္ ကိ  ု မလႈ ပ္  ုႏိႏိင္င္ရွရ ာေတာ ွ ့  ပါေခ်။ .....  ________________________________________  _______________________ _________________ (7)

ခါတိ  ုင္င းဆိ ္   ု လွ ်င္ နံနက္ နက္ ငါးနာရီ  ဲခြခေလာက္ ြေလာက္ ဆိ  ု အိ ပ္ ယာထေနက် ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ယေန႕ေတာ ့  ျဖင့  ္ ခုနစ္ နစ္နာရီ နာရီ ထိ  ု းလုခ်ိခ်ိ န္ က်မွ အားတင္ းကာ မနည္ းထယူ  းထယူရေလသည္ ရေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကေတာ ့ သူ႕ပံ ႕  ုပံ မွန္န္အတိ အတိ  ုင္င္း ခုနစ္ နစ္နာရီ နာရီသာသာတြ သာသာတြင္င္ အိ ပ္ ယာမွ   ုႏိ းလာသည္ ။ ညတုန္န းက ္ ရက္ ရက္ ေရာေရာ လိ  ု းခဲ  ့ ၾကေသာေၾကာင့  ္  လင္ မယားႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု း ႏြ မ္ းလ်ပင္ ပန္ ပင္ ပန္ းေနၾကေလ၏။ အိ ပ္ ယာထ ေနာက္ က  က် ေသာ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု ပင္ ကု  ိသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု မနက္ အေစာစာ စားဖိ  ု႕ အမွ  ီ လု ပ္ မေပးႏိ  ုင္ငေတာ ေ္ တာ ့ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လိ  ု ပင္  ကု  ိသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလည္ း း အမွန္န္ေတာ ေတာ ့ အိ ပ္ ယာမွ မထခ်င္ ။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ သူ႕ထံ ႕ထံ တြင္င္ အၾကံ တခု က   ိရွေနေလေသာေၾကာင့ ေနေလေသာေၾကာင့  ္ ခပ္ေစာေစာပင္ ေစာေစာပင္ အိ မ္ မွ ထြ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့ေလသည္ ေလသည္ ။ ဇနီ းသည္ က  က နံနက္ နက္ စာ  လု ပ္ မေပးလိ  ု က္   ုႏိင္ငေသာေၾကာင့ ေ္ သာေၾကာင့  ္ လမ္ းတြင္င္ေတြ ေတြ႕ေသာ ႕ေသာ ဆိ  ုင္င မွ္  ပင္ ထမင္ းေၾကာ ္  တပြ ကိ ဲ   ု ၾကက္ ဥ၂လံ  ု း ႏွ  ္င့င့  က်က်နနေၾကာ ္   ုခိင္င းကာ ္ စားေသာက္ ျပီ  ျပီ းမွ အလု ပ္သိ သ  ု႕သြ ိ႕သြ ားေလသည္ ။ အလု ပ္ မွ မနက္ ပိ    ုပိင္င းေန႕၀က္ ္  ခြ  ္င့င ယူ ့ သည္ သည္ ။ ျပီ းေတာ ့  ဖလင္ တလိ ပ္ ၀ယ္ ျပီ  ျပီ း ကင္ မရာတြင္င ထည့ ္   ္သည္ သည္ ။ ..သူ႕တြ ႕တြင္င္ သူ႕ကိ ႕ကိ  ု ယ္ ပိ    ုပိင္င္ ကင္ မ ရာတလံ  ု းအျပင္ အလု ပ္ မွေပးထားေသာ ေပးထားေသာ အေကာင္းစား ကင္ မရာတလံ ကင္ မရာတလံ  ု းလည္ းရွ  းရွ  ိေသး၏။ ေသး၏။ ယေန႕ေတာ ့  အလု ပ္ မွေပးထားေသာ ေပးထားေသာ အေကာင္ းစား ကင္ မရာကိ  ု အသံ  ု းျပဳရန္ စိ န္ စိ တ္ ကူ  ကူ းထားသည္ ။ အားလံ  ု းျပီ းေတာ ့ အိ မ္ ကိ  ု အသာျပန္ လာခဲ  ့ေလသည္ ေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ းလု ပ္သလိ သလိ  ု ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ခြခ ၽတ္ ြ  ျပီ  ျပီ း နည္ းလမ္  းလမ္းမ်ိ းဳ စံ  ု ျဖင့  ္ လု ပ္ခ်င္ ခ်င္ ေနေလျပီ။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းေခ်ာက လင္ ငယ္ က  က် ေတာ ့ သာ

သေဘာေကာင္ းျပီ း သူ႕က ႕က် ျငင္ းခ်င္ ျငင္ းခ်င္ ျငင္  ျငင္ းေနမွ ာ   ုစိ းရ၏။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္းႏွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕႕  ျဖစ္ ပ်က္ ေနပံ  ု မ်ားကိ  ု ဓာတ္ ပံ    ုပံ က်က်နန ရိ  ု က္ ယူ  ယူ ထားလိ  ု က္   ုႏိင္င လွ ္  ်င္ ထိ  ု ပံ  ု မ်ားကိ  ု ျပလွ ်က္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ဘယ္ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ  မျငင္ းသာေအာင္ သူ  ုခိခိင္င းသမွ ္  ် လု ပ္ လု ပ္ေပးေအာင္ ေပးေအာင္ ေစခိ  ုင္င းရန္ ္  မွ ာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း အၾကံ ပင္ ျဖစ္ ပါသည္ ။ ျပီ းေတာ ့   ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းတြင္င္ လွ ်ိ ဳ႕၀ွ က္ ၀ွ က္ ခ်က္  တခု  တခု က   ိရွေနေသး၏။ ေနေသး၏။ တည္ တည္  တည္ တန္  တန္႕တန္ ႕တန္႕ ..အိေျႏၵ ေျႏၵ ၾကီ း တခဲ  ြသားႏွ သားႏွ  ္င့င့ ေနတတ္ ေသာ ေယာက္ ်ားၾကီ းမ ားၾကီ းမ်ားတခ်ိ ႕ဳ တြ င္ ယု တ္ မာညစ္  မာညစ္ညမ္ ညမ္ းေသာ ကာမစိ တ္ မ  မ်ား အတြင္ငး္ ၾကိ တ္   ိရွေနတတ္ ေနတတ္ ၾကျပီ  ၾကျပီ း အခြ  ္င့င့သာလွ သာလွ ်င္ မိ မိ မိ မိအိ အေျႏၵ ေိ ျႏၵသိ သ ကၡ ိ  ာေတြ ကိ  ု ေဘးခ်ိ တ္ ေဘးခ်ိ တ္ ကာ  ကာ ထၾကြေသာင္ ေသာင္ း  က်န္ းတတ္ န္ းတတ္ ၾကသည့  ၾကသည့  ္နည္ နည္ းတူ  းတူ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းတြင္င လည္ ္  း း အံ  ု႕ပု ႕ပုန္န းရမက္ ္ ဆႏၵ မ်ား ရွ  ိေလသည္ ေလသည္ ။ ..ထိ  ုအထဲ အထဲ မွ  တခုသည္ သည္ ကား  ကား သူ႕ခယ္ ႕ခယ္ မ  မ ငယ္ ငယ္ ေခ်ာေခ်ာေလး ခင္ ျငိ  ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု အရခ်ိ ဳင လိ ္ လိ ္   ုေသာ ေသာ ဆႏၵ ပင္ ျဖစ္ ပါ၏  လူ ၾကီ းလူေကာင္ ေကာင္းဆန္ဆန္ ဆန္ ေနေနရသျဖင့  ္သာ သာ ဘယ္ လု  လု  ိ မွ မၾကံသာ သာ ျဖစ္ေနခဲ ေနခဲ  ့ရျခင္ ရျခင္းျဖစ္ ပါသည္ ။ အခုေတာ ေတာ ့  ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ျဖစ္ခ်င္ ခ်င္ သလိ  ု ျဖစ္ ပ်က္ ေနပံ  ုေတြ ေတြ ကိ  ု ဓာတ္ ပံ    ုပံ  ုရိရ က္ ိ  ယူ  ယူ ျပီ း အၾကပ္ ကိ  ုင္ငခ်င္ ခ္ ်င္ သည့  ္အထဲ အထဲ တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေလးကိ ေလးကိ  ု သူခ်ိခ်ိ ဳင္   ုႏိင္င္ေအာင္ ေအာင္ သူ႕မိ ႕မိန္န းမ ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ပါ၀င္ ကူညီ ညီ ေလွ ာ္ေပးခိ  ုင္င းေစဘိ ္   ု႕ ရည္ ရြ ယ္ ခ်က္ သည္ လည္  လည္ းပဲ  းပဲ တခု အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါ၏။ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  ပယ္ ပယ္  ပယ္ နယ္ နယ္ လိ  လိ  ု းေနခဲ  ့ ပံ  ု ကိ  ု မ်က္  ျမင္  ျမင္ေတြ ေတြ႕ရျပီ ႕ရျပီးေနာက္ တြ  တြင္င္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး စိ တ္ ထဲ  ထဲ တြင္င္ ငု ပ္ လွ ်ိ ဳးေနခဲ  ့ေသာ ေသာ အတြင္ငး္ ၾကိ တ္ ကာမစိ တ္ မ  မ်ားက မိ  ု းဦးက်တြင္ တြ င္ ေပၚလာေသာ   ႈမိ ပြ  ္င့င ၾကီ ့  း မ်ားအလား အျပိ ဳင းအရိ ္ းအရိ ္   ုင္င း္ ေပၚေပါက္ ထင္  ထင္ရွရ ားလာၾကေလျပီ ွ ။ ..ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းအေနျဖင့  ္ ထိ  ုဆႏၵ ဆႏၵေတြ ေတြ ကိ  ု ျပည့  ္ ၀ရေလေအာင္  ျဖစ္သည့ သည့  ္နည္ နည္ းႏွ  ္င့င့ ၾကိဳးစား အားထု တ္ အားထု တ္ ရေတာ ့  မည္ ။ ..မဟု တ္ လွ  လွ ်င္ သူ ရူ းပင္ရူရ းူ သြ ားႏိ  ုင္င္ေလာက္ ေလာက္ ပါေပ၏။  ________________________________________  _______________________ _________________  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းထြ က္ သြ ားျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ အိ ပ္ ယာထဲ ျပန္ ၀င္ ကာ ေခြအိ အ ပ္ိ ေနမိ ေနမိေလသည္ ေလသည္ ။ ညက အသံေတြ ေတြနားေထာင္ နားေထာင္ရင္ ရင္ း အေခ်ာင္အ ပ္ ိ ပ္ ိ ေရးပ ေရးပ်က္   ့ခဲရသူ ရသူ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာလည္ း း ရွ စ္နာရီ နာရီ ထိ  ု းမွ ပင္   ုႏိ းေလ၏။ ေမ်ာ့ ေမ်ာ့ သာက်န္ သည့  ္ အစ္ မ အေျခအေနကိ  ု နားလည္ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ မိ မိ ဖာသာ ထြ က္ ျပီ  ျပီ း  မုန္န္႕ဟင္ ႕ဟင္ းခါးသံ  ုး  ဲပြ ထြ က္ ၀ယ္  ၀ယ္ သည္ ။ ..အိ မ္ေရာက္ ေရာက္ ေတာ ့ မေန႕ကက်န္ ေသာထမင္ းေအးႏွ  ္င့ငေ့ ရာျပီ း မိ မိ  တပြ  ဲ စားလိ  ု က္ သည္ ။ ..က်န္ ႏွ စ္ ပြ  ဲ ကိ  ု ဟင္ းရည္ သပ္သပ္ သပ္ မုန္န႕သပ္ ႕္ သပ္သပ္ သပ္ ဖယ္ ထားေပးသည္  ထားေပးသည္ ။ (၉)နာရီ ထိ  ုးကာနီ းေလာက္ ေရာက္ ေတာ ့ စားေနက် ေၾကာင္ ဖား ေၾကာင္ ဖား ေအာင္ မင္ း ေရာက္ လာေလသည္  လာေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း း အိ ပ္ ယာမွ ထကာ ေအာင္ မင္းႏွ  ္င့င့အတူ အတူ မုန္န္႕ဟင္ ႕ဟင္ းခါး စားသည္ ။ စားျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ေခါင္ းကိ  ု က္ ေနသည္ ဟု  ဟု အေၾကာင္ းျပျပီ း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အခန္ အခန္ းထဲ မွ ခု တင္ေတြ ေတြ သြ ားျပန္ေခြ ေခြေနလိ ေနလိ  ု က္ ေလ သည္ ။ သူ မ တကယ္ ပင္  ပင္ နားခ်င္ ေနပါေသးသည္ ။ ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု ေအာင္ မင္းေရာက္ လာတာႏွ  လာတာႏွ  ္င့င့ ထၾကြ လာေသာ  စိ တ္ ေတြ ဒီေန႕ေတာ ေန႕ေတာ ့ မရွ  ိေသး။ ေသး။ မေန႕က တေန႕လံ  ု း ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ တေနကုန္န္နီန းပါး ီ လိ  ု းခဲ  ့ ျပီ း ညဘက္ က  က် ေတာ ့ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏ အလု  ိ းကိ  ု တညလံ  ု း ၀က္ ၀က္  ၀က္ ကြ  ကြ မွဲ  ် ခံ   ့ခဲခရေလရာ ဲရေလရာ " ေဒါင္ း " ေနရွ ာေလျပီ။ အနားယူဘိ ဘ  ုိ႕ လိ  ုအပ္ အပ္ေနေသးသည္ ေနေသးသည္ ။ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာမူ ယမန္ေန႕ကလည္ ေန႕ကလည္ း  း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ငွ ့ေအာင္ ေအာင္ မင္ း လု  ိ းတာပဲ ေခ်ာင္းၾကည့  ္ ၾကည့  ္  ့ခဲခဲရျပီ ရျပီ း တခါ ညက်ျပန္ ေတာ ့ ခဲအိ အ  ုေတာ ေိ တာ ္ နွ  ္င့ငအ ့ စ္ မတိ  ု႕႕ ခါတိ  ုင္င းႏွ ္   ္င့င မတူ ့ ထူ းထူ းကဲ ကဲ ၾကမ္ းၾကမ္ းရမ္ းရမ္ း လိ  ု းၾကသံ မ်ားကိ  ု နားေထာင္ေနခဲ ေနခဲ  ့ရသည္ ရသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ စိ တ္ ေတြ အထူ းပင္  ုႏိႏ းၾကြ ိ ေနသည္ ေနသည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ေအာင္ မင္ း စားျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ မယားအိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲသိ သ  ု႕ိ ေအာင္ မင္းကိ  ု ဦးေဆာင္ ၀င္  ့ခဲခေလ၏။ ဲေလ၏။ ေအာင္ မင္ းအဖိ  ု႕လည္ ႕လည္ း  း

 မေန႕က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အျပတ္ သမထားသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ သည္ ေန႕ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ း ျမင့  ္ ကိ  ု  တလွည့ ည  ္ ျဖဳ ့ တ္ ခ်င္ ေနသည္ မိ    ုမိ႕ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ နားလိ  ု မႈ ကိ  ု ဘာမွ ေစာဒက မတက္ ေတာ ့  ပါ။ ဆႏၵေတြ ေတြ ျပင္းျပေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္ းကိ  ု လက္ ဆြ  ဲ ကာ အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲသိ သ  ု႕ိ ဦးေဆာင္ ၀င္ လာခဲ  ့၏။ ၏။ အထဲေရာက္ ေရာက္ သည္ ႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေအာင္မင္ းကိ  ု ဖက္ ကာ  ကာ ႏႈ တ္ ခမ္ းခ်င္ းဖိ  းခ်င္ းဖိ ကပ္ နမ္ း စု ပ္ေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ အာသာ ငမ္ းငမ္ းကိ  ု နမ္ းျခင္းျဖစ္ ပါ၏။ သူ တိ  ု႕ႏွ ႕ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ မွ  မွာ တကယ္ ကေတာ  ကေတာ ့ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  မျငိခင္ ခင္ ကတည္ းက  းက ျငိေနခဲ ေနခဲ  ့ရသည့ ရသည့  ္ " ေဖာက္ သည္ "မ်ားျဖစ္ရာ ရွ က္ ရွ က္   ံရြေနာက္ ေနာက္ တြ  တြန္န႕ေနစရာ ္႕ေနစရာ မလု  ိ။။  ပြ  ္င့င လင္ ့ းရဲ တင္ းစြ ာ လု ပ္ လိ  ုရာ ရာ လု ပ္  ုႏိႏင္ငိ ္ ေလသည္ ။ ရမက္ ေဇာေတြ ထန္ေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္  ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ းကိ  ု နမ္ းေလ၏။ သူ မ၏ လွ ်ာေလးကိ  ု ထိ  ု းထု တ္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းက အလိ  ု က္ သိ စြ ာ ပါးစပ္ ကိ  ု  ဟေပးထား၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေအာင္ မင္း ပါးစပ္ ထဲ သူ မလွ ်ာေလးကိ  ု ထု  ိ းသြင္င းကလိ ္ သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းက  မိ မိ ပါးစပ္ ထဲေရာက္ ေရာက္ လာ  လာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လွ ်ာေလးကိ  ု အသာစု ပ္ေန၏။ ေန၏။ တကယ္ ေတာ ့ ဒီ လိ  ု  လွ ်ာျခင္ းထိ ာျခင္ းထိ  ု းကလိ နမ္ းစုပ မႈ္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ းကပင္ ဒီေကာင္ ေကာင္ မေလးကိ  ု သင္ေပးထားခဲ ေပးထားခဲ  ့ ျခင္ းပါ။ ...  လွ ်ာျခင္ းထိ ာျခင္ းထိ  ု းကလိ နမ္ းစုပ္ရင္ ရင္ းမွ ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္ း၏ အကၤ ် ၾကယ္ ီ ၾကယ္ ီ သီ းမ်ားကိ  ု လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ျဖင့  ျဖင့  ္  ျဖဳတ္ သည္ ။ ၾကယ္ သီ းမ်ားျပဳတ္ ျပီ း ရွ ပ္အကၤ အကၤ ် ပြ ီ ပြ ီ   ္င့င ထြ ့  က္ သြ ားေသာအခါ ေအာင္ မင္ းရင္ဘတ္ ဘတ္ ကိ  ု  လက္ ၀ါးႏု  ၀ါးႏုႏုႏေလးမ ုေလးမ်ားျဖင့  ္ ပြ တ္ သပ္သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ အတြင္င္းခံ စြ ပ္ က်ယ္ ေတြ ေအာက္ ခံ ေဘာင္းဘီေတြ ေတြ ဘယ္ ေတာ ့  မွ မ၀တ္ တတ္  တတ္ သူ မိ  ု႕ ရွ ပ္အကၤ အကၤ ်ီ ဟသြ ားသည္ ႏွ  ္င့င့ ရင္ဘတ္ ဘတ္ က  က ဟင္ းလင္ း ပင္ ေပၚလာေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္ းပုဆိ ဆ  ုးိ ကိ  ု လည္ း း ဆြ  ဲခြခ ၽတ္ ြ  ျပစ္  ျပစ္ လိ  ု က္ သည္ ။ ပုဆိ ဆ  ု းကြ ိ င္င းလံ ္   ု းပံ  ု က် သြ ားသည္ သြ ားသည္ ႏွ  ္င့င့ ဗလာက်င္ းသြ င္ းသြ ားေသာ ေအာင္ မင္း၏ေအာက္ ပိ    ုပိင္င းမွ ္ ဖင္ မည္ းမည္ း း ၾကီ းမ်ားကိ  ု  လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ကိ  ုင္င တြ ္  ယ္ ျဖစ္  ျဖစ္ညွ ည စ္ွ သည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းက ၾကြ က္ သားေတြႏွႏ  ္ွင့င့ က်စ္ က စ္ က်စ္ လ်စ္ လ စ္ လ်စ္ ျဖစ္ စ္ ျဖစ္ရာ ရာ ဖင္ ၾကီ းမ်ားကလည္  း  း  က်စ္ က စ္ က်စ္ လ စ္ လ်စ္ လ စ္ လ်စ္ နွ  ္င့င့ ကိ  ုင္င လိ ္   ု႕ေကာင္ ႕ေကာင္ းသည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဦးေဆာင္ေခၚရာ ေခၚရာ အလိ  ု က္ သင့  ္ လိ  ု က္ ပါရင္  ပါရင္ း အသာဇိ မ္ခံခေနေလ၏။ ေံ နေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ျငိ ျပီ းေနာက္ ပိ    ုပိင္ငး္ တြင္င္ သူ႕စိ ႕စိ တ္ ေတြ က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အေပၚ အေပၚ   ုပိသာယာေနမိ သာယာေနမိ  ့ခဲခဲသည္ သည္ ။ ဟိ  ုအရင္ အရင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္နွန  ္ငွ  စိ့  တ္ တိ  တိ  ုင္င းက ္ ် ေရွ ႕ေရာေနာက္ ပါ  ပါ  လိ  ု းေနခ်ိ န္ ကတည္ းက  းက ရင္ ထြားထြား ဖင္ ကားကား ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ဘယ္ လိ  လိ  ု မ်ား ရေအာင္ လိ ရေအာင္ လိ  ု းရပါ ဟု ့  အၾကံ ထု တ္ ေနခဲ  ့ရသည္ ရသည္ မဟု တ္ လား။  လား။ ဒီေတာ ေတာ ့  လည္ း း ကံအခြ အခြ  ္င့င့သင့ သ  ္င့ ျပီ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ပါ အပီအျပင္ အျပင္ လိ  ု းႏိ  ုင္ငခြခ္   ္ြင့င့  ၾကံဳလာေလေသာအခါ သူ ႕စိ တ္ ေတြ က ေနာက္ မွ  မွရေသာ ရေသာ မယားအသစ္ ကေလးလိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု   ုပိ မိ  ု  စိ တ္ ပါေနမိ  ပါေနမိ ျခင္ းပဲ ျဖစ္ ပါသည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ငယ္ ရြ ယ္ သည္ ။ တဏွ ာစိ တ္   ုပိ ျပင္ းထန္သည္ သည္ ။ ခု ပင္ ၾကည့  ္ေလ ေလ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ဘယ္ ေလာက္ ပဲ  ပဲ လိ  ုင္င းသြ ္ င္င းထားျပီ ္  းျပီ ေျပာေျပာ အခု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လု ပ္ေနသလိ ေနသလိ  ု မ်ိ းဳ သူ မကပဲ သူ မကပဲ ဦးေဆာင္ေခၚငင္ ေခၚငင္   ႈႏိ းဆြ တာမ်ိ းဳ က်ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ မရွ  ိ။ သူ က စမွ  တက္ တက္  တက္ ၾကြ  ၾကြ ၾကြ တုန္န္႕ျပန္ ႕ျပန္ တာပဲ   ိရွသည္ သည္ ။ ခု လိ  ု မိန္န းကေလးက ္ စတင္   ႈႏိ းဆြ ျပီ း ဦးေဆာင္ေခၚသြ ေခၚသြ ားတာကိ  ု ခံရတာကလဲ ရတာကလဲ အရသာ တမ်ိ းဳ ရွ  ိသည္ သည္ ပင္  ပင္။ ...ဒါေၾကာင့  ္ ေအာင္မင္ းမွ ာ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ ကိ  ု လည္ း း မပစ္ ပယ္   ုႏိင္င္။ .. ေအာင္ မင္ း အေတြ းေကာင္ းေကာင္ းနွ  ္င့င့ ဇိ မ္ ယူေနစဥ္ ေနစဥ္ မွ ာပင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ပါးစပ္ခ်င္ းခြ ခ်င္ းခြ ာလိ  ု က္ ကာ  ကာ ေအာင္ မင္ းကိ  ု ခု တင္ေစာင္ ေစာင္းတြင္င္ ထိ  ုင္င မိ္ သည္ သည္ အထိ အသာတြန္န းပိ ္   ု႕သည္ ႕သည္ ။ ေအာင္ မင္းက ခု တင္ေစာင္ ေစာင္ း တြင္င္  ထိ  ုင္င္ရင္ ရင္ း ၾကယ္ သီ းျပဳတ္ ေနေသာ ရွ ပ္အကၤ အကၤ ် ကိ ီ ကိ ီ   ု ခြ ၽတ္ ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ သည္ ။ ဗလာက်င္ းႏွ င္ းႏွ  ္င့င ျပီ ့  းျဖစ္ေသာ ေသာ ေအာက္ ပိ    ုပိင္င းမွ ္ 

 လီ းၾကီ းကေတာ ့ ေထာင္ းကနဲ ေထာင္ တက္ လာေလ၏။  လာေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္ းကိ  ု ညဳတ တု ု တု ု ေလး ေလး  ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း သူ မကိ  ု ယ္ ေပၚမွ အ၀တ္ အစားမ်ားကိ  ု စတင္ခြခ ၽတ္ ြ ခြ ာေလေတာ ့ သည္ ။  ________________________________________  _______________________ _________________  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း (၉)နာရီေက ေက် ္ ာ ေက်္ ာ ေလာက္ တြ  တြင္င္ အိ မ္ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ လာသည္  လာသည္ ။ အနီ းပါတ္ ၀န္  ၀န္ းက်င္ ကိ င္ ကိ  ု အသာလွည့ ည  ္ ပါတ္ ့ အကဲခပ္ ခပ္သည္ သည္ ။ အိ မ္ တံခါးမ ခါးမ်ားပိ တ္ ်ားပိ တ္ ကာ  ကာ တိ တ္ ဆိ တ္ ေန၏။ အျပင္ ကၾကည့  ္ လွ ်င္ ဆိ တ္ ျငိ  ျငိ မ္ေနသေလာက္ ေနသေလာက္ အိ မ္ ထဲ တြင္င္ေတာ ေတာ ့ ကာမမုန္န တိ ္   ုင္င းၾကီ ္  း တိ  ု က္ ခတ္ ေနမွာကိ  ု ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုး သိ ျပီ းျဖစ္သည္ သည္ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း အိ မ္ေပၚသိ ေပၚသိ  ု႕ အသာတက္ လာခဲ  လာခဲ  ့သည္ သည္ ။ တံခါးက ခါးက မေန႕ကလိ  ု ပင္ ေစ့ ယံ  ုသာ သာ ေစ့ ထားသည္ ။   ုရံ းပိ တ္ ရက္ မဟု  မဟု တ္ သာ ေန႕မ်ားတြ င္ ဒဂံ  ု ျမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ ပိ    ုပိင္င းထံ ္   ု းစံအတိ  ုင္င း္ လူေနရပ္ ေနရပ္ ကြ က္ အတြင း္  လူ ၀င္ လူ ထြ က္ မရွ  ိသေလာက္ သေလာက္ ျဖစ္  ျဖစ္ ကာ တိ တ္ ဆိ တ္ ေနေပရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕အေနျဖင့ ႕အေနျဖင့  ္ တျခားဘာမွ အေနွ ာင့  ္အယွ အယွ က္ မရွ  မရွ  ိ  ုႏိႏိင္င ဟု ္ စိ တ္ ခ်ယံ  ု ၾကည္ လွ  လွ ်က္ တံခါးကိ ခါးကိ  ု ေစ့ ယံ  ုသာ သာ ေစ့ ထားတတ္ တာ  တာ အက်င့  ္ ပါ ေနေလျပီ။။  ဟိ  ုအရင္ အရင္ ကေတာ ့ ပိ တ္ ပိ  ပိ တ္ ထားတတ္  ထားတတ္ ပါ၏။  ပါ၏။ ေအာင္ မင္ းက သူ တိ  ု႕ညီ ႕ညီအစ္ အစ္ မ တဦးကိ  ု လိ  ု း သည့  ္အခါ အခါ ေနာက္ တဦးက  တဦးက ေစ်းအျပန္ အဆင္သင့ သ  ္င့ ေခ်ာင္ းႏိ ေခ်ာင္ းႏိ  ုင္င္ေအာင္ ေအာင္ တံခါးေစ့ ခါးေစ့ ယံ  ုေစ့ ေစ့ ထားခိ  ုင္င းေလ့ ္   ိရွ  ့ခဲခဲ ရာမွ အက်င့  ္ ပါသြ ားျခင္ းပဲ ျဖစ္ ပါသည္ ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ေစ့ ထားေသာ တံခါးကိ ခါးကိ  ု အသံ မျမည္ ေအာင္ အသာတြန္န းဖြ ္   ္င ကာ ့ အိ မ္ ထဲသိ သ  ု႕ိ ေျခေဖာ့ ၀င္ လာသည္ ။ သူ႕တိ ႕တိ  ု က္ ပံ    ုပံ က လက္ ဆြ  ဲအိ အ တ္ ိ  ထဲ  ထဲ ေခါက္ သိ မ္ းထားျပီ းသား။ ..ဧည့  ္ခန္ ခန္ းထဲ တြင္င္ မည္ သူ မွ ် မရွ  ိ။ ..ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက သူ႕လက္ ႕လက္ ဆြ  ဲအိ အ တ္ ိ  ကိ  ကိ  ု  စားပြ  ဲေပၚအသာခ်သည္ ေပၚအသာခ်သည္ ၊ ဖလင္ အဆင္သင့ သ  ္င့ ထည့  ္ ထား ေသာ ကင္ မရာကိ  ု ထု တ္ ယူ  ယူသည္ သည္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ေတာ ့   ကင္ မရာကိ  ုင္င လွ ္  ်က္ ဧည့  ္ခန္ ခန္ းမွ အိ ပ္ခန္ ခန္းဘက္ သိ  ု႕ ခြ ၽတ္ နင္ းသံႏွႏ  ္ွင့င့ ခ်ဥ္ းကပ္ ခ်ဥ္ းကပ္သြ သ ားေလသည္ ြ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး ရင္ေတြ ေတြ  လႈ ပ္ရွရ ားေန၏။ ွ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ တြင္င္ ေအာင္ မင္းတေယာက္ မိ မိ မယားေခ်ာေလး ကိ  ု အပီေဆာ ေဆာ ္ ေနေလျပီ လား။ ဒါမွ မဟု တ္ မစပ္ ယွ က္ မွ    ီမွ အစပ်ိ းဳ သည့  ္ သည့  ္အေနျဖင့ အေနျဖင့  ္ ေပြ႕ဖက္ ႕ဖက္ နမ္ းရႈ ပ္ ႏႈ းႏွ ပ္ ေနၾကေလျပီ လား။ ..  မေန႕တုန္န းကလိ ္   ု ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ရင္ခုခန္နု  စရာ ္ ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းၾကီ း ျဖင့  ္ ေတြ႕ရေလမည္ ႕ရေလမည္ လား  လား ...  စသည္ ျဖင့  ျဖင့  ္ အမ်ိ ဳးမ်ိ းဳ ေတြ းလာေလသည္ ေတြ းလာေလသည္ ။ နားပါးေသာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲ မွ  လူႏွႏ စ္ွ ေယာက္ ေယာက္ အသက္ ရႈသံ သ မံ ်ားကိ  ု စ ၾကားရသည္ ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ အသက္ ရႈသံ သ မွံ  လြ  ဲ ျပီ း  တျခားဘာသံ မွ မၾကားရေသး။ လိ  ု းသံေဆာ ေဆာ ္ သံေတြ ေတြ လဲ မၾကားရ၊ နမ္ းသံ စုပ္သံ သေတြ ေံ တြ လဲ မၾကားရ။ ဘာေတြ လု ပ္ေနၾကသနည္ ေနၾကသနည္ း း ...။ အရမ္ းကိ  ုသိ သိခ်င္ လာသည္ ခ်င္ လာသည္ ။ အိ ပ္ခန္ ခန္ းတံခါး၀နားသိ ခါး၀နားသိ  ု႕ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ေရာက္ ေလျပီ။ အိ ပ္ခန္ ခန္ း တံခါးက ခါးက ပိ တ္ မထား၊  မထား၊ ခန္ းဆီ းေတာ ့ ခ်ထားသည္ ။ ခန္ းစည္ းက  းက ေသေသသပ္သပ္ သပ္  မရွ  ိ။ အထူ းတလည္ အားမထု တ္ ရပါပဲနွန  ္င့ငွ ့ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ အလြ ယ္ ပင္  ပင္ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ လိ  ု႕ ရသည္ ။ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ အိ ပ္ခုခ တင္ ု  ၾကီ း၏ ေစာင္ းတေနရာတြင္င္ ေအာင္ မင္းထိ  ုင္င္ေန၏။ ေန၏။ ေအာင္ မင္ းကိ  ု ယ္ ေပၚတြင္င္ အ၀တ္ အစားမရွ  ိ။ ..လီ းၾကီ းကလဲ မတ္ ေထာင္ လွ ်က္ ။ ခု တင္ေရွ ေရွ႕ ၾကမ္ းျပင္ေပၚတြ ေပၚတြင္င္ မတ္ တပ္  တပ္ရပ္ ရပ္ေနသူ ေနသူ ကား ..  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းထင္ ထားသလိ  ု သူ႕မိ ႕မိန္န းမ ္ ခင္ ျငိ မ္ း တင့  ္ မဟု တ္ ပဲ  ပဲ ခယ္ မေခ်ာေလး  မေခ်ာေလး ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ပါတကား .....။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း အေတာ ္  ပင္ အ့  ံ ၾသသြ ားရသည္ ။ မ်က္  လံ  လံ  ု းကိ  ု ျဖဲ ကာ ေသေသခ်ာခ်ာ စူ းစိ  းစိ  ု က္ ၾကည့  ၾကည့  ္သည္ သည္ ။ ..မမွ ားပါ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္မွ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အစစ္။ ညီအမႏွ အမႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ စလံ  စလံ  ု းကိ  ု အပိ  ုင္င ကိ ္   ုင္င ထားနိ ္   ုင္ငေသာ ္ေသာ ေအာင္ မင္ းကိ  ု အားက်သလိ  ု လိ  ု မနာလိ  ု သလိ  ု လု  ိ ျဖစ္သြ သ ားရေတာ ြ ့ သည္ ။ သူ႕ခယ္ ႕ခယ္ မေခ်ာကိ  မေခ်ာကိ  ု သူ မွ မၾကံ ရေသးခင္

သူေကာင့ ေကာင့  ္သားက သားက ဦးေနျပန္ ျပီေကာ ေကာ ...။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္ းစားလိ  းစားလိ  ု က္ ေတာ ့ ဒါသည္  ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု မိ မိ လည္ း း စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ လိ  ု းႏိ  ုင္င္ေဆာ ေဆာ ္   ုနိင္ငဘိ ဘ ္   ု႕ိ အခြ  ္င့င့အလမ္ အလမ္ းၾကီ း ပြ  ္င့င့ေနျခင္ ေနျခင္ းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္ ေၾကာင္ း နားလည္ သေဘာေပါက္ သြ ားသည့  ္ အခါတြင္ငေတာ ေ္ တာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ေအာင္ မင္ းကိ  ု ပင္ ေက်းဇူ းတင္ းဇူ းတင္ မိသလိ သလိ  ု လိ  ု။ ..  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းေခ်ာင္ းၾကည့  းေခ်ာင္ းၾကည့  ္ခ်ိခ်ိ န္ တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က သူ မကိ  ု ယ္ ေပၚမွ အ၀တ္ ေတြ ကိ  ိ  ု ခြ ၽတ္ ခြာခ်ေနခ်ိ န္ ျဖစ္ သည္ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းအေနျဖင့  ္ ခယ္ မေခ်ာ  မေခ်ာ အ၀တ္ ခြ ၽတ္ ပံ    ုပံ ကိ  ု အစမွ စတင္ ၾကည့  ္ ျမင္  ုႏိႏိင္င  ့္ခဲခေလသည္ ဲေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္  အာဂ်ီ   ုႏိ မိ  ု တိ  ု စာတမ္ းပါ တီရွရ ပ္ွ အျဖဴ အျဖဴေရာင္ႏွ   ္င့ တက္ ထရြ  ထရြန္န ထမီ ္ နက္ နက္ ျပာေရာင္  ျပာေရာင္ တိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု ၀တ္ ဆင္ ထားေလသည္ ။  ပထမဆံ  ု း တီရွရ ပ္ွ  ကိ  ု ေအာက္ ႏႈ တ္ ခမ္ းစကိ  ု ကိ  ုင္င ျပီ ္ း ေခါင္ းေပၚသိ  ု႕ ဆြ  ဲ မ တင္ ခြ ၽတ္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းမရိ  ုးမရြ  ျဖစ္ေစရန္ ေစရန္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က တတ္   ုနိင္င္သမွ သမွ ် ခပ္ ေျဖးေျဖးေလး ဆြ  ဲခ ၽတ္ ြ ျခင္ း ျဖစ္၏။ ၏။ တီရွရ ပ္ွ  အေပၚသိ  ု႕ၾကြ ႕ၾကြ တက္ သြားမႈႏွႏ  ္ွင့ငအ ့ တူ အတြင္င းခံ ္  ၀တ္ ထားေသာ  ထားေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ အေပၚပိ  ုင္ငး္ ေလးက  တေျဖးေျဖးေပၚလာသည္ ။ ေရွ႕မွ ႕မွ ထိ  ုင္င ၾကည့ ္   ္ေနေသာ ေနေသာ ေအာင္ မင္းသာ မက ေခ်ာင္း ၾကည့  ္ ၾကည့  ္ေနေသာ ေနေသာ  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းပါ စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားစရာျဖစ္ ွ  လိ  ု႕ေနရ၏။ ႕ေနရ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ၀တ္ ထားသည္  ထားသည္ က  က အတြင္င းခံ ္ ဇာေဘာ ဇာေဘာ ္  လီ။ .. ခါးတိ  ု ပံ  ုဆန္ ဆန္ း ေဘာ ္  လီေလးျဖစ္ ေလးျဖစ္ရာ ရာ ထမီ ထက္ ဆင္ႏွႏ  ္ွင့င့ ေဘာ ္  လီေအာက္ ေအာက္ နားစ အၾကားတြင္င္ ခါးသားေလးက  လက္ သံ  ု းလံ  ု းသာသာေလာက္ ေပၚေန၏။ ေပၚေနေသာ ခါးသားေလး မ်ားက ၀င္ းအိ ၀င္ းအိေနၾကသည္ ေနၾကသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ခြ ၽတ္ ျပီ  ျပီ းေသာတီရွရ ပ္ွ  ကိ  ု ေအာင္ မင္းမ်က္ နွ ာဆီ ပစ္ေပါက္ ေပါက္ ထည့  ထည့  ္ လိ  ု က္ ၏။ ေအာင္ မင္ းက ရီ ျပီ း ဆီ းဖမ္ းကာ သူ႕ေဘးနား ႕ေဘးနား ခု တင္ေပၚ ေပၚ ပစ္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ဇာေဘာ ္  လီ ကိ  ု ဆက္ ခြ ၽတ္ ၏။ ေနာက္ ေက်ာခ်ိ တ္  တ္ တပ္  တပ္ အမ်ိ းဳ အစားျဖစ္ ေလရာ သူ မ၏လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ကိ  ကိ  ု ေနာက္ ပစ္  ပစ္ ကာ ေနာက္ ေက်ာခ်ိ တ္  တ္ မ  မ်ားကိ  ု ျဖဳတ္ သည္ ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္   ုရိ းရိ  ု းျဖဳတ္ ေနျခင္ းမဟု တ္ ၊ ..  ျပံးဳ ေယာင္ ေယာင္ မ်က္ နွ ာေပးေလးႏွ  ္င့င့ ညဳတ တု ု တု ု မ်က္  စေလးခ်ီ ကာ  စေလးခ်ီ ကာ တျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းခ်င္ းျဖဳ းခ်င္ းျဖဳတ္ ေနျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။  မ်က္ ႏွ ာခ်င္ းဆိ  ာခ်င္ းဆိ  ုင္င ထိ ္   ုင္ငေနေသာ ေ္ နေသာ ေအာင္ မင္းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ညဳတ တု ု တု ု အမူအယာေလးမ အယာေလးမ်ားကိ  ု အကုန္န ျမင္ ္ ရသည္ ရသည္ ။ ေနာက္ ဖက္  ဖက္ မွ  မွ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ေနေသာ ေနေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးမွ ာမူ ျမင္  ုႏိႏိင္င စြ္ မ းမရွ ္   ိ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ဇာေဘာ ္  လီေနာက္ ေနာက္ ေက်ာခ်ိ တ္  တ္ မ  မ်ား ျဖဳတ္ ေနပံ  ု ကိ  ုေတာ ေတာ ့ အေသအခ်ာျမင္ ရသည္ ။  တျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းခ်င္ းျဖဳ  းခ်င္ းျဖဳတ္ ေနျခင္ းျဖစ္သည့ သည့  ္အတြ က္ ခ်ိ တ္ ခ်ိ တ္ တခု  တခု ျပဳတ္ သြ ားေလတု  ိင္င း္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းရင္ ထဲ တခါ ဒိန္န းကနဲ ္ ျဖစ္ ျဖစ္သြ သ ားရေလသည္ ြ ။ နားထဲ တြင္င္ ေဘာ ္  လီခ်ိ တ္ ခ်ိ တ္ ျပဳ  ျပဳတ္ သြားသံ ေထာက္ ကနဲ  ကနဲ ေထာက္ ကနဲ  ကနဲ ကိ  ု ပင္  ပီ ပီသသ သသ ၾကားေနရသလိ  ု ခံ စားရေလ၏ ခ်ိ တ္ ခ်ိ တ္ တခု  တခု ျပဳတ္ သြားေလ .. ေဘာ ္  လီ က   ုပိေလ ေလ် ့ ာ ရဲရဲရ ျဖစ္ ဲ  လာေလ .. ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ျပည့  ္ တင္ းလွ ပေသာ အသားစိ  ုင္င တိ ္   ု႕က ႕က   ုပိ ျပီ း ေပၚလာေလေလ ျဖစ္ေနေလေတာ ေနေလေတာ ့ သည္ ။ ခယ္ မေလးကိ  မေလးကိ  ု အရခ်ိ ဳင လု ္ လု ္   ိေနေသာ ေနေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ဇာေဘာ ္  လီခ်ိ တ္ ခ်ိ တ္ ျဖဳ  ျဖဳတ္ ေနပံ  ု ကိ  ု ေသေသခ်ာခ်ာပင္ ၾကည့  ္  ္ေနမိ ေနမိသည္ သည္ ။ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကလည္ း ပုဆိ ဆ  ု းေအာက္ ိ  မွ  မွ ထိ  ု းထိ  ု းေထာင္ေထာင္ ေထာင္  ျဖစ္ လာေနျပီ။ ဇာေဘာ ္  လီေနာက္ ေနာက္ ေက်ာခ်ိ တ္  တ္ မ  မ်ား အကု န္ ျပဳတ္ သြ ားေလျပီ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ဇာေဘာ ္  လီ ကိ  ု အသာဆြ  ဲခြခာြ ကာ ခပ္ လွ မ္ းလွ မ္ းသိ  ု႕ လွ မ္ းပစ္ ပလု  ိ က္ သည္ ။ သည္ ေတာ ့ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု လွည့ ည  ္ ျပလိ ့   ု က္ သလိ  ု ျဖစ္ ကာ  လွ ပ၀င္ းအိေသာႏိ ေသာႏိ  ု႕အံ ႕အံ  ုေလးမ ေလးမ်ားကိ  ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းပါ ေသေသခ်ာခ်ာ ျမင္ လိ  လိ  ု က္ ရ၏။ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ က ထမီေလးကိ ေလးကိ  ိ  ု ဆက္ ခြ ၽတ္ သည္ ။ ဇာေဘာ ္  လီ တုန္န းက ္ ေျဖးေျဖးေလး အခ်ိ န္ ယူ ကာ ခြ ၽတ္   ့ခဲေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္   ထမီ က်ေတာ ့ ခြ ၽတ္ ခ်လိ  ု က္ သည္ မွ  မွ ာ ျမန္ မွ ျမန္။ ..  ျဖဳတ္ ဆိ  ု ကြင္င းလံ ္   ု းခြ ၽတ္ ခ်လိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္ ပါ၏။ ခြ ၽတ္ ျပီ  ျပီ းသြ ားသည္ ႏွ  ္င့င့ ေစြ႕ကနဲ ႕ကနဲဆိ ဆ  ုိ ခု တင္ေပၚလွ ေပၚလွ မ္ းတက္ သြ ားပါေလေတာ ့ သည္ ။ သူ မသည္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းတီ းေတာ ့ 

 မျဖစ္ေသးပါ။ ေသးပါ။ ပင္ တီေဘာင္ ေဘာင္ းဘီ ျဖဴေလးေတာ ့ သူ မခါးတြင္င္   ိရွေနပါေသးသည္ ေနပါေသးသည္ ။ ေအာင္ မင္ းက ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ျဖစ္ လုနီန းပါး ီ ခင္ ျငိ  ိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းေလးကိ  ု အားရပါးရပင္ ဆီ းၾကိဳ ေပြ ႕  ဖက္ လိ  လိ  ု က္ ၏။ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ သား ထပ္ လ်က္ ခု တင္ေပၚ ေပၚ လဲ က်သြ ားၾကေလသည္ သြ ားၾကေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အ၀တ္ ခြ ၽတ္ တာကိ  တာကိ  ု ၾကည့  ္ေကာင္ ေကာင္ းေကာင္ းႏွ  ္င့င့ ရပ္ ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိေသာ ေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ သူ႕႕  လက္ ထဲ  ထဲ ကိ  ုင္င ထားေသာ ္ ကင္ မရာကိ  ု ပင္ ေမ့ေလ ေလ် ့ ာ ေနမိ  ့ခဲခ၏။ ဲ၏။ အခု မွ သတိရသြ ရသြားကာ ခု တင္ေပၚလဲ ေပၚလဲ က် ေနေသာ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ခင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု အေသအခ်ာလွ မ္ အေသအခ်ာလွ မ္းခ်ိ န္သည္ သည္ ။   ုရိ က္ ကြ  ကြင္င းေကာင္ ္  းသြားသည္ ႏွ  ္င့င့   ုရိ က္ ယူ  ယူရန္ ရန္ အသင့  ္ ျပင္သည္ သည္ ။ ကင္ မရာက အေကာင္းစားျဖစ္သျဖင့ သျဖင့  ္ အတန္အသင့ အသင့  ္အလင္ အလင္ းေရာင္ေလး ေလး   ိရွေနလွ ေနလွ ်င္ ပင္ င္ ပင္ ဖလက္   ္ရွ မီ း မသံ  ု းပဲ   ုပံေကာင္ ေကာင္ းေကာင္ းေပၚေအာင္   ုရိ က္ ယူ  ယူ  ုႏိႏိင္င ပါ၏။ ္ ေအာင္ မင္ းက ခု တင္ေပၚတြ ေပၚတြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ပက္ လက္  လက္ ေလးျဖစ္သြ သာြ းေအာင္ လု ပ္ လိ  ု က္ သည္ ။ ထိ  ုအခါ အခါ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစု ္   ိ းသည္  ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ႏိ ၏  ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုရင္ ရင္သားမ သားမ်ားကိ  ု ေသေသခ်ာခ်ာႏွ   ္င့ ၾကာၾကာ ျမင္ခြခ  ္ြင့င့ ရ သြ ားေလ၏။ လက္ ထဲ  ထဲ မွ ကင္ မရာကိ  ု ဇြန္န းမ္ ္ ဆြ  ဲ ကာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ရင္ ရင္သားမ သားမ်ားကိ  ု ဆဲ  ြ ယူခ်ိခ်ိ န္ လိ  ု က္ ရာ ပီ ပီ ျပင္ ျပင္ အနီ းကပ္ ၾကည့  ္ေနသည့ ေနသည့  ္ ပမာ  ျမင္ရေလျပီ ရေလျပီ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ သူ႕အစ္ ႕အစ္ မ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေလာက္ ေတာ ့ ရင္သားထြ သားထြားထြ ားၾကိဳင းၾကိ ္ းၾကိ ္ ဳင းၾကီ ္ းၾကီ ္  း  မဟု တ္ လွ  လွ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ သူ႕အရြ ႕အရြ ယ္ ႏွ  ္င့င့သူ သူ ၾကည့  ္ လိ  ု႕ ေကာင္ းစြာ   ုမိ႕မိ ႕  ုမိ႕၀န္ ႕၀န္ း၀န္ းရွ  ိေလသည္ ေလသည္ ။   ုႏိ႕သီ ႕သီ းေခါင္း နီနီနေလးႏွ ီေလးႏွ စ္ခု ေငါက္ ေတာက္ ေထာင္ေနပံ ေနပံ  ု က ျဖင့  ္ ျမင္သူ သူ အသည္ းယားေစေလာက္  းယားေစေလာက္ ပါ၏။  ပါ၏။ ေအာင္ မင္ းသည္  ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္  ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုႏွႏ စ္ွ ခုခ ကိ ု   ု ဘယ္ ညာ   ုစံ ကိ  ုင္င္ ကာ ခပ္ တင္ းတင္ းညွ စ္သည္ သည္ ။ လက္ ေခ်ာင္ းမ ေခ်ာင္ းမ်ားၾကားမွ   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုသားေလးေတြ သားေလးေတြ ပင္ ျပဴထ က္  ြ က္ လာရေအာင္  လာရေအာင္ ကိ  ု ခပ္ တင္ းတင္ းညွ စ္ ျခင္းျဖစ္ ပါ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ရင္ေတြ ေတြ တုန္န လာသည္ ္ ။ ထိ  ုသိ သ  ုိ႕ အပီအျပင္ အျပင္  ုႏိႏိ႕ညွ ႕ညွစ္ေနပံ ေနပံ  ု ကိ  ု တပံ  ုရေအာင္ ရေအာင္   ုရိ က္ ယူ  ယူ ထားလိ  ု က္ ၏။ ေအာင္ မင္ းက ဘယ္ ဘက္   ုႏိ႕သီ ႕သီ းေခါင္ းေလးကိ  ု အသာကုန္န းျပီ ္  း လွ ်ာႏွ   ္င့ရက္ ရက္ ေပးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္  တဟင့  ္ ဟင့  ္ ျဖစ္ လာ၏။ နဂိ  ုခြခ ၽန္ ြ ေသာႏိ ေသာႏိ  ု႕သီ ႕သီ းေခါင္ းေလးမ်ားက တင္ းမာကာ တင္ းမာကာ ေထာင္ တက္ လာေလသည္  လာေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ေလးငါးဆယ္ ခ်က္ ခန္႕လ ႕လ် က္ ေပးျပီ းေနာက္ တြ  တြင္ငေတာ ္ေတာ ့ ေထာင္ တက္ ခြ ၽန္ေကာ ေကာ ့ ေနေသာ   ုႏိ႕သီ ႕သီ းေလးကိ  ိ  ု ပါးစပ္ ျဖင့  ္ ကုန္န းဟပ္ ္  ကာ အားရပါးရစိ  ု႕ေလ၏။ ႕ေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ရင္ေလး ေလး ေကာ ့  တက္ လာ သည္ ၊ .. ေအာင္ မင္ းဆံ ပင္ေတြ ေတြ ကိ  ု လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ထိ  ု းကိ  ုင္င ပြ္  တ္ ဆြ  ဲသည္ သည္ ။ .."အားပါးပါး ...ကိ  ု ကိ  ုရဲရ႕ဲ ။ ..စိ  ု႕စမ္ ႕စမ္ းပါရွ  ္င့င့ .. အားရပါးရစိ  ု႕စမ္ ႕စမ္ းပါ။ အာ ..ဟာ ဟာ ...စိ  ု႕   ုစိ႕ .. ႏွ စ္ ဖက္ လံ  လံ  ု းကိ  ု စိ  ု႕ပါ ႕ပါ ကိ  ု ကိ  ုရဲရ႕။ဲ႕။ ..ညွ စ္ လဲညွ ည စ္ွ ေပးဦးေလ ေပးဦးေလ .. ခုနတု နတုန္န းကလိ ္   ု ...အင္ း ဟင္ း ဟင္ း "ပါးစပ္ မွ လည္ း အာသာငမ္ းငမ္ း ရမက္ ျပင္  ျပင္ းျပင္ း ဖြ  ္င့င ဟေျပာဆိ ့   ု မိေလျပီ ေလျပီ။။   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုႏွႏ စ္ွ ခုခ ကိ ု   ု တလွည့ ည  ္ စီ ့ ေျပာင္ ေျပာင္ းစိ  ု႕လိ ႕လိ  ု က္ က်န္ တဖက္ န္ တဖက္ မွ  မွ   ုႏိ႕သီ ႕သီ းေခါင္ းထိ ပ္ေလးကိ ေလးကိ  ု လက္ ညွ  ိဳးလက္  မ  မ ႏွ  ္င့င့  ပြ တ္ ေျခလိ  ု က္ လု  လု ပ္ေပးေနရင္ ေပးေနရင္ းက ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ပင္ တီေလးကိ ေလးကိ  ု ေအာင္ မင္ း လွ မ္ းဆြ  ဲခြခ ၽတ္ ြ  လိ  လိ  ု က္ ျပန္  ျပန္၏။ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကလည္ း အလိ  ု က္ သင့  ္ ပင္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းအသာေကာ ့ ေပးေလေတာ ့ လြ ယ္ လြ  လြ ယ္ ကူ  ကူ ကူ ႏွ  ္င့င ပင္ ့   ကြ ၽတ္ သြ ားေလသည္ ။ အခုေတာ ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ကိ  ု ယ္ တီ  တီ းလံ  ု း ျဖစ္သြ သ ားေပျပီ ြ ။ ေအာင္ မင္ းက  ပင္ တီခြခ ၽတ္ ြ ေပးျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ေခါင္ းကိ  ုေအာက္ ေအာက္ စိ    ုစိ က္ ကာ  ကာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ေလးကိ  ု လွ မ္ းရက္ ေတာ ့ ၏။ ေအာင္ မင္ းေခါင္ းက ေပါင္ ၾကားထဲ တိ  ု း၀င္သြ သာြ းသည္ မိ    ုမိ႕ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းမွ ာ ခယ္ မ  မ ေလး ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု  ၾကာၾကာမျမင္ လိ  ု က္ ရပါ။ ျဖတ္ ကနဲ  ကနဲ ျမင္ လိ  ု က္ ရသည္ ေလးကပင္   ုမိ႕မိ ႕  ုမိ႕ေဖာင္ ႕ေဖာင္ းေဖာင္ း ႏွ  ္င့င့ အေတာ ္ ရင္ခုခုန္န္ေစပါ၏။ ေစပါ၏။ ေအာင္ မင္ းက ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းတန္ း မရက္ ေသး။ .. ႏႈ တ္ ခမ္ းသားႏွ စ္ခုခ ကိ ု   ု အသာျဖဲ ကာ ေလခပ္ ျပင္ းျပင္ း

 တခ်က္ ႏွ စ္ခ်က္ ခ်က္ မႈ တ္ သြင္င္းလိ  ု က္ ေသးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  း ၾကြ တက္ ျပီ  ျပီ း တုန္နသြ သ ္  ား၏။ ြ ေလ ေတြ က သားအိ မ္ ထဲ ထိေတာင္ ေတာင္ ေရာက္ သြ ားသလားမွ တ္ ရေအာင္ ကိ  ု ေအာင္ မင္းမႈ တ္ အားက ေကာင္ းလွ ေပသည္ ။  ျပီ းေတာ ့  မွ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ရက္ ျခင္  ျခင္ းလု ပ္ငန္ ငန္ းစေလေတာ ့ ၏။ ပထမဆံ  ု း ပတ္ လည္  လည္ တြ  တြင္င္ ေပါက္  ေနေသာအေမႊ းႏုေလးမ ေလးမ်ားကိ  ု ဖိရက္ ရက္ ေပး၏။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ မွ  မွ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားႏွ စ္ခုခ ကိ ု   ု ဆြ  ဲ ျဖဲ ကာ ျပဴးထြ က္  က္  ေလာေလေသာ ေစာက္ ေခါင္ းထဲသိ သ  ုိ႕ လွ ်ာကိ  ု ေဇာင္ းတိ  ု က္ သြင္င းကာ ္ ရက္ ေပးသည္ ။ အဖု တ္ ေပၚတြင္င္ လွ ်ာကိ  ု  ျပားလိ  ု က္ ကပ္  ကပ္ ျပီ းေတာ ့  လဲ အားရပါးရ ရက္ တင္  တင္ေပးေသး၏။ ေပးေသး၏။ တပ်ပ္ ပ ်ပ္ ပ်ပ္ အသံေတြ ေတြ ဆူညံ ညေန ေံ န ေတာ ့ သည္ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းအေနျဖင့  ္ေတာ ေတာ ့ ရက္ ေနမႈ ကိ  ု ေသေသခ်ာခ်ာ မျမင္ ရပါ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ေပါင္ ၾကားတြင္င္ ေအာင္ မင္ းမ်က္ ႏွ ာၾကီး ကပ္ လွ ်က္ ေခါင္ းတလႈ ပ္ လႈ ပ္ ျဖစ္ေနပံ ေနပံ  ု၊ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဖ်တ္  ဖ  ဖ်တ္ လူ းေနပံ  ု ႏွ  ္င့င့  တပ်ပ္ ပ ်ပ္ ပ်ပ္ အသံေတြ ေတြ ကိ  ုေတာ ေတာ ့ ေကာင္းေကာင္းျမင္ရ၊ ရ၊ ၾကားရသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ခု ထိ တခါမွ အဖု တ္ မလ  မလ် က္  ဖူ  ဖူ းေသးေပ။ ဒီညီ ညအစ္ အ ီ စ္ မ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ကိ  ကိ  ု အဖု တ္ လဲ  လဲ ရက္ ေပးရဦးမည္ ဟု  ဟု စိ တ္ ထဲ  ထဲ ေတးထားလိ  ု က္ ေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အဖု အဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းကေတာ ့ ေအာင္ မင္ းအပီအျပင္ အျပင္ရက္ ရက္ ေပးေနမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ေဖာင္းသထက္ ေဖာင္းကာ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေလးေတြ လဲ ယိ  ု က်လာေလျပီ ။ ေအာင္ မင္းက ယိ  ု က်လာေသာ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ မ  မ်ား ကိ  ု အငမ္ းအရပင္ လွ ်ာျဖင့  ္သိ သ မ္ိ  းကာ စု ပ္ ယူေသာက္ ေသာက္ မ  မ်ိ ခဳ ်ေန၏။ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ နံ႕ေမႊ ႕ေမႊ းေမႊ းေလးမ်ား က ေအာင္ မင္ ေအာင္ မင္းကိ  ု ကာမအားပိ  ု တိ  ု းလာေစသည္ ။ စု ပ္ တာရက္ တာ  တာ   ုပိ အသက္ ပါလာေစေလသည္  ပါလာေစေလသည္ ။ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ရက္ ေပးျခင္ းသည္ မိန္န းမမ ္ ်ားကိ  ု ထြန္န္႕ထြ ႕ထြန္န္႕လူ ႕လူ းေအာင္ ပင္ ရမက္ ေဇာထန္ လာေစေသာ အေကာင္ းဆံ  ု းနည္ းတခု  းတခု ျဖစ္သည္ သည္ ကိ  ကိ  ိ  ု ေအာင္ မင္းေကာင္းေကာင္ းသိ၏။ ၏။  ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ လည္ းပဲ  းပဲ သူႏွႏ  ္ွင့င့ "  ျဖစ္ " ေသာ မိန္န းမမွ ္ န္န္သမွ သမွ ် ေစာက္  ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု အပီရက္ ရက္ ေပးေနၾကျဖစ္သည္ သည္ ။  ယခု လည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ ေအာင္ မင္ း၏ ရက္ ရက္ ေရာေရာ ရက္ ေပးေနမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ကာမဆိ ပ္ေတြ ေတြ ငယ္ ထိ  ထိ ပ္ ထိ  တက္ ေနရ ေလျပီ။ သူ မဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းသည္ ေမြ႕ယာထက္ ႕ယာထက္ တေတာင္ေလာက္ ေလာက္ ပင္  ပင္ ေျမာက္ ၾကြ  ၾကြ တက္ လာေနေလ၏။  လာေနေလ၏။ ေခါင္ းေလးကေတာ ့ ဘယ္ ညာယမ္ းခါေနသည္ ။ ေစာက္ ေစ့ေလးကေတာ ေလးကေတာ ့ ျပဴးထြ က္  က္ လာေနသည္  လာေနသည္ သာ မက  တဆတ္ ဆတ္ ပင္  ပင္ တုန္န္ေနေသး၏။ ေနေသး၏။ ေအာင္ မင္ းက ထိ  ုေစာက္ ေစာက္ ေစ့ေလးကိ ေလးကိ  ု လွ ်ာဖ်ားႏွ   ္င့ ဖိ ကာ   ု၀ိ က္ ကာ  ကာ ရက္ ေပးျပန္သည္ သည္ ။ သူသည္ သည္   တက္ မလိ  မလိ  ု းေသးခင္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ရက္ ေပးျခင္ းျဖင့  ္ ပင္ ခင္ ျငိ မ္ း ျမင့  ္ ကိ  ု တခ်ီ "  ျပီ း " ေအာင္ လု ပ္ မည္ ဟု  ဟု  စိ တ္ ပိ    ုပိင္င းျဖတ္ ္  ထား၏။  ထား၏။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ အဓိ က အေၾကာဆံ  ု ျဖစ္ေသာ ေသာ ေစာက္ ေစ့ ကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္ ပင္ ရက္ ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ မေနႏိ  ုင္ငေတာ ္ေတာ ့ ..။ ဘေလာင္ ဆူ ဆေ၀လာေသာ ေူ ၀လာေသာ ရမက္ ေဇာတိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု ထိန္န းခ်ဳ ္ ပ လိ  ္ လိ  ု႕ မရေတာ ့  ..။ "အား ...ဟင့  ္ ဟင့  ္ ။ ရက္ ပါ  ပါ ကိ  ု ကိ  ုရဲရ႕ဲ ...စု ပ္ လဲ စု ပ္ စမ္ းပါ ... ေအာင္ မယ္ ေလးေလးေလးေနာ္ ...ကြ ၽန္ မ  ျပီ း ေတာ ့  မယ္ ရွ  ္င့င့ ....စု ပ္ စု ပ္ ...အေစ့ ကိ  ု နာနာစု ပ္ စမ္ းပါရွင္င္ .....ဟီ း ..ရွ  ီ း ..." ေနာက္ ဆံ  ု းေတာ ့  ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တစ္ေယာက္ ေယာက္ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း တဆတ္ ဆတ္ တု  တုန္န ကာ ္ တြန္န္႕လိ ႕လိန္န္ေကာ ေကာ ့  ပ်ံ ျပီ ်ံ ျပီ း "  ျပီ း " သြ ားရေလေတာ ့ သည္ ။ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲ မွ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ ေတြ ဒလေဟာ ထြ က္ က  က် လာရာ ေအာင္ မင္ ေအာင္ မင္းက  မလြ တ္ တမ္  တမ္ း ဖမ္ းယူေသာက္ ေသာက္ မ  မ်ိ ဳျပစ္ လု ပစ္ လု  ိ က္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ေလးကိ  ု အသာခပ္ ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ း း ဆက္ ျပီ  ျပီ း ရက္ ေပးေန၏။ တုန္န တခိ ္   ု က္   ုခိ က္ ျဖစ္ေနသာ ေနသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ျငိ မ္သက္ သက္ သြ ားမွ ပင္ ေပါင္ခြခ ၾကားမွ ြ မ်က္ ႏွ ာခြ ာေတာ ့ သည္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ အိ ပ္ ယာေပၚလွ  ဲခ်သည္ ခ်သည္ ။ သူ၏ ငပဲေခ်ာင္ းၾကီ ေခ်ာင္ းၾကီ းက  မိ  ု းေမွ ် ာ္  လွ ်က္ ...။ "ကဲ ...အခု ျမင့  ္ ျမင့  ္ စု ပ္ေပးရမယ့ ေပးရမယ့  ္ အလွည့ ည  ့္ ေရာက္ ျပီ  ျပီ ..." ေအာင္ မင္းက

ခပ္ ျပံဳးျပံ ဳးေျပာလိ  ု က္ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လွ  ဲေနရာမွ ေနရာမွ အားယူ ကုန္န းထသည္ ္ ။ ေအာင္ မင္း ခါးေဘးနားတြင္င္ ဒူ းေထာက္ ကာ  ကာ အသာ ထိ  ုင္င္ခ်သည္ ခ်သည္ ။ ေအာင္ မင္းလီ းတံ ၾကီ း အရင္ းကိ  ု ညာလက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ အသာဆု ပ္ ကိ  ုင္င္သည္ သည္ ။ ဘယ္ လက္  လက္ က  က ေဂြးဥမ်ားကိ  ု အသာပြ တ္ သပ္ေပးသည္ ေပးသည္ ။ သူ မမ်က္  လံ  လံ  ု းေလးမ်ားက ေမွ းစင္ ေမွ းစင္ းလွ ်က္   လီ းေခ်ာင္းၾကီ းကိ ၾကီ းကိ  ု မက္ ေမာမႈ အျပည့  ္ ျဖင့  ္ ၾကည့  ္ေနေလ၏။ ေနေလ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ကင္ မရာကိ  ု အသာခ်ိ န္ရင္ ရင္ း  ျမင္ ကြင္င းအေကာင္ ္ းကိ  ု ေစာင့  ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေခါင္ းေလးက ေအာက္ သိ  ု႕   ုစိ က္ က  က် လာ၏။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းထင္ေနသလိ ေနသလိ  ု မဟု တ္ ပဲ  ပဲ ေအာင္ မင္ းလီ းတံ ၾကီ းကိ  ု မစု ပ္ေသး၊ ေသး၊ .. ေဂြ းဥတလံ  ု းကိ  ု ဖမ္ းဟပ္ လိ  ု က္ ကာ  ကာ  ျပြ တ္ ကနဲ  ကနဲ ျမည္ ေအာင္ စုပ္ေပး ေပး လိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းသာျဖစ္ ပါသည္ ။ ပါးစပ္ ထဲ ၀င္ လာေသာ ေဂြ းဥကိ  ု လွ ်ာျဖင့  ္ လည္ း  း အသာပတ္ ကာ  ကာ ရက္ ေပး ေနေသးသည္ ။ လီ းတံအရင္ အရင္ းတြင္င္ ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ထားေသာ ္ လက္ ကေတာ  ကေတာ ့   ဂြင္င းတိ ္   ု က္ သလိ  ု အသာလႈ ပ္ရွရ ား ွ ေပးေနေလ၏။ အေတာ ္  ၾကာေတာ ့ ပါးစပ္ ထဲ မွ ေဂြးဥကိ  ု ထု တ္ ပစ္  ပစ္ ျပီ း ေနာက္ တလံ  တလံ  ု းကိ  ု အလားတူ စု ပ္ ေပးျပန္သည္ သည္ ။ သည္ တခါေတာ  တခါေတာ ့ ေဂြ းဥကိ  ု သြားျဖင့  ္ ပါ မနာမက်င္ တဇတ္ ဇတ္ ကိ  ု က္ ေပးေနေသး၏။ ေဂြးဥႏွ စ္ လံ  ု းကိ  ု  တဖက္ စီ  စီေျပာင္ ေျပာင္ းကာ အေတာ ္  ၾကာ စု ပ္ေပး ေပး ရက္ ေပး ကိ  ု က္ ေပးေနျပီ း ေနာက္ တြ  တြင္င မူ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ပါးစပ္ က  လီ းတံအေခ်ာင္ းၾကီ အေခ်ာင္ းၾကီ းဘက္ ေရာက္ လာျပန္  လာျပန္ေလသည္ ေလသည္ ။ အရင္ းဘက္ မွ  မွ စတင္ ကာ လွ ်ာေလးႏွ   ္င့ ထိ ျပီ း ရက္ လာေပးသည္  လာေပးသည္ ။ လွ ်ာသည္ လီ းတံ ထိ ပ္သိ သ  ု႕ိ တျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ း ေရာက္ လာေလ၏။  လာေလ၏။ ေအာင္ မင္း အံ တၾကိ တ္ ၾကိ  ၾကိ တ္ ျဖစ္  ျဖစ္ေနရသလိ ေနရသလိ  ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလည္ း း ရင္ေတြ ေတြ တဒိန္န းဒိ ္ န္န္း ခုန္န္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ လည္ း  က်က်နန ရိ  ု က္ ယူ  ယူသည္ သည္ ။ ေဂြ းဥေတြ စု ပ္ေနတု ေနတုန္န းက ္ တပံ  ု ...အခု လီ းတံ လံ  ု းပါတ္ ကိ  ု ရက္ ေပးေနပံ  ု က တပံ  ု .. ။ တျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က အေပၚဘက္ သိ  ု႕ တက္ လာသည္  လာသည္ ။ နီရဲရ ျပဲ ဲ  လန္ေနေသာ ေနေသာ လီ းဒစ္ ၾကီ းကိ  ု  လွ ်ာျဖင့  ္ ပတ္ ကာ  ကာ ရက္ ေပးေနျပန္သည္ သည္ ။ လီ းတန္ဒစ္ ဒစ္ ထိ ပ္ မွ သု တ္ ရည္ ထြ  ထြ က္ ရာ ဟတတ အေပါက္ ေလး  ကိ  ုေတာ ေတာ ့ လွ ်ာဖ်ားေလးျဖင့  ္ က်က်နန ဖိ ထိ  ထိ  ု းထည့  ္သည္ သည္ ။ ..မၾကာမီ ေအာင္ မင္ း လီ းတံ ၾကီ းေကာ ေဂြးဥေတြ ပါ  တံေတြ ေတြ းေတြ ျဖင့  ္   ဲရႊ  ဲရႊရ စိ  ုႊ  လာေတာ ့ သည္ ။ ရု တ္ တရက္  တရက္ ဆိ  ုသလိ သလိ  ု ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ေအာင္ မင္း လီ းတံ ၾကီ းကိ  ု  ပါးစပ္ ထဲ အကုန္န ၀င္ ္ သြ သ ားသည္ ြ အထိ ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ဖမ္ းကာ ဟပ္ ထည့  ္ လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း အားရပါးရ အာေခါင္ ျခစ္ ကာ  စု ပ္ ထည့  ္ေပးလု ေပးလု  ိ က္ ၏။ "အား .......တယ္ ေကာင္ းကြ ာ ...စု ပ္ စု ပ္ ..အားရပါးရ ဆက္ စု  စု ပ္ စမ္း ျမင့  ္ ျမင့  ္ .." အရသာအျပတ္ ေတြ႕သြ ႕သြ ားေသာ ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဆံ ပင္ေတြ ေတြ ကိ  ု ခပ္နာနာလွ နာနာလွ မ္ းဆြ ကာ ဲ ေျပာ  လိ  ု က္ ၏။ သူ႕ခါးႏွ ႕ခါးႏွ  ္င့င့ ေျခေထာက္ ေတြ အေၾကာဆြ  ဲ ကာ တြန္န္႕လိ ႕လိ မ္သြ သာြ းၾကသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကလည္ း  း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လီ းတံ ၾကီ းတခု လံ  ုး၀င္ေအာင္ ေအာင္ အပီအျပင္ အျပင္ စု ပ္ေပးေနပံ ေပးေနပံ  ု မ်ားကိ  ု တပံ  ု ျပီ းတပံ  ု ဆက္ တိ  တိ  ု က္   ုရိ က္ ယူ  ယူေန၏။ ေန၏။  လီ းတံ တေခ်ာင္ းလံ  တေခ်ာင္ းလံ  ု း ပါးစပ္ ထဲေရာက္ ေရာက္ ေအာင္ စု ပ္သည့ သည့  ္အခါ အခါ ဒစ္ ထိ ပ္ ၾကီ းက ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္အာေခါင္ အာေခါင္ ကိ  ု  ထိ မိေထာက္ ေထာက္ မိ  မိေလသည္ ေလသည္ ။ တခ်က္  တခ်က္  တခ်က္ အန္ မလိ  ု ပင္ ပ်ိ ႕ဳ ပ်ိ ႕ဳ တက္ သြ ားရ၏။ ထိ  ုအခါမ အခါမ်ိ ဳးတြ င္ ပါးေစာင္ ထဲ မွ ာ  ထိ  ု းတက္ လာေသာ  လာေသာ ဖိအားက အားက လီ းတံ ၾကီ းကိ  ု ဖိညွ ည စ္ွ ေလသျဖင့ ေလသျဖင့  ္ ေအာင္ မင္း ထြန္န္႕ထြ ႕ထြန္န္႕ လူ းရျပန္ေလသည္ ေလသည္ ။  ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ထိ  ုခံခ စားမႈ ံ  မ်ိ ဳး မၾကာမၾကာရေအာင္ သူ႕လီ ႕လီ းတံ ၾကီ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အာေခါင္ ထိ  ု းမိသည္ သည္ အထိ ေကာ ့ ေကာ ့ ေဆာင့  ္ တင္ေပး၏။ ေပး၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေခါင္ ေခါင္ းေလးကေတာ ့ တခါခါ ျဖစ္ေနရေလေတာ ေနရေလေတာ ့ သည္ ။ ငါးမိနစ္ နစ္ခန္ ခန္႕မွ ႕မွ ် အားရပါးရ လီ းစု လီ းစု ပ္ခံခ ျပီ ံ  းေနာက္ ေအာင္ မင္းက ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ ေခါင္ းေလးကိ  ု အသာဆြ  ဲ  ဖယ္ လိ  လိ  ု က္ ၏။ စု ပ္ေပးေနေသာ ေပးေနေသာ လီ းေခ်ာင္ းၾကီ  းေခ်ာင္ းၾကီ းက တံေတြ ေတြ းေတြ အရႊသားျဖင့ ဲသားျဖင့  ္ ပါးစပ္ ထဲ မွ ထြ က္ လာ  လာ ေလသည္ ။

"လု  ိ းေတာ ့ မလိ  ု႕လား ႕လား ကိ  ု ကိ  ု ..."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က မ်က္  စေလးခ်ီ ျပီ  စေလးခ်ီ ျပီ း ေမးျပန္သည္ သည္ ။ " ေအး ...ခ်ေတာ ့  မလိ  ု႕ .. ""ဘယ္ အေပါက္ ကိ  ကိ  ု အရင္ခ်မွ ာလဲ ခ်မွ ာလဲ .."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အေမးစကားကိ အေမးစကားကိ  ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး ရု တ္ တရက္  တရက္ နားမလည္ ၊ ေၾကာင္အမ္ အမ္ းအမ္းျဖစ္သြ သ ားမိ ြ သည္ သည္ ။ မိန္န းမေတြ ္  မွ ာ ခ်စရာ ဘယ္ ႏွ စ္ေပါက္ ေပါက္ မ  မ်ား ပါလိ  ု႕လဲ ႕လဲ ...။ "  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ကေကာ ဘယ္ အေပါက္ အရင္အလိ အလိ  ု းခံခ်င္ လဲ ခ်င္ လဲ .. ေျပာေလ ""ဒါဆိ  ု ဖင္အရင္ အရင္ခံခံခ်င္ တယ္ ခ်င္ တယ္ ကိ  ု ကိ  ု ရာ ....။ ဖင္ ခ်ေပးေနာ ခ်ေပးေနာ္  ..""  ျဖစ္ တယ္ ေလ ...ကုန္န းလိ ္   ု က္ စမ္  စမ္ း ေလးဘက္ .."ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း မ်က္  လံ  လံ  ု းျပဴးရေလျပီ ။ ဖင္ ကိ  ု လိ  ု းမယ္  ဆိ  ု ပါ လား ့ ...။ အစတုန္န းက ္ မိန္န းမေတြ ္  တြင္င္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ တခု  တခုသာ သာ လိ  ု းလိ  ု႕ရသည္ ႕ရသည္ ဟု  ဟု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း သိ  ိရွရနားလည္ ွနားလည္ ထားခဲ  ထားခဲ  ့၏ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့ငေအာင္ ေ့ အာင္ မင္ း ျဖစ္ေနၾကသည္ ေနၾကသည္ ကိ  ကိ  ု ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ မိေတာ ေတာ ့  မွ ေအာင္ မင္ းလီ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ႏွႏ  ္ွင့င့ စု ပ္ေပးတာ ေပးတာ ျမင္  ့ခဲခရသည္ ဲရသည္ ။ ထိ  ုအခါ အခါ လီ းကိ  ု မိန္န းမ ္ ပါးစပ္ ထဲ ထည့  ္ ျပီ း  ထိ  ု းသြင္င းကာ ္ လိ  ု းလိ  ု႕ ရေၾကာင္ း အသိ တခု တိ  ု းခဲ  ့ရ၏။ ရ၏။ ေဟာ ...အခု ေနာက္ ထပ္  ထပ္ တမ်ိ းဳ အထူ းအဆန္ အထူ းအဆန္း  ၾကားရျပန္ေလျပီ ေလျပီ။ ဖင္ ကိ  ု လဲ လိ  ု းလိ  ု႕ ရသတဲ  ့ ..အံ  ့ေရာ ေရာ အံ  ့ေရာ ေရာ ။ ဒီ လိ  ုဆိ ဆ  ုိေတာ ေတာ ့ မိ မိ ဇနီ းေခ်ာေလး ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖင္ ကိ  ုေရာ ေရာ ေအာင္ မင္ း လိ  ု းေနေလသလားဟု ေတြ းမိ ျပန္သည္ သည္ ။ ...ဒီ လူ ေနမွာမဟု တ္ ပါဘူ  ပါဘူ း။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု လဲ ဖင္ခ်ျပီ းသား ခ်ျပီ းသား ေနမွ ာပါပဲ။ ...ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း စိ တ္ မေကာင္  မေကာင္ းသလိ  ု လိ  ု ျဖစ္ မိသည္ သည္ ။ ရမက္ ေဇာေတြ လဲ ထန္ လာမိသည္ သည္ ။ .. ေတြ႕ၾကဦးမွ ႕ၾကဦးမွ ာ ေပါ့ တင့  ္ တင့  ္ ရယ္ ....။ ေတာက္ ... ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကေတာ ့ ဖင္ လိ  ု းခံရန္ ရန္ အသင့  ္ ျပင္ေလျပီ ေလျပီ။ ခု တင္ေပၚ ေပၚ ေလးဘက္ ေထာက္ ကာ  ကာ ကုန္န းေပးလိ ္   ု က္ ေလ၏။  ဖင္ လိ  ု းမည့  ္ ငနဲသား သား လီ းၾကီ း တ၀င့  ္ ၀င့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ခယ္ မေလးနား  မေလးနား တိ  ု းကပ္သြ သ ားသည္ ြ  ကိ  ကိ  ု ခဲအိ အ  ု ျဖစ္ ိ သူ သ ကိ ူ   ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းတေယာက္ အသည္ းတေအးေအးျဖင့  ္ သာ ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ မိ မိ လည္ း  း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ပယ္ ပယ္  ပယ္ နယ္ နယ္ ဖင္ လိ  ု းပစ္ရဦးမည္ ရဦးမည္ ဟု  ဟု စိ တ္ ထဲ  ထဲ က ေတးကာ အံ ၾကိ တ္ ေနမိေလသည္ ေလသည္ ။ "ဆီ မပါဘူ းလား ကိ  ု ကိ  ု ရဲ႕ ..."ဖင္ လိ  ု းခံရန္ ရန္ အသင့  ္ေလးဘက္ ေလးဘက္ ကု  ကုန္န းထားေပးရာမွ ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေခါင္ းေလးငဲ  ့ ကာ ေမးလိ  ု က္ သည္ ။ "ကုန္နေနတာ ေ္ နတာ ထပ္ မ၀ယ္ ရေသးဘူ း ျမင့  ္ ျမင့  ္ရဲရ႕ဲ ...  ျမိ႕ဳ ထဲ က ထဲ က ေဆးဆိ  ုင္င ၾကီ ္  းေတြ မွ ာမွ ရတာ။ ...အေၾကာင္ းမဟု တ္ ပါဘူ  ပါဘူ း ...တံေတြ ေတြ းရွ  ိသားပဲ သားပဲ ...တံေတြ ေတြ းဆြ တ္ မွ  မွ ာေပါ့ "" အင္ း ...  ျပီ းေရာ ..ဒါဆိ  ု လဲ တံေတြ ေတြ းဆြ တ္ ျပီ  ျပီ း ခ် ..""စိ တ္ ..""စိ တ္ ခ်ပါ ျမင့  ္ ျမင့  ္ ရာ ....ဒီအတိ အတိ  ုင္င းၾကီ ္  းေတာ ့ မခ်ပါဘူ း မခ်ပါဘူ း  စိ တ္ ခ် ...ဟဲ ဟဲ ...ဟဲ ဟဲ " ေအာင္ မင္ းက သေဘာက်စြ ာ စြ ာ ရယ္ လိ  လိ  ု က္ ရင္ း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဖင္ႏွႏ စ္ွ  ျခမ္ းကိ  ု က်က်နန ဆြ  ဲ ျဖဲ လိ  ု က္ သည္ ။ စူ စူေလး ေလး ေပၚလာေသာ ဖင္ ၀ ခေရပြ  ္င့င့ေလးေပၚသိ ေလးေပၚသိ  ု႕ တံေတြ ေတြ းေတြ ျပစ္ ကနဲေထြ ေထြ းခ်လိ  ု က္ ၏။  တံေတြ ေတြ းမ်ား သည္ အျမႈ ပ္ တစီ စီႏွႏ  ္ွင့င့ ဖင္ ၀တြင္င္ ခနတင္ေနၾကေသးသည္ ေနၾကေသးသည္ ။ ျပီ းမွ ေအာင္ မင္ းက ဖင္ ကိ  ု  ပိ  ုဆြ ဆ  ဲ ျဖဲ ြ  လိ  ု က္ မွ  မွ ဖင္ေခါင္ ေခါင္ းေပါက္ ထဲ  ထဲ အသာေလွ ်ာ၀င္ သြ ားၾက၏။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ တြ  တြင္ငေတာ ေ္ တာ ့ ေအာင္ မင္ းသည္  ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဖင္ ၀သိ  ု႕ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု ေတ့ ေလျပီ။ ေတ့ ေတ့ သြင္ငး္ သြင္င း္ ဆိ  ုသလိ သလိ  ု ပင္ ဖိ ထိ  ု းခ်လိ  ု က္ ရာ  တံေတြ ေတြ းေတြ  ဲရႊရေနေသာ ႊေနေသာ ဖင္ ၀ေလးထဲသိ သ  ု႕ိ လီ းဒစ္ ၾကီ း ျမဳပ ၀င္ ္ ၀င္ ္ သြ သ ားသည္ ြ ။ ခုနက နက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အပီ စု ပ္ေပးထားသျဖင့ ေပးထားသျဖင့  ္ လီ းတံ ၾကီ းကလည္ း တံေတြ ေတြ းမ်ား ရႊ  ဲ ေနေလရာ ဖင္ေရာလီ ေရာလီ းပါ ေခ်ာမႊ တ္ ေခ်ာမႊ တ္ ေနသည္ မိ    ုမိ႕႕ အ၀င္ က သိ ပ္ေတာ ေတာ ့ မခက္ ခဲ ပါ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ပီ ပီ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ လိ  လိ  ု မဟု တ္ ပဲ  ပဲ က်ဥ္ းလွ ဥ္ းလွသျဖင့ သျဖင့  ္  လီ းတု  ိ း၀င္ လာေသာအခါ ဖင္ လိ  ု းခံသူ သ တိ ူ   ု႕ထံ ႕ထံ  ု းစံအတိ  ုင္င းပင္ ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ နာၾကင္ မႈေ၀ဒနာကိ ေ၀ဒနာကိ  ု  ၾကိ တ္ မွ    ိမွ တ္ ခံ စားရေလသည္ ။ "အာ ့ ...ကြ ၽတ္ ...ကြ ၽတ္ ကြ  ကြ ၽတ္ ..နာတယ္ ကိ  ု ကိ  ုရ ။ ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ း း ....  ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ း း ....  ဟင့  ္ ဟင့  ္ "ပါးစပ္ မွ ညဥ္ းသံေလးထြ ေလးထြ က္ ရင္ း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ေခါင္ းေလး ေမာ့ တက္ သြ ားရသည္ ။ ေအာင္ မင္ းကေတာ ့ " ေခါင္ း၀င္ လွ ်င္ ကိ  ု ယ္ ဆန္႕သည္ ႕သည္ "ဆိ  ုေသာ ေသာ စကားလိ  ု ပင္ ဒစ္ ၾကီ းျမဳပ္ သြ ားျပီ းျပီ

 ျဖစ္ေသာ ေသာ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု တေခ်ာင္ းလံ တေခ်ာင္ းလံ  ု း၀င္ေအာင္ ဆက္ ကာဆက္  ကာဆက္ ကာ  ကာ ဖိ ထိ  ု းသြင္င းေနေလသည္ ္ ။ အလိ  ု း ခံဘူ ဘ းေနက ူ ် ဖင္ ေပါက္ ျဖစ္  ျဖစ္သျဖင့ သျဖင့  ္ ၾကပ္သည္ သည္ ဆိ  ုသည့ သည့  ္ တိ  ုင္င္ ဖိ ထိ  ု းသြင္င းလိ ္   ု က္ တိ  တိ  ုင္င း္ လီ းၾကီ းက တထစ္ ျပီ း တထစ္  တိ  ု း၍ ၀င္သြ သ ားေလသည္ ြ ။ "အမယ္ ေလး ....သိ ပ္ ....သိ ပ္ မၾကမ္ းနဲ႕ဦးေလ ႕ဦးေလ ကိ  ု ကိ  ုရဲရ႕။႕ဲ ။ ဖင္ ထဲ မွာ  ၾကပ္သိ သ ပ္ိ ေနေသးတယ္ ေနေသးတယ္ ...အား ....နာလိ  ု က္ တာရွ  တာရွ  ္င့င့ ....အေမေရ ..အေမ .." ေစာက္ ေကာင္ မ ကဲ တုန္န းက ္  ကဲ ျပီ း ခု က်မွ မဆီ မဆိ  ုင္င္ အေမကိ  ု လာ တေနေသးသည္ ဟု  ဟု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ေတြ းမိသည္ သည္ ။ ေအာင္ မင္းကေတာ ့  ဘာမွ ခြန္န္းတုန္န္႕မျပန္ ႕မျပန္။ ..ဒီ လိ  ု ပဲ အစဆိ  ု နာေပမယ့  ္ ခနေနေတာ ့ ေဆာင့  ္ ပါဦးကိ  ု ကိ  ုရဲရ႕ဲ ..  ျဖစ္ လာဦးမည္ မွ  မွန း္ သူ က သိ ျပီ းသားမဟု တ္ လား။  လား။ ေအာင္ မင္ းက လီ းကိ  ု မွန္န မွ္ န္န ဖိ္ ၍ဖိ ၍ဖိ၍သြင္င းသည္ ္ ...ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကလည္ း  း  ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ တပံ  ု ျပီ း တပံ  ု ဆက္ ၍ဆက္ ၍   ုရိ က္ သည္ ။ ...အလု ပ္ေတာ ေတာ ့ အျဖစ္သား။ သား။  မၾကာခင္ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ေလးထဲသိ သ  ုိ႕ လီ းၾကီ းက အဆံ  ု း၀င္သြ သ ားေလျပီ ြ ။ ဖင္ေခါင္ ေခါင္ းတေလွ ်ာက္  မွ  မွ ၾကြ က္ သားမ်ား  လီ းတံ ၾကီ းႏွ  ္င့င့ အေနေတာ ္ ေလွ ် ာ့ ေပးၾကံ႕ဳ ေပးမႈ အထာက်ကာ သြားေစရန္ ေအာင္ မင္  မင္ းသည္ အရင္ းထိ  ထိ  ု းထည့  ္ လွ ်က္ သားႏွ  ္င့ ခန စိ မ္ေပးထားလိ ေပးထားလိ  ု က္ ေသး၏။ ဖင္ လိ  ု းမႈ တြင္ ဤအဆင့  ္ က အေရးၾကီ းသည္ ..။ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ လိ  လိ  ု တခါတည္ းလိ  းလိ  ု းခ်လိ  ု က္ ပါက  ပါက အခန္႕ မသင့  ္ လွ ်င္ ခံရသူ ရသူ မိန္န းကေလး ္ ဖင္ ကြ  ဲသြ သာြ းႏိ  ုင္င္၏။ ၏။  ကံ မေကာင္ းပါက စအိ  ုေပါက္ ေပါက္ ျပီ  ျပီ း ေဆးရံ  ု ပင္   ုပိ႕ရ ႕ရ တတ္ ေလသည္ ။ ခနစိ မ္ ထားေပးျပီ းေနာက္ တြ  တြင္ငေတာ ေ္ တာ ့  ေအာင္ မင္ း ဖင္ လိ  ု းပြ  ဲ ၾကီ း စေလျပီ။ ပယ္ ပယ္  ပယ္ နယ္ နယ္ ပင္  ပင္ လီ းကိ  ုဆြ ဆ ထု ဲြ  တ္ လိ  လိ  ု က္ .. ေဆာင့  ္ ထိ  ုးျပန္သြ သြင္င းလိ ္   ု က္ ႏွ  ္င့င့ မွန္န မွ္ န္န ၾကီ ္  း လိ  ု းေပးေနေလ ေတာ ့ ၏။ လိ  ု းေဆာင့  ္ရာတြ ရာတြင္င လည္ ္  း  း  လီ းကိ  ု တည့  ္ တည့  ္ တမ်ိ ဳး .. ေဘးဘက္ မွ  မွ ေစာင္းျပီ း တခါ ..အေပၚမွ ဖိ ထိ  ု းခ်လွ   းခ်လွ ်က္  တနည္  တနည္ း း ..ဘက္ ေပါင္ းစံ  ု ေဒါင့  ္ေပါင္ ေပါင္ းစံ  ုေျပာင္ ေျပာင္ းျပီး လိ  ု းေဆာင့  ္ေနျခင္ ေနျခင္ းျဖစ္၏။ ၏။ ေအာင္ မင္ း၏ ကိ  ု ယ္ က  က ကြ ယ္ ေနသျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ဖင္ေလးထဲ ေလးထဲ ေအာင္ မင္ းလီ းၾကီ း၀င္ေနပံ ေနပံ  ု ကိ  ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ေသေသခ်ာခ်ာ မျမင္ ရ။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ေဘးေစာင္ းလိ  ု းသြင္င းလိ ္   ု က္ လွ  လွ ်င္ ေတာ ့ စအိ  ု ထဲသိ သ  ုိ႕ လီ းတံ ၾကီ း ၀င္ ထြ က္ ပံ    ုပံ ကိ  ု ျဖတ္ ကနဲ  ကနဲ ျမင္ရသည္ ရသည္ ။ အထူ းသျဖင့  ္ေတာ ေတာ ့ အေပၚမွ ေဆာင့  ္ လိ  ု းခ်ခ်ိ န္ မ်ားတြ င္ ျမင္ ကြင္င းက ္ အေကာင္းဆံ  ု း ...။ အားရပါးရ  ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ  ုရိရ က္ ိ  ယူ  ယူေနလိ ေနလိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ မွ  မွ ာ ခနေလးႏွ  ္င့င ပင္ ့ ဖလင္ တလိ ပ္ ကုန္နသြ သ ္  ားေလေတာ ြ ့ ၏ ဖလင္ လိ ပ္အပိ အ  ုပိ  မထည့  ္ လာခဲ  ့ မိသည့ သည့  ္အတြ အတြ က္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း မိ မိ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု ေနာင္ တ ရလိ  ု႕ မဆံ  ု း ...။ ဘာပဲေျပာေျပာ ေျပာေျပာ   ဲပြ က အခု မွအစရွ အစရွ  ိေသးသည္ ေသးသည္ ။ .. ေရွ႕ေလွ ႕ေလွ ်ာက္   ့ဒီ ထက္ ေကာင္ းတာေတြ လာလိ မ့  ္ဦးမည္ ဦးမည္ ဟု သိေနေသာ ေနေသာ  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ဖလင္ ထပ္သြ သ ား၀ယ္ ြ ရန္ ဆံ  ု းျဖတ္ လိ  လိ  ု က္ ေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း အိ မ္ ထဲ မွ အသာျပန္ ထြ က္   ့ခဲသည္ သည္ ။ တံခါးကိ ခါးကိ  ု လဲ မူ လ လက္ ရာအတိ  ုင္င း္ အသာျပန္ေစ့ ေစ့ေပး ထားခဲ  ့ လိ  ု က္ ၏။ ဒဂံ  ု ျမိဳ႕သစ္ တြ သစ္ တြင္င္ ေနသာေနရသည္ .. ဒဂံ  ု ျမိဳ႕သစ္ မွ သစ္ မွ ေစ်းဆိ  ုင္င္ေတြ ေတြ ကိ  ု ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း မကြ ၽမ္ းပါ။ ဒဂံ  ုေျမာက္ ေျမာက္ ပိ    ုပိင္င းတြ ္ င္င္ စတိ  ု းဆိ  ုင္င တိ ္   ု႕႕  စူ ပါမားကက္ တိ  တိ  ု႕ဆိ ႕ဆိ  ုသည္ သည္ ကလည္  ကလည္ း း ရွ ားပါးလွ ပါဘိ ျခင္ း ...။ ဘယ္ ေနရာတြင္င္ ဖလင္ ၀ယ္ လိ  လိ  ု႕ ရမွန္န း္ သူ  မသိေတာ ေတာ ့ တ၀ဲ လည္ လည္  လည္ ျဖစ္  ျဖစ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ေနာက္ ဆံ  ု းေတာ ့ မတတ္   ုႏိင္င ပဲ္ တာေမြဘက္ ဘက္ အထိ ျပန္ လာရကာ  တာေမြအ၀ိ အ  ု၀ိင္င းထိ ္  ပ္ မွ ဆိ  ုင္င တခု ္  တြင္င္ ဖလင္၃လိ ၃လိ ပ္ ထပ္ ျပီ း ၀ယ္ လိ  လိ  ု က္ ေလ၏။ ခရီ းကဖင့  ္ေတာ ေတာ ့ အခ်ိ န္ က အေတာ ္  ၾကီ းကိ  ု ၾကာသြ ားရသည္ ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း အိ မ္ ျပန္ေရာက္ ေရာက္ ေတာ ့ အိ မ္ တံခါးက ခါးက ေျခရာလက္ ရာမပ်က္  ေစ့ ျမဲေစ့ ေစ့ လွ ်က္ သား ..။ အသံ ေတြ ေတြ က အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ ထြ က္ ေပၚျမဲ ထြ က္ ေပၚေနလွ ်က္ သား ..။ အိ မ္ ထဲ မွ ာ

ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ႏ  ္ွင့င့ ေအာင္ မင္ း၏ ႏွ စ္ ပါးသြားဇာတ္ က  က ဆက္ ျမဲ  ျမဲဆက္ ဆက္ လွ  လွ ်က္   ိရွေပလိ ေပလိ မ့  ္ဦးမည္ ဦးမည္ ။ ဒီ လူ ေတာ ္ ေတာ ္  လဲ  လိ  ု းႏိ  ုင္င္သည့ သည့  ္ လူေပ ေပ ပဲ ...။ ေစာေစာကလိ  ု ပင္ အိ ပ္ခန္ ခန္ းနားသိ  ု႕ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း အသာခ်ဥ္ းကပ္ အသာခ်ဥ္ းကပ္၏။ ၏။ ကင္ မရာကိ  ု ေျမွ ာက္ ကိ  ကိ  ုင္င လိ ္   ု က္ မွ  မွ ဖလင္ မလဲရေသးသည္ ရေသးသည္ ကိ  ကိ  ု သတိရကာ ရကာ   ုရိ က္ ျပီ  ျပီ းသားဖလင္ လိ ပ္ ကိ  ု ရစ္ ျပီ းျပန္ ထု တ္ ၊  ဖလင္ လိ ပ္အသစ္ အသစ္ ထည့  ္ ..လု ပ္ေနရေသးသည္ ေနရေသးသည္ ။ အေကာင္ းစား ကင္ မရာျဖစ္ ကာ ေတာ ္ ေတာ ္  မ်ားမ်ား  လု ပ္ေဆာင္ ေဆာင္ခ်က္ ခ်က္ ေတြ က ေအာ္ တိ  ု မက္ တစ္  တစ္ ျဖစ္သျဖင့ သျဖင့  ္ ဖလင္ လဲ တာ ဘာမွ သိ ပ္ မၾကာလိ  ု က္ ပါ။  ပါ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ကေတာ ့ ဤမွ ်အခ်ိ န္ေလးကိ ေလးကိ  ု ပင္ ၾကာလွသည္ သည္ ေအာက္ ေမ့ မိေလသည္ ေလသည္ ။  ဖလင္အသစ္ အသစ္ ထည့  ္ ျပီးသည္ ႏွ  ္င့င့ အိ ပ္ခန္ ခန္ းနားသိ  ု႕ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ျပန္ လည္ ခ်ဥ္ းကပ္ ခ်ဥ္ းကပ္၏။ ၏။ ဟတတ ခန္ းဆီ ခန္ းဆီ း ၾကားမွ အထဲသိ သ  ု႕ိ အသာေခ်ာင္ းၾကည့ အသာေခ်ာင္ းၾကည့  ္ လိ  ု က္ သည္ ။ ..ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း မ်က္  လံ  လံ  ု းေတြ အ၀ု  ိင္ငး္ သားျဖစ္သြ သ ားရေလသည္ ြ ။ ခု တင္ ၾကီ းေပၚတြင္င္ ခယ္ မေလးခင္  မေလးခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ႏွႏ  ္ငွ ့ ကာမသူ  ုခိခ းိ ေအာင္ မင္းသာ မကေတာ ့ ...။ သူ႕ ရႈ မျငီ းသည့  ္ ခ်စ္ ဇနီ းေလး ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါ အတူေရာက္ ေရာက္ ေနေလသည္ ကိ  ကိ  ု ေတြ႕လိ ႕လိ  ု က္ ရ၍ ျဖစ္ ပါ၏ သံ  ု းေယာက္ လံ  လံ  ု း အ၀တ္ မပါ  မပါ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းတီ းေတြႏွႏ  ္ွင့င့ ...။ ေအာင္ မင္ းသည္ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေဖာ ေဖာ္ အတူေခၚကာ ေခၚကာ "တူ းဘိ  ုင္င ၀မ္ ္  း " ေကာင္းေကာင္ းၾကီ းကိ  ု ေပ်ာ္ ပါး ေနေလသည္ ။ ... ေတာ ္ ေတာ ္ ေလး အနားယူ လိ  ု က္ ရေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  အားအင္ ျပန္ ျပည့  ္ လာခ်ိ န္ တြင္င္ ေအာင္ မင္းက လည္ းပဲ  းပဲ သူ ပိ  ု ဖီ းလ္ လာေသာ  လာေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မပါပဲနွန  ္ွင့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ုခ်ည္ ခ်ည္ း လိ  ု းေနရတာ အာသာမေျပ ျဖစ္ လာေသာေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ကိ  ု အိ ပ္ေနရာမွ ေနရာမွ အတင္ းသြ ားဆြ  ဲေခၚထု ေခၚထု တ္ လာခဲ  လာခဲ  ့ ျခင္ းပင္ ျဖစ္ ပါေလ ေတာ ့ သတည္ း း ။ ......

အညာသားေအာင္ မင္းသည္ " ေပါင္ "နယ္ သူ ခင္ ျငိ  ိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေဖာ ေဖာ္ နွ  ္င့င့ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ၾကီးကိ  ု ကာမစည္ းစိ  းစိ မ္ခံခ စားေနေလ၏။ ံ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္   မိန္န းမႏွ ္  စ္ေယာက္ ေယာက္ ႏွ  ္င့င့ ေယာက္ ်ားတေယာက္ တျပိဳင တည္ ္ တည္ ္  း း ကာမစပ္ ယွ က္ ေသာ "  တူ းဘိ  ုင္င ၀မ္ ္ း "ကိ  ု ပထမဆံ  ု းအၾကိ မ္ ေတြ႕ျမင္ ႕ျမင္ဘူ ဘ းျခင္ ူ  းျဖစ္သည္ သည္ ။ စျမင္ ျမင္ခ်င္ း ခ်င္ း အံ  ့ ၾသကာ ေၾကာင္ေတာင္ ေတာင္ေတာင္ ေတာင္ ျဖစ္သြ သာြ းေသာ ္  လည္ း း ေနာက္ ပိ    ုပိင္ငး္ ေတာ ့   ထိ  ု ျမင္ ကြင္င းက ္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးကိ  ု တမူ ထူ းျခားေသာ အရသာ ေပးလာေလေတာ ့ ၏။  ကာမဆိ ပ္ေတြ ေတြ ထူ းထူ  ူးျခားျခားၾကီ းကိ  ု တက္ လာသည္  လာသည္ ။ တကယ္ ခံ စားေနေသာ ေအာင္ မင္ းေတာ ့ ဘယ္ သိ  ု႕ရွ ႕  ိရွ မည္ မသိ  မသိ၊ ... ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ေနမိ ေနမိ သည့  ္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းပင္ မေနႏိ  ုင္င ျဖစ္ ္  လာကာ  ကင္ မရာ ခန ခ်ထားရင္း လံ  ုခ်ည္ ခ်ည္  လွ  လွန္န္ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေနမိ ေလ ေတာ ့ သည္ ။ အေတာ ္  ၾကာၾကာ ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေနမိ ျပီးမွ သတိရကာ ရကာ ကင္ မရာကိ  ု ျပန္ေကာက္ ေကာက္ ကိ  ကိ  ုင္င္ရ၏။ ရ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းေခ်ာေလး ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္ွင့င့ ခယ္ မေခ်ာေလး  မေခ်ာေလး ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တိ  ု႕ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ "တူ းဘိ  ုင္င ၀မ္ ္  း " ေနၾကပံ  ု မ်ားကိ  ု ဓာတ္ ပံ    ုပံ တပံ  ု ျပီ းတပံ  ု   ုရိ က္ ယူ  ယူေလ၏။ ေလ၏။ စျပီ းျမင္ရခ်ိ ရခ်ိ န္ တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ခု တင္ေပၚတြ ေပၚတြင္င္ ဖင္ခ်ထိ ခ်ထိ  ုင္င ကာ ္ ေျခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္ းကိ ေခ်ာင္ းကိ  ု  ကား လွ ်က္ ဆန္႕တန္ ႕တန္ းထားျပီ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ထိ  ုေျခေထာက္ ေျခေထာက္ ႏွ စ္ေခ်ာင္ းၾကားတြ ေခ်ာင္ းၾကားတြင္င္ ၀မ္ းလွ ်ားေမွာက္ ေန၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ၀မ္ းလွ ်ားေမွ ာက္ ားေမွ ာက္ ထားရင္  ထားရင္းမွ သူ႕ညီ ႕ညီ မေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ကိ  ကိ  ု အားရပါးရ ရက္ ေပးေနျခင္ း

 ျဖစ္ ပါသည္ ။ ေအာင္မင္ းကေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေဘးနားတြင္င္ ဒူ းကိ  ုခပ္ ခပ္ေကြ ေကြးေကြ းျပဳကာ မတ္  တပ္  တပ္ ရပ္ ေန၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေခါင္ းေလးအသာငဲ  ့ ကာ ေအာင္ မင္း၏ လီ းၾကီ းကိ  ု ပါးစပ္ႏွႏ  ္ွင့င  ု့ငံင လိ ံ   ု က္ စု  စု ပ္ လိ  ု က္ လု ပ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။  မတ္ တပ္  တပ္ရပ္ ရပ္ ကာ လီ းအစု ပ္ခံခေနေသာ ံေနေသာ ေအာင္ မင္ း၏လီ းကိ  ု မ်က္ ေစ့ေအာက္ ေအာက္ မွ  မွ အေပ်ာက္  မခံ  မခံ  ုနိနိင္ငသျဖင့ သ ္ ျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ သူ႕ညီ ႕ညီ မေစာက္ ဖု  ဖု တ္ နား မ်က္ နွ ာသိ ပ္ မကပ္ ပဲ ခပ္ခြခ ာခြ ြ  ာလု ပ္ ထား၏။ လွ ်ာကိ  ု အဆံ  ု း  ထိေအာင္ ေအာင္ ထု တ္ ကာ  ကာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အဖု တ္ ကိ  ကိ  ု လွ ်ာဖ်ားေလးနွ   ္င့ ထိ  ု းထိ  ုးရက္ ေပးေနရင္ း မ်က္ နွ ာကေတာ ့  အေပၚေမာ့ လွ ်က္ မ်က္  ၀န္  ၀န္ းေလးေတြ လွန္န ကာ ္ ေအာင္ မင္ းလီ းၾကီး အစု ပ္ခံခံေနပံ ေနပံ  ု ကိ  ုသာ သာ မ်က္ ေတာင္ မခပ္  ၾကည့  ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ထိ  ု ပံ  ု စံအတိ အတိ  ုင္င း္ အေတာ ္  ၾကာ ရက္ ေနစု ပ္ေနၾကျပီ ေနၾကျပီ းသည္ တြ  တြင္ ေအာင္ မင္ းက အေနအထားျပင္ လိ  ု က္ ၏။ မတ္ မတ္  မတ္ ရပ္ လိ  ု က္ ကာ  ကာ ေနရာေရႊ႕ျပီ ႕ျပီ း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းေနာက္ နားသိ  ု႕႕ ေနရာယူ လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ သူ႕အစ္ ႕အစ္ မေလာက္ ဖင္ဆံ ဆ  ု မၾကီ ံ  းေသာ ္  လည္ း  း  လံ  ု းလံ  ု းက်စ္ က စ္ က်စ္ ေလးႏွ ေလးႏွ  ္င့င မိ  ု့ ႕ သူ႕ဟာႏွ ႕ဟာႏွ  ္င့င့ သူေတာ ေတာ ့ အေတာ ့  ကိ  ု ၾကည့  ္ေကာင္ ေကာင္း၏။ လီ းအလာကိ  ု  ၾကိဳလင့  ္ေနသည့ ေနသည့  ္အလားပင္ အလားပင္ သူ မဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းက တလႈ ပ္ လႈ ပ္ ျဖစ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ းက  တလႈ ပ္ လႈ ပ္ ျဖစ္ေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဖင္ ၾကီ းကိ  ု ျငိ မ္သြ သ ား ြ ေအာင္ လက္ တဖက္  တဖက္ ႏွ  ္င့င ဖမ္ ့ းထိန္န းလိ ္   ု က္ ျပီ  ျပီ း သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၀တြ  ၀တြင္င္ ေတ့ ေထာက္ လိ  လိ  ု က္ ေလ၏ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ခပ္ ျဖည္ းျဖည္ းထိ  းထိ  ု းသြင္င းသည္ ္ ။  မိ မိ လီ းၾကီ း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ထဲ  ထဲ ၀င္သြ သ ားတာကိ ြ   ု မိ မိ ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င္ ေသေသခ်ာခ်ာျမင္ ခ်င္ သျဖင့  ္  ဖင္သားၾကီ သားၾကီ းမ်ားကိ  ု ေဘးသိ  ု႕လက္ ႕လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ဆဲ  ြ ျဖဲ ထား၏။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ေအာင္ မင္ းထိ  ုသိ သ  ုိ႕လု ႕လု ပ္ေနမႈ ေနမႈ က  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု   ုရိ က္ ကြ  ကြင္င းရွ ္ င္င းရွ ္ င္င းလင္ ္  းလင္ းျဖစ္ေအာင္ ေအာင္ လု ပ္ ေပးေနသည့  ္အလားပင္ အလားပင္ ..။ ကင္ မရာကလည္ း  း  တပံ  ု ျပီ းလွ ်င္ ေနာက္ တပံ  တပံ  ု ေအာ္ တိ  ု မက္ တစ္  တစ္ ဖလင္ရစ္ ရစ္ ျပီ း ဆက္ တိ  တိ  ု က္   ုရိ က္ သြ ားႏိ  ုင္ငေ္ သာခလု တ္ ပါသျဖင့  ္  ထိ  ုခလု ခလု တ္ ကိ  ကိ  ု အသံ  ု းျပဳလ ်ွ ွ က္ လီ းၾကီ းေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ထဲ  ထဲ ၀င္သြ သ ားပံ ြ   ုအဆင့  ္ဆင့ ဆ  ္င့ ကိ  ု ေလးငါးေျခာက္ ပံ    ုပံ မက   ုရိ က္ ယူ  ယူ ထားလိ  ု က္ ၏။ "အား ...၀င္ လာျပီ ..၀င္ လာျပီ။ အီ းဟီ းဟီး ...ၾကပ္ တယ္ ရွ  ္င့င့။ .. ေကာင္ းလိ  ု က္ တာ  တာ ကိ  ု ကိ  ုရယ္ ရယ္ .. အီ စိ မ့  ္ေနတာပဲ ေနတာပဲ ...ရွ  ီ း ...."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ အရသာအပီအျပင္ အျပင္ခံခစံ ားရေသာေၾကာင့  ္  ပါးစပ္ မွ ေရရြ တ္ ရင္ း ေခါင္ းေလးကလည္ း း ေနာက္ ကိ  ကိ  ိ  ု လည္ ျပန္  ျပန္ လွည့ ည  ္ ၾကည့ ့   ္ေနမိ ေနမိသည္ သည္ ။  လီ းထိ  ု းသြင္င းကာစ ္ ျဖစ္ ျမဲအတိ  ုင္င း္ သူ မမ်က္ ႏွ ာေလးမွ ာ နာက်င္ မႈ င္ မႈႏွႏ  ္ွင့င့ အရသာတိ  ု႕႕ ေရာျပြ မ္ းလွ ်က္   ့မဲ တဲ  ့ တဲ  ့ေလး ေလး ျဖစ္ေနရ၏။ ေနရ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ထိ  ု   ုငိ မဲ  ့ မဲ  ့ မ်က္ ႏွ ာ ေလးႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ေနာက္ က  က လီ းၾကီ းႏွ  ္င့င လိ ့   ုးေနပံ  ုေကာ ေကာ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းသာမက မ်က္ ႏွ ာပါ  ပါေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာခ်ိ န္ ျပီ း ထပ္  ုရိရ က္ ိ  ျပန္  ျပန္သည္ သည္ ။ လီ းအဆံ  ု းသြင္င းျပီ ္  းေတာ ့   ထံ  ု းစံအတိ အတိ  ုင္င္း ေအာင္ မင္ းက ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ း စတင္ေဆာင့ ေဆာင့  ္ေလျပီ ေလျပီ။။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကေတာ ့ ေအာင္ မင္းေပါင္ ၾကားတြင္င္ ပက္ လက္  လက္ လွ  လွန္န္ ၀င္အိ အ ပ္ိ  ကာ ေခါင္ းကိ  ု  ၾကြ ၾကြ ျပီ း ေအာင္ မင္း ေဂြ းဥမ်ားကိ  ု မနားတမ္ း ရက္ ေပး၊ ပါးစပ္ ထဲ  ုငံငသြ ံသြင္င္းျပီ း စု ပ္ေပး ေပး  လု ပ္ေနေလ၏။ ေနေလ၏။ ဒါတင္ မက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အဖု အဖု တ္ ထဲ  ထဲ မွ ျပန္ ျပန္ ထြ က္ လာေသာ  လာေသာ ေအာင္ မင္ း၏လီ းတံအရင္ အရင္ းၾကီ းကိ  ု ပါ တခါတခါ လွ မ္ းလွ မ္ းျပီ း ရက္ ေပးေနေသးသည္ ။ ေအာင္ မင္ းအဖိ  ု႕႕ အရသာေတြ   ုစံ ကာ ဇိ မ္  ိရွရ လွ ွ ေပေတာ ေပေတာ ့ သည္ ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ သူ ကဒီ မွ ်ႏွ   ္င့ အားမရေသး ..။ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္  ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ေလးထဲသိ သ  ု႕ိ လက္ ခလယ္ ကိ  ကိ  ု ထိ  ု းထိ  ု း သြင္င းေနလိ ္   ု က္ ေသးသည္ ။ ေအာက္ ဖက္  ဖက္ မွ  မွ ေအာင္ မင္ းဥမ်ားကိ  ု

 စု ပ္ေပးေနေသာ ေပးေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ သူ မကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င္အတြ အတြ က္ ေတာ ့ သူ မဖာသာပင္ ေပါင္ ၾကီ းမ်ားကားလွ  ်ားကားလွ ်က္  ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ကိ  ကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္ လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ပြ တ္ သပ္ ထိ  ု းကလိေပး ေပး ေနမိေလ၏။ ေလ၏။ ေလးဘက္ ေထာက္ ကာ  ကာ အဖု တ္ အလိ  ုးခံ ဖင္အႏိ အ  ႈႏိ က္ ခံေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကလည္ း ဒီ မွ ် ႏွ   ္င့င့ အားမရေသးသည့  ္အလား အလား သူ မလက္ တဖက္  တဖက္ ကိ  ကိ  ု ေထာက္ ထားရာမွ  ထားရာမွ ၾကြ ကာ သူ မႏိ  ု႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေတြ ကိ  ု သူ မဖာသာ ဆု ပ္နယ္ နယ္ ျဖစ္  ျဖစ္ညွ ည စ္ွ   ဖီ လင္ ယူေနျပန္ ေနျပန္သည္ သည္ ။ သံ  ု းေယာက္ သား အပီအျပင္ အျပင္ ကာမစည္ းစိ  းစိ မ္ခံခ စားေနေသာျမင္ ံ  ကြင္င္းကိ  ု ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းမွ ာလည္ းပဲ  းပဲ ဖီ လင္ေတြ ေတြ အရမ္ းတက္ လာသျဖင့  လာသျဖင့  ္ ကင္ မရာခ်ျပီ း  မရာခ်ျပီ း ဂြင္င္းတိ  ု က္ ရျပန္သည္ သည္ ။  ထိ  ုသိ သ  ု႕ၾကည့ ႕ိ ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ရ သည့  ္အရသာက အရသာက ထူ းကဲ လွေပ၏။ ေပ၏။ မိ မိခ်စ္ ခ်စ္ ဇနီ းေလးႏွ  ္င့င့ ခယ္ မေခ်ာေလးတိ  မေခ်ာေလးတိ  ု႕႕  ကာမဆိ ပ္ေတြ ေတြ တက္ ေနၾက   ုပံ မ်ားကိ  ု လည္ း း လက္ ဖ  ဖ်ားခါမိ ေလသည္ ။ အရွ က္ အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းလွ ကာ အိေျႏၵ ေျႏၵသိ သ ကၡ ိ  ာရွ  ိ လွေလေသာ ေလေသာ သည္ ညီအစ္ အစ္ မ သည္ မွ  မွ ်ထန္ ေနၾကပံ  ု ကိ  ု မ်က္  ျမင္  ျမင္သာ သာ မေတြ႕ရပါက ႕ရပါက သိ ၾကားမင္းၾကီ း ဆင္ းေျပာေတာင္ သူ ယံ  ု မိ မည္ မဟု  မဟု တ္ ..။ ခုေတာ ေတာ ့ ကိ  ု ယ္ ေတြ႕မ ႕မ်က္  ျမင္  ျမင္ မိ  ု႕ ယံ  ုရေလျပီ ရေလျပီ။။ ေအာင္ မင္ းက ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ း အားျပင္ းျပင္းေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးေနလိ  ု က္ ရာ ေတာ ္ ေတာ ္ ေလး အၾကာတြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တစ္ခ်ီခ်ီ "  ျပီ း "သြ ားရေလေတာ ့ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းကေတာ ့ သု တ္ ထိ  ထိန္န းႏိ ္   ုင္င္သူ သ မိ  ုူ ႕ မျပီ းေသး။ ေအာင္ မင္ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အဖု တ္ ထဲ  ထဲ မွ မာေတာင္ေနဆဲ ေနဆဲ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ုေကာ ေကာ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ေလးထဲ မွ  လက္ ခလယ္ ကိ  ကိ  ုေကာ ေကာ ဆြ  ဲႏႈႏ တ္ ႈ  ကာ  ကာ အေနအထား တမ်ိ းဳ ေျပာင္ းၾကရန္ ေျပာင္ းၾကရန္ စီ မံ ျပန္ေလ၏။ ေလ၏။ ဒီ တခါေတာ ့ သူ တိ  ု႕ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ကိ  ကိ  ု (၆၉)ပံ  ု စံ ျဖင့  ္ တေယာက္ ေပၚတေယာက္ ထပ္  ထပ္ ကာ ေနခိ  ုင္င း္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေအာက္ က၊  က၊ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က အေပၚကျဖစ္၏။ ၏။ ျပီ းေတာ ့ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု းကိ  ု တေယာက္ အဖု တ္   တေယာက္ ရက္   ုခိင္င းသည္ ္ ။ ထိ  ုသိ သ  ုိ႕ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ အျပန္အလွ အလွန္နေစာက္ ေ္ စာက္ ပတ္  ပတ္ ရက္ ေနပံ  ု ကိ  ု ေအာင္ မင္ း အေတာ ္  ၾကာၾကာ မ်က္  စိ  စိ အရသာခံ ထိ  ုင္င ၾကည့ ္   ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ျပီ းေတာ ့  မွ အေပၚဘက္ တြ  တြင္င  ိ္ရွရေနေသာ ေွ နေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းမ်ား ေနာက္  တြ  တြင္င္ အပီအျပင္ အျပင္ ေနရာယူသည္ သည္ ။ ဖင္ ၀ကိ  ု ျဖဲ ကာ တံေတြ ေတြ းေတြ ျပစ္ ကနဲ ေထြ းခ်သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ သိ လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ။ ..မိ မိေတာ ေတာ ့ ဖင္ လိ  ု းခံရေတာ ရေတာ ့  မည္ ။ စိ တ္ ပါမႈ  ပါမႈႏွႏ  ္င့ငွ ့အတူ အတူ ညီ မေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ကိ  ကိ  ု ရက္ ေပးေနေသာ ရက္ အားက   ုပိ ျပင္ းလာမိ၏။ ၏။ ထိ  ုအခိ အ  ုခိ က္ မွ  မွ ာပဲ သံေခ်ာင္ ေခ်ာင္းတမွ  တမွ ်   မာေတာင္ေနေသာ ေနေသာ လီ းၾကီ းက သူ မဖင္ေပါက္ ေပါက္ က  က် ဥ္ းက ဥ္ းက်ဥ္ းေလးထဲ ဥ္ းေလးထဲ ဒု တ္ ဒု တ္ ထိ  ထိ တိ  ု း၀င္ လာေလေတာ ့ သည္ ။ " အာ ့ အား ....ကိ  ု ကိ  ုရဲရ႕။ဲ႕။ နာတယ္ ရွ  ္င့င့ ...အမေလးေလးေနာ္ ....အင့  ္ အီ း ......."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ခမ ခမ်ာ ညီ မေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု ကုန္န းရက္ ္ ေနရာမွ ေခါင္ းေလးၾကြ တက္ လာျပီ  လာျပီ း လည္ ေခ်ာင္ းထဲ ေခ်ာင္ းထဲမွ ညွ စ္ ကာ ညဥ္ းလိ  ု က္ မိ  မိေလ၏။ ေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကေတာ ့ သူ႕အမ ႕အမ အေျခအေနကိ  ု သိသျဖင့ သျဖင့  ္ ေအာက္ ကေန  ကေန အစ္ မေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ းဖိရက္ ရက္ ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ နာက်င္ မႈ င္ မႈႏွႏ  ္ွင့င့ ကာမ အရသာ ေရာျပြန္န းကာ ္ လိ  ႈ က္ တက္  တက္ သြ ားရေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းမွ ာလည္ း း တူ းဘိ  ုင္င ၀မ္ ္  း လိ  ု းပြ  ဲ ၾကီ းကိ  ု ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း  ဂြင္င းတိ ္   ု က္ ေနတာ အခ်ိ န္အေတာ အေတာ ္  ၾကီ းကိ  ု ၾကာ သြ ားေပမယ့  ္ သု တ္ ရည္ မထြ  မထြ က္ ေသး ..။  ကာမစိ တ္ ထန္  ထန္ေလေလ ေလေလ သု တ္ က  က ထိန္န းႏိ ္   ုင္ငေ္ လေလျဖစ္ရကား ရကား သူသည္ သည္ လည္  လည္ းပဲ  းပဲ ခုေတာ ေတာ ့ သု တ္ ထိ  ထိန္န းႏိ ္   ုင္င္သူ သူ  ျဖစ္ေနရေပျပီ ေနရေပျပီ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ ကာမမႈ မ်ား ၀က္  ၀က္  ၀က္ ကြ  ကြ  ဲေအာင္ ေအာင္ ျပဳေနၾကသည္  ကိ  ကိ  ု ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း ဂြင္င းထု ္ ရသည္ ရသည္ မွ  မွ ာ အရမ္ း ေကာင္ းလွေသာ ေသာ ္  လည္ း း ယခု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ဖင္ေဆာ ေဆာ ္ ေနပံ  ု ကိ  ု လည္ း း အမိအရ အရ   ုရိ က္ ယူ  ယူ ထားခ်င္ သျဖင့  ္  ဂြင္င းထု ္  တာ အသာနားကာ ကင္ မရာ ေကာက္ ကိ  ကိ  ုင္င္ရျပန္ ရျပန္ေလသည္ ေလသည္ ။ ခုနက နက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ေအာင္ မင္ းေစာက္ ပတ္  ပတ္ လိ  လိ  ု းေနစဥ္ က လိ  ု ပင္ ကင္ မရာေအာ္ တိ  ု မက္ တစ္  တစ္ခလု ခလု တ္ ကိ  ကိ  ု အသံ  ု းျပဳကာ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္

 ဖင္ လိ  ု းခံ ပံ  ု ကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္   ုရိ က္ ယူ  ယူေနလိ ေနလိ  ု က္ ၏။ ထိ  ုေန႕က ေန႕က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ညီ ႕ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေဖာ ေဖာ္ သည္ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့  တေနကုန္န္ အေနအထားအမ်ိ ဳးမ်ိ းဳ ေျပာင္ းလဲ ေျပာင္ းလဲ ကာ တူ းဘိ  ုင္င ၀မ္ ္  း စပ္ ယွ က္   ့ခဲ ၾကသလိ  ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းမွ ာလည္ း  း  ဂြင္င းထု ္  လိ  ု က္ ဓာတ္ ပံ    ုပံ  ုရိရ က္ ိ  လိ  လိ  ု က္ လက္ မလည္  မလည္   ုႏိင္င္ေအာင္ ေအာင္ အလု ပ္ မ်ားရင္ း ်ားရင္ း တေနကုန္န  ့ခဲခ္ ရေလေတာ ဲရေလေတာ ့ ၏။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းအေနျဖင့  ္ သူ လိ  ုခ်င္ ခ်င္ ေန ေသာ ကြ က္ ကြ  ကြ က္ ကြ  ကြင္င းကြ ္ င္င း္ ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ဖလင္ ၄လိ ပ္ စာေတာင္ ရရွ  ိ  ့ခဲခ ယံ ဲ   ု မွ ်မက အရင္ က အရင္ က မျမင္ဘူ ဘ း၊ူ မသိဘူ ဘ းခဲ ူ   ့ေသာ ကာမအရသာ ခံ စားနည္ းေပါင္  းေပါင္ းေျမာက္ ျမားစြ  ျမားစြာကိ  ု  ကိ  ု ယ္ ေတြ႕သိ ႕သိ ျမင္ မွ တ္ သားကာ ပညာေတြ တိ  ု းခဲ  ့ရေလေတာ ့ သည္ ။  ________________________________________  _______________________ _________________  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ သူ႕စိ ႕စိ တ္ ကူ  ကူ းအတိ  ုင္င္း လိ  ုခ်င္ ခ်င္ ေနသည့ ေနသည့  ္ ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ တေလွ ၾကီ း   ုရိ က္ ယူ  ယူ  ုႏိႏိင္င  ့ခဲခ္  ျပီ ဲ  ျဖစ္ေစ ေစ ကာမူ  ထိ  ု ဓာတ္ ပံ    ုပံ မ်ားကိ  ု လက္ ကိ  ကိ  ုင္င္အသံ အသံ  ု းျပဳလ ်ွ ွ က္ မိ မိ မယားေခ်ာႏွ   ္င့ ခယ္ မေခ်ာေလးကိ  မေခ်ာေလးကိ  ု စိ တ္ တိ  တိ  ုင္င းက ္ ် ျဖဳတ္   ုႏိင္ငဘိ ဘ ္   ုိ႕႕ အေရး အေကာင္အထည္ အထည္ ေဖာ္ဘိ  ု႕ရာမွ ႕ရာမွ ာေတာ ့ အခက္ အခဲေလးေတြ ေလးေတြ အနည္ းငယ္  းငယ္   ိရွေနရ ေနရ ေသးသည္ ။  ပထမဆံ  ု း ရင္ဆိ ဆ  ုိင္ငရေသာ ရ္ ေသာ အခက္ အခဲ က ယင္ းဓာတ္ ပံ    ုပံ မ်ားကိ  ု ကူ းေဆး ေရးပင္ ျဖစ္၏။ ၏။ ပက္ ပက္  ပက္ စက္  စက္ စက္  စက္    ုရိ က္ ထားေသာ  ထားေသာ အျပာပံ  ုေတြ ေတြ  ုမိ႕ ေတြ႕ရာဓာတ္ ႕ရာဓာတ္ ပံ    ုပံဆိ ဆ  ုိင္င မွ္  ာ သည္ အတိ  ုင္င း္ သြ ားကူ းလိ  ု႕ ကလဲ မျဖစ္ေသး။ ေသး။ .. အဆက္ အသြ ယ္ လိ  ုသည္ သည္ ။ သည္ လိ  လိ  ု ကိ စၥ မ်ိ ဳးတြ င္ ပါတ္ သက္ မႈ  မႈ မရွ  ိ ပဲ ေအးေအး ေဆးေဆး  လူ ၾကီ းလူေကာင္ ေကာင္းပီ ပီ ေနလာခဲ  ့သူ သ မိ  ုူ ႕ အေရးၾကံေဳ တာ ့ အခက္ ေတြ႕ေနရေလ၏။ ႕ေနရေလ၏။ ကံေကာင္ ေကာင္ းေထာက္ မစြ  မစြ ာျဖင့  ္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းအလု ပ္ လု ပ္သည့ သည့  ္ ကု မၸ ဏီ တြင္င္ ဒါမ်ိ ဳး ၀ါသနာၾကီ းသူ ၀ါသနာၾကီ းသူ တဦးႏွ  ္င့င့ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုး ခင္ မင္သည္ သည္ ။ ထိ  ုသူ သ က ူ ေန႕စဥ္ ပင္ ဗီဒီဒ ယိ ီ   ုအျပာကားေတြ အျပာကားေတြ ငွ ားငွ ားၾကည့  ္ေလ့ ေလ့   ိရွ မွန္န းလည္ ္  း း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း သိ၏။ ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င ကမူ ္  အျပာဗီဒီဒ ယိ ီ   ုေတြ ေတြ ၾကည့  ္ေလ့ ေလ့ မရွ  မရွ  ိေသာ ေသာ ္  လည္ းပဲ  းပဲ ထိ  ုသူ သူ အေခြင ား ွ သြ ားလွ ်င္ ေတာ ့ တခါတေလ ဆိ  ုင္င္သိ သ  ုိ႕႕ အတူ လိ  ု က္ ပါသြ  ပါသြ ားခဲ  ့ ဖူ းသည္ မ  မ်ား ရွ  ိ၏။ ၏။ အခုေတာ ေတာ ့ ထိ  ုအခ်က္ အခ်က္  က  က အသံ  ု း၀င္ လာေလျပီ။ ဗီဒီဒ ယိ ီ   ုနွန  ္ွင့င ဓာတ္ ့  ပံ    ုပံ သေဘာသဘာ၀ျခင္ း နီ းစပ္သည္ သည္ မိ    ုမိ႕ ထိ  ုဆိ ဆ  ုင္ငိ ္၌ သြ ားစံ  ုစမ္ းလွ ်င္ ဒီ ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ ကူ းဘိ  ု႕ အဆက္ အသြ ယ္  ရႏိ  ုင္ငသည္ သ ္ ည္ ဟု  ဟု ေတြ းမိသည္ သည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ဆိ  ုင္င္ လူရွရွင္င းခ်ိ ္ န္ တြင္င္ အသာသြားျပီ း တီ းေခါက္ ၾကည့  ၾကည့  ္၏။ ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း  ကံေကာင္ ေကာင္းသည္ ဟု  ဟု ပင္ ေျပာရမည္ ။ ...သေဘာေကာင္ းေသာ ...သေဘာေကာင္ းေသာ ထိ  ုဆိ ဆ  ုင္ငိ  မွ္  လူ မ်ားက ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းအတြ က္  အျပာဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ စိ တ္ ခ်လက္ ခ် ကူ း ကူ း   ုႏိင္င မည့ ္   ္ ဓာတ္ ပံ    ုပံဆိ ဆ  ုိင္င တဆိ ္   ုင္င ကိ ္   ု နတ္ လမ္  လမ္ းညႊန္န လိ ္   ု က္ ေလ၏။ ထိ  ုဆု ဆ  ိင္ငု  မွ္  ာ ၃၄ လမ္ း အလယ္ ဘေလာက္ မွ (__)ဆိ  ုသည့ သည့  ္ဆိ ဆ  ုိင္င ပင္ ္ ျဖစ္ေလသည္ ေလသည္ ။ ကူ းေပးသူ က တင္သိ သိန္န း္ ဆိ  ုသူ သ ျဖစ္ ူ  မွန္န းလည္ ္  းပဲ  းပဲ ေျပာျပ လိ  ု က္ ေသးသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ တင္သိ သိန္န းအကူ ္ အညီႏွႏ  ္င့ငွ  ပင္ အညီ ့  သူ  ုရိရ က္ ိ  ထားေသာ  ထားေသာ မယားႏွ  ္င့ငခယ္ ခ့ ယ္ မတိ  မတိ  ု႕၏ ႕၏ အျပာပံ  ု မ်ားကိ  ု ေအာင္ ျမင္ စြာ ကူ းယူ ရရွ  ိ  ုႏိႏိင္င  ့္ခဲခေလသည္ ဲေလသည္ ။ ပထမ အခက္ အခဲေတာ ေတာ ့ ေျပလည္ သြ ားေပျပီ။ .. ဒု တိ ယ အခက္ အခဲ ကေတာ ့ ေနရာ ပင္ ျဖစ္၏။ ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ဇနီ းေခ်ာႏွ   ္င့ခယ္ ခယ္ မကိ  မကိ  ု အျပတ္ က  က်  ုံ းဳ ခ်င္ ေနသလိ  ု  ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ ပညာမ်ိ းဳ စံ  ုသံ သ  ု းျပီ ံ  း က်ံ ဳးေနပံ  ု ကိ  ု သူ႕ဖာသူ ႕ဖာသူ ကလည္ း ျပန္ ျမင္ခ်င္ ခ်င္ ေသးသည္ ။ ဒီေတာ ေတာ ့   ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းေပၚမွန္န ၾကီ ္ းမ်ား ေထာင္ ထားျပီ ေထာင္ ထားျပီ းမွ အပီ ျဖဳတ္ ရန္ စိ တ္ ကူ  ကူ းထားသည္ ။ သိ  ု႕ေသာ ႕ေသာ ္ ..ထိ  ုသိ သ  ု႕လု ႕ိ လု ပ္ ဖိ  ု႕က ႕က ေနရာ က်ယ္  က  က် ယ္  ၀န္  ၀န္ း၀န္ း လိ  ု မည္ ။ အလင္ းေရာင္ ကလည္ း း ေကာင္ းေကာင္ းရွ  ိရဦးမည္ ။ ဒဂံ  ု ျမိဳ႕သစ္ မွ သစ္ မွ သူ႕အိ ႕အိ မ္ မွ ာ ညညဆိ  ု မီ းပ်က္ သည္ ႏွ  ္င့င့ ေမွ ာင္ခ်ထားရသည္ ခ်ထားရသည္  က  က ခပ္ မ်ားမ်ား။ .. ေန႕လည္ ဘက္ ကိ  ကိ  ု  စဥ္ းစားၾကည့  ္ ျပန္ေတာ ေတာ ့  လည္ း း သူ အိ မ္ မွာ ေန႕လည္   ိရွ  ုႏိႏင္ငိ  မည္ ္  က  က စေန၊တနဂၤေႏြ ေႏြ ၂ရက္ သာ။ ..ဒဂံ  ု ျမိဳ႕သစ္

 ၀န္ ထမ္ းရပ္ ကြ က္ ထံ  ထံ  ု းစံအတိ အတိ  ုင္င း္ ထိ  ုေန႕မ ေန႕မ်ားတြ င္ အိ မ္ ကိ  ု ဧည့  ္သည္ သည္ ေတြ က တဖြ  ဲ ဖြဲ လာတတ္ သည္ ။  လု ပ္ လိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ုင္င လိ ္   ု႕ အရွ  ိန္န တက္ ္ ေနတုန္န းမွ ္  ာ ဧည့  ္သည္ သည္ ေတြ လာပါက အားလံ  ု း ရႈ ပ္ ကုန္န လိ ္  မ့  ္ မည္ ။ ..မျဖစ္ေသး ေသး ။  ၾကားရက္ မ  မ်ားဆိ  ု ပါကလည္ း း အလု ပ္ မွ ခြ  ္င့င ယူ ့ ရဦးမည္ ရဦးမည္ ...  ျပီ းေတာ ့ ၾကားရက္ ေတြ တြင္င္ လာလာ စားေနက် ေအာင္ မင္ းကလည္ း း ေရာက္ လာေပဦးမည္  လာေပဦးမည္ ။ ဒီအေကာင့ အေကာင့  ္ ကိ  ု ဘာမွေၾကာက္ ေၾကာက္ စရာ  စရာ မလိ  ုသည့ သည့  ္ တိ  ုင္င္ အေႏွ ာင့  ္အယွ အယွ က္ တခု  တခုခုခု ေပးလာပါက ဇိ မ္ ပ်က္ သြ ား ရေပမည္ ။ ေအာင္ မင္းႏွ  ္င့င့ ဇာတ္ ကိ  ကိ  ု သူ႕အၾကံ ႕အၾကံေအာင္ ေအာင္ ျပီးသည့  ္ေနာက္ ေနာက္ တြ  တြင္င မွ္ ဒီ ဓာတ္ ပံ    ုပံအေထာက္ အေထာက္ အထား ေတြ ျဖင့  ္ ေကာင္းေကာင္းၾကီ း ေျဖရွင္င းရန္ ္   ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ၾကံရြရ ယ္ ြ  ထားသည္  ထားသည္ ။ ေလာေလာဆယ္ ေတာ ့ ခန ထိ ပ္ တိ  ု က္ မေတြ  မေတြ႕ခ်င္ ႕ခ်င္ ေသး။ ..ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ သူ႕အိ ႕အိ မ္ မဟု တ္ ပဲ  ပဲ ေအးေအးေဆးေဆး လြ တ္ လြ  လြ တ္ လပ္  လပ္ လပ္ စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ ေပ်ာ္ ပါးႏိ  ုင္င မည့ ္   ္ ေနရာေကာင္ းတခု  လိ  ုအပ္ အပ္ေနျခင္ ေနျခင္းျဖစ္ေလသည္ ေလသည္ ။ သည္ ေနရာတြင္င လည္ ္  း း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း အတြ က္ ကံ တရားက မ်က္ ႏွ ာသာ ေပးလာျပန္သည္ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းတိ  ု႕ ကု မၸ ဏီ တြင္င္ အေထြေထြ ေထြ မန္ေနဂ ေနဂ်ာအျဖစ္ လာေရာက္  လု  လု ပ္ ကိ  ုင္င မည့ ္   ္   ုႏိင္င္ငံင ျခားသား ံ အရာ   ိရွ တဦးအတြ က္ ေနအိ မ္ တခုငွင ားရမ္ ွ  းထားတာ   ိရွသည္ သည္ ။ ေဘာက္ ေထာ ္ ဘက္ တြ  တြင္င္ ျဖစ္၏။ ၏။  လိ  ုအပ္ အပ္သည္ သည္ မ်ားလဲ အားလံ  ု းနီးပါးျပင္ဆင္ ဆင္ ထားေပးျပီ းျပီ။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ထိ  ု   ုႏိင္ငငံင္  ျခားသားက ံ အေၾကာင္ းတခုႏွႏ  ္ွင့င့ ေရာက္ လာျခင္  လာျခင္ းမရွ  ိေသးသည့ ေသးသည့  ္အတြ အတြ က္ ထိ  ုအိ အ မ္ိ  ကိ  ုေသာ ေသာ ့ ခတ္ သိ မ္ းထားရသည္ ။ ..ထိ  ု အိ မ္ေသာ ေသာ ့  က ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးလက္ ထဲ  ထဲ မွ ာျဖစ္၏။ ၏။ စိ တ္ ခ်ရသည့  ္ ခ်ရသည့  ္ လူ ယံ  ု လူရင္ ရင္ းမိ  ု႕ မန္ေနဂ ေနဂ်ာက ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု  လႊ  ဲအပ္ အပ္ ထား ျခင္ း ျဖစ္သည္ သည္ ။ ထိ  ုအိ အ မ္ိ  တြင္င္ ေန႕ခင္ းဘက္ တြ  တြင္ငေတာ ေ္ တာ ့ အိ မ္ လာေစာင့  ္ေပးသည့  ္ အိ မ္ေစာင့ ေစာင့  ္ တေယာက္ ငွ ားထားတာ   ိရွ၏။ ၏။ ထိ  ုအိ အ မ္ိ ေစာင့ ေစာင့  ္ ကိ  ု ပထု တ္   ုႏိင္င လွ ္  ်င္ အားလံ  ု း အိ  ုေက ေက ေပျပီ။ ...  ထိ  ု ကိ စၥ ကလည္ း း သူ႕အလိ ႕အလိ  ု လိ  ု ေျပလည္ သြားျပန္သည္ သည္ ။ အိ မ္ေစာင့ ေစာင့  ္၏ ေဆြ မ်ိ ဳးသားျခင္းတေယာက္  နာေရးျဖစ္သျဖင့ သျဖင့  ္ သူ႕ရြ ႕ရြ ာသိ  ု႕ တပါတ္ ခန္႕ျပန္ ႕ျပန္ခ်င္ ခ်င္ ေၾကာင္ း အိ မ္ေစာင့ ေစာင့  ္ က ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု ခြ  ္င့င့ေတာင္ ေတာင္ းလာသည္ ။ ဒီအေရး အေရး ကိ  ုေစာင့ ေစာင့  ္ေနေသာ ေနေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကလည္ း း ေအးေအးေဆးေဆးသာ ျပန္ဘိ ဘ  ု႕ိ ခြ  ္င့င့ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ၏။ ကူေငြ ေငြ မ်ား  ပင္ ထု တ္ ေပးလိ  ု က္ ေသးသည္ ။ အိ မ္ေစာင့ ေစာင့  ္ က ကိ  ုသိ သိန္န းစု ္   ိ းကိ  ု ေက်းဇူ းေတြ းဇူ းေတြ တင္သြ သာြ း၏။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကလည္ း သူ႕ကိ ႕ကိ  ု အျပတ္ ေက်းဇူးေတြ တင္ က်န္ ေနခဲ  ့ေၾကာင္ ေၾကာင္ းေတာ ့ သူသိ သ မသြ ိ  ားရွ ာပါ။ ေၾသာ ္ .....  မယားေခ်ာေလး အပိ  ုင္င စီ္ းခံရျပီ ရျပီ း ၾကံ စဥ္ေနတု ေနတုန္န းရွ ္   ိေသးသည့ ေသးသည့  ္ခယ္ ခယ္ မေခ်ာေလးက  မေခ်ာေလးက လည္  းပဲ  းပဲ သူ မၾကံရေသးခင္ ရေသးခင္ သူ မ်ားလက္ အပီ အျပင္ ပါသြားတာ ခံ လိ  ု က္ ရသည့  ္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု သိ ၾကားမင္ းၾကီ း မေနႏိ  ုင္ငေတာ ေ္ တာ ့ သျဖင့  ္ အဆင္ေျပေအာင္ ေျပေအာင္ မ်ား ဖန္ တီ ဖန္ တီ းေပးေနသလားပင္ မေျပာတတ္ ေတာ ့  ပါ။ ...  ဤသိ  ု႕ျဖင့ ႕ျဖင့  ္ ကု  ိသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးတေယာက္ အခက္ အခဲ မ်ားကိ  ု ေျဖရွင္င းျပီ ္  းေလျပီ မိ  ု႕ က်န္ တာေလးေတြ န္ တာေလးေတြ ျပင္ဆင္ ဆင္ ရန္သာ သာ   ိရွေတာ ေတာ ့ သည္ ။ အရာရာကိ  ု စနစ္ တက်လု ပ္ လု ပ္ေဆာင္ ေဆာင္ တတ္ သူ မိ  ု႕ ဤမွ ်အေရးၾကီ းေသာ အေရးၾကီ းေသာ ကိ စၥ ၾကီ း တြင္င္ ဘာမွ  ဟာကြ က္ မရွ  မရွ  ိရေလေအာင္ ရေလေအာင္ အထူ းပင္ ၾကိးဳ စားစီ မံ စားစီ မံေလသည္ ေလသည္ ။ အိ မ္ေလးက ေလးက ေဘာက္ ေထာ ္ ေက်ာက္  ကု  ကုန္န း္ ဘက္ တြ  တြင္င  ိ္ရွရ ျပီ ွ  း ျခံေလး၀င္ ေလး၀င္းေလးႏွ  ္င့င့ တထပ္ တိ  ု က္ ကေလး  ကေလး ျဖစ္၏။ ၏။ အတြင္ငး္ တြင္င္ ေရကူ းကန္ငယ္ ငယ္ ေလးပင္  ပါလိ  ု က္ ေသးသည္ ။ အိ မ္ ထဲ တြင္င္ အိ ပ္ခန္ ခန္ း ၂ခန္ းပါရွ  ိ သည္ ။ အိ မ္ရွရင္ငွ ္၏ အိ ပ္ခန္ ခန္ းက်ယ္  ၾကီ  ၾကီ းႏွ  ္င့င့ ဧည့  ္သည္ သည္ အတြ က္ အေနေတာ ္ အိ ပ္ခန္ ခန္ းငယ္ တခု  တခု တိ  ု႕ ျဖစ္၏ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္   မဟု တ္ တရု  တရု တ္ ၾကံ  ၾကံ စည္ ေနခ်ိ န္န တြ ္ င္င္ေသာ ေသာ ္  မွ စည္ းေစာင့  းေစာင့  ္သူ သ ျဖစ္ ူ ရာ ရာ အိ မ္ရွရ  ္ွင့င့အိ အ ပ္ိ ခန္ ခန္းက်ယ္ ၾကီ းကိ  ုေတာ ေတာ ့   မ်က္ ေစာင္းမထိ  ု းပါ။ အိ ပ္ခန္ ခန္ းငယ္ ကိ  ကိ  ုသာ သာ မိ မိေပ ေပ်ာ္ ပါးရန္ ဘူ မိနက္ နက္ သန္ေနရာအျဖစ္ ေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္  လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ အိ ပ္ခန္ ခန္းက်ယ္  ၾကီ  ၾကီ းအတြင္င း၌ ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းေပၚမွန္န ၾကီ ္  း ၂ခ်ပ္ အဆင္သင့ သ  ္င့  ိရွရေနေလရာ ွေနေလရာ ထိ  ု မွန္န ၾကီ ္  းေတြ ကိ  ုေတာ ေတာ ့ 

အိ ပ္ခန္ ခန္းငယ္ ထဲ  ထဲ ေရႊ႕ရသည္ ႕ရသည္ ။ ခု တင္ေဘး ေဘး တဖက္ တခ်က္  တခ်က္  တြ  တြင္င္ ခ်ထားလိ  ု က္ ရာ သူ လိ  ုခ်င္ ခ်င္ သည့  ္အတိ အတိ  ုင္င း္ အေနေတာ ္  ပင္ ျဖစ္ေနေလေတာ ေနေလေတာ ့ ၏။ မီ းဖိ  ုခန္ းထဲ  ိရွရွ ေရခဲေသတၱ ေသတၱ ာထဲ တြင္င္ေတာ ေတာ ့   စားေသာက္ ဖြ  ဖြ ယ္ ရာနွ  ္င့င့ဘီ ဘ ယာဗူ ီ  းမ်ား ျဖည့  ္ ျဖည့  ္ တင္ းထားလိ  ု က္ သည္ ။ (ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ အရက္ မေသာက္  မေသာက္   တတ္ ေသာ ္  လည္ း း ဘီ ယာေတာ ့ ေသာက္ တတ္  တတ္ သူ ျဖစ္၏)ဧည့ ၏)ဧည့  ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ ဗီဒီဒ ယိ ီ   ု ျပစက္ ႏွ  ္င့င့ ရု ပ္ ျမင္ သံ ၾကားကိ  ု လည္ း အိ ပ္ခန္ ခန္ းငယ္ ထဲ  ထဲသိ သ  ုိ႕ ေရႊ႕လိ ႕လိ  ု က္ ေသးသည္ ။ အျပာဗီဒီဒ ယိ ီ   ုေခြ ေခြ သံ  ု းေခြ လည္ း ငွ ားရမ္ း  ထားလိ  ု က္ ေသး၏။ ကူ းယူ ထားေသာ ဓာတ္ ပံ    ုပံ မ်ားကိ  ု အယ္ လ္  လ္ ဘမ္ႏွႏ  ္င့ငွ ့ က်က်နနထည့  ္  ကာ  ္ ခု တင္ေဘး ေဘး  စားပြ  ဲေလးေပၚတြ ေလးေပၚတြင္င္ အသင့  ္ တင္ ထားလိ  ု က္ သည္ ။ ေလးငါးပံ  ုေလာက္ ေလာက္ ကိ  ကိ  ုေတာ ေတာ ့ စာအိ တ္ တခု  တခုႏွႏ  ္ွင့င့ ေသေသ ခ်ာခ်ာထည့  ္  ထားလိ  ္   ု က္ ေလ၏။ လိ  ုအပ္ အပ္ မည္ ထင္သမွ သမွ ်အရာအားလံ  ု း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း စီ စဥ္ေလသည္ ေလသည္ ။ ဤသိ  ု႕႕  လိ  ုအပ္ အပ္ တာေတြ အားလံ  ု းစီ စဥ္ေနမႈ ေနမႈသည္ သည္ ေသာၾကာေန႕မေရာက္ ခင္ ပင္ ျပီ းျပည့  ္ စံ  ုသြ သ ားေလ၏ ြ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ုေရာ ေရာ ခယ္ မေခ်ာကိ  မေခ်ာကိ  ု ပါ အမဲ ဖ်က္ ရန္ ေျခာက္ လွ  လွန္န္႕မႈ ႕မႈ ဟု ေခၚရမည္ လား  လား ..စည္ းရံ  းရံ  ု းမႈ ဟု ပဲ ေခၚရမည္ လား  လား ...ယင္ း ကိ  ုေတာ ေတာ ့ ေသာၾကာေန႕ညေနတြင္င္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း စတင္ေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။  ________________________________________  _______________________ _________________ (9)

ေသာၾကာေန႕ ညေန အိ မ္ ျပန္ လာသည္ ႏွ  ္င့င့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ေျပာစရာရွ  ိသည္ သည္ ဆိ  ု ကာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အိ ပ္ခန္ ခန္းထဲ ေခၚေဆာင္သြ သ ားေလ၏။ ြ ထိ  ုအခ်ိ အခ်ိ န္သည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ညစာမ်ား ခ်က္  ျပဳတ္ ေနခ်ိ န္ ျဖစ္ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု လု ပ္ လက္ စအလု  စအလု ပ္ မ်ား လႊ  ဲ  ့ခဲခ ျပီ ဲ  း ဆက္ လက္  လက္ ခ်က္  ျပဳ  ျပဳတ္ ေစရေလသည္ ။ "ငါ အလု ပ္သြ သာြ းေနတဲ  ့အခ်ိ အခ်ိ န္ေတြ ေတြ မွ ာ မင္ းဘာေတြ လု ပ္ လု ပ္ေနသလဲ ေနသလဲ ..တင့  ္ တင့  ္ "အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲေရာက္ ေရာက္ သည္ ႏွ  ္င့င့  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ေလသံ မာမာႏွ  ္င့င့ တန္ းေမးလိ  ု က္ သည္ ။ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္သက္ သက္ ၃ႏွ စ္အတြ အတြင္င း္ ဒီ လု  ိေလသံ ေလသံ မ်ိ းဳ ႏွ   ္င့  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း တခါမွ စကားမေျပာဖူ းသျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အေတာ ္  ပင္ အံ  ့ ၾသသြားမိသည္ သည္ ။ ဘာမွ ျပန္ မေျပာႏိ  ုင္င ပဲ္  ေငးေၾကာင္ေၾကာင္ ေၾကာင္ႏွႏ  ္ွင့င့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု ျပန္ ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိ၏။ ၏။ "နင္နဲန႕ဲ ေအာင္ မင္ း ျဖစ္ေနၾကတယ္ ေနၾကတယ္ မဟု  မဟု တ္ လား  လား ..."  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက   ့ဒဲ တိ  ုးပင္ ေမးခ်လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မ်က္  လံ  လံ  ု းျပဴးသြ ားရေလျပီ  ားရေလျပီ။ အေတာ ္  လည္ း  း  လန္႕သြ ႕သြ ားမိသည္ သည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ဟန္ ကိ  ု ယ့  ္ဘိ ဘ  ုိ႕လု ႕လု ပ္ ကာ ေျဗာင္ ျငင္ းမွ ျဖစ္ မည္ ဟု  ဟု နားလည္ လိ  လိ  ု က္ သည့  ္အတြ အတြ က္  ..."အိ  ု ...မဟု တ္ တာ  တာ ဦးရယ္ ...။ မၾကံအပ္ အပ္ မစည္ ရာ ...."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဘူ းကြ ယ္ ရန္ဇာတ္ ဇာတ္ လမ္  လမ္ းစေနစဥ္ မွ ာပင္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက တိ  ု က္ ပံ    ုပံအတြ အတြင္င းအိ ္  တ္ ထဲ  ထဲ မွ စာအိ တ္ တခု ထု တ္ ယူ  ယူ လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း အတြင္င္းမွ ဓာတ္ ပံ    ုပံ တပံ  ု ကိ  ု ထု တ္ ကာ  ကာ ခု တင္ေပၚ ေပၚ ျပစ္ခ်လိ ခ်လိ  ု က္ ၏။ "အိ  ု ......"ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဆံ  ြ႕အသြ ႕အသြ ားသလိ  ု  ျဖစ္သြ သ ားရေလျပီ ြ ။ ဘာညာကြ  ိ ကြေတြ ေတြႏွႏ  ္ွင့င့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု အပီခြခ ၽဲ ကာ ြ အာရံ  ုေျပာင္ ေျပာင္းျပစ္ မွ ျဖစ္ မည္ ဟု  ဟု  စိ တ္ ကူ  ကူ းေနေသာ စိ တ္ ကူ  ကူ းေလးမ်ားလည္ း လြ   ္င့ ပ်က္ သြ ားရေလျပီ။ ....အေအးဆံ  ု းေရခဲေရျဖင့ ေရျဖင့  ္ ငယ္ ထိ  ထိ ပ္ မွ ေလာင္းခ်လိ  ု က္ သလိ  ု လိ  ု ...မီ းပံ  ု ထဲ ပဲ က်သြ ားရသလိ သြ ားရသလိ  ု လိ  ု ျဖစ္ေနရ ေနရ ေလျပီ။ မ်က္ ႏွ ာလည္ း း ဘယ္ လိ  လိ  ု  ထားရမည္ မွ  မွန္န းပင္ ္ မသိေတာ ေတာ ့ ။ ၾကည့  ္ ပါဦး ...။ ဓာတ္ ပံ    ုပံ က ေအာင္ မင္ း၏ လီ းေခ်ာင္းၾကီ းကိ ၾကီ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အားရပါးရ ပါးစပ္ႏွႏ  ္ွင့င  ုငံင့  ကာ ံ စု ပ္ေနပံ ေနပံ  ု ၾကီ း ျဖစ္ေနေတာ ေနေတာ ့ ၏။ ေအာင္ မင္ းေရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါ အ၀တ္ အစားေတြ  မပါ၊ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းတီ းၾကီ းေတြႏွႏ  ္ွင့င့။ ..လီ းစု ပ္ေနပံ ေနပံ  ု ကလဲ ပီ ျပင္ လွသည္ သည္ ။ ဓာတ္ ပံ    ုပံ ကလဲ ေဆးသားေကာင္းကာ  ၾကည္ လင္  လင္ လွ၏။ ၏။ သည္ ေတာ ့ လီ းၾကီ းေပၚမွ အျပိဳင းျပိ ္ းျပိ ္ ဳင းထေနေသာ ္ းထေနေသာ ္ အေၾကာေတြေကာ ေကာ ..

ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးေလးႏွ စ္ ဖက္ ခြ က္ ၀င္  ၀င္၍ ေနပံ  ုေရာ ေရာ ..လီ းတံ ၾကီ းေပၚ တံေတြ ေတြ းမ်ားစိ  ု ကာ ေျပာင္ လက္ ေနပံ  ုေရာ ေရာ အကုန္န ထင္ ္  ထင္ရွရာွ းရွ ား ျမင္ေနရ ေနရ သည္ ။   ံပု က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ယ္ တပိ  တပိ  ုင္င းအထိ ္ ပါသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေပၚမွ   ုႏိ႕သီ ႕သီ းေခါင္ းေလးေတြ ေထာင္ ထေနတာကိ  ု ပင္ ျမင္ေနရေသး၏။ ေနရေသး၏။ "ဘူ းခံ ျပီ း ေျဗာင္ လိ မ္ေနမယ္ ေနမယ္ ေတာ ့ စိ တ္ ကူ  ကူ းမေနနဲ႕ေတာ ႕ေတာ ့ တင့  ္ တင့  ္။ ..ငါ့ဆီ မွ ာ ဒီ လိ  ု ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ ဖလင္ ၄လိ ပ္ စာေတာင္   ိရွ တယ္ ။ ဒါေတြ နင့  ္အမ အမ်ိ းဳ ေတြ ဆီ   ုပိ႕လိ ႕လိ  ု က္ လိ  လိ  ု႕ကေတာ ႕ကေတာ ့ နင္ေစာက္ ေစာက္ ရွ က္ လံ  လံ  ု းလံ  ု း ကြ ျပီ ဲ သာ သာ  မွ တ္ ေပေတာ ့ ..သေဘာေပါက္ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မ်က္ ရည္ ေတြ ျဖိဳင ျဖိ ္ ျဖိ ္ ဳင က ္ က ္ ် လာေလျပီ ။ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ  ျငင္ းမရေတာ ့  မည့  ္ အတူ တူ မ်က္ ရည္ ကိ  ကိ  ု ပဲ အေဖာ္ ျပဳရေပေတာ ့  မည္ ေပါ့။ ...ဘာလု ပ္ လိ  ု႕႕ ဘာလု ပ္ရမည္ ရမည္ မွန္န းလည္ ္  း း မသိေတာ ေတာ ့ ။ လင္ငယ္ ငယ္ ေနသည့  ္ ကိ စၥ လင္ ၾကီ း သိသြ သ ားျပီ ြ  မိ  ု႕ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းမ်က္ ႏွ ာကိ  ု ပင္ ေစ့ေစ့ ေစ့ မၾကည့  ္ရဲရဲေတာ ေတာ ့  ပါ။ ေခါင္ းကိ  ုသာ သာ တြင္င တြ ္ င္င္   ုငံ႕ထားမိ ႕ထားမိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ သူေျပာသလိ ေျပာသလိ  ု တကယ္ ပဲ  ပဲ ဒီ ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ သူ မအမ်ိ းဳ ေတြဆီ ေတြ ဆီ ျဖန္႕လိ ႕လိ  ု က္ လိ  လိ  ု႕ကေတာ ႕ကေတာ ့ ...အမယ္ ေလး .....ခင္ ျငိ .....ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဆက္ ပင္  ပင္ မေတြ းရဲေတာ ေတာ ့  ပါ။ " ေအး .....ဒါေပမယ့  ္ ငါက ဒီေလာက္ ေလာက္ ထိ  ထိ မရက္ စက္  စက္ ခ်င္ ပါဘူ ခ်င္ ပါဘူ း။ မင္ းဘက္ က  က လိ  ု က္ လိ  လိ  ု က္ ေလ်ာေလ်ာ ရွ  ိ မယ္ ဆိ  ုရင္ ရင္ အားလံ  ု းအဆင္ေျပသြ ေျပသြ ားမွ ာပါ။ ..ဟိ  ုေကာင္ ေကာင္နဲန႕ဲ ျဖစ္  ့ခဲခ တာေတြ ဲ  ကိ  ု လဲ ငါ ေဗြ မယူေတာ ေတာ ့ ဘူ း၊ ေနာက္ မွ  မွ ဒီေကာင္ ေကာင္နဲန႕ငါ ဲ႕ငါ သပ္သပ္ သပ္ရွရွင္င းမယ္ ္ ...ဘယ္ လိ  လိ  ု လဲ "ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ေလသံနည္ နည္ းနည္  းနည္ း း အမာေလွ ် ာ့ လိ  ု က္ ျပီ  ျပီး ေျပာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေခါင္ းေလး မရဲ တရဲႏွႏ  ္ွင့င့ ေမာ့ လာ၏။ ေၾကာက္ ေၾကာက္   ံရြ႕ရြ ႕  ံရြ႕ႏွ ႕ႏွ  ္င့င့ ေမးရွ ာသည္ ။ "ဟိ  ု  ဟိ  ု ....ဦးက တင့  ္ တင့  ္ ကိ  ု ဘာလု ပ္ေစခ်င္ လိ ေစခ်င္ လိ  ု႕လဲ ႕လဲ ရွင္င္ .."ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ေအာင္  ုႏိႏိင္ငသူ သ ္ အ ူ ျပံးဳ ျဖင့  ္ အားရပါးရ  ျပံဳးလိ  ု က္ ေလသည္ ။ သူ ထြင္င  ့္ခဲခဲသည့ သည့  ္ အကြ က္ ေတာ ့ က်က်နန ၀င္ ေလျပီ။ ..."လု ပ္ေပးရမွ ေပးရမွ ာေတြ ကေတာ ့  အမ်ားၾကီ းပဲ ်ားၾကီ းပဲ တင့  ္ တင့  ္။ ...ပထမဆံ  ု းကေတာ ့ ...ငါ လီ ့  းၾကီ းကိ  ု အခု ပဲ စု ပ္ေပးေပေတာ ေပးေပေတာ ့ ...လာ ..""ရွ င္င္ ........"တည္ တည္  တည္ တန္  တန္႕တန္ ႕တန္႕ေနကာ ႕ေနကာ သူ မအေပၚတြင္င လည္ ္  း း အရမ္ းၾကင္နာခဲ နာခဲ  ့ေသာ ေသာ သူ မလည္ း  း   ုရိေသေလးစား ေသေလးစား ခဲ  ့ေသာ ေသာ ေယာက္ ်ားျဖစ္ သူ ထံ မွ ဒီ လိ  ု တစ္ တစ္ခြခခြခြ  စကား ြ ထြ က္ လာသည့  လာသည့  ္အတြ က္  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ အံ  ့ ၾသ သြားရေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးကေတာ ့ ေျပာျပီ းသည္ ႏွ  ္င့ ခု တင္ေစာင္ ေစာင္ းတြင္င္  ၀င္ ထိ  ုင္င္သည္ သည္ ။ ..တိ  ု က္ ပံ    ုပံအကၤ အကၤ ် ကိ ီ ကိ ီ   ုခြခ ၽတ္ ြ  လိ  လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း ခု တင္ေခါင္ ေခါင္ းရင္းေပၚ လႊ  ္င့င ပစ္ ့  တင္ လိ  ု က္ သည္ ။ ..တမင္ ပင္ ခပ္ရင့ ရ  ္င့ရင့ ရ  ္င့ လု ပ္ ျပလိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္ ပါသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္မ ာွ ကာမဆိ ပ္ေတြ ေတြ တက္ ေနခ်ိ န္န မွ္  လြ လွ ဲ  ်င္  လီ းကိ  ု ပါးစပ္ ျဖင့  ္ စုပ္ေပးရသည့ ေပးရသည့  ္အလု အလု ပ္ ကိ  ု လု ပ္ခ်င္ ခ်င္ သူ မဟု တ္ ပါ။  ပါ။ ရမက္ ေဇာေတြ တဟုန္န းဟု ္ န္န းထကာ ္ အသိ စိ တ္ ေပ်ာက္ ေနခ်ိ န္ မ်ားတြ င္ မွသာ သာ လု ပ္ေပးမိ ေပးမိ ျခင္ းျဖစ္ ပါသည္ ။ ယခုအခ်ိ အခ်ိ န္ တြင္ငေ္ တာ ့  ရမက္ ျပင္  ျပင္ းထန္ေနျခင္ ေနျခင္ း မရွ  ိသည္ သည္ သာမက ေၾကာက္ စိ တ္ ေတြ က လႊ မ္ းမိ  ုးေနခ်ိ န္ ျဖစ္သည္ သည္ ။  ျပီ းေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးကိ  ု နဂိ  ု ကတည္ းက  းက ေလးစားရင္း  ဲစြ ကလည္ း   ိရွ ထားေလရာ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ ကိ  ု အာရံ  ုသြ သင္ငြ ္းလိ  ု႕႕  မရ။ ...ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းနားသိ  ု႕ မသြ ားရဲ ပဲ ငူငူင ၾကီ ူ  းသာ ရပ္ေန ေန မိေလသည္ ေလသည္ ။ "ငါေျပာတာ မၾကားဘူ းလား ....  တင့  ္ တင့  ္ "ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းေလသံ က ျပန္ မာလာျပီ။ "ၾကား ...ၾကားပါတယ္ ဦးရယ္ ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္   ုငိသံ သ ပါေလးႏွ ံ   ္င့င့ ျပန္ေျဖရွ ေျဖရွ ာသည္ ။ "ၾကားရင္ လာေလ ...လီ းစု ပ္ေလ။ ေလ။ ..ဘာငိ  ုင္ငေနတာလဲ ေ္ နတာလဲ ""ဟိ  ု ဟိ  ု ....  မစု ပ္ ..မစု ပ္ ...ဟင့  ္ ဟင့  ္ "ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္   ုငိ လဲ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကေတာ ့ ခ်မ္ းသာေပးေတာ ခ်မ္ းသာေပးေတာ ့  မည္ မဟု  မဟု တ္ ပါ။  ပါ။ " ေအာင္ မာ ...လင္ငယ့ ငယ့  ္ လီ းက်ေတာ ့ အငမ္ းမရစု ပ္ေပးေနလိ ေပးေနလိ  ု က္ တာ။  တာ။ ..ဘာအခုမွ မစု ပ္ခ်င္ ခ်င္ ဘူ းလဲ။ ..  လာခဲ  ့ စမ္ း ...ငါစိ တ္ ထြ  ထြ က္ လာရင္  လာရင္ နင္ေစာက္ ေစာက္ ရွ က္ လံ  လံ  ု းလံ  ု းကြ  ဲသြ သာြ းမယ္ ေနာ္ ..."

 ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဆံ ပင္ေတြ ေတြ ကိ  ု ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ းပင္ ေဆာင့  ္ဆြ ဆ  ဲ ျပီ ြ း ျခိ မ္ းေျခာက္ ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  မတတ္ သာေတာ ့ ပါ။ ..မိ မိ က အျပစ္ လု ပ္ မိ ျပီ ပဲ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ မ်က္ ႏွ ာေလးေအာက္ ခ်ထားလွ  ခ်ထားလွ ်က္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့   ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းနား မရြ  ံ႕တရြ ႕တရြ  ံ႕ ခ်ဥ္ းကပ္ ခ်ဥ္ းကပ္သြ သာြ းရ ေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မ်က္ ႏွ ာေလးက ရဲရဲရ တြ ဲ  တ္ ကာ  ကာ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းလဲ  ပူ  ိရွရွန္န းေနေလျပီ ္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကေတာ ့ ေၾကာက္ ေၾကာက္   ံရြ႕ရြ ႕  ံရြ႕ႏွ ႕ႏွ  ္င့င့ အနားကပ္ လာေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ၾကည့  ္ ျပီ း  စိ တ္ ထဲ  ထဲ ေက်နပ္ အားရကာ ရမက္ ေတြ လဲ ထလာရေလ၏။ ေဖာက္ ျပန္  ျပန္  ့ခဲခေသာ ဲေသာ မိန္န းမကိ ္   ု ပ်ပ္ ၀ပ္ ်ပ္ ၀ပ္ က်ိ းဳ ႏံ  ြေစလ ေစလ် က္   မိ မိသေဘာက သေဘာက် ခိ  ုင္င းေစႏိ ္   ုင္င္ေတာ ေတာ ့  မည္ မိ    ုမိ႕ အေက်နပ္ ၾကီ နပ္ ၾကီ း ေက်နပ္ ေနမိေလသည္ ေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကေလး  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းနားေရာက္ ရေလျပီ။ လီ းစု ပ္ခံခ မည္ ံ ဆိ  ုသည့ သည့  ္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ခု တင္ေစာင္ ေစာင္ းတြင္င္ ေျခခ်ထိ  ုင္ငေနေလေတာ ္ေနေလေတာ ့   စု ပ္ေပးရမည့ ေပးရမည့  ္ သူ မက ခု တင္ေဘးၾကမ္ ေဘးၾကမ္ းျပင္ တြင္င္ ဒူ းေလးတု ပ္ ျပီ း ထိ  ုင္င လိ ္   ု က္ ရသည္ ေပါ့။ ..ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္   ပုဆိ ဆ  ု းကိ ိ   ု ၀တ္ ထားဆဲ  ထားဆဲ ျဖစ္ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လက္ ေလးႏွ စ္ဘက္ ဘက္ ဆန္႕တန္ ႕တန္ းျပီ း ပုဆိ ဆ  ု းကိ ိ   ုခြခ ၽတ္ ြ ေပးရေလသည္ ။ သူ မ၏လက္ ေလးမ်ားက တဆတ္ ဆတ္ တု  တုန္နေနၾက၏။ ေ္ နၾက၏။ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္သက္ သက္ ၃ႏွ စ္ေက ေက် ္ ာ လာခဲ  ့ ျပီဆိ ဆ  ုေပမယ့ ေိ ပမယ့  ္  ကိ  ု ယ့  ္အိ အေျႏၵ ေိ ျႏၵသိ သ ကၡ ိ  ာႏွ  ္င့င ကိ ့   ု ယ္ ေနလာခဲ  ့ ၾကသူ မ်ားျဖစ္ ရာ သူ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ မယား အၾကားတြင္င္ "အရွ က္ ကု  ကုန္န္ " သည့  ္အဆင့ အဆင့  ္ မေရာက္ ေသးပါ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ခု လိ  ု ၾကီ း ပုဆိ ဆ  ု းခြ ိ  ၽတ္ ေပးေနရ မႈ က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ေၾကာက္ လန္  လန္႕႕  စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားေစသည္ ွ ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကေတာ ့ ၾကိဳတင္ ျပင္ င္ ျပင္ဆင္ ဆင္သည့ သည့  ္အေနျဖင့ အေနျဖင့  ္ ဒီညေန ညေန ေအာက္ ခံေဘာင္ ေဘာင္းဘီ ပင္  ၀တ္ မလာခဲ  မလာခဲ  ့။ ၾကိဳတင္ ခြခ ၽတ္ ြ  ထားပစ္  ထားပစ္  ့ခဲခသည္ သ ဲ ည္ ။ ပုဆိ ဆ  ု းတထပ္ ိ  တည္ းသာ၀တ္  းသာ၀တ္ ထားသည္  ထားသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၏  တြန္န္႕ဆု ႕ဆု တ္ ဆု တ္ အမူအယာေလးကိ အယာေလးကိ  ု ၾကည့  ္ရင္ ရင္ း ပုဆိ ဆ  ု းေအာက္ ိ  မွ  မွ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းက မတ္ ေထာင္ ထလာေနေလျပီ။။  ပုဆိ ဆ  ု းခြ ိ  ၽတ္ ေပးေနသည့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လက္ ကေလးမ  ကေလးမ်ားက ထိ  ု လီ းတံ ၾကီ းကု  ိ မထိ တထိ ပြ တ္ တိ  တိ  ု က္ ေပးေန သလိ  ု ျဖစ္ေနရေလ၏။ ေနရေလ၏။ ခါးတြင္င စည္ ္ းထားေသာ ပုဆိ ဆ  ု းကိ ိ   ု ေျဖခ်ျပီ းသည္ ေျဖခ်ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ အလိ  ု က္ သင့  ္ေလးဖယ္ ေလးဖယ္ ခ်လိ  ု က္ ရာ ေအာက္ မွ  မွ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလီ းၾကီ းက မားမားစြ  ္င့င စြ့   ္င့င့ေထာင္ ေထာင္ တက္ လာသည္  လာသည္ ။ ေျမြေဟာက္ ေဟာက္ ၾကီ  ၾကီ းတေကာင္  ပါးပ်ဥ္ းေထာင္ ်ဥ္ းေထာင္ ထလာသည့  ္အလား အလား ...။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း၏လီ းၾကီ းမွ ာ ဆယ္ လက္  လက္ မေက  မေက် ္ ာ ရွည္ ည ကာ  ္ ကာ ဘီ ယာသံဗူဗ းနီ ူ  းပါးမွ ်တု တ္ တု တ္ ေလရာ မာန္အျပည့ အျပည့  ္ႏွႏ  ္ငွ ့  မတ္ ေထာင္ လာေသာအခါ   ုပိ၍ပင္ ၍ပင္ ၾကီ းလာသလိ  ု ျဖစ္ေနရသည္ ေနရသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္၏ ၏  လီ းၾကီ းကိ  ု အနီ းကပ္ ၾကည့  ္ရင္ ရင္း ရင္ေတြ ေတြ တဒိန္န းဒိ ္ န္န း္ ခုန္နေနရေလေတာ ္ေနရေလေတာ ့ ၏။ လင္ႏွႏ  ္ွင့င မယားမိ ့   ု႕ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္   ထိ  ု လီ းၾကီ းႏွ  ္င့င လိ ့   ုးတာကိ  ု ေကာင္ းေကာင္ းခံဘူ ဘ းျပီ ူ းတာေတာ ့ ဟု တ္ ပါသည္ ။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ညဘက္ အိ ပ္ ယာ၀င္ ေမွ ာင္ ထဲ တြင္င္သာ သာ လု  ိ းေနခဲ  ့ ၾကသည္ မိ    ုမိ႕ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ ဒီ လီ းၾကီ းကိ  ု မပီ ၀ိ  ု းတ၀ါးမွအပ အပ  လင္ းလင္ းခ်င္ းခ်င္  းခ်င္ းခ်င္ းတြ  းတြင္င္ အနီ းကပ္ မျမင္ဘူ ဘ းေသးပါ။ ူ အခု မွ ပထမဆံ  ု းျမင္ရတာျဖစ္ ရတာျဖစ္ေနသည့ ေနသည့  ္အျပင္  လီ းၾကီ းကလည္ း း အစြ မ္ းကုန္န မတ္ ္ ေထာင္ေနသည္ ေနသည္ ျဖစ္ရာ ရာ လီ းအရသာကိ  ု စြ မက္ ဲ ေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ အာေတြေျခာက္ ေျခာက္ ကာ  ကာ ရင္ေတြ ေတြ ဖိ  ုေနေလျပီ ေနေလျပီ။ ေသြ းသားကလည္ း း ဆူ ျဖိဳးသူ ျဖစ္ သူ ျဖစ္ရသည့ ရသည့  ္အထဲ အထဲ ေအာင္ မင္ းကလည္ း  း  က်က်နန က်ံ ဳးသြ င္ းထားျပီ း ျဖစ္ ေသာေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရမက္ ေဇာေတြ က အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္ေနသည္ ေနသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ အျပစ္ လု ပ္ မိ ထား၍ ေၾကာက္ ေနမိေသာစိ ေသာစိ တ္ .. ေဆြ မ်ိ းဳ ေတြ ၾကား ေတြ ၾကား အရွ က္ ကြ  ကြ မွဲ  ျဖင့  ္ ဟုေတြ ေတြ းကာ စိ တ္ ညစ္ေနရသည့ ေနရသည့  ္ စိ တ္ တိ  တိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု ေက်္ ာ လြန္န လွ ္  ်က္  ရမက္ ေဇာထန္ေသာစိ တ္ ေတြ က ရုန္န းထလာေလျပီ ္ ။ ...ခင္ ျငိ ...ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ညာလက္ ေခ်ာင္  ္ းေလးမ်ားႏွ   ္င့  လီ းၾကီ း၏အရင္ းပိ  ုင္င းကိ ္   ု အသာဆု ပ္ ကိ  ုင္င္ လိ  ု က္ ၏။ လီ းၾကီ းက ဆီ းၾကိဳလင့  ္သည့ သည့  ္အလား အလား ေငါ ကနဲ ့   ျဖစ္သြ သ ားသည္ ြ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ရင္ေတြ ေတြ ဒိန္န းကနဲ ္ ခုန္န ျပန္ ္ ေလ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏ အသက္ ရႈသံ သ ကလည္ ံ  း  း

 ျပင္ းလာသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလီ းၾကီးမွ ာ လမဲ ၾကီ းမဟု တ္ ။ .. ေျပာရလွ ်င္ ေအာင္ မင္ းလီးထက္  အမ်ားၾကီ းၾကည့ ်ားၾကီ းၾကည့  ္ေကာင္ ေကာင္း သည္ ။ လီ းၾကီ းအျပတ္ မာေတာင္  မာေတာင္ေနခ်ိ ေနခ်ိ န္ မိ  ု႕ ထိ ပ္အေရျပားေလးက အေရျပားေလးက ဒစ္ ၾကီ းကိ  ု  မဖံ  ု းႏိ  ုင္င၊္ ..အ၀ဆီ တြင္င္ နီနီနီရဲရဲရဲရေလးႏွ ဲေလးႏွ  ္င့င့ တ၀က္ ေက်္ ာ ေက်္ ာ ေပၚေနရသည္ ။ ျမင္ ရသည့  ္ မိန္န းမ ္ အသည္ းယားစရာ  းယားစရာ လီ းၾကီ းဟု ပဲ ေျပာၾကပါစိ  ု႕ ...။ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ၾကည့  ္ေနရင္ ေနရင္ း ၾကည့  ္ေနရင္ ေနရင္းမွ ပင္  လက္   ိရွအေနအထားကိ အေနအထားကိ  ု ပင္ ခနေမ့သြ သ ားကာ ြ မွင္င တက္ ္  မိ  မိသလိ သလိ  ု ေရွ႕သိ ႕သိ  ု႕ေခါင္ ႕ေခါင္ းေလးငိ  ု က္ က  က် သြ ားျပီ သြ ားျပီ း လီ းၾကီ းကိ  ု  ျပြ တ္ ကနဲ  ကနဲ ျမည္ ေအာင္ စု ပ္ ပစ္ လိ  ု က္ မိ  မိေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ "  ျပြ တ္ ""အားပါးပါး .....တယ္ ေကာင္ းကြ ာ ..."  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း အံ တင္းတင္ းၾကိ တ္ ေရရြ တ္ ယင္  ယင္ း ဖင္ ၾကီ းပင္ ေကာ ့  ကနဲ ထိ  ု းတင္ လိ  ု က္ မိ  မိရသည္ ရသည္ ။ သူ စိ တ္ ကူ  ကူ းယဥ္ ကာ တမ္ းတေနခဲ  ့ရေသာ ရေသာ မယားေခ်ာေလး၏ အပီ အျပင္ လီ းစု ပ္ေပးမႈ ေပးမႈ ကိ  ု အမွန္န တကယ္ ္  ခံ စားရေလျပီ မိ  ု႕ အလြန္န ကိ ္   ု ေက်နပ္ ကာ နပ္ ကာ အရသာေတြ႕သြ ႕သြ ားရေလ၏။ ေကာ ့  ထိ  ု းတင္ လိ  ု က္ မိ  မိေသာ ေသာ  ဖင္ ၾကီ းေၾကာင့  ္ လီ းၾကီ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ ထဲ ထိ  ု း၀င္ လာသည္ ။ လီ းၾကီ းက ရွည္ ည္သေလာက္   ၾကီ းလဲ ၾကီ းလွေပရာ ေပရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ တခု လံ  ုး အျပည့  ္အသိ အသိ ပ္ ျဖစ္သြ သ ား၏ ြ အာေခါင္ေလးကိ ေလးကိ  ု ပင္ သြ ားေထာက္ မိ  မိေနေလျပီ ေနေလျပီ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ စု ပ္ေပးေနက ေပးေနက် ျဖစ္ ေသာ ေအာင္ မင္ းလီ းသည္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးလီ းေလာက္   မၾကီ းပါ။ အခုေတာ ေတာ ့   ုပိ လည္ းရွ  းရွည္ ည္   ုပိ လည္ းတု  းတု တ္ ေသာ လီ းၾကီ းမွ ာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ ထဲ မဆန္႕မျပဲ ႕မျပဲ ပင္  ျဖစ္ ကာေနရေလျပီ၊ ထိ ပ္ ဖ်ားက အာေခါင္ ကိ အာေခါင္ ကိ  ုေထာက္ ေထာက္ မိ  မိေနတာေတာင္ ေနတာေတာင္ မွ လီ းေခ်ာင္ းက  းေခ်ာင္ းက အကုန္န မ၀င္ ္ ေသး။ ေသး။ ..  တ၀က္ ေက်္ ာ မွ ် သာ ၀င္ ေသးသည္ ။ ပါးစပ္ ထဲ တြင္င လည္ ္  း း ပါးေစာင္ႏွႏ စ္ွ  ဖက္  ေနရာလြ တ္ မက  မက် န္ ေလာက္ သည္ အထိ ကိ  ု ျပည့  ္ က်ပ္ ေနေလရာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ အသက္ ရႈ ပင္ မွ ားေနရေလ၏။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေခါင္ ေခါင္ းကိ  ု မညွ ာမတာပင္ ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ကာ ္ အေပၚဆြ  ဲ တင္ လိ  ု က္ ေအာက္ ျပန္  ျပန္  တြန္န းခ်လိ ္   ု က္ လု ပ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေခါင္ ေခါင္ းေလးက ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ေပါင္ ၾကား ၾကြ တက္ လိ  လိ  ု က္  နိ မ့  ္ဆင္ ဆင္ းသြ ားလိ  ု က္ ျဖစ္  ျဖစ္ေနရေလ၏။ ေနရေလ၏။ ထိ  ုအခါ အခါ လီ းၾကီ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ပါးစပ္ ထဲ ၀င္ လိ  ု က္ ထြ  ထြ က္ လိ  လိ  ု က္   ျဖစ္ေနရေလေတာ ေနရေလေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လီ းစု ပ္ တာ အသားက်ျပီ းေနသူ ျပီ းေနသူ ျဖစ္သျဖင့ သျဖင့  ္ အလိ  ု လိ  ု ပင္ ႏႈ တ္ ခမ္ းပါးေလးမ်ားႏွ   ္င့ အာေခါင္ ၾကြ က္ သားတိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု အလိ  ု က္ သင့  ္ လႈ ပ္ရွရ ားကာ ွ လီ းတံ ၾကီ းကိ  ု ဖိညွ ည စ္ွ လိ  ု က္ ..  စု ပ္ ယူ လိ  ု က္ လု ပ္ေပးေနမိ ေပးေနမိေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး အဓမ _အနိ  ုင္င က ္ ် င့  ္   ုခိင္င းေစမႈ ္ ေၾကာင့ ေၾကာင့  ္  စု ပ္ေပးေနရသည္ ေပးေနရသည္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့ မတူေတာ ေတာ ့ ။ ..အားရပါးရ ျဖစ္ လာသည္ ။ ခနၾကာေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက  တဆင့  ္ တက္ လာျပန္  လာျပန္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေခါင္ းကိ  ု ခပ္ ျမင့  ္ ျမင့  ္ဆြ ဆ  ဲ တင္ ြ  လိ  ု က္ ေလရာ ပါးစပ္ ထဲ မွ  လီ းၾကီ းကြ ၽတ္ ထြ  ထြ က္ သြ ား၏။ "ကဲ ...ငါ့ ေဂြ းဥေတြ ကိ  ု ရက္ ေပးစမ္ း ...စု ပ္ စမ္ း "လီ းစု ပ္ေပးခံ ေပးခံရတာ ရတာ ေက်နပ္ သြ ားျပီအထင္ အထင္ႏွႏ  ္ွင့င့ သက္ မခ်မိ  မခ်မိ ေတာ ့  မည့  ္ဆဲ ဆဲဆဲ ဆဲ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ေနာက္ တခါ  တခါ မ်က္ ႏွ ာေတြ ရဲ ကနဲ  ဲ ျဖစ္သြ သ ားရျပန္ ြ သည္ သည္ ။ ရမက္ စိ  စိ တ္ ေတြ က သိ ပ္အရွ အ  ိရွန္န္အဟု အဟုန္န မျပင္ ္ းေသးသည့  ္အတြ အတြ က္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ ေၾကာက္ စိ  စိ တ္ ႏွ  ္င့င့ရွရ က္ ွ  စိ  စိ တ္ က  က   ိရွေနဆဲ ေနဆဲ ျဖစ္ ပါ၏။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ျငင္ းဆန္ လိ  ု႕လည္ ႕လည္ း း ရမွ ာ မဟု တ္ ေတာ ့ သည့  ္အတြ အတြ က္   တြန္န္႕တြ ႕တြန္န္႕ဆု ႕ဆု တ္ ဆု တ္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းဆြ  ဲခ်ယူ ခ်ယူ ရာေနာက္ သိ  ု႕ သူ မ ၏ ေခါင္ းေလးက လိ  ု က္ ပါလာရေလသည္  ပါလာရေလသည္ ။  မ်က္  ၀န္  ၀န္ းထဲ တြင္င္ေတာ ေတာ ့ မ်က္ ရည္ စတိ  စတိ  ု႕ ရစ္ ၀ိ  ုင္ငး္ ေနရေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏   ုငိ မဲ  ့ မဲ  ့ မ်က္ ႏွ ာေလးက  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းေပါင္ ၾကားေအာက္ သိ  ု႕ ေရာက္ သြ ားေလသည္ ။ မေရာက္ ေသးခင္ လမ္ းတေလွ ်ာက္   မတ္ ေထာင္ေနေသာ ေနေသာ လီ းၾကီ းက သူ မ နဖူ းေတြ ပါးေတြ ကိ  ု တြန္န းထိ ္   ု း ထိ တု  ိ က္ သြ ားေသး၏။

 လီ းဒစ္ ၾကီ းထိ ပ္မ စိွ  မ့  ္ ယိ  ု က်စျပဳေနေသာ လရည္  ၾကည္ ေလးမ်ားက ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မ်က္ ႏွ ာေပၚ ေပက် ကု ံ ကု ံ န္န္သည္ သည္ ။  တြ  ဲ လြ  ဲ က်ေနေသာ ေဂြ းဥေတြ ေဂြ းဥေတြအနားအေရာက္ အနားအေရာက္ တြ  တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အားတင္ းက ပါးစပ္ေလးဟ ေလးဟ လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း  လွ ်ာထု တ္ ာထု တ္ လွ  လွ ်က္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏ ေဂြ းဥႏွ စ္ လံ  ု းကိ  ု တလံ  ု းစီ လွ ်ာေလးျဖင့  ္ ပင့  ္၍ ပင့  ္၍ ရက္ ေပးလိ  ု က္ ၏။  ကာမမႈ တြင္င္ ေကာင္ းေကာင္ းယဥ္ ပါးေနျပီ ျဖစ္သည့ သည့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ရက္ ၏ရက္ ေပးခ်က္  မ  မ်ားက ေျပာင္ ေျမာက္   လွသည္ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းမွာ အရသာေတြ႕ကာ ႕ကာ ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ပင္ ခုန္န ထမိ ္  မတတ္ ျဖစ္သြ သ ားရေလသည္ ြ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ အေတာ ္  ၾကာထိေအာင္ ေအာင္ ပင္ ဇနီ းေခ်ာေလး ေဂြ းဥရက္ ေဂြ းဥရက္ ေပးတာကိ  ု ျငိ မ္ ျပီ းခံေနေလ၏။ ေနေလ၏။ " အထဲ ကိ  ု  ုငံငေပးဦးေလ ံေပးဦးေလ ...."ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းအသံ ထြ က္ လာေတာ  လာေတာ ့ ခငျ္ငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း ညာဘက္ မွ  မွ ေဂြ းဥေလးကိ  ု သူ မပါးစပ္ ထဲ သြင္ငး္ ကာ   ုငံ စု ပ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ရသည္ ။ ျပီ းေတာ ့ ျပန္ ထု တ္ လိ  လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း ဘယ္ ဘက္ မွ  မွ ဥေလးကိ  ု  တခါငံ  ု လိ  ု က္ ျပန္  ျပန္၏။ ၏။ အက်င့  ္ ပါေနေသာ သြ ားတိ  ု႕က ႕က မရည္ ရြ ယ္ ပါပဲ  ပါပဲႏွႏ  ္ွင့င့ ေဂြးဥကိ  ု ခပ္ ဖိ ဖိေလး ေလး မနာ့ တနာ ဇတ္ ဇတ္ ဇတ္ ဇတ္ ကိ  ု က္ ေပးမိသည္ သည္ ။ "အား .....ဟားဟား ........အင္ း ........အင္ း ...."ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ညဥ္းသံရွရွည္ ည ၾကီ  ္ ၾကီ း  ထြ က္ သြားမိရ၏။ ရ၏။ .. ေဂြ းဥအရက္ ခံ တာ ဒီေလာက္ ေလာက္ ခံ လိ  ု႕ေကာင္ ႕ေကာင္းမည္ ဟု  ဟု သူ မထင္  ့ခဲခ မိဲ  ပါ။ အထူ းအဆန္ းအျဖစ္သာ သာ ရက္   ိခုင္င းမိ ္  ျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ..တကယ္ ခံ လိ  ု က္ ရေတာ ့ မွ ထင္ တာထက္ ကိ  ကိ  ု အျပတ္ အသတ္ ေကာင္ းေနပါသည္ ေကာ ...။ ၀မ္ းဘု ၀မ္ းဘု  ိ က္ ထဲ  ထဲ မွ ကိ  ု လွ  ိ မ့  ္ လိ  ွ မ့  ္ တက္ ကာ  ကာ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း  ထြန္န္႕ထြ ႕ထြန္န္႕လူ ႕လူ းသြ ားရသည္ ။ အေတာ ္  ၾကာေအာင္ ေဂြ းဥအရက္ ခံ ျပီ းသည္ တြ  တြင္င္ေတာ ေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း  မယားေခ်ာကိ  ိ  ု တမ်ိ းဳ ခိ  ုင္င းဘိ ္   ု႕ စိ တ္ ကူ  ကူ း ရျပန္ေလ၏။ ေလ၏။ " ေတာ ္  ျပီ ....မတ္ တပ္  တပ္ ထေတာ ့ ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ခပ္ ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ း း ထရပ္သည္ သည္ ။ ႏႈ တ္ ခမ္ းေဒါင့  ္ မွ စီ းက်ေနေသာ တံ ေတြ းမ်ားကိ  ု သူ မလက္   ုခံ ေလးျဖင့  ္ အသာသိ မ္းကာ သု တ္ ၏။ "ကဲ ....ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု း ခြ ၽတ္ စမ္  စမ္ း .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မ်က္  လံ  လံ  ု းျပဴးသြ ားရျပန္  ားရျပန္ေလျပီ ေလျပီ။ " ဘာ ...ဘာလု ပ္ မလိ  ု႕လဲ ႕လဲ ဦးရယ္ ...""ဘာလု ပ္ရမလဲ ရမလဲ ..နင့  ္ ကိ  ု ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု းခြ ၽတ္ ျပီ  ျပီ း အပီ လိ  ု းမလိ  ု႕ေပါ ႕ေပါ့ " ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မ်က္ နွာ ရဲ တြ တ္ သြ ားသည္ ။ "ဟိ  ု ..ဟိ  ု ..  ျမင့  ္ ျမင့  ္  ိရွရေနတယ္ ွေနတယ္ ေလ ..ဦးရယ္ "ရလိ  ုရျငား ရျငား ညီ မကိ  ု လွည့ ည  ့္ အေၾကာင္းျပမိ၏။ ၏။ "အမယ္ ေလး ...လု ပ္ မေနနဲ႕။႕။ ..နင္ တိ  ု႕ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု း ေအာင္ မင္ းကိ  ု အတူ တူ ဘယ္ လိ  လိ  ု ကုန္န းၾကတယ္ ္ ဆိ  ု တာ ငါသိ ျပီ းသား ...  ျမင္ ျပီ းသား ..လာလု ပ္ မေနနဲ႕ ""  ဟင္ ........."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အရမ္ းကိ  ု ထိ တ္ လန္  လန္႕သြ ႕သြ ားမိသည္ သည္ ။ ..အေျခအေနက သူ မထင္ ထားတာထက္ ကိ  ကိ  ု  ပိ  ုဆိ ဆ  ု းေန ိ ပါျပီ လား။ ..  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ဘယ္ ေလာက္ အထိ ကိ  ု သိေနပါလိ ေနပါလိ မ့  ္ေနာ ေနာ္ ..။ မိ မိ မိ မိ တိ  ု႕ညီ ႕ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု း အရွ က္ အေၾကာက္ ကင္  ကင္ းကင္ းႏွ  ္င့င့ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ေပ ေပ်ာ္ ပါးခဲ  ့ ၾကတာ ဘယ္ အေျခအေနအထိ  ိရွရွသည္ သည္ ကိ  ကိ  ု မိ မိ တိ  ု႕႕ အသိဆံ ဆ  ု းမိ ံ   ု႕ ေခါင္ းနပမ္းကိ  ု ၾကီ းသြ ားရေလသည္ ။ "ဒီေတာ ေတာ ့ ဘာမွ လာျပီ း ပဲ မ်ားမေနနဲ ႕ေတာ ့ ... ငါခိ  ုင္င းသလိ ္   ုသာ သာ ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု းခြ ၽတ္ ။ ..ခြ ၽတ္ ေလ ခြ ၽတ္ ျပီ  ျပီ းရင္ နင့  ္ ကိ  ု အပီ လိ  ု းမယ္ .."ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက  တျပားသားမွ မေလွ ် ာ့ ။ သူေျပာသလိ ေျပာသလိ  ု မလု ပ္ လွ ်င္ ရက္ စက္  စက္ မည့  မည့  ္ အသြင္င က ္ အထင္ းသား။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  မတတ္ သာပါျပီ။ တတုန္န တု ္ န္န တခိ ္   ု က္   ုခိ က္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့ သူ မ အ၀တ္ အစားမ်ားကိ  ုခြခ ၽတ္ ြ ရေလျပီ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကေတာ ့  ဒူ းခ်ိ တ္  းခ်ိ တ္ ထိ  ထိ  ုင္င ကာ ္ အပီ ကိ  ု ထိ  ုင္င ၾကည့ ္   ္ေနေလ၏။ ေနေလ၏။ ပထမဆံ  ု း အေပၚမွ ဘေလာက္ စ္  စ္အကၤ အကၤ ်ီ ေလးကိ  ု ေနာက္ ေက်ာဇစ္ ျဖဳ ာဇစ္ ျဖဳတ္ ျပီ  ျပီ း ခြ ၽတ္ ခ်လိ  ု က္ ရသည္ ။ ဇစ္ဆြ ဆ  ဲ လိ ြ   ု က္ သံ   ီရွ းကနဲ က ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု ရမက္ ပိ    ုပိ မိ  ု  ထန္ လာေစ၏။ အတြင္င းတြ ္ င္င္ ဇာေဘာ ္  လီ   ိရွေနသည္ ေနသည္ ။ ..အိ မ္ေနရင္ ေနရင္ း၀တ္ ထားသည္  ထားသည္ မိ    ုမိ႕ ဇာေဘာ ္  လီ က ခပ္ႏြႏ မ္ြ းႏြ မ္းေလး။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ တင္ းတင္ းရင္ းရင္ းေတာ ့   ိရွေသးသည္ ေသးသည္ ။   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေတြ ကိ  ု

ေကာင္းေကာင္ းထု ပ္သိ သ မ္ိ း ပင့  ္ မ ထားေပးႏိ  ုင္င္ေသးသည္ ေသးသည္ ။ ရင္ဘတ္ ဘတ္ အထက္ ပိ    ုပိင္င း္ အသားဆိ  ုင္င မ္ ်ားကေတာ ့   ၀ါ၀ါ၀င္ း၀င္ းႏွ  ္င့င့ ၾကြား၀ံ  ့ေနၾက ေနၾက ေလျပီ။ ၾကီ းမားဖြ  ံ႕ထြ ႕ထြ ားေသာ ေရႊရင္ ရင္ႏွႏ စ္ွ  မႊာကိ  ု ထု ပ္သိ သ မ္ိ  းေပးထားရသျဖင့  ္ ေဘာ ္  လီရင္ ရင္အံ အ  ု ၾကီ ံ  းမ်ားက တင္ းျပည့ တင္ းျပည့  ္ အိ ကား ေနၾက၏။ ညွ စ္ခ်င္ ကိ ခ်င္ ကိ  ုင္င္ခ်င္ ခ်င္ စရာ ...။ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ဇာေဘာ ္  လီေနာက္ ေနာက္ ေက်ာခ်ိ တ္  တ္ မ  မ်ားကိ  ု ဆက္ ျဖဳ  ျဖဳတ္ ေလသည္ ။ ခ်ိ တ္ ခ်ိ တ္ မ  မ်ားျပဳတ္ သြ ားေသာအခါ ေဘာ ္  လီ ကိ  ု သိ  ုင္င းၾကိ ္ ဳးမ်ားေလွ ်ာခ်ျပီ း း အသာဖယ္ ရွ ား ခြ ာခြ ၽတ္ သည္ ။ .. ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င လိ ့   ုးတိ  ုင္င း္ ေအာင္ မင္း အပီအျပင္ အျပင္ သမထားသျဖင့  ္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္  ုႏိႏ႕အံ ႕ိ အံ  ု ၾကီ းေတြ က   ုပိ လိ  ု႕ပင္ ႕ပင္   ံဖြ႕ထြ ႕ထြ ားေနၾကရေလ၏။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္  တြ  ဲ က်ေနျခင္းမ်ိ းဳ မရွ  ိေသး။ ေသး။ ျပည့  ္ ျပည့  ္ တင္ းတင္ းႏွ  ္င့   ဲစြ မက္ ဖြ  ဖြ ယ္ အတိ ျဖစ္ေနလွ ေနလွ ်က္  ပင္  ပင္  ိရွရေသးသည္ ွေသးသည္ ။ ျမင္ရသူ ရသူ အသက္ ရႈ မွ ားေလာက္ ေပသည္ ။ ..ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ သူ႕မယားေခ်ာေလး ႕မယားေခ်ာေလး အ၀တ္ ေတြ တဆင့  ္ခ်င္ းခြ ခ်င္ းခြ ၽတ္ ေနပံ  ု ကိ  ု အားရပါးရ မ်က္  စိ  စိအရသာ အရသာ ခံ ျပီ း ထိ  ုင္င ၾကည့ ္   ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ...ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ေရွ ေရွ႕တြ ႕တြင္င္ အ၀တ္ အစား ေျပေျပေလွ ်ာေလွ  ာေလွ ်ာႏွ   ္င့ ပင္ မေနခဲ  ့ဘူ ဘ းေလရာ ူ အခု လိ  ိ  ု တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ခြ ၽတ္ ျပရမည့  ျပရမည့  ္အေရးမွ အေရးမွ ာ အေတာ ္  ၾကီ းကိ  ု အားတင္ းစြန္န႕စားရမႈ ႕္ စားရမႈ ပင္ ျဖစ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ မိ မိအရွ အရွ က္ တကြ  တကြ  ဲ ျဖစ္ေစမည့ ေစမည့  ္ဓာတ္ ပံ    ုပံ မ်ားႏွ   ္င့ အၾကပ္ ကိ  ုင္ငရင္ ရ္ င္ း ခု လိ  ု အခိ  ုင္င းခံ ္ ေနရတာလည္ ေနရတာလည္ း း သိ ပ္ေတာ ေတာ ့ မေက်နပ္ ။ ..  ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ မေက်မနပ္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့ အားတင္ းစြန္န္႕စားေနရမႈ ႕စားေနရမႈသည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု တနည္ းတဖံ  းတဖံ  ု ရာဂစိ တ္ ေတြ  ထၾကြ လာေစေလသည္ ။ အိ မ္ေနရင္ ေနရင္ းျဖစ္ေစကာမူ ေစကာမူ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ေအာက္ ခံဆပ္ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု  ၀တ္ ထားေသး၏။  ထားေသး၏။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ အေပၚပိ  ုင္င း္ ဗလာက်င္ းသြ င္ းသြားရျပီ းေနာက္ တြ  တြင္င္ ထမီ ကိ  ုရင္ ရင္ လွ ်ားလိ  ု က္ ျပီ  ျပီးေနာက္   ထမီေအာက္ ေအာက္ မွ  မွ လက္ လွ  လွ ်ိ ဳ သြ င္ းကာ ခါးေလးညႊ တ္ လွ  လွ ်က္ ဆပ္ စပိ  ုင္င္ဒါကိ ဒါကိ  ု ဆက္ ခြ ၽတ္ ေလသည္ ။ အခုေတာ ေတာ ့  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တကိ  ု ယ္ လံ  ု းတြင္င္ ရင္ လွ ်ားထားေသာ ထမီ မွ ထမီ မွ လြ  ဲ၍ အ၀တ္ အစားဆိ  ု လိ  ု႕ ဘာမွ မရွ  ိေတာ ေတာ ့ ။ .. ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ရင္ လွ ်ားကိ  ုေတာ ေတာ ့ မေျဖခြ ၽတ္ ေသး။ ..ထမီရင္ ရင္ လွ ်ားအတိ  ုင္င းႏွ ္   ္င့င ပင္ ့ ေခါင္ းေလးငံ  ု႕ကာ ႕ကာ ရပ္ေနေလသည္ ေနေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ခု တင္ေစာင္ ေစာင္ းတြင ထိ ္   ုင္ငေနရာမွ ္ေနရာမွ အသာထသည္ ။ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  လီ းစု ပ္ေပးေနစဥ္ ေပးေနစဥ္ က ပုဆိ ဆ  ု းကေျပေလ ိ ် ့ ာ ေနျပီ းျဖစ္ရာ ရာ ခု လိ  ု ထရပ္ လိ  ု က္ ေတာ ့ ေလွ ်ာက်ျပီ း း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးလည္ း  း ေအာက္ ပိ    ုပိင္င း္ ဗလာက်င္ းသြ င္ းသြ ား၏။ ေပါင္ ၾကားမွ စံခ်ိခ်ိ န္ လြန္န္ လီ းၾကီ းကေတာ ့ မတ္ ေထာင္ ကာ ေရွ႕သိ ႕သိ  ု႕႕  ကိ  ု းဆယ္ ဒီ ဂရီ ထိ  ု းထြ က္ ေနေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ မိ မိ ကိ  ု ရွ က္   ံရြ႕စြ ႕စြ ာျဖင့  ္ ထမီရင္ ရင္ လွ ်ားေလးႏွ   ္င့ အသာရပ္ေနေသာ ေနေသာ ဇနီ းသည္ ထံ  ထံသိ သ  ု႕ိ တု  ိ းကပ္သြ သ ားေလသည္ ြ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လဲ သူ႕အနား ႕အနား ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း တိ  ု းကပ္ လာျပီဆိ ဆ  ု တာ ိ သိေနသည္ ေနသည္ ။ ..မိ မိ ကိ  ု ယ္ ေပၚ ေနာက္ ဆံ  ုးက်န္ ေနသာ ထမီရင္ ရင္ လွ ်ားေလးကိ  ု ဆြ  ဲခြခ ၽတ္ ြ  ပစ္  ပစ္ လိ  ု က္ မွ  မွ ာလား၊ ..မိ မိ ကိ  ု ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္းမ်ား ဆြ  ဲေပြ ေပြ႕႕ နမ္ းပစ္ေလ ေလ မည္ လား၊  လား၊ ..ခု တင္ေပၚမ ေပၚမ်ား တခါတည္  းတြ  းတြန္န းလွ ္   ဲ ျပစ္ လိ  ု က္ ေတာ ့  မွ ာလား၊ ...စသျဖင့  ္ "လား " ေတြ မ်ားစြ ာျဖင့ ်ားစြ ာျဖင့  ္ သိ  ု႕ေလာ ႕ေလာ သိ  ု႕ေလာ ႕ေလာ ရင္ခုခုန္န္ေနမိ ေနမိရေလ၏။ ရေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္နားေရာက္ နားေရာက္ လာေသာ  လာေသာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက  လက္ အသာဆန္႕ထု ႕ထု တ္ ကာ  ကာ ထမီရင္ ရင္ လွ ်ားေလးကိ  ု ျဖဳတ္ ေလသည္ ။ ေအးေအးေဆးေဆးကိ  ု ျဖဳတ္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္ ပါ၏။ ရင္ လွ ်ားထမီ ေျပကြ ၽတ္ သြားေတာ ့  မွ ေအာက္ သိ  ု႕ အသာလႊ တ္ ခ်ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ေလွ ်ာက်သြ ားသည့  ားသည့  ္ သူ႕ထမီ ႕ထမီေလးကိ ေလးကိ  ု ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ထိ ္ န္န းထားလိ ္   ု က္ ဦးမည္ ၾကံေသးသည္ ေသးသည္ ။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္  ကိ  ုင္င ထားေတာ ္ ့ ေကာ ဘာထူ းမွာတဲ  ့ လဲ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက မိ မိ ကိ  ု ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ျဖစ္သည္ သည္ အထိ  လု ပ္ ကိ  ု လု ပ္ေတာ ေတာ ့  မွ ာဆိ  ု တာ ေတြ းမိသြ သာြ းျပန္ေတာ ေတာ ့ လက္ ကိ  ကိ  ု အသာပဲ ျငိ မ္ ျငိ မ္ေလး ေလး ထားလိ  ု က္ ရေတာ ့ သည္ ။  ထမီေလး ေလး ဂြင္င းလံ ္   ုး  ုပံ က်သြ ားသည္ သြ ားသည္ တြ  တြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ လံ  ု းၾကီ းေပါက္ လွ  လွ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းဖြ  ံ႕ဖြ ႕  ံဖြ႕ၾကီ ႕ၾကီ းက ဗလာက်င္ းကာ င္ းကာ

ေဖြ းကနဲ ေပၚလာေလေတာ ့ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက အျပဴးသားထြ က္  က္ ေပၚလာေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  ုႏိႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းမ်ားဆီ အာသာငမ္ းငမ္းပင္ လက္ လွ မ္ းလိ  ု က္ ေလသည္ ။ လက္ ၀ါးႏွ  ၀ါးႏွ  ္င့င့အု အ ပ္ု  ကိ  ုင္င လိ ္   ု႕ပင္ ႕ပင္ မဆန္႕ေသာ ႕ေသာ   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းေတြ ကိ  ု   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု တေလွ ်ာက္ လိ  ု က္ ျပီ းပြ တ္ သပ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ၏။ ကိ  ုင္င ကာစတြ ္ င္င္ ခပ္ညင္ ညင္ညင္ ညင္သာသာေလး သာသာေလး  ပြ တ္ လိ  လိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္ေသာ ေသာ ္  လည္ း း ႏူ းည့  ံအိ အေထြ ေိ ထြ းေသာ   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေတြႏွႏ  ္ွင့င လက္ ့ ႏွ  ္င့င့ ထိေတြ ေတြ႕လိ ႕လိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ႏွ  ္င့င့  ဟုန္န းကနဲ ္ ရုရုန္န းၾကြ ္  တက္ လာေသာ  လာေသာ ရမက္ ေဇာက တြန္န းပိ ္   ု႕လိ ႕လိ  ု က္ ေလရာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလက္ ေတြ က  ျပဳတ္ တူ  တူ ၾကီ းမ်ားပမာ ႏိ  ု႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းမ်ားကိ  ု အားရပါးရ မက္ ေမာၾကမ္ းတမ္းစြ ာ ဆု ပ္နယ္ နယ္ ျဖစ္  ျဖစ္ညွ ည စ္ွ ေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။   ုႏိ႕သီ ႕သီ းေလးေတြ ကိ  ု လည္ းပဲ  းပဲ ပြ တ္ ၍ ပြ တ္ ၍ေျခသည္ ။ .. ေအာင္ မင္ းလု ပ္ေလ့ ေလ့ လု  လု ပ္ ထမရွ  ိသည့ သည့  ္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုသားႏု သားႏုႏုႏေလးေတြ ုေလးေတြ ကိ  ု ဆြ  ဲ ကာဆြ  ဲ ကာ ဆိ တ္ တာကိ  တာကိ  ု လည္ း လု ပ္ေသးသည္ ေသးသည္ ။ နာလည္ းနာ  းနာ အရသာလည္ းရွ  းရွ  ိႏွႏ  ္င့ငွ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ တြန္န႕လိ ႕္ လိန္န္ တြန္န႕လိ ႕္ လိန္နေလး ေ္ လး ျဖစ္ေနရေလေတာ ေနရေလေတာ ့ သည္ ။   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေတြ ကိ  ု  ကိ  ုင္င္ညွ ည စ္ွ ရာမွ ရာမွ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလက္ ေတြ က ေအာက္ ဖက္  ဖက္ ကိ  ကိ  ုနယ္ နယ္ ခ်ဲ ႕လာျပန္သည္ သည္ ။ တင္ ပါးအိအိ အ ၾကီ ိ  းေတြ ကိ  ု  ပြ တ္ သည္ ။   ႈႏိ က္ သည္ ။ ...ဆြ  ဲ လိ မ္သည္ သည္ ။ ဖင္ ၾကားထဲ မွ လက္ လွ  လွ ်ိ က ဳ ာ ေရွ ႕ ဘက္ အဖု တ္ အ၀ကိ  ု စမ္ းသည္ ။  ဖိ ပြ တ္ ေပးသည္ ။ ေပါင္ တံေဖြ ေဖြ းေဖြ းၾကီ းေတြ ကိ  ု လည္ းပဲ  းပဲ ေလွ ်ာတိ  ု က္ ပြ  ပြ တ္ သပ္ လိ  ု က္ ၊ ျဖစ္ညွ ည စ္ွ  လိ  ု က္ လု ပ္သည္ သည္ ။ ...နာက်ည္  းခ်က္  းခ်က္ ႏွ  ္င့င့ ရမက္ ေဇာ ေပါင္ းထားေသာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း လႈ ပ္ရွရ ားခ်က္ ွ ေတြ က အလြန ပင္ ္ အားပါသည္ ။  ဟိ  ု တုန္န းက ္ သူ႕ဇနီ ႕ဇနီ းေလးကိ  ု ၾကင္ ၾကင္နာနာဆက္ နာနာဆက္ ဆံ  ့ခဲခဲ သူ ဟု ယံ  ု  ုႏိႏိင္င စရာပင္ ္  မရွ  ိ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ  မသက္ မသာခံ  မသာခံေနရရင္ ေနရရင္ း ကာမဆိ ပ္ေတြ ေတြ တက္ မွ  မွန္န းမသိ ္ တက္ ေနရျပီ။ .. "အား ... ေကာင္ းသကြ ာ။ ..နင့  ္ ကိ  ု ဒီ လိ  ု ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု းခြ ၽတ္ ျပီ  ျပီ း အပီ ကိ  ုင္င္ခ်င္ ခ်င္   ႈႏိ က္ ခ်င္ ေနတာၾကာျပီ။ ကဲ ကဲ ... ခု တင္နားသြ နားသြ ားေပေတာ ့ ။ ခု တင္ေစာင္ ေစာင္ းကိ  ု လက္ ေထာက္ ျပီ  ျပီ း အသာကုန္န းထားစမ္ ္  း ..."  ျဖစ္ရညွ ရညွ စ္ရတာ ရတာ အားရသြ ားေတာ ့  မွ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ကိ  ု ခု တင္ဘက္ ဘက္ တြ  တြန္န းလႊ ္  တ္ သည္ ။ သူ လိ  ု းခ်င္ ေသာ အေနအထားပံ  ု စံ ကိ  ု ေျပာျပသည္ ။ ေလွ ၾကီ းထိ  ုး   ုရိ းရိ  ု းျဖင့  ္သာ သာ အိ မ္ေထာင္ ေထာင္သက္ သက္ တေလွ  တေလွ ်ာက္  လံ  လံ  ု းစပ္ ယွ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ အခု ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက   ုပံဆန္ ဆန္ းထြင္င ကာ ္  လိ  ု းမည္ ဆိ  ုေတာ ေတာ ့ သူ မႏွ  ္င့ငေအာင္ ေ့ အာင္ မင္း စပ္ ယွ က္ ၾကတာေတြ  ၾကတာေတြ ကိ  ု ျမင္ ျပီ း လိ  ု က္ အတု  ုခိခ းတာျဖစ္ ိ   ုႏိႏိင္င္သည္ သည္ ဟု  ဟု ေတြ းမိေလ၏။ ေလ၏။ ထိ  ုအေတြ အေတြ းက သူ မကိ  ု ရွ က္ အားပိ  ုေစသည္ ေစသည္ ။ ဓာတ္ ပံ    ုပံ ေတြ  က်က်နနရိ  ု က္ ယူ  ယူ ထားႏိ  ုင္င္သည္ သည္ ဆိ  ု မွေတာ ေတာ ့ မိ မိ တိ  ု႕အျဖစ္ ႕အျဖစ္ေတြ ေတြ ကိ  ု ေရကုန္န္ေရခမ္ ေရခမ္ းေလာက္ ပင္  ပင္ ေတြ႕ျမင္ ႕ျမင္ ထားခဲ  ့ မွာ ေသခ်ာသည္ ။ ဘယ္ ႏွ စ္ရက္ ရက္ ေလာက္ မ  မ်ား လာလာေခ်ာင္းၾကည့  ္  ္သြ သ ားခဲ ြ   ့သည္ သည္ မသိ။ ေတြ းၾကည့  ္ေလေလ ေလေလ ရွ က္ စရာေကာင္  စရာေကာင္ းေလေလပါလားေနာ္ ...။ ဘယ္ ေလာက္ ပဲ  ပဲရွရ က္ ွ ေနေန ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းခိ  ုင္ငး္ ေသာ အေနအထားကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေနေပးရေပေတာ ့  မည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ခု တင္  ိရွရရာသိ ွရာသိ  ု႕ မေလွ ်ာက္ ခ်င္ ေလွ ်ာက္ ခ်င္ ေလွ ်ာက္  လွ  လွ မ္ းသြားေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေနာက္ မွ  မွ အသာကပ္ လိ  ု က္ ပါလာခဲ  ပါလာခဲ  ့၏။ ၏။  တမင္ လႈ ပ္ေလွ ေလွ ်ာက္  တာမဟု  တာမဟု တ္ သည့  ္ တိ  ုင္င္ ဖင္ဆံ ဆ  ု ထြ ံ ားအိ လွေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ဖင္ ၾကီ းေတြ က တလႈ ပ္ လႈ ပ္ႏွႏ  ္ွင့င့  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု မ်က္  စပစ္  စပစ္ ေခၚေနၾကသည္ ။ တခါတခါ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း၏ ကိ  ု းဆယ္ ဒီ ဂရီေထာင္ ေထာင္မတ္ ေနေသာ  လီ းထိ ပ္ ၾကီ းက ဖင္ဆံ ဆ  ုံသားႏု သားႏုႏုႏ ၾကီ ု  းမ်ားကိ  ု မထိ တထိ ေထာက္ မိ  မိေသး၏။ ေသး၏။ ခု တင္ေဘးနားေရာက္ ေဘးနားေရာက္ ေတာ ့  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ၾကမ္ းျပင္ တြင္ငေျခေထာက္ ေ္ ျခေထာက္ လွ  လွ ်က္  မွ  မွ ခါးေလးကိ  ု ကုန္န းကာ ္ ခု တင္ေစာင္ ေစာင္ းေပၚ  လက္ ေထာက္ လိ  လိ  ု က္ ရေလသည္ ။ ေျခဆန္႕ရပ္ ႕ရပ္ လွ ်က္ သားမွ အေပၚပိ  ုင္င းကိ ္   ု ေကြ းညႊ တ္ ကာ ကုန္န းေပးရသည့ ္   ္ အေနအထားပင္။ ..ဖင္ ေထာင္ ေထာင္ေလးဘက္ ေလးဘက္ ကု  ကုန္န းေပးထားသေလာက္ ္ ထင္ ထင္ရွရ ားရွ ွ ားၾကီ း မဟု တ္ သည့  ္ တိ  ုင္င္

ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းက ေနာက္ သိ  ု႕ျပဴ ႕ျပဴးျပဴးၾကီ  းထြ က္ ေပၚေနေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က်ိ းဳ ႏြ  ံစ ာ ြ  ကုန္န းေပးေနေသာ ္ အေနအထားက ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ု ေက်နပ္ ေစေလသည္ ေစေလသည္ ။ သူ မတကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး လိ  ုရာ ရာ သံ  ု းႏိ  ုင္င္ေပျပီ ေပျပီ။ ..လက္ ထပ္  ထပ္  ့ခဲခ ျပီ ဲ  းသည့  ္ေနာက္ ေနာက္ ကာလတေလွ ်ာက္  လံ  လံ  ု း တခါမွ ် ဒီ လိ ဒီ လိ  ု   ုပိင္င  ု္ႏိႏိင္င စြ္ ာ မလိ  ု းဖူ းခဲ  ့ေသး။ ေသး။  ထိ  ု႕အျပင္ ႕အျပင္ ေအာင္ မင္းႏွ  ္င့င့ေဖာက္ ေဖာက္ ျပန္  ျပန္  ့ခဲေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အေပၚ အေပၚ သူ႕အေနႏွ ႕အေနႏွ  ္င့င့ ခါတိ  ုင္င းကလိ ္   ု  ၾကင္နာျမတ္ နာျမတ္   ုႏိးစိ တ္ ေတြ သိ ပ္ မရွ  ိေတာ ေတာ ့ ပဲ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ရင္အံ အ  ု ထြ ံ  ားထြ ား ဖင္ဆံ ဆ  ု ကားကား ံ အဆက္ အေပါက္ ၾကီ  ၾကီ းမ်ား အေပၚတြ င္သာ သာ တပ္ မက္ သည့  ္ တဏွ ာစိ တ္ ေတြသာ သာ ျပင္ းထန္ေနျပီ ေနျပီ ျဖစ္ရာ ရာ  ယခင္အခါမ အခါမ်ားကႏွ   ္င့ မတူ ပဲ ေျဖာင့  ္ေျဖာင့ ေျဖာင့  ္ ၾကီ း ဆန္႕က ႕က် င္ စြ င္ စြ ာ ကာမရမက္ ေတြ   ုႏိ းၾကြေနမိ ေနမိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ " ေတာက္ ...တင့  ္ တင့  ္ရာ ရာ ...နင့  ္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းေတြ က တကယ္ ကိ  ကိ  ု ကားျပီ း တင္ းရင္ းေနတာပဲ ..ဟင္ း "  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ကုန္န းေပးထားရရွ ္  ာေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ အိ စက္ တင္  တင္ းကားေနေသာ ဖင္ဆံ ဆ  ု ထြ ံ  ားထြား  ၾကီ းမ်ားကိ  ု လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ပြ တ္ သပ္ လိ  ု က္ ဆု ပ္နယ္ နယ္ ျဖစ္  ျဖစ္ညွ ည စ္ွ  လိ  ု က္ လု ပ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ခမ ခမ်ာမွ ာေတာ ်ာမွ ာေတာ ့  အံ ၾကိ တ္ ကာ  ကာ ခံေနရရွ ေနရရွ ာ၏။ "အင္ း ...   ုႏိ႕ၾကီ ႕ၾကီ းေတြ ကလဲ အၾကီ းၾကီ းေတြ။ ..လံ  ု းအိေနတာ ေနတာ ပါပဲေကာ ေကာ ..."  ကိ  ု ယ္ အေပၚပိ  ုင္င း္ ကုန္န းထားေပးရသျဖင့ ္   ္ ဘူ းစင္ မွဘူ ဘ းသီ ူ  းၾကီ းမ်ားပမာ လံ  ု းလံ  ု းအိအိ အိ တြ  ဲ က်ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းႏွ စ္ခုခ ကိ ု   ု လည္ း း ခ်ိ ဳင းေအာက္ ္ းေအာက္ ္  မွ  မွ လက္ ႏွ စ္ ဖက္ လွ  လွ ်ိ က ဳ ာ စံ  ု ကိ  ုင္ငညွ ည ္  စ္ွ ဆြ ဆ  ဲြေနျပန္ ေနျပန္သည္ သည္  အသာအယာမဟု တ္ ၊ ...တဏွ ာျပင္ းျပင္ းျဖင့  ္ အားရပါးရပင္ ဆြ  ဲည စ္ွ ေျခမႈ ေျခမႈန္န းေနျခင္ ္  းမ်ိ းဳ ျဖစ္ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ  မသက္ သာ။ နာက်င္ မႈ င္ မႈနွန  ္ွင့င့ ကာမဆိ ပ္ေတြ ေတြ တက္ လာမႈ  လာမႈ ေရာေထြးခံ စားေနရသည္ ။   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းမ်ားကိ  ု  လွ မ္ းကိ  ုင္င္ဆြ ဆဲြညွ ည စ္ွ ေလေတာ ေလေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးက ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ေနာက္ ေနာက္ တြ  တြင္င္ ကပ္ လွ ်က္ ရပ္ေနရ ေနရ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလီ းၾကီ းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ဖင္ဆံ ဆ  ုသားႏု သ ံ ားႏုႏုႏ ၾကီ ု  းမ်ားကိ  ု အိ ကနဲအိ အ ကနဲ ိ ထိ ထိေနရ၏ ေနရ၏ တခါတခါ ေပါင္ ၾကားသိ  ု႕တိ ႕တိ  ု း၀င္ လာျပီ း ဟိ  ုေထာက္ ေထာက္ သည္ ေထာက္ ေထာက္ မိ  မိေနေသးသည္ ေနေသးသည္ ။ အထိအေတြ အေတြ႕က ႕က ႏွ စ္ဦးစလံ ဦးစလံ  ုးကိ  ု   ုပိေသြ ေသြ းဆူ လာေစသည္ ။ .."အဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းကလဲ ေဖာင္ းအိေနတာပါလားေနာ ေနတာပါလားေနာ္ ..."ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက   ုႏိ႕လွ ႕လွ မ္ းႏိ  ႈ က္ ေနရာမွ ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု ျပန္ မတ္ ကာ  ကာ ေပါင္ခြခ ၾကားမွ ြ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းကိ  ု အသာ စမ္ းျပန္သည္ သည္ ။  ဟု တ္ ပါသည္  ပါသည္ ...အရည္ ေတြ  ဲရႊရ စျပဳ ႊ ေနျပီ ျဖစ္ နျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းက အရမ္ းကိ  ု ေဖာင္ းၾကြ လိ  ု႕ေနပါျပီ ႕ေနပါျပီ။ "ကိ  ုင္င း္ ...အပီ လိ  ု းျပီေဟ့ ေဟ့ .." ေျပာေျပာဆိ  ုဆု ဆ  ို ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ႏႈ တ္ ခမ္ းသားႏွ စ္ခုခ ကိ ု   ု  လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ အပီဆြ ဆ  ဲ ျဖဲ ြ လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း သူ႕ငပဲ ႕ငပဲေခ်ာင္ းၾကီ ေခ်ာင္ းၾကီ းျဖင့  ္ ေတ့ လိ  လိ  ု က္ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကေတာ ့ မ်က္  စိ  စိ ကိ  ုသာ သာ  စံ  ု မွ  ိ တ္ ထားသည္  ထားသည္ ။ ကိ  ု ယ့  ္ လင္ လိ  ု းတာခံဘိ ဘ  ုိ႕ ဆိ  ုေသာ ေသာ ္  ျငားလည္ းပဲ  းပဲ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏ အေျပာအဆိ  ု အျပဳအမူ မ မူ မ်ားက အရင္ လိ  ု မဟု တ္ ေတာ ့  ပဲ ၾကင္နာျမတ္ နာျမတ္   ုနိ းမႈေတြ ေတြ ကင္ းကာ တဏွ ာရမက္ ေဇာေတြသာ သာ   ုဖံ းလႊ မ္ းေနျပီ မိ  ု႕႕ သူ မစိ တ္ ထဲ  ထဲ တြင္င္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးကိ  ု မိ မိေလးစားခဲ ေလးစားခဲ  ့သည့ သည့  ္ လင္ ေတာ ္ ေမာင္အျဖစ္ အျဖစ္ မျမင္ေတာ ေတာ ့  ပဲ  ကာမဘီ လူ းစီးေနသည့  ္ တစိ မ္ းေယာက္ ်ားတေယာက္  လိ  လိ  ုသာ သာ ခံ စား ေနရေတာ ့ သည္ ။ ထိ  ုခံခ စားမႈ ံ သည္ သည္  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ရွ က္ ေၾကာက္ စိ  စိ တ္ ေတြ ျဖစ္ေပၚေစသည္ ။ ၀မ္ းလည္ း း နည္ းလာမိ  းလာမိရသည္ ရသည္ ။ ထိ  ုအခိ အ  ုခိ က္ မွ  မွ ာပင္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက သူ႕လီ ႕လီ းေခ်ာင္းၾကီ းကိ ၾကီ းကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အဖု အဖု တ္ ထဲ  ထဲ ထိ  ု းသြင္င္းလိ  ု က္ ၏။ တဏွ ာေဇာက  ျပင္ းထန္ေနသည့ ေနသည့  ္ ျပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္အေပၚျပန္ အေပၚျပန္ လည္   ုႏိင္င စားရျခင္ ္  းကိ  ု အထူ းေက်နပ္ ေနမိ သည့  ္အတြ အတြ က္   ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ လံ  ု း၀ညွ ာတာျခင္းမရွ  ိ။ ..လီ းကိ  ု တအားပင္ ဖိေဆာင့ ေဆာင့  ္ ပစ္ ထည့  ္ လိ  ု က္ ေလသည္ ။ အေနအထားကလည္ း း ကိ  ု ယ္ ကိ  ကိ  ု ကိ  ုင္င းကာကု ္ န္နး္ ေပးထားသည့  ္ အေနအထားမိ  ု႕ လီ းၾကီ းက

ေစာက္ ေခါင္းေလးထဲ တခ်က္  တည္  တည္ းျဖင့  းျဖင့  ္ ပင္ အဆံ  ု းထိ ထိ  ု း၀င္သြ သာြ းေတာ ့ သည္ ။ "ဒု တ္ ..""အား ....... ေသျပီ ေသျပီ ...အမယ္ ေလး ..နာတယ္ နာတယ္ ဦးရဲ႕ ..အား .."ကိ  ုသိ သန္နိ  းစု ္   ိ းလီ းက  တကယ့  ္ ကိ  ု စံခ်ိခ်ိ န္ လြန္န လီ ္  းၾကီ း။ ..သည္ လီ  လီ းၾကီ းႏွ  ္င့င့အလိ အလိ  ု းခံေနက ေနက် ျဖစ္ ေသာ ေသာ ္  လည္ း း ယခင္အခါေတြ အခါေတြ က ဒီ လိ  ု မာေၾကာေနျခင္ းမရွ  ိသည့ သည့  ္အျပင္ အျပင္ အေနအထားကလည္ း း လီ းအ၀င္သိ သ ပ္ိ  မၾကမ္ းသည့  ္ ေလွ ၾကီ းထိ  ု းရိ  ုး  ုရိ းျဖင့  ္သာ သာ ခံဘူ ဘ းေနက ူ ် ျဖစ္ ေလရာ ခု လိ  ု သံေခ်ာင္ းတမွ ေခ်ာင္ းတမွ ်မာေၾကာေနခ်ိ န္  ကုန္န းေပးထားရသည့ ္   ္အေနအထားျဖင့  ္ အဆံ  ု းထိ တခ်က္  တည္  တည္ း း ေဆာင့  ္ လိ  ု းခံ လိ  ု က္ ရေသာအခါ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  ထြန္န္႕ထြ ႕ထြန္န္႕လူ ႕လူ းသြ ားရေတာ ့ သည္ ။ နာၾကင္ လွသည့ သည့  ္ ေ၀ဒနာေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ ေအာင့  ္အည္ အည္ းထိ  းထိန္န းသိ ္  မ္ းမထားနိ  ုင္င္ေတာ ေတာ ့  ပဲ စူ းရွ စြ ာ ေအာ္ လိ  ု က္ မိ  မိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ ေအာ္ ျပီ းကာမွ ပင္ ညေနခင္းၾကီ း မိ မိေအာ ေအာ္ သံ ကိ  ု သူ မ်ားေတြ အထူ းသျဖင့  ္ မီ းဖိ  ု ထဲ မွ ညီ မျဖစ္သူ သူ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ ၾကားသြ ားမွ ာစိ  ု းျပီ း ရွ က္ သြ ားရေလ၏။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကေတာ ့ လံ  ု း၀ဆိ  ု လံ  ု း၀ ၾကင္နာျခင္ နာျခင္ းမရွ  ိေတာ ေတာ ့ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ ၏ နာနာၾကင္ ၾကင္ေအာ ေအာ္  ဟစ္သံ သ ကိ ံ   ု ပင္ နား၀င္ ပီ ယံ ျဖစ္ ကာ အထူ းေက်နပ္ သြားသည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ အဆံ  ု း၀င္ ထားေသာလီ းၾကီ းကိ  ု ျပန္ဆြ ဆ  ဲြႏႈႏ တ္ ႈ  လိ  လိ  ု က္ အဆု  ံ းျပန္ေဆာင့ ေဆာင့  ္သြ သြင္င းလိ ္   ု က္ ျဖင့  ျဖင့  ္ အားရ ပါးရကိ  ု ေဆာင့  ္ လိ  ုးေနေတာ ့ ၏။ ေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္  မ  မ်ားက ၾကမ္ းတမ္ ၾကမ္ းတမ္ းလွသည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း သိ မ့  ္သိ သ မ့  ္ိ  ကိ  ု  တုန္န္ေနရေတာ ေနရေတာ ့ ၏။ နာတာကလည္ း း အရမ္ းပါပဲ။ .. ေနာက္ ဆံ  ုးေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ႏႈ တ္ ခမ္ းကိ  ု တင္ းတင္ းေစ့ လွ ်က္ ေမြ႕ယာေပၚသိ ႕ယာေပၚသိ  ု႕ မ်က္ နွ ာအပ္ခ်ကာ ခ်ကာ  ပါးစပ္ တခု လံ  ု းကိ  ု ေမြ႕ယာႏွ ႕ယာႏွ  ္င့င ဖိ့  ပိ တ္ ထားလိ  ထားလိ  ု က္ ရေတာ ့ သည္ ။ ေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္ ေတြ က ၾကမ္ းလွ ျပီ း အသည္ းခိ  းခိ  ု က္ ေအာင္ ေအာင့  ္ေအာင့ ေအာင့  ္သြ သ ားရသျဖင့ ြ   ္ ဘယ္ ေလာက္ ၾကီ  ၾကီ းပဲ တင္ းထားတင္ းထား  မေအာ္ ပဲ မေနႏိ  ုင္င္ေတာ ေတာ ့ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ေအာ္သံေတြ ေတြသိ သ ပ္ိ  က်ယ္  က  က် ယ္  မထြ  မထြ က္ ေစရန္ မွ ာ သည္ လိ  လိ  ု ေမြ႕ယာႏွ ႕ယာႏွ  ္င့င ဖိ့  ကပ္ ပိ တ္ ထားမွ  ထားမွသာ သာ ျဖစ္ေတာ ေတာ ့  မည္ မဟု တ္ ပါလား။  ပါလား။ ..ဒါေတာင္ မွ တအုအု အု ႏွ  ္င့င့  ပလံ  ု းပေထြ းေအာ္ ျမည္ သံေလးေတြ ေလးေတြ က အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ မွ ာ လိ  ႈင္င းထေနေတာ ္ ့ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစု ္   ိ းကေတာ ့  အပီအျပင္ အျပင္ ကိ  ုေဆာင့ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေနသည္ ။ .. ေဆာင့  ္ လိ  ု က္ တိ  တိ  ုင္င း္ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္၏ ဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  း မ်ား  တသိ မ့  ္သိ သ မ့  ္ိ  တုန္န္ခါသြ ခါသြ ားပံ  ု၊ ခါးေလးေကြးညႊ တ္ သြ ားပံ  ု၊   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ထြ ားထြားၾကီ းမ်ား တု န္ တုန္န္သြ သ ားပံ ြ   ု မ်ား ကိ  ု လည္ း  း  က်က်နန ျမင္ ေနရေလရာ သူ၏စိ ၏စိ တ္ က  က   ုပိ ပိ  ု ထလာရသည္ ။ သူ၏လီ ၏လီ းၾကီ းမွာ ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု ခနႏွ  ္င့င့  ျပန္ေပ ေပ်ာ့ က်မသြ ားေတာ မသြ ားေတာ ့  ပဲ အျပတ္ ကိ  ကိ  ု မာေတာင္ေနျပီ ေနျပီ ျဖစ္ရာ ရာ လု  ိ းရတာ သိ ပ္ ကိ  ု အရသာေတြ႕ေန ႕ေန  မိရေလသည္ ရေလသည္ ။ ယခင္ က သံ  ု းႏွ စ္ လံ  ု းလံ  ု း ေကာင္ းေကာင္ းမလိ  ု းႏိ  ုင္င  ့္ခဲခ မႈဲ  ကိ  ု အတု  ိ းႏွ  ္င့ ျပန္ လိ  ု းေနသလား  မွ တ္ ရေတာ ့ သည္ ။ လီ းၾကီ းက မာေတာင္ လွ ်က္ ေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္ ေတြ ကလည္ း း အားပါျပင္ းထန္ လွသည္ သည္ သာမက အေနအထား ကလည္ းပဲ  းပဲ လီ းအ၀င္နက္ နက္ သည့  ္ ကုန္န းေပးထားေသာအေနအထားျဖင့ ္   ္ အလိ  ု းခံေနရသည္ ေနရသည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္ း တင့  ္ မွ ာ နင့  ္ ကနဲ နင့  ္ ကနဲေနေအာင္ ေနေအာင္ ပင္ ခံ စားေနရသည္ ။ ေသြ းသားသဘာ၀အတိ  ုင္င း္ တျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းနွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းမွ အာရံ  ုေတြ ေတြ   ုႏိ းၾကြ လာသည္ ။ ..ရွ က္ ေၾကာက္ ၀မ္  ၀မ္ းနည္ းေနသည့  းေနသည့  ္ ၾကားထဲ မွ ကိ  ု  ကာမရမက္ ေတြ က သူ႕အလိ ႕အလိ  ု လိ  ု ေလာင္ ျမိဳက္ လာၾကသည္  လာၾကသည္ ။ သည္ ေတာ ့ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၾကီ  ၾကီ းက   ုပိ ျပီ းေဖာင္ း  လာကာ အရည္ ေတြရႊရ မ္ႊ  းလာရေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ သည္ ေအာင္ မင္ း၏ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ း ေဆာင့  ္ လိ  ုးမႈ မ်ားကိ  ု အထာက်ေနျပီ းသားျဖစ္ ေနျပီ းသားျဖစ္၏။ ၏။ အထူ းသျဖင့  ္ ေအာင္ မင္ းလီ းတံ ၾကီ း မာေၾကာေတာင့  ္ တင္ းမႈ ကိ  ု အထူ းတပ္ မက္   ့ခဲသည္ သည္ ။ အခု

 ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလီ းၾကီ းက ေအာင္ မင္ းလီ းေလာက္ ကိ  ကိ  ု ပင္ မာေၾကာ ေတာင့  ္ တင္ းေနကာ အရွည္ ည္ေကာ လံ  ု းပါတ္ ပါ  ပါ  ပိ  ု ၾကီ း၊ပိ  ု တု တ္ သည့  ္အတြ အတြ က္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေသြ းသားမ်ား အထူ းပင္ အထူ းပင္ေက ေက် နပ္ ႏွႏ စ္ွ သိ သ မ့  ္ိ  ကာ ဘာမွ မၾကာေသးခင္  တခ်ီ "  ျပီ း "သြ ားရေလသည္ ။ "  ျပီ း "သြ ားသျဖင့  ္ ထြ က္ ခ်လာေသာ ေစာက္ ရည္ မ  မ်ားက ေစာက္ ေခါင္ းကိ  ု  ပိ  ု မိ  ု စိ  ု စြ တ္ ေစသည္ ။ ..လီ းၾကီ း အ၀င္အထြ အထြ က္ က  က   ုပိ မိ  ု ေခ်ာမႊ တ္ ေခ်ာမႊ တ္ လာသည္  လာသည္ ။ ..နာက်င္ မႈ င္ မႈေတြ ေတြ ေပ်ာက္ သြားသည္ ။  ထိ  ုေသာအခါ ေသာအခါ ကာမအရသာက ပိ  ု  ိရွရ လာသည္ ွ ။ ..မိနစ္ နစ္ ပိ  ုင္ငး္ ေလးအတြင္င္းပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေနာက္ တခါ  တခါ ဆက္ "  ျပီ း "ရျပန္ေလသည္ ေလသည္ ။ ဒု တိ ယအခ်ီ "ျပီ း"သြ ားခ်ိ န္ က်မွ ပင္ မွ ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ သူ မခံ စားေနရေသာ  ကာမအရသာကိ  ု သူ မဖာသာ ျပန္သတိ သတိ ထားမိေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ ကာမအရသာ၏ ဆြ  ဲေဆာင္ ေဆာင္ မႈ ကလည္ း  း  ၾကီ းမားလွသည္ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ သတိ ထားလိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ႏွ  ္င့င့ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု း ျဖိဳးျဖိ းဳ ဖ်င္ းဖ  းဖ်င္ း ်င္ း ျဖစ္သြ သာြ းရသည္ ။ ခုနက နက ျဖစ္ေပၚေနခဲ ေပၚေနခဲ  ့ရေသာ ရွ က္ ေၾကာက္ ၀မ္  ၀မ္ းနည္ းစိ တ္ ေတြ လည္ း း ၾကက္ ေပ်ာက္ ငွ က္ ေပ်ာက္  ေပ်ာက္  ကု  ကုန္န ၾကျပီ ္ ။ ..တဏွ ာေတြသာ သာ ထန္ လာသည္ ။ ..ထိ  ုေသာအခါ ေသာအခါ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က သူ မဖင္ဆံ ဆ  ု ၾကီ ံ  းကိ  ု ေထာင္ေကာ ေကာ ့ ေပးလိ  ု က္ ၊ ေနာက္ သိ  ု႕ ျပန္ ျပန္ေဆာင့ ေဆာင့  ္ တြန္န းေပးလိ ္   ု က္ လု ပ္ေပးလာသည္ ေပးလာသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း၏  တလၾကမ္ းေဆာင့  ္ခ်က္ ခ်က္ ေတြ ကိ  ု အနိ  ုင္င္ မခံ အရံ  ႈ းမေပး တုန္န္႕ျပန္ ႕ျပန္ လာမိသည္ သည္ ။ အဖု တ္ အတြင္င းသားေတြ ္  ကလည္ းပဲ  းပဲ ေမွ ် ာ့ မ်ားေသြ းစု ်ားေသြ းစု ပ္သည့ သည့  ္ ပမာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးလီ းၾကီ းကိ  ု  တဖ်င္ းဖ ်င္ းဖ်င္ းရစ္ ်င္ းရစ္ ပါတ္ ညွ စ္ စုပ ယူ ္  လာေလသည္ ။ လင္ မယားႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ အေပးအယူ မွ ်မွ  မွ ်ႏွ   ္င့ ကာမအရသာကိ  ု ေကာင္းေကာင္ းၾကီ း ခံ စားေနမိရေလေတာ ရေလေတာ ့ သည္ ။ ...  ________________________________________  _______________________ _________________ (10)

 မီ းဖိ  ုခန္ ခန္ းထဲ မွ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏ စူ းစူ းရွရွရွေအာ ေအာ္ သံ ကိ  ု ၾကားလိ  ု က္ ရ၏။ အစကတည္ းက  းက သူ မသည္ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  း သူ႕အမကိ ႕အမကိ  ု ဘာျဖစ္ လိ  ု႕မ ႕မ်ား ရံ  ု းကျပန္ေရာက္ ေရာက္ ေရာက္ ခ်င္ း ခ်င္ း အိ ပ္ခန္ ခန္ း ထဲ  တန္ းေခၚသြ ားတာပါလိ မ့  ္ ..ဟု မိန္န းကေလးတိ ္   ု႕ထံ ႕ထံ  ု းစံအတိ အတိ  ုင္င း္ စပ္ စပ္ စု စု သိခ်င္ ခ်င္ ေနမိသည္ သည္ ။ ဒါေၾကာင့  ္ လည္ း  း  မီ းဖိ  ု ထဲ တြင္င္ ဆက္ ျပီ  ျပီ းခ်က္  ျပဳ  ျပဳတ္ ေပးေနရင္ းက အသာနားစြ  ္င့င ထားမိ ့ ၏။ ၏။ ခပ္အု အ ပ္ု အု အ ပ္ု စကားသံ မ်ားကိ  ုေတာ ေတာ ့   ၾကားေနခဲ  ့ရသည္ ရသည္ ၊ ..ဒါေပမယ့  ္ စကားလံ  ု းက မသဲ ကြ  ဲ။ သြ ားျပီ းေခ်ာင္ းနားေထာင္  းေခ်ာင္ းနားေထာင္မလား စိ တ္ ကူ  ကူ းမိေသးသည္ ေသးသည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ သူ မ်ားလင္ မယား ်ားလင္ မယား အတြင္င းေရးေတြ ္ ေျပာေနတာကိ  ု   ုခိ းနားေထာင္ ျခင္ းေတာ ့ မလု ပ္ လိ  ုသျဖင့ သျဖင့  ္ အသာေစာင့  ္ ၾကည့  ္ေနခဲ ေနခဲ  ့ မိ၏။ ၏။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ မ်ားမၾကာမီ အမျဖစ္သူ သူခင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ငယ္ သံ ပါေအာင္ ေအာ္ လိ  ု က္ သံ ကိ  ု ၾကားလိ  ု က္ ရျခင္ း ျဖစ္သည္ သည္ ။ ေအာ္သံ က အေတာ ့   ္  ္ ကိ  ု က်ယ္ သည္ ..။ ဘာေတြ ျဖစ္ ကုန္န ၾကေလျပီ ္ နည္ နည္ း း ..။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ ေအာင့  ္အ းမေနနိ ီ   ုင္င္ေတာ ့ ။ မီ းဖိ  ုခန္ ခန္းထဲ မွ ခပ္သြ သ က္ ြ သြ က္ ထြ  ထြ က္ လာကာ  လာကာ အိ ပ္ခန္ ခန္ း ထဲသိ သ  ု႕ိ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ မိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ ျမင္ လိ  ု က္ ရေသာ ျမင္ ကြင္င းေၾကာင့ ္   ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မ်က္  လံ  လံ  ု းျပဴးသြ ားမိ  ားမိ၏။ ၏။ ၾကည့  ္ ပါဦး ...ညေနေစာင္ းၾကီ း ေနမွ မ၀င္ေသးမွ ေသးမွ  ီ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  းႏွ  ္င့င့ သူ႕အမ ႕အမ အျပတ္ ကိ  ကိ  ု ေဆာ ္ ေနၾကေလျပီ။ ျပီ းေတာ ့ ေဆာ ္ ေနၾကပံ  ု ကလည္ း း ထူ းျခားသည္ ။ ..ခင္ ျငိ ..ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က  ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ၾကီ းနွ  ္င့ငခုခ့  တင္ ု ေစာင္ ေစာင္ း တြင္င္ ၾကမ္ းေပၚေျခေထာက္ ကာ  ကာ အထက္ ပိ    ုပိင္င းက ္ ေမြ႕ယာေပၚျပားကပ္ ႕ယာေပၚျပားကပ္ေနေအာင္ ေနေအာင္ ကုန္န းေပးထားသည္ ္ ။ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  းကေတာ ့ ေအာက္ ပိ    ုပိင္င းဗလာႏွ ္   ္င့င့ ေနာက္ မွ  မွ ကပ္ရပ္ ရပ္ လွ ်က္ အပီ ကိ  ု က်ံ းဳ ေနေလ၏။ လိ  ု းေနပံ  ု ကလဲ အျပတ္ ကိ  ကိ  ု ၾကမ္ းသည္ ။ စံခ်ိခ်ိ န္ မက်တမ္ း တမ္ း

 တအားကိ  ုေဆာင့ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေနျခင္ းျဖစ္ရာ ရာ ဘာေတြေျပာင္ ေျပာင္းလဲ ကုန္န ျပီ ္ နည္ းဟု  းဟု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ေတြ းရခက္ ေနမိရေတာ ရေတာ ့ ၏။  မိ မိခဲခအ ဲ   ု ၾကီ ိ  း လီ းၾကီ းသေလာက္ အထေနွ း အက်ျမန္ တာကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ေကာင္ းေကာင္ းသိ ထားသည္ ။ ခုေတာ ေတာ ့ ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု မဟု တ္ ေတာ ့  ျပီ ..။ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  း အားေကာင္းေမာင္ းသန္ႏွႏ  ္ွင့င့ အစ္ မျဖစ္သူ သ ကိ ူ   ု အပီေျခမႈ ေျခမႈန္န္းေနပံ  ု ကိ  ု ျမင္ လိ  ု က္ ရေတာ ့ နဂိ  ု ကတည္ းက  းက တဏွ ာအားသန္သူ သူေလးပီ ေလးပီ ပီ မ်က္  စိ  စိ ကိ  ု မခြ ာနိ  ုင္င္ေတာ ေတာ ့  ပဲ ရင္သပ္ သပ္ရႈရေမာ ႈေမာ ဆက္ ၾကည့  ၾကည့  ္ေနမိ ေနမိေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။  ________________________________________  _______________________ _________________  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ တနာရီေက ေက် ္ ာ မွ ်ၾကာေအာင္ ပင္ ၾကာေအာင္ ပင္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု အားရပါးရ စံခ်ိခ်ိ န္ မက်တမ္ း တမ္ း ဆက္ တိ  တိ  ု က္ လိ  လိ  ု းပစ္ လိ  ု က္ ၏။ တနာရီေက ေက် ္ ာ ေလာက္ ၾကာသြ  ၾကာသြ ားေတာ ့  မွ ပဲ သု တ္ ရည္ ေတြ ဒလေဟာ  ထု တ္ လႊ  လႊ တ္ ေပးလိ  ု က္ ေလသည္ ။ ခါတိ  ုင္င းလိ ္   ု မစိ  ု႕မပိ ႕မပိ  ု႕မဟု ႕မဟု တ္ ။ ..လက္ ဖက္  ဖက္ ရည္ ပု ဂံ တလံ  ု းစာမွ ်ပင္ မက။ ပင္ မက။ အရွ  ိန္န္ႏွႏ  ္င့ငွ  ကိ ့   ု ပန္ းထြ က္ သြ ား လိ  ု က္ သည္ ။ ေအာင္ မင္ းသု တ္ ရည္ ေတြ လူ းေနခဲ  ့သည့ သည့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေစာက္ ေခါင္းႏွ  ္င့င့သားအိ သားအိ မ္ ကိ  ု ျပန္ လည္ ေဆးေၾကာျပစ္ လိ  ု က္ သည့  ္အလား အလား ....။ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာေတာ ့  ငါးခ်ီ ဆက္ တိ  တိ  ု က္ ပင္  ပင္ "  ျပီ း "သြ ားခဲ  ့ရကာ ရကာ အေတာ ္  ကိ  ု ေမာဟိ  ု က္ ပန္  ပန္ းလ် သြ ားရ သြ ားရ ေလေတာ ့ ၏။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းျပီးသြ ားသည့  ္ တိ  ုင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာ အ၀တ္ ေတြ မွ ျပန္ မ၀တ္   ုႏိင္ငအားပဲ အ ္ ားပဲ ခု တင္ေပၚေျချပစ္ ေပၚေျချပစ္ လက္ ပစ္  ပံ  ု က်လွ  လွ ်က္ သားျဖင့  ္ အသက္ မွ  မွန္န္ေအာင္ ေအာင္ မနဲရႈရေနရေတာ ႈေနရေတာ ့ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကေတာ ့ သူ႕ကိ ႕ကိ  ု ယ္ ေပၚ  က်န္ ေနေသးေသာ ရွ ပ္အကၤ အကၤ ် ကိ ီ ကိ ီ   ုခြခ ၽတ္ ြ  ကာ  ကာ စြ ပ္ က်ယ္ ႏွ  ္င့င ပု့ ဆိ ဆ  ု းေဟာင္ ိ  းတထည္ ေကာက္ ၀တ္  ၀တ္ ျပီ  ျပီ း ခပ္ မတ္ မတ္ ပင္   ိရွေနသည္ ေနသည္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ခု တင္ေဘးမွ ေဘးမွ ပက္ လက္  လက္ ကု  ကု လားထိ  ုင္င တြ ္ င္င္ အက်ထိ  ုင္င ျပီ ္  း သူ လိ  ု းလိ  ု က္ သျဖင့  ္ ေမ်ာ့ ေနေသာ ဇနီ းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု မ်က္  စိ  စိအရသာခံ အရသာခံ ကာ ၾကည့  ္ေနေလ၏။ ေနေလ၏။ အတန္ ၾကာမွ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ အသက္ ရႈ ျပန္ မွန္န လာသည္ ္ ။ ..အသာထျပီ း အ၀တ္ အစားေတြ ျပန္ ၀တ္ လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အ၀တ္ ေတြ တခုခ်င္ ခ်င္းျပန္ ၀တ္ ျပန္ ၀တ္ ေနသည္ ကိ  ကိ  ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက အရသာခံ ကာ ထိ  ုင္င္ ၾကည့  ္ေနလိ ေနလိ  ု က္ ေသး၏။ ေခ်ာင္ းၾကည့ ေခ်ာင္ းၾကည့  ္ေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး လီ းကိ  ုဆဲ ဆ  ြ ျဖဳ ဲ တ္ လိ  လိ  ု က္ ကတည္ းက  းက မီ းဖိ  ုခန္ ခန္းထဲ  ျပန္ေျပးေလျပီ ေျပးေလျပီ။ "မနက္ ျဖန္  ျဖန္ က် နင္ တိ နင္ တိ  ု႕ညီ ႕ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု း ငါနဲ႕ လိ  ု က္   ့ခဲရမယ္ ရမယ္ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ အ၀တ္ ေတြ ျပန္၀တ္ ျပီ  ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ေျပာလိ  ု က္ ၏ "ဘယ္ ...ဘယ္ ကိ  ကိ  ု သြ ားမလိ  ု႕လဲ ႕လဲ ဟင္ "" ဘယ္ သြ ားသြ ားေပါ့ ... ေရာ့ နင့  ္ညီ ည မကိ ီ   ု ပါ ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ ျပလိ  ု က္ ။ ..ဒါဆိ  ု သူ လဲ သေဘာေပါက္ သြား မွ ာပါ .."  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ဘာဆိ  ု လိ  ုသည္ သည္ ဆိ  ုသည္ သည္ ကိ  ကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ သေဘာေပါက္ ေလျပီ။ .."ဦးရယ္ ...ညီ မေလးကိ  ုေတာ ေတာ ့  ခ်မ္ းသာေပးပါရွ ခ်မ္ းသာေပးပါရွင္င္ ..။ ကိ  ု ယ့  ္ ခယ္ မေလးဟာကိ  မေလးဟာကိ  ု ..." ေတာင္ းပန္ စကား ဆိ  ု ၾကည့  ္ရာ ရာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက အစ မခံ။။ "ဘာမွ လွ ်ာရွည္ မေနနဲ  မေနနဲ႕။႕။ ..ငါခိ  ုင္င းသလိ ္   ုသာလု သာလု ပ္။ မဟု တ္ ရင္ နွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု း ေစာက္ ရွ က္ ကြ  ကြ  ဲ မယ္ မွ  မွ တ္ ..။ ... ေၾသာ ္ ဒါနဲ႕ နင္ တိ  ု႕ညီ ႕ညီအစ္ အစ္ မမွ ာ   ုပံဆန္ ဆန္ းဘရာစီ ယာေတြ ပင္ တီအတိ အတိ  ုေလးေတြ ေလးေတြ မရွ  ိ ၾကဘူ း မဟု တ္ လား  လား .." "မရွ  ိ ပါဘူ းရွင္င္ ..."တကယ္ ေတာ ့ ေအာင္ မင္ း၀ယ္ ေပးထားေသာ ဘရာစီ ယာႏွ  ္င့င့ ပင္ တီေတြ ေတြ   ိရွ ပါသည္ ။ သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္ ၀န္ခံခံ မေနခ်င္ ေတာ ့ သျဖင့  ္ မရွ  ိ ဟုသာ သာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ေျဖလိ  ု က္ မိ  မိ ပါ၏။ "နက္ ျဖန္  ျဖန္ ငါနဲ႕လိ ႕လိ  ု က္   ့ခဲ တဲ  ့အခါ အခါ နင္ တိ  ု႕ညီ ႕ညီအစ္ အစ္ မ အဲဒါေတြ ဒါေတြ ၀တ္ ရမယ္ ။ မရွ  ိရင္ ရင္ ငါ၀ယ္ ေပးမယ္ ..။ နင္ ေဘာ ္  လီဘယ္ ဘယ္ ဆိ  ု က္ ဒ္ ၀တ္ သလဲ ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ သူ မေဘာ ္  လီအကၤ အကၤ ်ီ ဆိ  ု က္ ဒ္ ကိ  ု ေျပာလိ  ု က္ ရသည္ ။ "နင့  ္

ညီ မေရာ ....နင့  ္ ထက္ ေတာ ့ ေသးမယ္ ထင္  ထင္ တယ္ ""အဲဒါေတာ ဒါေတာ ့ ကြ ၽန္ မ မသိ ပါဘူ းရွင္င္ ..""မသိရင္ ရင္ အခုသြ သာြ းေမးျပီ း ငါ ျပန္ ့  လာေျပာ ...။ ကဲ ..သြ ားေတာ ့ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မီ းဖိ  ု ထဲသိ သ  ုိ႕ ခပ္ ကု တ္ ကု  ကု တ္   ထြ က္ လာခဲ  လာခဲ  ့ရေတာ ရေတာ ့ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းအေနနွ  ္င့င့ မနက္ ျဖန္  ျဖန္ သူ႕မိ ႕မိန္န းမႏွ ္   ္င့င့ ခယ္ မေလးကိ  မေလးကိ  ု ေခၚထု တ္ သည့  ္အခါ အခါ ေခတ္ ေပၚအတြင္င းခံ ္ ေတြ ၀တ္   ုခိင္င းျပီ ္  း အရသာခံ ၾကည့  ္ဘိ ဘ  ုိ႕ စိ တ္ ကူ  ကူ းထားျခင္ းျဖစ္သည္ သည္ ။ ဘယ္ မွ  မွ ာ ၀ယ္ ရမည္ .. ဘယ္ လိ  လိ  ု အမ်ိ းဳ အစားေတြ ၀ယ္ ရမည္ မွ  မွန္န းလဲ ္   ုစံ စမ္ းထားျပီ းျဖစ္ေလသည္ ေလသည္ ။ "မမတိ  ု႕ကလဲ ႕ကလဲ ညေနခင္ းၾကီ း အျပတ္ ကိ  ကိ  ု ဖိ  ု က္ ေနၾကပါလား။ ..ဘယ္ လိ  လိ  ု ျဖစ္ ၾကတာလဲ။ ..  ျပီ းေတာ ့ မမလူ ၾကီ းကလဲ အရင္ လိ  ု မဟု တ္ ေတာ ့  ပဲ အားေကာင္းေမာင္းသန္ေနလိ ေနလိ  ု က္ တာ။  တာ။ ..မမကေကာ ဘာစိ တ္ ကူ  ကူ းေပါက္ ျပီ  ျပီ း ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု းၾကီး  ကုန္န းေပးထားရတာလဲ ္ .."မီ းဖိ  ုေခ်ာင္ ထဲ ေခ်ာင္ ထဲ ခင္ ျငိ မ္းတင့  ္ ၀င္ လာသည္ နွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေမးခြန္နး္ ေတြ တရစပ္ ေမးေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ သက္ ျပင္  ျပင္ းသာ ခ်လိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ ။ "သူ ဘာေၾကာင့  ္ ဒီေလာက္ ေလာက္ သန္ လာသလဲေတာ ေတာ ့ ငါလဲ မေျပာတတ္ ဖူ  ဖူ း ျမင့  ္ ျမင့  ္ရယ္ ရယ္ ..။ ျဖစ္  ုနိနိင္င တာ ္ ကေတာ ့  ငါတိ  ု႕ ျဖစ္ေနၾကတာေတြ ေနၾကတာေတြ ၾကည့  ္ ျပီ း သူ႕စိ ႕စိ တ္ ေတြ ထန္ လာတာပဲ ျဖစ္ မယ္ ...""ဘာ ....ဘယ္ လိ  လိ  ု။ ..  ကြ ၽန္ မတိ  ု႕ ျဖစ္ေနၾကတာ ေနၾကတာ ဟု တ္ လား  လား ...""ဟု တ္ ...""ဟု တ္ ပ  ပ ..  ျမင္ ယံ  ု တင္ မဟု တ္ ဖူ  ဖူ း၊ ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြေတာင္ ေတာင္   ိရွေနေသး။ ေနေသး။ ..ဒီ မွ ာ ၾကည့  ္ .. ေရာ့ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ ထု တ္ ျပလိ  ျပလိ  ု က္ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္  မ်က္  လံ  လံ  ု းျပဴးသြ ားရေလေတာ  ားရေလေတာ ့ သည္ ။ "ဟာ ....  ျပသနာပဲ ""  ျပသနာပဲ လု ပ္ မေနနဲ႕။႕။ ..မနက္ ျဖန္  ျဖန္ က်ရင္ နင္နဲန႕ငါ ႕ဲ ငါ ကိ ့   ု သူ ကေခၚထု တ္ သြ ားဦးမလိ  ု႕တဲ ႕တဲ  ့ ..""ရွင္င္ ...ဘယ္ ကိ  ကိ  ု လဲ။ ဘာလု ပ္ ဖိ  ု႕လဲ ႕လဲ ..""ဘယ္ လဲ  လဲေတာ ေတာ ့  ငါလဲ မသိဘူ ဘ းဟယ္ ူ ။ ..ဘာလု ပ္ မလိ  ု႕လဲ ႕လဲဆိ ဆ  ု တာေတာ ိ ့ နင့  ္ ဖာသာ မွန္န းၾကည့ ္   ္ေပါ ေပါ့ ။ အဲဒါ ဒါ သူနဲန႕လိ ဲ႕လိ  ု က္ တဲ  တဲ  ့အခါ အခါ ဘရာစီ ယာေတြ ပင္ တီေတြ ေတြ ၀တ္   ့ခဲရမတဲ ရမတဲ  ့။ ..ငါက မရွ  ိဘူ ဘ းေျပာလိ ူ   ု က္ ေတာ ့ သူ ၀ယ္ ေပးမယ္ ဆိ  ု ျပီ း နင့  ္ဆိ ဆ  ု က္ ိ ဒ္ ပါ ေမးခိ  ုင္င းလိ ္   ု က္ တယ္  တယ္ ...""ခက္ ေတာ ့  တာပါပဲ ..မမရယ္ ""ခက္ မေနနဲ  မေနနဲ႕ေတာ ႕ေတာ ့ ။ ..သူ႕ဆီ ႕ဆီ မွ ာ ဓာတ္ ပံ    ုပံေတြ ေတြ အမ်ားၾကီ းရွ ်ားၾကီ းရွ  ိေသးသတဲ ေသးသတဲ  ့။ ငါတိ  ု႕အမ ႕အမ်ိ းဳ ေတြ ကိ ေတြ ကိ  ု လိ  ု က္ ျပျပီ  ျပျပီ း အရွ က္   ြခဲ မခံရေအာင္ ရေအာင္ ငါတိ  ု႕ သူ႕စိ ႕စိ တ္ တိ  တိ  ုင္င းက ္ ် သာ  လိ  ု က္ လု  လု ပ္ေပးမွ ေပးမွ ျဖစ္ေတာ ေတာ ့  မယ္ .."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အေျခအေနကိ  ု နားလည္ ေလျပီ။ ...သူ မသည္ သက္ ျပင္  ျပင္ းတခ်က္  ကိ  ကိ  ုသာ သာ ေလးေလးတြ  ဲ႕တြ ႕တြ  ဲ႕ခ်လိ ႕ခ်လိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း မိ မိ ၀တ္ သည့  ္ေဘာ ေဘာ ္  လီဆိ ဆ  ု က္ ိ ဒ္ ကိ  ုသာ သာ ေျပာျပလိ  ု က္ ရေလေတာ ့ ၏။ ထိ  ုေန႕ညေနပိ ေန႕ညေနပိ  ုင္င းတခု ္  လံ  ု း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ ညီအစ္ အစ္ မမွ ာ အေတာ ့   ္  ္ ကိ  ု အေနရခက္ ေနရေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကေတာ ့ နက္ ျဖန္  ျဖန္ဆိ ဆ  ုိ သူ စားရ ၀ါးရေတာ ့  မည့  ္ ခယ္ မေခ်ာကိ  မေခ်ာကိ  ု အပီ ပင္  စူ းစူးရဲရဲရဲ ၾကည့  ္ ၾကည့  ္ ေနေလရာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းေရွ႕ပင္ ႕ပင္ မေနရဲေတာ ေတာ ့ ေအာင္ ျဖစ္ေနရေလ၏။ ေနရေလ၏။ မိ မိ တိ  ု႕႕ ရက္ ေရာစြ ာ လိ  ု းေနခဲ  ့ ၾကပံ  ု မ်ားကိ  ု ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ေကာင္ းေကာင္ းျမင္ေတြ ေတြ႕ထားျပီ ႕ထားျပီ းျဖစ္သည္ သည္ ကိ  ကိ  ု သေဘာေပါက္ မိ  မိ ျပီ း  ျဖစ္ ေလရာ ထိ  ု  ိအခ်က္ အခ်က္  ကိ  ကိ  ုေတြ ေတြ းမိ တိ  ုင္င း္ မ်က္ ႏွ ာေတြ ပူ ရင္ေတြ ေတြ  ုဖိေနရရွ ေနရရွ ာေလသည္ ။ မနက္ ျဖန္  ျဖန္ဆိ ဆ  ုိ ဘယ္ ကိ  ကိ  ု ေခၚသြ ားမည္ မသိေသာ ေသာ ္  လည္ း း ဘာလု ပ္ မည္ ကိ  ကိ  ုေတာ ေတာ ့ မွန္န းလိ ္   ု႕ရေနျပီ ႕ရေနျပီ ျဖစ္ရာ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မ်က္ နွ ာကိ  ု ဘယ္ လိ  လိ  ု ထားရမည္ မွ  မွန္န းပင္ ္ မသိေတာ ေတာ ့ ။ ...ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေရွ ာင္ေနေသာ ေနေသာ ္  လည္ း း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကေတာ ့  သူ႕အနားတြ ႕အနားတြင္င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္   ိရွေနေစရန္ ေနေစရန္ ဟိ  ု ဟာယူ  ုခိခိင္င းလိ ္   ု က္ ၊ ဒီ ဟာယူ  ုခိခိင္င းလိ ္   ု က္ ႏွ  ္င့င့ လု ပ္ေနေလ၏။ ေနေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္မ ာွ မျငင္ းသာ ..ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း   ုခိင္င းတာေတြ ္ ယူ ယူေပးရင္ ေပးရင္ း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးေရွ႕႕ အလိ  ု လိ  ုေရာက္ ေရာက္ ေရာက္ ေနရသည္ ။ ေရာက္ တိ  တိ  ုင္င းလည္ ္  းပဲ  းပဲ ေခၚေတာ တေထာင္အားႏွ အားႏွ  ္င့င့ စူ းစူ းရဲရဲရဲ ၾကည့  ္ တာ ခံရကာ ရကာ စိ တ္ ေတြ လႈ ပ္ရွရာွ းေနရေလေတာ ့ သည္ ။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ထိ  ုညအဖိ ညအဖိ  ု႕ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ထပ္ မလိ  ု းေတာ ့ ေပ။ .. ႏွ စ္ႏွႏ စ္ွ  ျခိဳက္ ျခိ  ျခိဳက္ အနားယူ အိ ပ္ စက္ ေလသည္ ။ မနက္ ျဖန္  ျဖန္ မိ မိ တိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု လိ  ု းပြ  ဲ အတိ  ု းႏွ  ္င့ငႏႊႏ့ ဲႊရန္ ရန္အတြ အတြ က္ 

အားေမြ းေနျခင္ းျဖစ္ေၾကာင္ ေၾကာင္ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏွႏ  ္င့ငွ ့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ နားလည္ မိ  မိ ၾကပါ၏။  ________________________________________  _______________________ _________________ ေနာက္ တေန႕နံ  တေန႕နံနက္ နက္ ေစာေစာတြင္င္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းတေယာက္ တည္  တည္ း အရင္ ထြ က္ သည္ ။ အိ မ္ေလးဆီ ေလးဆီသြ သာြ းျပီး အျပီ းသတ္ လိ  လိ  ုအပ္ အပ္ တာေတြ ျပင္ဆင္ ဆင္ ျဖည့  ္ တင္ းသည္ ။ ..ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ အတြ က္ ဘရာစီ ယာႏွ  ္င့င့  ပင္ တီေလးေတြ ေလးေတြ ၀ယ္ သည္ ။ ျပီ းေတာ ့  မွ အငွ ားကားႏွ  ္င့င့ အိ မ္ ျပန္ လာကာ မယားႏွ  ္င့င့ခယ္ ခယ္ မေခ်ာကိ  မေခ်ာကိ  ု  ၀ယ္ လာေသာ  လာေသာ အတြင္င းခံ ္ ေတြ ေတြ အ၀တ္   ုခိင္င္းသည္ ။ ..  ျပီ းေတာ ့  မွ အငွ ားကား ျဖင့  ္ ပင္ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေဖာ ေဖာ္  ကိ  ု ေဘာက္ ေထာ ္ ေက်ာက္  ကု  ကုန္န း္ အိ မ္ေလးရွ ေလးရွ  ိရာ ရာ ေခၚလာခဲ  ့ လိ  ု က္ ေလသည္ ။ အိ မ္ေလးသိ ေလးသိ  ု႕ေရာက္ ႕ေရာက္ သည္ ႏွ  ္င့င့  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု းကိ  ု သူ ျပင္ဆင္ ဆင္ ထားေသာ အိ ပ္ခန္ ခန္ းေလးထဲသိ သ  ု႕ိ တခါတည္ း  း  တန္ းေခၚသြ ားေလ၏။ မိ မိ တိ  ု႕ စပါယ္ ရွ ယ္ အလိ  ု းခံ ၾကရေတာ ့  မည္ ကိ  ကိ  ု သိေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ႏ  ္ွင့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တိ  ု႕မွ ႕မွာလည္ း း ရင္ေတြ ေတြ တဒိန္န းဒိ ္ န္န္းခုန္န ကာ ္ စိ တ္ ေတြ လႈ ပ္ရွရ ားေနရေလေတာ ွ ့ သည္ ။ သူ တိ  ု႕ႏွ ႕ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ မွ  မွ ာ ေအာင္ မင္ း ႏွ  ္င့င့ ကာမအၾကိ မ္ ၾကိ မ္ စပ္ ယွ က္ ျပီ  ျပီ းခဲ  ့ ၾကျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ္  လည္ း း ယခု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ေခၚထု တ္ လာသည့  လာသည့  ္အျဖစ္ ကေတာ ့ တမ်ိ းဳ တဖံ  ု ထူ းျခားေနသျဖင့  ္ အပ်ိ ဳရ  ုိ င္င းေလးမ ္ ်ားပမာ  ျဖစ္ေနၾကရေလေတာ ေနၾကရေလေတာ ့ ၏။ အႏိ  ုင္င္အထက္ လု ပ္ ကာ အေခၚခံ လာရသည့  ္သေဘာမ သေဘာမ်ိ းဳ ျဖစ္ ေနျခင္ းကလည္ းပဲ  းပဲ  စိ တ္ အာရံ  ု ကိ  ု တမူ ထူ းျခားေသာ ခံ စား မႈေတြ ေတြ ေပးစြ မ္းေနေလသည္ ။ ပမာဆိ  ုရေသာ ရေသာ ္ မုဒိဒန္နိ  းက ္ ် င့  ္ခံခရေတာ ံရေတာ ့  မည့  ္ အပ်ိ ေဳ လးမ်ား ပမာပင္ ခံ စားေန မိ ၾကရေလ၏။ ...ညီအစ္ အစ္ မႏွစ္ေယာက္ ေယာက္ သည္ စကားတခြန္န းမွ ္ မဆိ  ု မိ ၾက။..  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းေခၚေဆာင္သြ သ ားရာ ြ အိ ပ္ခန္ ခန္ းငယ္ ထဲ  ထဲ သိ  ု႕သာ ႕သာ တေယာက္ လက္  လက္ တေယာက္  တေယာက္ ဆု ပ္ ကိ  ုင္င္ အားေပးရင္ း  လိ  ု က္ ပါသြ  ပါသြ ားၾကရေလသည္ ။ "နင္ တိ  ု႕ႏွ ႕ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ကိ  ကိ  ု ဘာလု ပ္ ဖိ  ု႕ေခၚလာတယ္ ႕ေခၚလာတယ္ ဆိ  ု တာ သိ ၾကတယ္ မဟု  မဟု တ္ လား  လား ..."အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲေရာက္ ေရာက္ သည္ ႏွ  ္င့င့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ခု တင္ေစာင္ ေစာင္ းတြင္င္ ဟန္ ပါပါထိ  ုင္င္ရင္ ရင္ း ေမးလိ  ု က္ ေလသည္ ။ အိ မ္ေလး၏ ေလး၏ ခမ္ းနားေသာအေနအထား၊ အိ ပ္ခန္ ခန္ းထဲ တြင္င္ ျပဳလ ပ္ ု ပ္ ု  ထားေသာအျပင္အဆင္ အဆင္ (အထူ းသျဖင့  ္ ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းေပၚမွန္န ၾကီ ္ းမ်ား ရွ  ိေနျခင္ ေနျခင္ း)တိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ စိ တ္ ပိ    ုပိ လႈ ပ္ရွရ ားေနမိ ွ  ၾကေလေသာ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ဦးသည္ ဦးသည္ ျပိဳင တူ ္ တူ ္  လိ  ု ပင္ ေခါင္ းေလးေတြ ညိ တ္ ျပလိ  ျပလိ  ု က္ မိ  မိ ၾကေလသည္ ။ "ပါးစပ္ ကေန ေျပာစမ္း  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ..."မိ မိ၏   ုပိင္င စိ  ု္  းမႈ ကိ  ု ျပသသည့  ္အေနျဖင့ အေနျဖင့  ္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက အရစ္ရွရွည္ ည လိ  ္ လိ  ု က္ သည္ ။ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု း မ်က္ နွ ာေတြ ရဲ ကနဲ ျဖစ္သြ သ ားရေလ၏။ ြ သူ တိ  ု႕သည္ ႕သည္ ေအာင္ မင္းလီ းတေခ်ာင္း ထဲ ကု ထဲ ကု  ိ နွ စ္ေယာက္ ေယာက္ အတူခံခံဘူ ဘ းေသာ ူ အေတြ႕အၾကံ ႕အၾကံဳရ  ိွ ႏွႏ  ္ွင့င ျပီ ့  း ျဖစ္ေပမယ့ ေပမယ့  ္ အခု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းႏွ  ္င့င က ့ ် ေတာ ့  ရွ က္ ေၾကာက္ ေနၾကရသည္ ။ ..အထူ းသျဖင့  ္ ကု  ိသိ သိန္န းစိ ္   ု းခ်တာ တခါမွ မခံဘူ ဘ းေသးေသာ ူ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က  ပိ  ုရွရ က္ ွ သည္ ။ ဒါကိ  ုသိ သေသာ ိေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက တမင္ ပင္ ခယ္ မေလးကိ  မေလးကိ  ု ေမးလိ  ု က္ ျခင္  ျခင္ းျဖစ္ ပါသည္ ။  ယခင္ ကဆိ  ု လွ ်င္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးသည္ ခယ္ မေလးႏွ  မေလးႏွ  ္င့င့ ခပ္ တန္ းတန္ းသာ ေနသည္ ။ စကားပင္ သိ ပ္ မေျပာ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အေနျဖင့  ္ လဲ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  းကိ  ု ခ်စ္ ေၾကာက္   ုရိေသမႈ ေသမႈ အခံ  ိရွရွသည္ သည္ ။ သာမာန္ က စကားပင္သိ သ ပ္ိ  ျပီး  မေျပာျဖစ္  ့ခဲခေသာ ဲေသာ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ းကိ  ု ခုေတာ ေတာ ့ ကာမမႈႏွႏ  ္င့ငွ  ပါတ္ ့ သက္ ေသာ စကားေတြ တစ္ တစ္ခြခြခြခေျပာရမည့ ြေျပာရမည့  ္ အေရးမွ ာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အဖိ အ  ုဖိ႕ တကယ့  ္ ကိ  ု စြန္န္႕စားခန္ ႕စားခန္ းၾကီ း ျဖစ္ေနရေတာ ေနရေတာ ့ သည္ ။ " ေမးေနတယ္ ေလ ျမင့  ္ ျမင့  ္ ..။ နင္ တိ  ု႕ကု ႕ကု  ိ ဘာအတြ က္ ေခၚလာတယ္ ဆိ  ု တာ .."ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ခပ္ဆတ္ ဆတ္ ဆတ္ ေမးလိ  ု က္ ရာ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ မွ ာ မေနသာေတာ ့ ။ .. ေရွ႕မ ႕မ်က္ ႏွ ာ ေနာက္ ထား  ထား ျပီ းေတာ ့ သာ

 မပြ  ္င့င တပြ ့   ္င့ငေလး ေ့ လး ျပန္ေျဖရေတာ ေျဖရေတာ ့ သည္ ။ "ဟိ  ု ..ဟိ  ု .....လု ပ္ ..လု ပ္ မလိ  ု႕ပါ ႕ပါ "" ေအာင္ မေလး ...အခု မွ  လာယဥ္ေက ေက် းေနလိ  ု က္ တာ  တာ .. ေျပာစမ္ းပါ နင္ တိ  ု႕လင္ ႕လင္ ေအာင္ မင္ းနဲ႕တု ႕တုန္န းက ္ ေျပာသလိ  ု မ်ိ ဳးေလ .. ေသေသခ်ာခ်ာေျပာစမ္ း း ..ဘာလု ပ္ ဖိ  ု႕လဲ ႕လဲ "ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ခမ ခမ်ာ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းပင္ တုန္န တက္ ္ သြ ားရရွ ာေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လဲ ေက်ာထဲ စိ ာထဲ စိ မ့  ္သြ သ ားရေလ၏။ ြ ေအာင္ မင္းနွ  ္င့င့ဆက္ ဆက္ ဆံ စဥ္ က အရွ က္ ကင္  ကင္ းစြာ သူ တိ  ု႕ေျပာခဲ ႕ေျပာခဲ  ့  ၾကသည္ မ  မ်ားကိ  ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းမည္ မွ  မွ ်ေတာင္ ၾကားထားခဲ  ့ေလျပီ ေလျပီ လဲ မသိ။ ..မိ မိ တိ  ု႕ ရမက္ ေဇာထန္ ထန္ႏွႏ  ္ငွ ့ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ မထိန္န းနိ ္   ုင္င မသိ ္  မ္ းနိ  ုင္င္ေျပာခဲ ေျပာခဲ  ့ ၾကသည္ မ  မ်ားကိ  ု မိ မိ တိ  ု႕ဖာသာ ႕ဖာသာ ျပန္ ၾကားေယာင္ရင္ ရင္ း အခု မွ ရွ က္  ေနမိ ၾကရေတာ ့ သည္ ။ "ဟိ  ုဒင္ ဒင္ း ....အဲ အဲ ...ခ် မလိ  ု႕ပါ ႕ပါ "ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က အားတင္ းကာ ထပ္ေျဖသည္ ေျဖသည္ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက မေက်နပ္ ေသး။ .."ထပ္ေျပာစမ္ ေျပာစမ္ း ...ဒီ  ့ ထက္ ပိ    ုပိ ျပီ း တစ္ တစ္ခြခြခြခြ "" ေဆာ ္ ... ေဆာ ္ မလိ  ု႕ပါ ႕ပါ .. "" ေနာက္ တမ  တမ်ိ းဳ ေျပာဦး ..""  ျဖဳတ္   ုဖိ႕ပါ ႕ပါ ...""နင္ က ...""နင္ က ေတာ ္ ေတာ ္ သိေနသားပဲ ေနသားပဲ။ .. ေျပာဦး .. ေနာက္ တမ  တမ်ိ းဳ ..""ဟိ  ု ..အဲအဲ အဲ ....လိ  ု း ဘိ  ု႕ပါရွ ႕ပါရွင္င။္ ..ကြ ၽန္ မတိ  ု႕ကိ ႕ကိ  ု လု  ိ းမလိ  ု႕ ေခၚလာတာပါ ......"လိ  ု း ..  ဟူေသာ ေသာ စကားထြ က္ မလာမခ်င္ း  မလာမခ်င္ း ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ထပ္ေမးေနဦးမည္ ေမးေနဦးမည္ ဆိ  ု တာ ရိ ပ္ မိေလေသာေၾကာင့ ေလေသာေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ၾကိ တ္ မွ    ိမွ တ္ ကာ  ကာ ေျပာခ်လိ  ု က္ ရေလေတာ ့ ၏။ မိန္န းမတိ ္   ု႕သဘာ၀ ႕သဘာ၀ အရ ညစ္ညမ္ ညမ္းေသာ  စကားေတြ ထု တ္ ေျပာခ်ိ န္ တြင္င္ ရမက္ ေဇာက   ုပိ ထန္ လာတတ္ သည္ ျဖစ္  ျဖစ္ရာ ရာ ေျပာမယ့  ္ေျပာေတာ ေျပာေတာ ့  လည္ းပဲ အပီ ကိ  ု ေျပာခ်လိ  ု က္ မိ  မိေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ ေစာေစာပိ  ုင္ငး္ "ခ် ""လု ပ္ ""လု ပ္ "" ေဆာ ္ ""  ျဖဳတ္ "စသည္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ေရွ ာင္ဖယ္ ေျဖေနစဥ္ ကတည္ းက  းက ရမက္ အရွ  ိန္န က ္ တစတစ တက္ လာေနျပီ  လာေနျပီ ျဖစ္ရာ "လိ  ု း "ဟူေသာ ေသာ စကားကိ  ု  တစ္ တစ္ခြခြခြခ ထု ြ  တ္ ေျပာလိ  ု က္ မိ  မိသည္ သည္ တြ  တြင္င္ေတာ ေတာ ့ ရာဂအရွ  ိန္န က ္ တကယ့  ္အျမင့ အျမင့  ္ဆံ ဆ  ု းံ ေရာက္ သြား ရေလေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာလည္ း ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င ထု ္  တ္ မေျပာရေစကာမူ  မေျပာရေစကာမူ ညီ မလက္ ကိ  ကိ  ုဆု ဆ ပ္ု  ကိ  ုင္င္အားေပးရင္ အားေပးရင္းမွ သူ မပါ အလိ  ု လု  ိ ရင္ ဖိ  ု မႈ ကိ  ု ဆက္ စပ္  စပ္ခံခ စားေနရေလ၏။ ံ "ဟု တ္ "ဟု တ္ ျပီ  ျပီ ...ငါက  လိ  ု းဘိ  ု႕ဆိ ႕ဆိ  ုေတာ ေတာ ့ နင္ တိ  ု႕က ႕က ဘာအတြ က္ လိ  လိ  ု က္ လာၾကတာလဲ  လာၾကတာလဲ .."ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက အပီ ကိ  ု ထပ္ေမးျပန္ ေမးျပန္သည္ သည္ ။ " ခံဘိ ဘ  ုိ႕ လိ  ု က္ လာၾကတာပါရွ  လာၾကတာပါရွင္င္ ....ခံဘိ ဘ  ု႕ပါ ႕ိ ပါ .."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ႏႈႏ တ္ ႈ  က  က အရွ  ိန္န္ရသြ ရသြ ားေလျပီ။ "ငါလိ  ု းရင္ နင္ တိ  ု႕က ႕က  ကုန္န းမယ္ ္ ေပါ့ ...ဒီ လိ  ု လား ""ဟု တ္ ...ဟု တ္ ပါတယ္  ပါတယ္ ရွ  ္င့င့ ..။ ဦးက လိ  ု းရင္ ကြ ၽန္ မတိ  ု႕က ႕က ကုန္န းပါ ္  မယ္ ့ .."  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ေက်နပ္ သြားသည္ ။ " ေအး ...ဟု တ္ ျပီ  ျပီ။ ..ကဲ အခု နင္ တိ  ု႕ႏွ ႕ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ထဲ  ထဲ က ဘယ္ သူ႕ကိ ႕ကိ  ု အရင္ လိ  ု းရမလဲ ေရြ းမယ္ ။ ..နဲနဲနေလာက္ ဲေလာက္ ကိ  ု ယ္ ဟန္  ဟန္ ျပျပီ း လမ္ းေလးဘာေလး ေလွ ်ာက္  လိ  လိ  ု က္ ၾကစမ္  ၾကစမ္ း .."  တကယ္ ကေတာ  ကေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ခယ္ မေလးခင္  မေလးခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ ကိ  ု ပထမဆံ  ု း အပီ လိ  ုးပစ္ရန္ ရန္ ရည္ သန္ ထား ျပီ းသား  ျဖစ္ ပါသည္ ။ လူဆိ ဆ  ုိသည္ သည္ က  က အသစ္အဆန္ အဆန္ းကိ  ု   ုပိသေဘာက သေဘာက် ျမဲ မဟု တ္ ပါလား။  ပါလား။ .. ေအာင္ မင္ းတုန္န းကက ္ ် ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္ ကိ  ု အပီ လိ  ု းေနခဲ  ့ ျပီးမွ ေနာက္ မွ  မွ ကံအခြ အခြ  ္င့ငသင့ သ ့   ္င့သျဖင့ သျဖင့  ္ အရွ က္  အေၾကာက္ ၾကီ  ၾကီ းလွသူ သူ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု ပါ အပီ လိ  ု းခြ  ္င့င ၾကံ ့ ေဳ လေသာအခါ သူ ႕စိ တ္ ေတြ က ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကိ  ု   ုပိ  ဖီ းလ္ လာခဲ  လာခဲ  ့သည္ သည္ ။ .. ေဟာ အခု ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက်ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ဆိ ဆ  ုိသည္ သည္ က  က တရား၀င္ မယားမိ  ု႕ အခ်ိ န္ မေရြ း လိ  ု းခြ  ္င့င လိ ့   ုင္င စင္ ္  ရျပီ းသား။ ..ခယ္ မေခ်ာ  မေခ်ာ ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က်ေတာ ့ မသိ စိ မသိ စိ တ္ ကသာ  ကသာ ျပစ္ မွ ား ေနခဲ  ့ရေပမယ့ ရေပမယ့  ္ အျပင္ မွ ာ  လက္ ေတာင္ မကိ  ုင္င ဖူ္  းေသး။ ..ခု မွ အခြ  ္င့င့သာလိ သာလိ  ု႕ လိ  ု း ရေတာ ့  မည္ ဆိ  ုေတာ ေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း စိ တ္ ထဲ  ထဲ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ုသာ သာ လိ  ု းခ်င္ စိ  းခ်င္ စိ တ္ ေတြ   ုပိ မိ  ု ထက္ သန္ေနမိ ေနမိရေလသည္ ရေလသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ညီ ႕ညီအစ္ အစ္ မကိ  ု  ကိ  ု ယ္ ဟန္  ဟန္ ျပကာ လမ္ းေလွ ်ာက္   ုခိင္င းျခင္ ္  းမွ ာလည္ း း တကယ္ တမ္  တမ္ းကေတာ ့ စိ တ္ ပိ    ုပိ ထလာေအာင္

 တမင္ လု ပ္  ုခိခိင္င းျခင္ ္ းသာျဖစ္ ပါသည္ ။ အမ်ိ းဳ သမီ းႏွ သမီ းႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လည္  လည္ း း ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး  ုခိင္င းသလိ ္   ု ကိ  ု ယ္ ဟန္  ဟန္ ျပကာ အိ ပ္ခန္ ခန္းေလးထဲ လမ္ းေလွ ်ာက္  ျပ  ျပ ၾကရေလေတာ ့ ၏။ ကာယအလွ မယ္ ေတြ လိ  ုေတာ ေတာ ့ တင္ေကာ ေကာ ့ ရင္ခ်ိ တ္ ခ်ိ တ္ ကာ  ကာ အမိ  ု႕အ၀န္ ႕အ၀န္း အကားအစြ  ္င့င့ေတြ ေတြ ေပၚေအာင္ ထု တ္ မျပတတ္  မျပတတ္ ၾကပါ။  ၾကပါ။ သည္ အတိ  ုင္င းပဲ ္ ခပ္ေျဖးေျဖး ေျဖးေျဖး  လမ္ းေလွ ်ာက္  ျပေနၾကျခင္  ျပေနၾကျခင္ းျဖစ္ ပါသည္ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ လံ  လံ  ု း ကိ  ု ယ္ ေနဟန္ ထားက ေျပျပစ္ဆူ ဆ ျဖိ ူ ဳးၾကသည့  ္ ၾကသည့  ္အျပင္ အျပင္  ပံ  ုဆန္ ဆန္ း ဘရာစီ ယာႏွ  ္င့င့ ပင္ တီေတြ ေတြ ၀တ္ ထားၾကရေလသည္  ထားၾကရေလသည္ မိ    ုမိ႕   ုရိ းရိ  ု းလမ္ းေလွ ်ာက္  ျပေနရသည္  ျပေနရသည္ ကပင္  ကပင္  တင္ ပါးဆံ  ု ၾကီ းေတြ အနိ မ့  ္အျမင့ အျမင့  ္ လႈ ပ္ရွရ ားေနပံ ွ   ုႏွႏ  ္ွင့င့ ရင္ေတြ ေတြခ်ီခ်ီ ေနၾကပံ  ု မ်ား ေပၚလြ င္ေနေလရာ ေနေလရာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလည္ း  း အားမနာတမ္းပင္ အပီ ၾကည့  ္ ကာ ခံ စားေလသည္ ။ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းထ စားေတာ ့ ၀ါးေတာ ့  မေလာက္   စူ းစူးရဲရဲရ ၾကည့ ဲ   ္ေနျခင္ းျဖစ္ရာ ရာ မိန္န းကေလးႏွ ္  စ္ဦးမွ ဦးမွ ာ ေျခလွ မ္ းေတြ ပင္ တခ်က္  တခ်က္  တခ်က္ မွ ားမွ ားသြ ားရရွ ာေလ၏။ " အင္ း .....  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ကိ  ု အရင္ စျပီး လိ  ု းမယ္ ။ ..ကဲ ...အ၀တ္ ေတြခြခ ၽတ္ ြ  စမ္  စမ္ း "ဇနီ းႏွ  ္င့ငခ့ ယ္ မတိ  မတိ  ု႕႕  လမ္ းေလွ ်ာက္  ကိ  ကိ  ု ယ္ ဟန္  ဟန္ ျပေနသည္ ကိ  ကိ  ု အေတာ ္  ၾကာေအာင္ မ်က္  စိ  စိအရသာခံ အရသာခံ ၾကည့  ္ ျပီ း ေနာက္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု စလိ  ု းမည့  ္အေၾကာင္ း ေျပာလိ  ု က္ ေလသည္ ။ ႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ သား ယွဥ္ဥ ျပိ ္ ဳင္   ုခိင္င းျပီ ္  း  တေယာက္ ကိ  ကိ  ုေရြ ေရြးခ်ယ္  လိ  လိ  ု က္ သည့  ္သေဘာမ သေဘာမ်ိ းဳ ျဖစ္ ရာ မိန္န းကေလးတိ ္   ု႕သဘာ၀အတိ ႕သဘာ၀အတိ  ုင္င း္ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ ညီ မျဖစ္သူ သ ကိ ူ   ု မနာလိ  ုသလိ သလိ  ု လိ  ု ျဖစ္သြ သ ားရေလ၏။ ြ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္မ ာေတာ ွ ့ က် တ္ ိ တ္ ိ  ျပီ  ျပီ း ေက်နပ္ သြ ားသလိ  ု လိ  ု  ျဖစ္သြ သ ားရေလသည္ ြ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး ေစခိ  ုင္င းသည့ ္   ္အတိ အတိ  ုင္င း္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တေယာက္ အ၀တ္ အစားမ်ား ခြ ၽတ္ ရေလျပီ။ ပထမ အေပၚအကၤ ်ီ ေလးကိ  ု ေနာက္ ေက်ာဇစ္ ဆြ ဆ  ဲ ဖြြ   ္င့င ျပီ ့  း အသာခြ ၽတ္ သည္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္   ထမီေလးကိ ေလးကိ  ု မရြ မရဲ ႕ံ႕ံ ႏွႏ  ္ွင့င ပင္ ့ ဆက္ ခြ ၽတ္ ရျပန္သည္ သည္ ။ အကၤ ်ီ ႏွ  ္င့င ထမီ ့  ကြ ၽတ္ သြ ားျပီ းေနာက္ အတြင္င္းခံ မ်ားခ်ည္  းသာ  က်န္   ိရွသည္ သည္ နွ  ္င့င့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ျငိ မ္ ျငိ မ္ ထိ  ုင္င မေနႏိ ္   ုင္င္ေတာ ေတာ ့ ..။ ခယ္ မေလးအနား  မေလးအနား အာသာငမ္းငမ္ း ေလွ ်ာက္  လွ  လွ မ္ းသြားကာ ဘရာစီ ယာကိ  ု ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္ငခ်ိ တ္ ခ္ ်ိ တ္ ျဖဳ  ျဖဳတ္ ကာ  ကာ ခြ ာယူေလေတာ ေလေတာ ့ သည္ ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ မွ  မွ  ပင္ တီေလးကိ ေလးကိ  ု ပါ သြ ယ္ လ  လ် ေသာေပါင္ တံ ေသာေပါင္ တံေလးမ ေလးမ်ားတေလွ  ်ားတေလွ ်ာက္ ေအာက္ သိ  ု႕ဆြ ႕ဆြ  ဲ ကာ ခြ ၽတ္ ခ်ျပန္ ေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္မ ာွ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  းက မိ မိအတြ အတြင္င းခံ ္  မ်ား ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င္ခြခ ၽတ္ ြ ေပးေနမႈ ကိ  ု မ်က္ ႏွ ာပူ ပူ ရင္ တဖိ  ု ဖိ  ုႏွႏ  ္ွင့င ပင္ ့  ခံေနရေလသည္ ေနရေလသည္ ။ အ၀တ္ ေတြ အကုန္န ကြ ္  ၽတ္ သြ ားသည္ ႏွ  ္င့င့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးသည္ ခယ္ မေခ်ာေလး၏  မေခ်ာေလး၏ ၀တ္  လစ္  လစ္ စလစ္ အလွ ကိ  ု ေျခဆံ  ု းေခါင္ းဆံ  ု း အားရပါးရ ၾကည့  ္ေလ၏။ ေလ၏။ ေရွ႕မွ ႕မွ လည္ းၾကည့  းၾကည့  ္သည္ သည္ .. ေနာက္ သိ  ု႕သြ ႕သြ ားျပီ းေတာ ့  လဲ  ၾကည့  ္ ျပန္သည္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္မ ာွ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းၾကည့  ္ဘိ ဘ  ုိ႕ ျငိ မ္ ျငိ မ္ေလး ေလး ရပ္ေပးေနရေလေတာ ေပးေနရေလေတာ ့ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက  မ်က္  စိ  စိႏွႏ  ္ွင့င ၾကည့ ့   ္ ယံ  ု မွ ်ႏွ   ္င့ အားမရေတာ ့ ။ ..လက္ ပါ  ပါ ပါလာသည္ ။ တင္ ပါးဆံ  ုသား သား အိအိ အညက္ ည ိ က္ ညက္ မ  မ်ားကိ  ု  လက္ ၀ါးႏွ  ၀ါးႏွ  ္င့င ကပ္ ့  ကာ ပြ တ္ ၾကည့  ၾကည့  ္သည္ သည္ ။ ျဖစ္ညွ ည စ္ွ  ၾကည့  ္သည္ သည္ ။ ..   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုသား သား ႏူ းႏူ းညံ  ့ညံ ည  ့ံေလးမ ေလးမ်ားကိ  ု လည္ း ဆု ပ္ ကိ  ုင္င္သည္ သည္ ။ အားရပါးရ နယ္ သည္ ။ ..   ုႏိ႕သီ ႕သီ းေခါင္ းေလးေတြ ကိ  ု ကု  ိင္င္ညွ ည စ္ွ သည္ သည္ ။ .. ေပါင္ တံ ျဖဴျဖဴလြ  လြ ေလးမ်ားကိ  ု ေလွ ်ာတိ  ု က္ ပြ  ပြ တ္ ေပးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ အသဲ တေအးေအး ျဖစ္ေနရေလသည္ ေနရေလသည္ ။ "သြ ား ... ခု တင္ေပၚတက္ ေပၚတက္ .."ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ခု တင္ေပၚတက္ ေပၚတက္   ုခိင္င္းလိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း သူ႕အ၀တ္ ႕အ၀တ္ အစားေတြ ကိ  ု ခပ္ ျမန္ ျမန္ ပင္ ခြ ၽတ္ လိ  လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လည္ း ခမ္ းနားစြ ာ ျပင္ ထားေသာ ခု တင္ ၾကီ းေပၚ လွ မ္ းတက္ ကာ  ကာ အသာ လွ  ဲအိ အ ပ္ိ ေနရရွ ာေလေတာ ့ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကေတာ ့ ေဘးနားတြင္င ပင္ ္ ငူငူင ၾကီ ူ  း ရပ္ေနမိ ေနမိသည္ သည္ ။ မိ မိ၏ ၏  လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ က မိ မိညီ ည မငယ္ ီ  ကိ  ကိ  ု လိ  ု းေတာ ့  မည့  ္အနားတြ အနားတြင္င္ ရပ္ လဲ မေနခ်င္ ..။ ဒါေပမယ့  ္ အျပင္သိ သ  ုိ႕႕  ထြ က္ ျပီ  ျပီ း တေယာက္ ထဲ  ထဲ လဲ မေနလိ  ု ..။ ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င လု ့  ပ္  ့ခဲခဲသည့ သည့  ္အေတြ အေတြ႕အၾကံ ႕အၾကံဳမ်ားကလည္ း ရွ  ိေနရာ ေနရာ မိ မိ ပါ အတူ ပါခ်င္ သလိ  ု လိ  ု ျဖစ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ဘာလု ပ္ရမည္ ရမည္ ကိ  ကိ  ု ယတိ ျပတ္ မဆံ  ု းျဖတ္   ုနိင္င။္ ..ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ငူငူင ၾကီ ူ  းပင္

ရပ္ေနမိ ေနမိေလ၏။ ေလ၏။ အ၀တ္ အစား ခပ္သြ သ က္ ြ သြ က္ ခြ ၽတ္ ျပီ  ျပီ းသည္ ႏွ  ္င့င့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္  ခု တင္ေပၚလွ ေပၚလွ မ္ းတက္ လာေလသည္  လာေလသည္ ။ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကလည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ အလွ တရားေတြ ကိ  ု ျမင္ေတြ ေတြ႕ကာ ႕ကာ  မာန္ ဖီေထာင္ ထ ေနေလျပီ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေရာ ေရာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ပါ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစု ္   ိးလီ းၾကီ းကိ  ု မသိ မသာေလး  ၾကည့  ္ မိ ၾကေလ၏။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေဘးတြ ေဘးတြင္င္ အသာ၀င္ လွ  ဲအိ အ ပ္ိ သည္ သည္ ။ ..၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ျဖစ္ေနေသာ ေနေသာ ခယ္ မ  မ ေလး၏ ေဘးတြင္င္ ကိ  ု ယ္ တံ  တံ  ု းလံ  ု း၀င္အ ပ္ိ ရသည္ ရသည္ မွ  မွ ာ အေတာ ္  ကိ  ု ေက်နပ္ စရာေကာင္ နပ္ စရာေကာင္ းလွေပသည္ ေပသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လည္ း  း ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ းႏွ  ္င့င့ အတူ ယွဥ္ဥ ကာ ္ အ၀တ္ မပါ  မပါ ကိ  ု ယ္ ဗလာ အိ ပ္ေနရသျဖင့ ေနရသျဖင့  ္ အလိ  ု လိ  ု ပင္ ရင္ေတြ ေတြ   ုဖိ လာရေလ၏။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ညာဘက္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ကိ  ု ဘယ္ လက္  လက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ အသာဆု ပ္နယ္ နယ္ ေပးသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုေတြ ေတြ က အစ္ မျဖစ္သူ သူ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္  ုႏိႏိ႕အံ ႕အံ  ုေတြ ေတြေလာက္ ေလာက္ မၾကီ းေသာ ္  လည္ း သူ႕အရြ ႕အရြ ယ္ ႏွ  ္င့င့သူ သူ ၾကြ ၾကြရြရရြရြ ြ ဆြ  ဲေဆာင္ ေဆာင္ မႈ  ိရွရ လွ ွ သည္ သည္ ။ ..  ျပီ းေတာ ့ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလက္ ထဲ  ထဲ တြင္င မေတာ ္ ့ ဇနီ းျဖစ္သူ သ၏ ူ အရြ ယ္ လြ  လြန္န္   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေတြ ထက္ ကိ  ကိ  ု   ုပိ ျပီ း ကိ  ုင္င လိ ္   ု႕ညွ ႕ညွ စ္ လိ  ု႕ ေကာင္းေနရေလ၏။ စီ းပု  ိင္င လိ ္   ု႕ ေနသည္ ။ ဘယ္ လက္  လက္ က  က   ုႏိ႕ကိ ႕ကိ  ုင္င  ႈ္ႏိႏ က္ ိ ေနရင္ းမွပင္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ညာလက္ က  က ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ေလးကိ  ု ပြ တ္ သပ္ေပးျပန္ ေပးျပန္သည္ သည္ ။ .. ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အဖု တ္ ေဖာင္ းၾကြ တက္ လာ၏။  လာ၏။   ုႏိ႕သီ ႕သီ းေခါင္ းေလးေတြ လည္ း း ခြ ၽန္ေကာ ေကာ ့ စူ တက္ လာသည္  လာသည္ ။ "  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ...ငါ လီ ့  းကိ  ု နင့  ္ လက္ နဲ႕ကိ ႕ကိ  ုင္င ျပီ ္  း ေဆာ ့ ေပးစမ္ း .."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ညာလက္ ေလးကိ  ုဆန္ ဆန္႕ထု ႕ထု တ္ ကာ  ကာ  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလီ းၾကီ းကိ  ု ဆု ပ္ ကိ  ုင္င လိ ္   ု က္ ေလသည္ ။ ထိ  ုအခါ အခါ လီ းၾကီ းက ငလ်င္ လႈ င္ လႈ ပ္သလိ သလိ  ု ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ တုန္နခါသြ ခ္ ါသြ ားကာ   ုပိ ျပီ း မာေတာင္ တက္ လာေလ၏။  လာေလ၏။ ၾကီ းမားတု တ္   ုခိင္င္ေသာ ေသာ လီ းၾကီ း၏ အထိအေတြ အေတြ႕က ႕က ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ၾကက္ သီ းျဖန္ းျဖန္း ထသြ ားေစ ေလသည္ ။ ေအာင္ မင္ းလီ းထက္ ပိ    ုပိ ၾကီ းျပီး  မာေၾကာေနပံ  ု က အတူ တူေလာက္ ေလာက္ ကိ  ကိ  ု ျဖစ္ေနျပီ ေနျပီ ျဖစ္ေလရာ ေလရာ ဒါၾကီ းႏွ  ္င့င့ လိ  ု းလွ ်င္   ုပိအရသာရွ အရသာရွ  ိ လိ မ့  ္ မည္ မွ  မွန္န းလည္ ္ း ေတြ းမိသည္ သည္ ။ ခဲအိ အ  ုႏွႏိ   ္င့ငွ ့ ခယ္ မ  မ စပ္ ယွ က္ ၾကရမွ  ၾကရမွ ာ သင့  ္ေတာ ေတာ ္  ပါမည္ လားဟု  လားဟု ေတြးေတာ ရွ က္   ံရြ႕ေနမႈ ႕ေနမႈ   ိရွေနေသးလင့ ေနေသးလင့  ္ ကစား ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလီးၾကီ းႏွ  ္င့င့ အပီ အလိ  ု းခံခ်င္ စိ ခ်င္ စိ တ္ ကေတာ  ကေတာ ့   ုပိ၍   ုပိ၍ ၍ အားျပင္ းလာေလေတာ ့ သည္ ။ "နင္နဲန႕ငါ ဲ႕ငါ ေျခာက္ ဆယ့  ္ ကိ  ု း   ုပံ စံနဲန႕ဲ အရင္ စု ပ္ ၾကရေအာင္ ...ဟု တ္ လား  လား "  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ေအာင္ မင္ းဆီ မွ အတု ျမင္အတတ္ အတတ္ သင္ ထားသည္ မ  မ်ားကိ  ု လက္ ေတြ႕လု ႕လု ပ္ ၾကည့  ္ရန္ ရန္ စကား  စေလသည္ ။ ေယာက္ ်ားနွ   ္င့ မိန္န းမ ္ ဖင္ ျပန္ေခါင္ ေခါင္ းျပန္ ထပ္ လွ ်က္ အိ ပ္ ကာ တေယာက္ ၏လိင္ငအဂၤ အ ္   ါကိ ဂၤ   ု  တေယာက္ က  က အျပန္အလွ အလွန္န္ ရက္ ေပးစု ပ္ေပးမႈ ေပးမႈ ကိ  ု "၆၉ "ပံ  ု စံ ဟု ေခၚသည္ ။ ထိ  ုသိ သ  ုိ႕လု ႕လု ပ္ရသည္ ရသည္ ကိ  ကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္  က အလြန္န္ႏွႏ စ္ွ သက္ သက္ သည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ေျခာက္ ဆယ့  ္ ကိ  ု း ဟူေသာစကားကိ ေသာစကားကိ  ု ၾကားလိ  ု က္ ရသည္ ႏွ  ္င့င ပင္ ့  ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ရမက္ ေဇာတိ  ု႕ တဆတိ  ု း ျပင္ းထန္ ထၾကြ လာၾကသည္ ။ ခဲအိ အ  ုႏွႏိ   ္ွင့င့ ခယ္ မ  မ မေမွ ာက္ မွ  မွ ားသင့  ္ ဆိ  ုသည့ သည့  ္ အေတြးေလးက အေ၀းကိ  ု ထြ က္ ေျပးေလျပီ။ .. "နင္နဲန႕ဲ ေအာင္ မင္း လု ပ္  ့ခဲခ ၾကသလိ ဲ   ု မ်ိ းဳ ေပါ့ ..ဒီ လိ  ု မ်ိ းဳ ေလ။ ..နင္ တိ ..နင္ တိ  ု႕အဲ ႕အဲ လိ  ု လု ပ္ တာၾကည့  ္ ျပီ းကတဲ က ငါလဲ အဲ လိ  ု လု ပ္ခ်င္ ခ်င္ ေနတာ ..သိ လား .."ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက အယ္ လ္  လ္ ဘမ္ စာအု ပ္ ကိ  ု ဆြ  ဲ ယူ ျပီ း ေအာင္ မင္ းႏွ  ္င့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ေျခာက္ ဆယ့  ္ ကိ  ု း   ုပံ စံ ျဖင့  ္ အျပန္အလွ အလွန္န္ ရက္ ေနစု ပ္ေနၾကပံ ေနၾကပံ  ု ကိ  ု ထု တ္ ျပကာ  ျပကာ ေျပာသည္ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း၏ တစ္ တစ္ခြခြခြခြ စကားမ်ားက ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု   ုပိ မိ  ု စိ တ္ လႈ  လႈ ပ္ရွရ ားလာေစ၏။ ွ ခု တင္ေဘးတြ ေဘးတြင္င္ ရပ္ေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွ ာေတာ ့ မ်က္ နွ ာေလး ရဲ ကနဲ ျဖစ္သြ သ ားရသည္ ြ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကေတာ ့ ဓာတ္ ပံ    ုပံ ကိ  ု  ျမင္ လိ  ု က္ ရသည္ တြ  တြင္င္ ရွ က္ ရမည့  ္အစား အစား ရမက္ ေတြသာ သာ   ုပိ မိ  ု တက္ ၾကြ  ၾကြ လာေလေတာ ့ ၏။

 ပက္ လက္  လက္ ေလးအိ ပ္ေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေပၚသိ ေပၚသိ  ု႕ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ေျခရင္ းေခါင္ းရင္ း ေျပာင္းျပန္ တက္ ခြ ေလျပီ။။  စိ တ္ ေတြအရမ္ အရမ္ းထေနျပီ ျဖစ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္သည္ သည္ မ်က္ ႏွ ာနား၀ဲ က်လာေသာ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစု ္   ိ း၏ စံခ်ိခ်ိ န္ လြန္န္  လီ းၾကီ းကိ  ု လက္ ႏွ  ္င့င လွ ့  မ္ းကိ  ုင္င္ဆြ ဆ  ဲ ကာ ြ ပါးစပ္ ထဲဆြ ဆ  ဲြသြ သြင္င းလိ ္   ု က္ ေလေတာ ့ ၏။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ေတာ ့   ုငံ ထားရင္ း အားရပါးရပင္ စု ပ္ေလးေနလိ ေလးေနလိ  ု က္ သည္ ။ ကု  ိသိ သိန္န းစိ ္   ု းကလည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္၏ ေစာက္ ပါတ္  ပါတ္ ေလးကိ  ု  တခ်က္  ကု  ကုန္န းရက္ ္  လိ  လိ  ု က္ ရာ ေကာင္ မေလး ဖင္ ၾကီ းၾကြ တက္ သြ ားရ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ခယ္ မ  မ ေလး၏ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု ေလးငါးခ်က္  မွ  မွ ် တပ်ပ္ ပ  ပ်ပ္ အားရပါးရ ရက္ ေပးလိ  ု က္ ျပီ  ျပီ းေနာက္ တြ  တြင္င္ အသာ ေခါင္ းေထာင္ ထကာ ခု တင္ေဘး ေဘး ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းေပၚမွန္န ၾကီ ္  းကိ  ု ၾကည့  ္ လိ  ု က္ ေသးသည္ ။ သူႏွႏ  ္ွင့င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အျပန္အလွ အလွန္န္ ရက္ ေနစု ပ္ေနၾကပု ေနၾကပု  ံ မ်ားက ကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းေပၚမွန္န ၾကီ ္  းမ်ားထဲ တြ ်ားထဲ တြင္င္ အထင္ းသား ေပၚေနေလ၏ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ သူ႕လီ ႕လီ းေခ်ာင္ းၾကီ  းေခ်ာင္ းၾကီ းကိ  ု အားရပါးရစု ပ္ေပးေနမႈ ေပးေနမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ပါးေလးမ်ားပင္ ေဖာင္ းလိ  ု က္ ခ်ိ ဳင  ္ လိ ့   ု က္   ျဖစ္ေနပံ ေနပံ  ု ကိ  ု မွန္န ထဲ ္  မွ ာ က်က်နနျမင္ ေနရသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ပါးစပ္ ကလည္ း စု ပ္ေပး ေပး ေနယင္ း  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းေဂြ းဥမ်ားကိ  ု လည္ း း သူ မလက္ ေလးမ်ားျဖင့  ္ အသာအယာ ဆု ပ္ ကိ  ုင္င ပြ္  တ္ သပ္ေပးေန ေပးေန ေသး၏။ သူ မေခါင္ းေလးက အေပၚၾကြ လိ  ု က္ ေအာက္ နိ မ့  ္ လိ  ု က္ ျဖစ္  ျဖစ္ေနမႈ ေနမႈႏွႏ  ္ွင့င့အတူ အတူ မိ မိ၏ ငပဲ ၾကီ းက ပါးစပ္ေလးထဲ ေလးထဲ  ၀င္သြ သာြ းလိ  ု က္ ျပန္ ထြ က္ လိ  လိ  ု က္ ျဖစ္  ျဖစ္ေနပံ ေနပံ  ု ကိ  ု ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုး ျမင္  ုနိနိင္င္ေလသည္ ေလသည္ ။ လီ းေပၚတြင္င္ ခံ စားေနရေသာ အရသာမွ ်သာမက မွ န္ ထဲ တြင္င္ မ်က္  စိ  စိ ျဖင့  ္ ျမင္ေနရေသာ ေနရေသာ အရသာကိ  ု ပါ ေပါင္ းကာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း အၾကီ းအက်ယ္  ေက်နပ္ ခံ စား ေနမိေလသည္ ေလသည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေပါင္ ေပါင္ ၾကားတြင္င္ မ်က္ ႏွ ာအပ္ ကာ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု အားရပါးရပင္ ရက္ ေပး ေနလိ  ု က္ ၏။ သူ႕အဖိ ႕အဖိ  ု႕ ပထမဆံ  ု း ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ရက္ ေပးဘူ းသည့  ္ အေတြ႕အၾကံ ႕အၾကံပဳ င္ ျဖစ္ င္ ျဖစ္သည္ သည္ ။ အစက   ံရြသလိ သလိ  ု လိ  ု  ထင္  ့ခဲခ မိဲ ေသာ ေသာ ္  လည္ း း တကယ္ တမ္  တမ္ း ရက္ ေပးေသာအခါ အလြန္န ကိ ္   ု ေကာင္းလွေၾကာင္ ေၾကာင္ း လက္ ေတြ႕ သိရေလျပီ ရေလျပီ။။ ဒါေၾကာင့  ္ ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ းပင္ ရက္ ေပးေနလိ  ု က္ ၏။ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္၏ စအိ  ု ေပါက္ ေလးကိ  ု လည္ း  း  လက္ ႏွ  ္င့င လွ ့  မ္ းထိ  ု းဆြ ကလိေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ေသးသည္ ။ ေအာင္ မင္ းနွ  ္င့ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ တိ  ု႕ ဖင္ေဆာ ေဆာ ္   ့ခဲ ပံ  ု ကိ  ု သတိရသြ ရသြ ားကာ သူ႕လက္ ႕လက္ ညွ  ိဳးကိ  ု ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ေလးထဲ ထိ  ု းထည့  ္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ ရာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ  လီ းၾကီ းပါးစပ္ ထဲ တပ္ လွ ်က္  တန္  တန္ းလန္ းႏွ  ္င့င ပင္ ့ "အိ "ကနဲ အသံေလးထြ ေလးထြ က္ လာရ၏။  လာရ၏။ ခါးေလးတြန္န္႕႕  ဖင္ ၾကီ းယမ္ းထြ က္ သြ ားသည္ ။ အလိ  ု းခံဘူ ဘ းေနက ူ ် ဖင္ ေပါက္ ျဖစ္  ျဖစ္သျဖင့ သျဖင့  ္ တိ  ု း၀င္ လာေသာ လက္ ညွ  ိဳးကိ  ု အက်အနပင္ ဆီ းျပီ ဆီ းျပီ းညွ စ္ ထားမိေလ၏။ ေလ၏။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ပါးစပ္ ထဲ မွ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု အသာဆြ  ဲ ထု တ္ လိ  လိ  ု က္ ေလ၏။ သူ မေနႏိ  ုင္ငေတာ ေ္ တာ ့ ..ခါးေလးတြ န္န႕ကာတြ ္႕ကာတြန္န႕ကာ ႕္ ကာ ျဖစ္ေနသာ ေနသာ ခယ္ မေခ်ာေလးကိ  မေခ်ာေလးကိ  ု  တက္ လု  လု  ိ းခ်င္ လွ  းခ်င္ လွေပျပီ ေပျပီ။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ပက္ လက္  လက္ ကေလးရွ  ကေလးရွ  ိေနဆဲ ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ေသာ ခယ္ မေလး၏  မေလး၏ ေက့် ာ ရွင္င းသည့ ္   ္ ကိ  ု ယ္ လု  လု  ံ းေလးေပၚသိ  ု႕ အာသာငမ္ းငမ္း တက္ ခြ လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကလည္ း  း အလိ  ု က္ သိ စြ ာပင္ ဒူ းႏွ စ္ေခ်ာင္ ေခ်ာင္းေထာင္ ျပီ ေထာင္ ျပီး ေပါင္ လံ  ု းၾကီ းမ်ားကိ  ု အသာ ကားေပးထားလိ  ု က္ ၏။ "နင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၀မွ  ၀မွာ ငါ လီ ့  းၾကီ းကိ  ု ေတ့ ေပးစမ္း ျမင့  ္ ျမင့  ္ ..."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ခဲအိ အ  ု ၾကီ ိ  းကိ  ု  မ်က္ ေစာင္းလွ လွေလး ေလး တခ်က္  ပစ္  ပစ္ ထိ  ု းလိ  ု က္ ျပီ  ျပီ း ႏႈ တ္ ခမ္ းေလးမစူ႕တစူ ႕တစူ လု ပ္ ကာ လီ းၾကီ းကိ  ု သူ မလက္ ေခ်ာင္ းေလးမ ေခ်ာင္ းေလးမ်ားႏွ   ္င့ အသာဆု ပ္ ကိ  ုင္င လိ ္   ု က္ ၏။ ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ေတာ ့ တခ်က္  ႏွ စ္ခ်က္ ခ်က္  မွ  မွ ်ပြ တ္ ပြ တ္ ေပးလိ  ု က္ ျပီ  ျပီးမွ သူ မေစာက္ ဖု  ဖု တ္ အ၀တြင္င္ ဆြ  ဲ ယူေတ့ ေတ့ ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ ဖင္ ကိ  ု လည္ း း အသာ  ၾကြ ကာ ေကာ ့  ပင့  ္ေပးထားလိ ေပးထားလိ  ု က္ သည္ ။ ..ထိ  ုအခါ အခါ လီ းဒစ္ ၾကီ းက ေစာက္ ေခါင္ း၀တြင္င္ အဆင္သင့ သ  ္င့ ပင္

 တစ္ေနေလေတာ ေနေလေတာ ့ သည္ ။ အခုအခါ အခါ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ ရမက္ ေဇာေတြ အရမ္ းျပင္ းထန္ေနလာျပီ ေနလာျပီ ျဖစ္ရာ ရာ ရွ က္ တာေၾကာက္  တာေၾကာက္ တာေတြ  တာေတြ မရွ  ိေတာ ေတာ ့  ပဲ ျဖတ္ လတ္  လတ္ ရဲ တင္ း ေနေလျပီ။ ခယ္ မေလး၏  မေလး၏ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ အထိအေတြ အေတြ႕ကိ ႕ကိ  ု ခံ စားလိ  ု က္ ရေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးမွ ာလည္ း ၾကက္ သီ းျဖန္ းျဖန္ း ထမွ ်  အရသာေတြ႕သြ ႕သြ ားကာ လီ းၾကီ းကိ  ု ဆတ္ ကနဲ  ကနဲ ပင္ ဖိ ထိ  ု းေဆာင့  ္ခ်ပစ္ လိ ခ်ပစ္ လိ  ု က္ မိ  မိေလေတာ ေလေတာ ့ ၏။ လီ းတံ ၾကီ းက အိ ကနဲ  တ၀က္ ေက်္ ာ ေက်္ ာ မွ ် ျမဳပ ၀င္  ္ ၀င္သြ သ ားသည္ ြ ။ ..."အား ....အြ တ္ ....အြ တ္ ...ဦးရယ္ ...ဟင့  ္ ဟင့  ္ ..." ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကလည္ း သူ မအစ္ မေခၚသလိ  ု ပင္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကိ  ု ဦး ဟု ေခၚသူ ျဖစ္သည္ သည္ ။ စံခ်ိခ်ိ န္ လြန္န လီ ္  းၾကီ း  တု  ိ း၀င္ လာမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ဖု  ဖု တ္ ၀ေလးသည္  ၀ေလးသည္ တင္ းကနဲ ျပဲအာသြ အာသြ ား၏။ ေစာက္ ေခါင္ းထဲ တြင္င လည္ ္  း  း  ျပည့  ္သိ သ ပ္ိ  ၾကပ္ညပ္ ညပ္ေနသည္ ေနသည္ ။ ေအာင့  ္ ျပီ း နာလွေသာ ေသာ ္  လည္ း း အရသာကလဲ ေကာင္းလွေပရာ ေပရာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ  မ်က္ နွ ာေလးရႈ  ံ႕မဲ ႕  ့မဲသြ သ ားျပီ ြ  း ဖင္ ၾကီ းကိ  ု ပိ  ု၍ ေကာ ့  တင္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္ မိ  မိ၏။ ၏။ တကိ  ု ယ္ လံ  လံ  ု းလဲ ပူ ထူ  ဖိန္န းရွ ္   ိန္န းတက္ ္ သြ ားေလသည္ ။ ခု တင္ေဘးမွ ေဘးမွ ာ ရပ္ေနဆဲ ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း း ၾကက္ သီ းေတြ ထကာ  လက္ သီ းေလးႏွ စ္ ဖက္ ကိ  ကိ  ု ခပ္ တင္ းတင္း ဆု ပ္ ထားမိေလ၏။ ေလ၏။ "နာသြ ားလား ျမင့  ္ ျမင့  ္ ..." ေဖာက္ ျပန္  ျပန္ေလေသာ ေလေသာ ဇနီ းက်ေတာ ့ သနားရေကာင္းမွန္န းမသိ ္ ေတာ ေတာ ့ ေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ခယ္ မေခ်ာ  မေခ်ာ ေလးကိ  ုေတာ ေတာ ့ နာသြားမွာ  စိ  ု းရိ မ္ရွရ ာသည္ ွ ။ " ေအာင့  ္ေတာ ေတာ ့ ေအာင့  ္ တယ္ ဦးရယ္ ...။ ဦးဟာၾကီ းက အၾကီ းၾကီ းပဲ ဟာ။ ..ဒါေပမယ့  ္ ရပါတယ္   ထပ္ ဖိသြ သြင္င းဦးေလ ္ ..အဆံ  ု းမ၀င္ေသးဘူ ေသးဘူ း မဟု တ္ လား  လား .."ရမက္   ိရွန္န ျဖင့ ္   ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ ေျပာရဲဆိ ဆ  ုရဲရိ ဲ  ျဖစ္ေနေလျပီ ေနေလျပီ။ "ကဲ ..ဒါဆိ  ု နင့  ္  ုႏိႏ႕ၾကီ ိ႕ၾကီ းေတြ ကိ  ုင္င ျပီ ္ း ထိ  ု းသြင္င းမယ္ ္ ေနာ္ ..""ကိ  ုင္ငေလ ္ေလ ဦးရဲ႕ .... ေရာ့ ..အင့  ္ .. "ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းလက္ ႏွ စ္ ဖက္ ကိ  ကိ  ု ဆြ  ဲ ယူ ကာ သူ မႏိ  ု႕အံ ႕အံ  ုေတြ ေတြေပၚ ေပၚ တင္ေပးလိ ေပးလိ  ု က္  ္၏။ ၏။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ုးက  စီ းအိေသာ   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ုေလးမ ေလးမ်ားကိ  ု   ုစံ ကိ  ုင္င္ဆြ ဆဲြညွ ည စ္ွ  ကာ အားယူ ျပီ း လီ းၾကီ းကိ  ု ထပ္ ထိ  ု းထည့  ္ လိ  ု က္ ေလသည္ ။ "အား ............နာတယ္ ဦးေရ႕။ ...ခု မွ ...ခု မွ တကယ္ နာတာ ....အား ...အား ..."ခင္ ျငိ ..."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ခံဘူ ဘ းေနက ူ ် ေအာင္ မင္ းလီ းက ရွ စ္ လက္ မခန္  မခန္႕သာ ႕သာ ရွည္ ည္သည္ ။ ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ေခါင္ းသည္ အတြင္ငး္ ဘက္  ရွ စ္ လက္ မေလာက္  မေလာက္ အထိသာ သာ လီ း၀င္ခံခံဘူ ဘ းူ သျဖင့  ္ လီ း၀င္ လမ္းေၾကာင္ းေျဖာင့  ္သည္ သည္ ။ က်န္ အပိ  ုင္င းကေတာ ္ ့   လီ းႏွ  ္င့င ထိ ့ ေတြ ေတြ႕ဘူ ႕ဘူးျခင္ း မရွ  ိေသး။ ေသး။ ...ထိ  ု႕ေၾကာင့ ႕ေၾကာင့  ္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုး၏ ဆယ္ လက္  လက္ မေလာက္  မေလာက္ ရွည္ ည ကာ  ္ ကာ ဘီ ယာဗူ းနီ းပါးတု တ္ ေသာ လီ းၾကီ း အဆံ  ု းထိ တိ  ု း၀င္ လာေသာအခါ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ေခါင္ းအတြင္င းဘက္ ္  နွ စ္ လက္ မေလာက္  မေလာက္ ေနရာေလးမ်ားသည္ အခု မွ လီ းႏွ  ္င့င့နက္ နက္ နက္   ႈရိင္င းရိ ္   ႈင္င္း ထိေတြ ေတြ႕ဘူ ႕ဘူ းျခင္ းျဖစ္ရကား ရကား အပ်ိ ဳေလး  ပထမဆံ  ု းတက္ အလိ  ု းခံရသလိ ရသလိ  ု ထြန္န႕ထြ ႕္ ထြန္န႕လူ ္႕လူးသြ ားရ ေလေတာ ့ သည္ ။ ရမက္ ေဇာေတြ ထန္ ကာ အရည္ ေတြ  ဲရႊရေနခ်ိ ႊေနခ်ိ န္ မိ  ု႕သာ ႕သာ ေတာ ္ ေတာ ့ သည္ ။   ုႏိ႕မဟု ႕မဟု တ္ လွ  လွ ်င္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ သတိေတြ ေတြဘာေတြ ဘာေတြ ပင္ ေမ့သြ သာြ းမည္ လားမသိ  လားမသိ။ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ ေအာ္ ဟစ္ ျငီ းတြ ားရင္ းကပင္ အေပၚမွအု အ ပ္ု  မိ  ုးကာ  တက္ လိ  လိ  ု းေနေသာ ကိ  ုသိ သိန္န းစု ္   ိး၏ ရင္ဘတ္ ဘတ္ ၾကီ  ၾကီ းကိ  ု လက္ ႏွ စ္ ဖက္ ျဖင့  ျဖင့  ္ ဆီ းကာ တြန္န းထားမိ ္ သည္ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကမူ သူ႕လီ ႕လီ းအ၀င္ခံခေနက ံေနက် မဟု တ္ မဟု တ္ ေသာ ေစာက္ ေခါင္ းက်ဥ္ းေလး၏ ဥ္ းေလး၏ အထိအေတြ အေတြ႕အရသာထူ ႕အရသာထူ းကိ  ု အပီအျပင္ အျပင္ ခံ စားရင္ း ဆက္ ကာ  ကာ ဆက္ ကာ  ကာ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေလေတာ ့ ၏။ ခယ္ မေလး  မေလး နာမွာ   ုစိ းရိ မ္ စိ တ္ ေတြ လည္ း း မရွ  ိေတာ ေတာ ့ ။ ..  တခ်က္  တခ်က္  တခ်က္ အေဆာင့  ္ခံခ လိ ံ   ု က္ ရတိ  ုင္င္း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ နင့  ္ ကနဲေနေအာင္ ေနေအာင္ ပင္ မ်က္  ျဖဴ  ျဖဴလန္ မတတ္  မတတ္ ကိ  ကိ  ု ခံ စားေနရေလသည္ ။ အရသာကလည္ း း   ိရွ ပါဘိ ျခင္ း .....။ " ေကာင္ းလိ  ု က္ တာ  တာ ဦးရဲ႕ ... ေဆာင့  ္ ပါ .. ေဆာင့  ္ စမ္ းပါ။ ..အား ..အား ...ကြ ၽန္ မကိ  ု အပီ လိ  ု းစမ္ း ပါရွ  ္င့င့ ...အမယ္ ေလး ထိ တယ္ ..ထိ တယ္ ..။

ဦးလီ းၾကီးက အထဲ မွ ာ နင့  ္ေနတာပဲ ေနတာပဲ ...အိ  ု း "မၾကာပါေခ်။ ..ခင္ ျငိ ..ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ပါးစပ္ မွ တဏွ ာေဇာျပင္ းျပင္ း ေရရြ တ္ ျမည္  ျမည္ တမ္  တမ္းသံေလးေတြ ေလးေတြ တန္ းစီ ျပီး ထြ က္ ေပၚလာေလေတာ ့ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းကလည္ း  း သူအလြ အလြန္န လိ ္   ု းခ်င္ ေနခဲ  ့ေသာ ေသာ ခယ္ မေခ်ာေလးကိ  မေခ်ာေလးကိ  ု လိ  ု းရျပီ မိ  ု႕ ႏြားသိ  ု းၾကိဳးျပတ္ ပင္ တအားကိ  ု က်ံ ဳးျပီ း ျပီ း  လိ  ု းေနေလေတာ ့ ၏။ ျပင္ းထန္ ထိ မိ လွေသာ ေသာ လိ  ု းခ်က္  မ  မ်ားေၾကာင့  ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ သိ ပ္ မၾကာခင္ မွာပင္ တခ်ီ "  ျပီ း "ရေလျပီ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစု ္   ိ းကေတာ ့ မာန္ လံ  ု း၀ မက်ေသး။ ..အပီ အျပင္ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေကာင္ းေနဆဲ ..။ "နင္ တခ်ီ ျပီ းသြ ားျပီ မဟု တ္ လား  လား ...  ျမင့  ္ ျမင့  ္ "ခယ္ မေလး၏  မေလး၏ အရိ ပ္အေျခကိ အေျခကိ  ု ၾကည့  ္ရင္ ရင္း ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုး ေမးလိ  ု က္ သည္ ။ မိန္န းမမ ္ ်ား "  ျပီ း "သည္ ဆိ  ု တာ ဘယ္ လိ  လိ  ုေနမွ ေနမွန္န း္ ကာမမႈ ကိ  ု အတု ျမင္အတတ္ အတတ္ သင္ေနေသာ ေနေသာ  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ရိ ပ္ မိေနေလျပီ ေနေလျပီ။ "ဟု တ္ တယ္  တယ္ ဦးရယ္ ...တခါ ျပီ း သြ ားျပီ .."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေမာသံေလးႏွ ေလးႏွ  ္င့င့  ျပန္ေျဖသည္ ေျဖသည္ ။ "ဟု တ္ ျပီ  ျပီ ...ဒါဆိ  ု နင့  ္ ကိ  ု ဖင္ေျပာင္ ေျပာင္ းျပီး လိ  ု းရမယ္ ..." ေျပာေျပာဆိ  ုဆိ ဆ  ုိ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ေလးထဲ မွ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းကိ  ု ဆြ  ဲႏႈႏ တ္ ႈ  လိ  လိ  ု က္ ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မ်က္  လံ  လံ  ု းျပဴးရရွ ာေလျပီ  ာေလျပီ။ ..."  ဟာ ....  ျဖစ္ ပါ မလား ့ ဦးရယ္ ။ ဖင္ေတာ ေတာ ့ မခ်ပါနဲ ႕ရွင္င္ .. ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု ပဲ စိ တ္ ၾကိ  ၾကိဳက္ လိ  လိ  ု းပါလား ""မရဘူ း ""မရဘူ း ..  ဖင္ လဲ ခ်မွ ာပဲ ခ်မွ ာပဲ။ ..ဘာလဲ နင္ က ဟိ  ုအေကာင္ အေကာင္ ေအာင္ မင္ း ဖင္ လိ  ု းတာေတာ ့ ခံ ျပီ းေတာ ့ ငါ က ့ ် မွ ဂဂ်ီ ဂေဂ ်ီ ဂေဂ်ာင္  လု ပ္ တာလား ..."ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု း ေဒါကန္ေလျပီ ေလျပီ။ "မဟု တ္ ရပါဘူ း ဦးရယ္ ..။ သူ႕ဟာက ႕ဟာက ဦးေလာက္   မၾကီ းဘူ းရွ  ္င့င။့ ..ဦးဟာၾကီ းနဲ႕ ဖင္ လိ  ု းရင္ ကြ ၽန္ မ ဖင္ ကြ  ဲ ျပီ းေဆးရံ  ုေရာက္ ေရာက္ လိ  လိ မ့  ္ မယ္ ...မမရယ္ လု ပ္ ပါဦး ..  ကြ ၽန္ မကိ  ု ကယ္ ပါဦး  ပါဦး .."ခဲအိ အ  ု၏ ိ ဖင္ လိ  ု းရန္ ၾကံ စည္ ေနမႈ ကိ  ု ေၾကာက္ လန္  လန္႕စြ ႕စြ ာေတာင္ းပန္ရင္ ရင္ း ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ခမ ခမ်ာ အစ္ မျဖစ္သူ သ ကိ ူ   ု အကူအညီ အညီ ေတာင္ းရရွ ာေလျပီ။ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ က သူ႕ကိ ႕ကိ  ု အရင္ မေရြ းပဲ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု အရင္ေရြ ေရြ း လိ  ု က္ သျဖင့  ္ ညီ မျဖစ္သူ သအေပၚ အ ူ ေပၚ စိ တ္ တိ  တိ  ု မိသလိ သလိ  ု လိ  ု ျဖစ္ေနေသာ ေနေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ မေနသာေတာ ့ ။ ..  ၀င္ေတာင္ ေတာင္ းပန္ရေတာ ရေတာ ့ သည္ ။ "သူေျပာတာ ေျပာတာ ဟု တ္ ပါတယ္  ပါတယ္ ဦးရယ္ ..။ ဦးဟာၾကီ းနဲ႕ဆိ ႕ဆိ  ု သူဘယ္ ဘယ္ ခံ  ုနိနိင္င ပါ ္  မလဲ ့ ..အဲဒါကိ ဒါကိ  ုေတာ ေတာ ့  ခ်မ္ းသာေပးလိ ခ်မ္ းသာေပးလိ  ု က္ ပါရွ  ပါရွင္င္ ...""တင့  ္ တင့  ္ ...နင္ဘာမွ ဘာမွ ၀င္ေျပာမေနနဲ ေျပာမေနနဲ႕။႕။ ..သူ ျပီ းရင္ နင့  ္ ကိ  ု လဲ ဖင္ လိ  ု းဦးမွ ာပဲ။။  ကဲ ကဲ ..နင္ တိ  ု႕   ုပိ ျပီ း စိ တ္ ပါလာေအာင္  ပါလာေအာင္ နင္ လည္ း း လာ၀င္ လိ  ု က္ ေတာ ့ ။ ..တံ  ု းလံ  ု းခြ ၽတ္ ျပီ  ျပီ း ခု တင္ေပၚတက္ ေပၚတက္ ေတာ ့ ..လာ ..လာ .."ခင္ ျငိ .."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေတာ ေတာ ့ အားကိ  ု းရာ   ့မဲေလျပီ ေလျပီ။   ုငိ မဲ  ့ မဲ  ့ေလးႏွ ေလးႏွ  ္င့င့ ေနာက္ ဆံ  ု း အသနားခံ ၾကည့  ္ေလ၏။ ေလ၏။ "ကြ ၽန္ မကိ  ု မသနားေတာ ့ ဘူ းလား ..ဦးရယ္ ..ဟင့  ္ ဟင့  ္ ""နင့  ္ ကိ  ု  လိ  ု းဘိ  ု႕ေခၚလာတာ။ ႕ေခၚလာတာ။ ..သနားဖိ  ု႕မဟု ႕မဟု တ္ ဖူ  ဖူ း၊ ..အေပါက္ စံ    ုစံေအာင္ ေအာင္ အျပတ္ လိ  လိ  ု းပစ္ မယ္ ။ ..တင့  ္ တင့  ္ ..နင္ လဲ ခြ ၽတ္ ေလ ျမန္ ျမန္၊ ..တက္ လာခဲ  လာခဲ  ့။ .. ေဟာဒီ ပံ  ု ထဲ ကလိ  ု လိ  ု းပစ္ မယ္ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ ညီအစ္ အစ္ မ  တေယာက္ အဖု တ္ တေယာက္  တေယာက္ ရက္ ေပးေနလွ ်က္ ေအာင္ မင္ းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဖင္ ထဲ လု  ိ းသြင္င းေနေသာ ္  ဓာတ္ ပံ    ုပံ ကိ  ု ထု တ္ ျပျပီ  ျပျပီ း ကု  ိသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ေလာေဆာ ္ ေနေတာ ့ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ တိ  ု႕ ညီအစ္ အစ္ မမွ ာ မျငင္ းသာေတာ ့ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း အလု  ိ လိ  ု က္ အၾကိဳက္ ေဆာင္ ယံ  ုသာရွ သာရွ  ိေတာ ေတာ ့ သည္ ။ ..သူ တိ  ု႕ညီ ႕ညီအစ္ အစ္ မမွာ ဖင္ လိ  ု းခံေနၾကျဖစ္ ေနၾကျဖစ္သျဖင့ သျဖင့  ္  ဖင္ လိ  ု းခံရသည့ ရသည့  ္အရသာကိ  ု လည္ း း သိေနသည္ ေနသည္ ။ ႏွ စ္ လည္ းႏွ စ္ ျခိဳက္ ၾကသည္  ၾကသည္ ။ ..သိ  ု႕ေပမယ့ ႕ေပမယ့  ္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလီ းၾကီ းက အဆမတန္ ၾကီ းလွေလသည္ ေလသည္ မိ    ုမိ႕ ဒါၾကီ းႏွ  ္င့င့ ဖင္ လိ  ု းခံရမွ ရမွ ာကိ  ုေတာ ေတာ ့ ေသမေလာက္  ေၾကာက္ ေနၾကရေလသည္ ။ ဖင္ လိ  ု းမခံရေသးမီ ရေသးမီ ကိ  ု ပင္ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ေတြ အလိ  ု လိ  ု က်ိ န္ းစပ္ေနသလိ ေနသလိ  ု  ျဖစ္ေနရသည္ ေနရသည္ ။

ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ သူ မ၀တ္ လာေသာ  လာေသာ ဘေလာက္ စ္  စ္အကၤ အကၤ ်ီ ေလးႏွ  ္င့င့ ဘီဘဲ ဘ လ္ ဲ ထမီေလးကိ ေလးကိ  ု ခြ ၽတ္ လိ  လိ  ု က္ ရ သည္ ။ ..ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ေအာက္ မွ  မွ   ုပံဆန္ ဆန္ း ဘရာစီ ယာေလးႏွ  ္င့င့ ပင္ တီ တိ  ုနန္ နန္႕နန္ ႕နန္႕ေလးကိ ႕ေလးကိ  ု လည္ း း ဆက္ ျပီ  ျပီ း ခြ ၽတ္ ရျပန္သည္ သည္ ။ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကိ  ု ခန အနားေပးထားရင္း သူ ႕မိ ႕မိန္န းမ ္ အ၀တ္ ေတြခြခ ၽတ္ ြ ေန တာကိ  ု  မ်က္  စိ  စိအရသာခံ အရသာခံ ထိ  ုင္င ၾကည့ ္   ္ေနျပန္ ေနျပန္၏။ ၏။ ၀တ္ လစ္  လစ္ စလစ္ ျဖစ္သြ သ ားေသာ ြ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္  ခု တင္ေပၚလွ ေပၚလွ မ္ းတက္ လာသည္  လာသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ က ေအာက္ မွ  မွ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က အေပၚမွ ဖင္ ျပန္ေခါင္ ေခါင္ းျပန္  ထပ္ လိ  ု က္ ၾကသည္  ၾကသည္ ။ တေယာက္ ေပါင္ ၾကား တေယာက္ က  က မ်က္ ႏွ ာအပ္ မိ ၾက၏။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးက ခယ္ မေလးဖင္  မေလးဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲ သူ႕လီ ႕လီ းၾကီ းထု  ိ းသြင္င းရန္ ္ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေအာက္ ေအာက္ ပိ    ုပိင္ငး္ ဘက္ တိ  တိ  ု းကပ္ လာသည္ ။ " သူ႕ဖင္ ႕ဖင္ ၀မွ ာ တံေတြ ေတြ းေလး ဆြ တ္ ေပးဦးေလ ဦးရဲ႕ ...။ ဒီ အတိ အတိ  ုင္င းၾကီ ္ းဆိ  ု သူဘယ္ ဘယ္ ခံ  ုနိနိင္င ပါ ္  မလဲ ့ .."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ အဖု တ္ ေပၚမ်က္ ႏွ ာအပ္ ထားေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ေခါင္ းေလးေမာ့ ျပီ း လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ ကိ  ု  လွ မ္ းသတိေပးလိ ေပးလိ  ု က္ သည္ ။ " ေအး ..ဟု တ္ သားပဲ ..ကဲ ကဲ ..နင့  ္ညီ ည မဖင္ ီ နင္ ပဲ တံေတြ ေတြ းဆြ တ္ ေပးေပေတာ ့ တင့  ္ တင့  ္ေရ ေရ ..  ျပီ းရင္  ဖင္ ၀လဲ ျဖဲ ထားေပးဦး .."ခင္ ျငိ .."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ လည္ း း ညီ မ၏ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ၀ေလးကိ  ၀ေလးကိ  ု  တံေတြ ေတြ းလွ မ္းဆြ တ္ ေပးလိ  ု က္ ရေလ၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္သည္ သည္ သူ မေပၚတက္ ဖိ  ဖိ ထားေသာ အစ္ မျဖစ္သူ သ၏ ၏ ူ  ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု မရက္ ေပးႏိ  ုင္ငေ္ သး။ ..သူ မဖင္ ထဲသိ သ  ု႕ိ ခဲအိ အ  ုေတာ ေိ တာ ္ ၏ လီ းၾကီ းတု  ိ း၀င္ လာမည့  ္အေရးကိ အေရးကိ  ု ေတြ းကာ  စိ  ု းထိ တ္ စြ  စြ ာေစာင့  ္ေနမိ ေနမိသည္ သည္ ။ အရမ္ းနာလိ မ့  ္ မည္ ဆိ  ု တာလည္ း း ၾကိဳသိ ေနရသည္ ။ တံေတြ ေတြးဆြ တ္ ေပးျပီးေနာက္  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က သူ႕ညီ ႕ညီ မဖင္ ကိ  ု က်က်နန ျဖဲ ေပးထားလိ  ု က္ ၏။ ျဖဲေပးနိ ေပးနိ  ုင္င မွ္ ညီ မျဖစ္သူ သူ အနာသက္ သာမည္ မဟု  မဟု တ္ ပါလား  ပါလား ..။ ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င လည္ ္  း း ဖင္ လိ  ု းခံေနၾကမိ ေနၾကမိ  ု႕ ဖင္ လိ  ု းခံဘိ ဘ  ုိ႕႕  ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ျဖဲ  ျဖဲေပးရတာလည္ ေပးရတာလည္ း း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ကြ ၽမ္ းသည္ ။ မိ မိဇနီ ဇနီ းသည္ ကိ  ကိ  ု ယ္ တိ  တိ  ုင္င ျဖဲ ္ ေပးထားေသာ ေပးထားေသာ ခယ္ မေလး၏  မေလး၏  ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲသိ သ  ုိ႕ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ သူ၏ စံခ်ိခ်ိ န္ လြန္န္ လီ းၾကီ းကိ  ု က်က်နန ေတ့ ေထာက္ လိ  လိ  ု က္ ၏။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ တခါမွ ဖင္ လိ  ု းဘူ းသူ မဟု တ္ ပါ။  ပါ။ လိ  ု းမယ့  ္ လိ  ု းရေတာ ့ သူ ၾကံ စည္ ေနခဲ  ့ေသာ ေသာ ခယ္ မေလး၏  မေလး၏  ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ကိ  ကိ  ု လိ  ု းရတာျဖစ္ေနသျဖင့ ေနသျဖင့  ္ အရမ္ း ေက်နပ္ ေနမိရေလ၏။ ရေလ၏။ ဖိသြ သင္ငြ  းလိ ္   ု က္ သည္ တြ  တြင္င္  ဖင္ ၀တြင္င္ဆြ ဆ တ္ ြ  ထားေသာ  ထားေသာ တံေတြ ေတြ းမ်ားေရာ ေစာေစာက ခင္ ျငိ ခင္ ျငိ မ္းျမင့  ္အဖု အဖု တ္ ကိ  ကိ  ု လိ  ု းထားစဥ္ က  လီ းတံ ၾကီ းေပၚေပက်ံ ေနသည့  ္ ေစာက္ ရည္ ၾကည္  ၾကည္ မ  မ်ားေရာ ေခ်ာဆီ ထိ  ထိ  ု းထားမႈေၾကာင့ ေၾကာင့  ္ ဖင္ေခါင္ ေခါင္ းထဲသိ သ  ုိ႕႕  လီ းတံ ၾကီ းက ေလွ ်ာကနဲ ၀င္ ာကနဲ ၀င္ေလသည္ ေလသည္ ။ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ေလး၏ က်ဥ္ းၾကပ္ ဥ္ းၾကပ္ေသာညွ ေသာညွ စ္အား ေၾကာင့  ္ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း  လီ းၾကီ းပင္ ပူ ကနဲ ျဖစ္သြ သာြ းသည္ ။ ခင္ ျငိ  ိ မ္ းျမင့  ္ ခမ်ာမွ ာေတာ ်ာမွ ာေတာ ့ ထြန္န္႕ထြ ႕ထြန္န႕ကိ ႕္ ကိ  ု လူ း သြ ားေလေတာ ့ သည္ ။ " ေအာင္ မယ္ ေလးေလး ...နာလိ  ု က္ တာ  တာ နာလိ  ု က္ တာ  တာ ...ကြ  ဲ ျပီ ..ကြ  ဲ ျပီ ..ကြ ၽန္ မဖင္ေတာ ေတာ ့ ကြ  ဲ ပါျပီ မမရဲ႕ .... အား ....အား ...အား " ေအာ္ ဟစ္ညဥ္ ညဥ္ းညဴရင္ း း ဖင္ ၾကီ းကိ  ု ခါထု တ္ လိ  လိ  ု က္ ရာ ၀င္ လက္ စ  စ လီ းၾကီ းက  ျပန္ ကြ ၽတ္ ထြ  ထြ က္ သြားရ၏ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကမူ ဖင္ လိ  ု းရသည့  ္အရသာကိ အရသာကိ  ု ခံ စားရတာ စိ တ္ က  က အရမ္ းထေနေလရာ  လီ းကိ  ုခ်က္ ခ်က္  ျခင္  ျခင္ းပင္ ျပန္ဆြ ဆ  ဲြေတ့ ေတ့ သည္ ။ ..အရမ္ းကိ  ု   ဲပြ ၾကမ္ းေတာ ့  မည္ ကိ  ကိ  ု ရိ ပ္ မိေသာ ေသာ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ  လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္၏ လီ းၾကီ းကိ  ု လွ မ္ းကိ  ုင္င္ ဆြ  ဲ ဖမ္းကာ ထိန္န းလိ ္   ု က္ ရေလ၏။ "ကြ ၽန္ မေတ့ ေပးပါ မယ္ ့ ဦးရယ္ ...အရမ္းၾကီ းေတာ ့ ဖိ မသြင္င းပါနဲ ္ ႕ေနာ ႕ေနာ္ ။ ..ဦးေလးဟာၾကီ းက ..ဦးေလးဟာၾကီ းက သိ ပ္ ကိ  ု ၾကီ းတာ ..  ျမင့  ္ ျမင့  ္ ဘယ္ ခံ  ုႏိႏိင္င ပါ ္  မလဲ ့ ..  ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းခ်င္  းခ်င္း ဖိ သြင္င းေနာ ္ ္ ...ဟု တ္ ျပီ  ျပီ လား "ဖင္ မလု  ိ းဘူ းေသာ

 လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္ေတာ ေတာ ့ ခယ္ မေခ်ာကိ  မေခ်ာကိ  ု ဖင္ လိ  ု းခ်င္ ေဇာႏွ  ္င့င့ အရမ္ းၾကီ း လု ပ္ေနမွ ေနမွ ာစိ  ု းရ ေလသည္ မိ    ုမိ႕ ေျပလည္ ရာ ေျပလည္ ေၾကာင္ း ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ၀င္ ထိန္န းကာ ္ လမ္ းျပေပးလိ  ု က္ ရေတာ ့ သည္ ။ မလိ  ု းပါႏွ  ္င့င ဟု ့  ေတာင္းပန္ေနေတာ ေနေတာ ့  လည္ း ရမွ ာမဟု တ္ သည့  ္အတူ အတူ တူ အားလံ  ုးအဆင္ေျပဘိ ေျပဘိ  ု႕ ဒီ တနည္ း း ပဲ   ိရွေတာ ေတာ ့ သည္   မဟု တ္ ပါလား  ပါလား ..။ "ဟု တ္ ပါတယ္  ပါတယ္ ဦးရယ္ ..။ ကြ ၽန္ မခံ ပါ မယ္ ့ ရွင္င္ ...။ တအားၾကီ းသာ ေဆာင့  ္ မလိ  ု းပါနဲ႕ေနာ ႕ေနာ္  ..."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ကလည္ း လွ မ္ းေျပာသည္ ။ " ေကာင္ းျပီေလ ေလ ..  ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းသြ  းသြင္င းမယ္ ္ ...ကဲ ..တင့  ္ တင့  ္ က  ကိ  ုင္င ျပီ ္  းထိန္န းထားေပး ္ "ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက လိ  ု က္ ေလွ ်ာ သေဘာတူ လိ သေဘာတူ လိ  ု က္ သည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ညီ မဖင္ ကိ  ု ဆြ  ဲ ျဖဲေပးထားျပီ ေပးထားျပီ း လက္ တဖက္  တဖက္ က  က ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းလီ းၾကီ းကိ  ု ပါ အသာဖမ္ းကိ  ုင္င္ ထိန္န းထားေပးလိ ္   ု က္ သည္ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းက ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းခ်င္ း  းခ်င္ း ဖိသြ သြင္င းသည္ ္ ။ လီ းၾကီ းက ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲသိ သ  ု႕ိ တထစ္ခ်င္ း ခ်င္ း တိ  ု း၀င္သည္ သည္ ။ ဘယ္ ေလာက္ ပဲ  ပဲ ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းသြ  းသြင္င းသြ ္ င္င း္ နာတာကေတာ ့ နာလွသည္ သည္ မိ    ုမိ႕ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ မွ ာ ေအာ္ ျပီ းရင္ းက ေအာ္ေနရေလေတာ ့ ၏။  ထိ  ုသိ သ  ု႕ိ ခယ္ မေခ်ာေလး၏  မေခ်ာေလး၏ နာနာက်င္ က  က် င္ ေအာ္ေနသံ မ်ားက ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းကိ  ုအရသာတမ အရသာတမ်ိ ဳးတိ  ု းေစသည္ ။ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ လင္ေတာ ေတာ ္ ေမာင္၏လီ ၏လီ းကိ  ု ကိ  ုင္င ကာ ္ ထိန္န းထားေပးရင္ ္  းမွ ညီ မ၏ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု လဲ ပဲ  ကုန္န းကာ ္ ရက္ ရက္ ေပး၏။ ဒီေတာ ေတာ ့  မွ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ ဖီ လင္ တက္ လာကာ  လာကာ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲ လီ းၾကီ းတိ  ု း၀င္ ေနတာ ခံ  ုႏိႏိင္င လာမည္ ္ မဟု တ္ ပါလား။  ပါလား။ ..  ျဖည္ းျဖည္  းျဖည္ းခ်င္ း  းခ်င္ း ထိ  ု းသြင္င းရင္ ္  းမွ ပင္ လီ းၾကီ းက ေနာက္ ဆံ  ု းေတာ ့   ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ေလးထဲ အဆံ  ု းထိ ၀င္သြ သ ား ြ ေလေတာ ့ ၏။ စအိ  ု ၀ေလးက လီ းတံအရင္ အရင္ းကိ  ု သားေရညွ  ိဳ႕ျဖင့  ္ ခပ္ တင္ းတင္းပတ္ ထားသလိ  ထားသလိ  ု ညွ စ္ ထား သည့  ္ အရသာကိ  ု ခံ စားလိ  ု က္ ရျပီ းသည္ တြ  တြင္င္ေတာ ေတာ ့ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းမွ ာ ဘယ္ လိ  လိ  ု မွ စိ တ္ မထိ  မထိန္န းထားႏိ ္   ုင္င္ေတာ ေတာ ့ ။ ခယ္ မေလး၏  မေလး၏ ဖင္ ကိ  ု တအားပင္ ေဆာင့  ္ လိ  ု းေလေတာ ့ သည္ ။ .. ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ က ညီ မျဖစ္သူ သ၏ေစာက္ ၏ ူ ေစာက္ ပတ္ ကိ  ကိ  ု ခပ္ ၾကမ္ းၾကမ္ းဖိ ကာ ရက္ ေပး၏။ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ လည္ း နာက်င္ မႈ င္ မႈေရာျပြ ေရာျပြ မ္ းေသာ ဖင္ လိ  ု းခံရမႈ ရမႈ အရသာကိ  ု ျပင္ းျပစြာ ခံ စားေနရရင္ းမွ သူ မမ်က္ နွ ာေပၚ၀ဲေနေသာ ေနေသာ အစ္ မျဖစ္သူ သ၏ ူ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ကိ  ကိ  ု ျပန္ လည္ ရက္ ေပးေနလိ  ု က္ ေတာ ့ သည္ ။  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္ ခယ္ မေလးဖင္  မေလးဖင္ ကိ  ု အသားကုန္န္ေဆာင့ ေဆာင့  ္ လိ  ုးေနရင္ းမွ   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ၾကီ းေတြ ကိ  ု လွ မ္ းလွ မ္းကိ  ုင္င္  လိ  ု က္ ေသးသည္ ။ ထိ  ု မွ ်မက အေပၚမွ ရက္ ေပးေနေသာ ဇနီ းျဖစ္သူ သူ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္၏   ုႏိ႕အံ ႕အံ  ု ထြ ားထြ ားၾကီး  မ်ားကိ  ု လည္ းပဲ  းပဲ လွ မ္ းဆု ပ္နယ္ နယ္ သည္ ။ ..ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္ ေတာ ့ လက္ တဖက္  တဖက္ က  က ဇနီ း၏ႏိ  ု႕ က်န္ တဖက္ န္ တဖက္ က  က ခယ္ မေလး၏  မေလး၏   ုႏိ႕ကိ ႕ကိ  ု တျပိဳင္ နက္ လွ  လွ မ္ းကိ  ုင္င္ ေျခမႈန္န းျပန္ ္ သည္ သည္ ။ "တင့  ္ တင့  ္ ...နင့  ္ညီ ည မေဘးမွ ီ ာ ေလးဘက္ ကု  ကုန္န းလိ ္   ု က္ စမ္  စမ္း .."ခယ္ မဖင္  မဖင္ ကိ  ု အေတာ ္  ၾကာၾကာေဆာင့  ္ လိ  ု းေပးျပီ းေနာက္ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းက  ပံ  ု စံ တမ်ိ ဳးေျပာင္းရန္ စီ ရန္ စီ စဥ္ ျပန္၏ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္သည္ သည္ ညီ မေပၚေမွာက္ ခြ ထားရာမွ အသာထကာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ေဘးတြင္င္ ေလးဘက္ ေလး ကုန္န းေပးရျပန္ ္ ၏။ ၏။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ုးက ခယ္ မဖင္  မဖင္ ထဲ မွ လီ းၾကီ းကိ  ု ဇတ္ ကနဲ  ကနဲဆြ ဆ  ဲြႏႈႏ တ္ ႈ  ကာ  ကာ ေလးဘက္ ကု  ကုန္န းေပးေသာ ္ ဇနီ းျဖစ္သူ သ၏ ူ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲ   ိဇြ ကနဲေနေအာင္ ေနေအာင္  ထိ  ု းသြင္င းလိ ္   ု က္ ျပန္  ျပန္သည္ သည္ ။ "အ ..."ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ ထံ မွ မပြ  ္င့င တပြ ့   ္င့င့ညဥ္ ညဥ္ းသံေလး ေလး ထြ က္ လာရျပန္  လာရျပန္၏။ ၏။ လီ းၾကီ းက အဆံ  ု းတိ  ုင္င္ ေလွ ်ာကနဲ ၀င္ ာကနဲ ၀င္ သြ ားသည္ ။ ခုန ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲ လိ  ု းစဥ္ က တင္ းက်ပ္ ေသာအားကိ  ု တုန္န္႕ျပန္ ႕ျပန္ရုရန္နု  းကန္ ္ ေဆာင့  ္ေနရသျဖင့ ေနရသျဖင့  ္  ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု း ေဆာင့  ္အားေတြ က အရမ္ းကိ  ု ဘရိ တ္ လြ  လြ တ္ ေနေလရာ ထိ  ုအားအတိ အားအတိ  ုင္င း္ ဇနီ းေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲ

 ထိ  ု းသြင္င းလိ ္   ု က္ ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ မွာ မသက္ မသာ  မသာ ခံ လိ  ု က္ ရျပန္သည္ သည္ ေပါ့ ..။ "လာ ျမင့  ္ ျမင့  ္ ...နင္ လဲ နင့  ္အစ္ အစ္ မေဘး လာျပီ း ကုန္န း္ .."ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္ပါ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေဘး ေဘး လာျပီ း  ကုန္န းရျပန္ ္ ေလ၏။ ေလ၏။ ခုေတာ ေတာ ့ ခု တင္ေပၚတြ ေပၚတြင္င္ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ဦး ဦး ဖင္အျပိ အျပိဳင္ ေထာင္ လွ ်က္ သား ...။ ကိ  ုသိ သန္နိ  းစိ ္   ု းသည္  ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ေစာက္ ေစာက္ ပတ္  ပတ္ ထဲ  ထဲ မွ လီ းကိ  ု ျဖဳတ္ ကာ  ကာ ခင္ ျငိ မ္ းျမင့  ္အဖု အဖု တ္ ထဲ  ထဲ ေျပာင္ းထည့  ္ ျပီ း လိ  ု းသည္ ။ ..ထိ  ု႕ေနာက္ ႕ေနာက္  အဖု တ္ ထဲ  ထဲ မွ ထု တ္ ကာ  ကာ ဖင္ေပါက္ ေပါက္ ထဲ  ထဲ ထည့  ္ လု  ိ းသည္ ။ ..ခနေနျပန္ေတာ ေတာ ့ ခင္ ျငိ မ္ းတင့  ္ဘက္ ဘက္ ကူ းျပန္သည္ သည္ ။ ဒီ လိ  ုႏွႏ  ္ွင့င့ ေလးဘက္ ကု  ကုန္န းေပးထားေသာ ္ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ကိ  ကိ  ု ေစာက္ ပတ္  ပတ္ တလွ  တလွည့ ည  ့္ ဖင္ တလွည့ ည  ့္  ေျပာင္ းေျပာင္ းကာ အပီ ကိ  ု လု  ိ းေနလိ  ု က္ ေလေတာ ့ သည္ ။  ________________________________________  _______________________ _________________  ထိ  ုအိ အ မ္ိ ေလးတြ ေလးတြင္င္ စေန၊တနဂၤေႏြ ေႏြ ႏွ စ္ရက္ ရက္ လံ  လံ  ု းေနကာ ကိ  ုသိ သိန္န းစိ ္   ု းသည္ ဇနီ းႏွ  ္င့င့ ခယ္ မေလးကိ  မေလးကိ  ု နည္ းမ်ိ းဳ စံ  ု ျဖင့  ္ အသားကုန္န လိ ္   ု းပစ္ လိ  ု က္ ေလသည္ ။ ..ရိ  ု က္ ထားေသာ  ထားေသာ ဓာတ္ ပံ    ုပံ မ်ားကိ  ု ၾကည့  ္၍တနည္ ၍တနည္ း း ..ငွ ားထားေသာ အျပာဗီဒီဒ ယိ ီ   ု မ်ားကိ  ု ၾကည့  ္ ကာတဖံ  ု ကမ္ းကုန္နေအာင္ ေ္ အာင္ ပင္ ေပ်ာ္ ပါးပစ္ လိ  ု က္ ၏။ နားခ်ိ န္ မ်ားတြ င္ ညီအစ္ အစ္ မႏွ စ္ေယာက္ ေယာက္ ျပင္ဆင္ ဆင္ခ်က္ ခ်က္  ျပဳ  ျပဳတ္ ေပးေသာ စားေသာက္ ဖြ  ဖြ ယ္ ရာမ်ားကိ  ု ဘီ ယာႏွ  ္င့င့ ေကာင္းေကာင္ းႏွ  ိ ပ္သည္ သည္ ။ .. ႏွ စ္ရက္ ရက္ လံ  လံ  ု းလံ  ု း အိ ပ္ ပင္ မအိ ပ္ ပဲ ေလာကစည္ းစိ  းစိ မ္ ကိ  ု ေကာင္ းေကာင္ းၾကီ း ခံ စားေနလိ  ု က္ ၾကေလေတာ  ၾကေလေတာ ့ သတည္ း း .......။ (  ျပီ းပါျပီ )အားေပးၾကသူ အားလံ  ု းကိ  ု ေက်းဇူးတင္ လွ တင္ လွ ်က္ ...

View more...

Comments

Copyright © 2017 ZILADOC Inc.