1 Kappa Packaging buduje zak³ad w Czechach W Szwecji odzysk

March 25, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download 1 Kappa Packaging buduje zak³ad w Czechach W Szwecji odzysk...

Description

Kappa Packaging buduje zak³ad w Czechach

Wiêkszy eksport makulatury z Wielkiej Brytanii

Kappa Packaging przygotowuje otwarcie nowego zak³adu produkcyjnego w Czechach. Zak³ad w O³omuñcu, wyposa¿ony w najnowoczeœniejsz¹ liniê technologiczn¹, jeszcze w tym roku ma rozpocz¹æ produkcjê tektury falistej kaszerowanej. Koszt inwestycji wyniesie 11 mln EUR. Nowa wytwórnia bêdzie produkowaæ 20 000 000 m2 tektury falistej rocznie. W fabryce zatrudnionych zostanie 50 osób. Zak³ad bêdzie produkowa³ zarówno na potrzeby rynku czeskiego, jak i rynków zagranicznych. J.T.

W I kwartale 2004 r. Wielka Brytania wyeksportowa³a prawie 20% wiêcej makulatury ni¿ w tym samym okresie ubieg³ego roku. Brytyjska konfederacja przemys³u papierniczego (Confederation of Paper Industries) szacuje, ¿e eksport w I kwartale br. wyniós³ 581 000 t w porównaniu z 484 600 t w analogicznym okresie ub.r. Import makulatury spad³ o 5,2% – z 2 500 t do 2 400 t. Wed³ug statystyk konfederacji, przemys³ papierniczy zu¿y³ nieznacznie mniej makulatury, mimo wzrostu pozysku starych gazet i czasopism. Ca³kowite zu¿ycie spad³o o 1,7% do poziomu 1,13 mln t. Zu¿ycie mieszanych gatunków makulatury spad³o o 9,9% do 76 675 t, podczas gdy zu¿ycie gatunków siarczanowych i z tektury falistej spad³o o 9,6% do 507 448 t. Zu¿ycie wy¿szych gatunków spad³o o 7,9% do 183 352 t. Natomiast zu¿ycie makulatury z papieru gazetowego i czasopism wzros³o o 19,1% do 363 271 t w porównaniu z I kwarta³em ub.r. W porównaniu z produkcj¹ wynosz¹c¹ 1,56 mln t w pierwszych trzech miesi¹cach 2004 r., wskaŸnik makulatury u¿ytej w produkcji wyniós³ 72,3% – nieznacznie mniej ni¿ w I kwartale ub.r. (73,2%, 1,57 mln t.). W I kwartale 2004 r., Wielka Brytania zu¿y³a o 0,9% wiêcej wyrobów z papieru, zu¿ycie wynios³o 3,14 mln t. WskaŸnik recyklingu (stosunek pomiêdzy zu¿yciem makulatury i ca³kowitym zu¿yciem papieru), spad³ zatem o jeden punkt procentowy i w I kwartale 2004 r. wyniós³ 36%. J.T.

W Szwecji odzysk opakowañ roœnie W 2003 r. odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Szwecji pozostawa³ na ci¹gle wysokim, sta³ym poziomie. Z 954 000 ton opakowañ wprowadzonych na szwedzki rynek zebrano i poddano recyklingowi ponad 730 000 ton, co daje wskaŸnik odzysku na poziomie 76,7%. Dane te pochodz¹ od szwedzkiej organizacji zajmuj¹cej siê zagospodarowaniem odpadów, Förpackningsinsamlingen, która posiada 90% udzia³ w iloœci opakowañ wprowadzanych na rynek szwedzki. Z 422 000 ton tektury falistej zu¿ytej w Szwecji w 2003 r. oko³o 359 000 ton poddano recyklingowi. W ten sposób wskaŸnik recyklingu dla tektury falistej wyniós³ 85% i znacznie przekroczy³ ustawowy pu³ap recyklingu, który w Szwecji wynosi 65%. 169 000 t innych opakowañ z papieru i tektury wprowadzono na rynek przez cz³onków Svensk Kartongatervinning, z czego 74 999 t, czyli 44% poddano recyklingowi. J.T.

Nowy zak³ad tektury falistej Panther Packaging koñczy budowê swojego najwiêkszego zak³adu produkcyjnego w Wustermark w Brandenburgii. Produkcja

PRZEGL•D PAPIERNICZY ∑ 60 ∑ wrzesieÒ 2004

pude³ z tektury falistej zostanie wkrótce zainaugurowana w obiekcie o powierzchni 30 000 m2. Inwestycja (70 000 m2) stwarza ró¿norodne mo¿liwoœci dalszego rozwoju. W Wustermark powstanie oko³o 180 nowych miejsc pracy. Koszt inwestycji w nowy zak³ad, którego budowê rozpoczêto w paŸdzierniku 2003 r., szacuje siê w granicach 30 mln EUR. Jest to najkosztowniejszy projekt inwestycyjny w ponad 100 letniej historii Panther Packaging. Poza rozwojem kontaktów handlowych z obecnymi partnerami, w wyniku budowy nowego zak³adu Panther Packaging chce przyspieszyæ ekspansjê na nowe rynki rozszerzonej Europy. W nowej fabryce zainstalowano najszybsz¹ na œwiecie tekturnicê o szerokoœci 2,8 m. Zdolnoœæ produkcyjna maszyny wynosi 200 mln2 lub 100 000 t. Firma wyposa¿y³a równie¿ zak³ad w nowoczesne maszyny do wytwarzania klasycznych pude³ sk³adanych, jak równie¿ wycinarki p³askie i rotacyjne dla realizacji niestandardowych rozwi¹zañ opakowaniowych. Nowoczesny system magazynowo-logistyczny zosta³ zaprojektowano na 10 000 palet. Bezpoœrednie po³¹czenie zak³adu z obwodnic¹ autostrady wokó³ stolicy Niemiec umo¿liwi szybk¹ dystrybucjê opakowañ i displayów. Nowy zak³ad w Brandenburgii wyposa¿ony jest w najnowoczeœniejsze rozwi¹zania komunikacyjne i technologie informatyczne zapewniaj¹ce szybki kontakt z klientem na ka¿dym etapie zamówienia. J.T.

Micronorte Packaging w Hiszpanii W lipcu, w miejscowoœci Palanco w Kantabrii zainaugurowa³a produkcjê nowo powsta³a hiszpañska firma Micronorte Packaging. Firma produkuje opakowania tekturowe z nadrukiem, g³ównie dla przemys³u spo¿ywczego, AGD, odzie¿owego oraz akcesoriów samochodowych. Po³owa

produkcji przeznaczona jest na rynek francuski. Do tej pory ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ oko³o 9 mln EUR. Micronorte Packaging spodziewa siê osi¹gn¹æ sprzeda¿ na poziomie 2,4 mln EUR w br. i 6 mln EUR w przysz³ym roku. W 2006 r. firma zamierza zainwestowaæ kolejne 2 mln EUR w celu zwiêkszenia wartoœci sprzeda¿y do 12 mln EUR. J.T.

Frantschach og³asza wzrost cen na worki Jest to odpowiedŸ na wy¿sze ceny na rynku papieru workowego i granulatu polietylenu, a tak¿e rosn¹ce koszty energii. Ostatnie wzrosty cen s¹ spowodowane du¿ym popytem w Chinach i Indiach oraz o¿ywieniem gospodarczym w USA. W zwi¹zku z tymi tendencjami spodziewany jest wzrost cen zarówno na papiery workowe, jak i na same worki. J.T.

W³ochy eksporterem netto makulatury W 2003 r. przepaœæ we W³oszech miêdzy zu¿yciem makulatury a pozyskiem znacznie siê zmniejszy³a. W³oscy producenci zu¿yli w produkcji papieru 5,25 mln t makulatury, a ca³kowity pozysk wyniós³ 5,2 mln t. Wed³ug statystyk Comieco (w³oskiego konsorcjum recyklingu opakowañ z papieru i tektury), w 2003 r. zebrano 1, 810 mln t makulatury, co daje wzrost o 13,9% w stosunku do r. 2002 (1,589 mln t). Szczególnie widoczny jest znaczny wzrost w po³udniowej czêœci kraju, gdzie zbiórka makulatury wzros³a o 20,8% (do poziomu 268 729 t) w stosunku do roku 2002 (222 390 t). W pó³nocnych W³oszech iloœæ pozyskanej makulatury wzros³a o 12,8% i wynios³a 1,174 mln t. (2002 – 1,041 mln t). W central-

1

nej czêœci kraju, zanotowano 12,7% wzrost, z 325 625 t do 367 100 t. Pozysk makulatury na osobê w pó³nocnych W³oszech wyniós³ 41,8 kg (40,9 kg), w centralnych 31,3 kg (27,7 kg) oraz 14,6 kg (13,5 kg) w po³udniowych. Œredni pozysk makulatury na osobê dla W³och wynosi 29,8 kg (28,7 kg). Ponadto Comieco informuje, ¿e wskaŸnik recyklingu dla opakowañ z papieru i tektury w 2003 r. wyniós³ 57,8% (56,1%), wskaŸnik odzysku 65,9% (59%). Dla porównania w 1998 r. wskaŸnik recyklingu osi¹gn¹³ 37%, a wskaŸnik odzysku 39,9%. Ca³kowita produkcja papieru i tektury we W³oszech wynios³a 9,4 mln t w 2003 r., w tym papiery opakowaniowe stanowi³y 47%. Comieco obliczy³o, ¿e wskaŸnik zu¿ycia makulatury wyniós³ 56%. Jeœli chodzi o surowce u¿yte do produkcji papieru, udzia³ makulatury wyniós³ 49%, w³ókien pierwotnych – 35%, pozosta³ych surowców – 16%. J.T.

Wzrost produkcji w Finlandii W II kwartale 2004 r. w USA i w szczególnoœci w Azji wzrós³ popyt na papier. Równie¿ popyt na niektóre gatunki papieru w Europie by³ nieco bardziej o¿ywiony ni¿ przed rokiem. Ten wzrost popytu odzwierciedlaj¹ fiñskie dane dotycz¹ce produkcji. Produkcja papieru i tektury w II kwartale wynios³a 3,3 mln t i by³a o 5,6% wy¿sza ni¿ w analogicznym okresie ub.r. W pierwszych 6 miesi¹cach tego roku, produkcja papieru i tektury wynios³a 6,8 mln t, o 6,1% wiêcej ni¿ w pierwszej po³owie 2003 r. WskaŸnik wykorzystania zdolnoœci produkcyjnych wyniós³ 91% w II kwartale i w ten sposób pozosta³ na tym samym poziomie, co w I kwartale, ale by³ o 3 punkty procentowe wy¿szy ni¿ w analogicznym okresie ub.r. W II kwartale 2004 r. produkcja papieru wzros³a o 6%, pod-

2

czas gdy produkcja tektury o 4% w porównaniu z II kwarta³em 2003 r. We wszystkich gatunkach papieru, poza papierem gazetowym, zanotowano wzrost produkcji. Produkcja mas chemicznych i mechanicznych wynios³a 3 mln t, o 5,1% wiêcej ni¿ w II kwartale 2003 r. Od stycznia do czerwca br. wyprodukowano 6,3 mln t, o 6,3% wiêcej ni¿ w I po³owie 2003 r. J.T.

wyniós³ w 2003 r. 75,8%. Z 31,2 mln t zu¿ytych opakowañ z tektury falistej, 19,3 mln t zosta³o u¿ytych jako surowiec przez amerykañski przemys³ papierniczy, a 4,4 mln t wyeksportowano. Rok wczeœniej wskaŸnik recyklingu dla tego gatunku makulatury wyniós³ 73,3%, zu¿ycie siêgnê³o 31,6 mln t, z czego 19,6 mln t zosta³o wykorzystane w produkcji papieru i tektury, a 3,5 mln t zosta³o wyeksportowane. J.T.

Ciba kupuje LPM Ciba Specialty Chemicals poszerza swoja ofertê w dziedzinie œrodków pomocniczych dla przemys³u papierniczego w wyniku nabycia LPM Technologies Inc., dostawcy chemikaliów dla przemys³u celulozowo - papierniczego. Transakcja wzmocni pozycjê Ciby na kanadyjskim rynku papierniczym. LPM Technologies specjalizuje siê w wytwarzaniu œrodków retencyjnych, odwadniaj¹cych, utrwalaczy, oraz œrodków wspomagaj¹cych gospodarkê wodn¹. J.T.

Wzrost zu¿ycia makulatury w USA Wed³ug danych American Forest&Paper Association (AF&PA), w USA wskaŸnik recyklingu papieru wzrós³ z 48,2% w 2002 do 50,3% w 2003 r. Iloœæ makulatury poddanej recyklingowi wzros³a z 47,6 mln t do 49,3 mln t, czyli o 3,4%. Jednak 37,7 mln t makulatury trafi³o na wysypiska, o 0,3 mln t wiêcej ni¿ w 2002 r. Wielkoœæ eksportu wzros³a z 11,3 mln t do 13,8 mln t, czyli o 22,1%. Import makulatury nie odgrywa wiêkszej roli, w 2003 r. by³ jeszcze mniejszy (399 000 t) ni¿ w 2002 r., kiedy to zaimportowano do USA 411 000 t makulatury. WskaŸnik recyklingu dla zu¿ytych opakowañ z tektury falistej, w tym odpadów produkcyjnych

Bauernfeind buduje wytwórniê tektury falistej Zaledwie kilka miesiêcy po sprzedaniu prawie ca³ej swojej dzia³alnoœci papierniczej firmie Anglo American plc, dr Roman Bauernfeind inwestuje 25 mln EUR w budowê nowej wytwórni tektury falistej w Zorbau (Saksonia–Anhalt), która bêdzie funkcjonowaæ pod nazw¹ ROBA Packaging AG. Tekturnica szerokoœci 2,80 m bêdzie produkowaæ tekturê falist¹ o fali typu E, F i G. W zak³adzie w Zorbau przetwarzane bêd¹ zarówno makulaturowe papiery na tekturê falist¹ jak i kraftliner. Budowa rozpocznie siê we wrzeœniu br. natomiast uruchomienie produkcji planowane jest na wiosnê przysz³ego roku. Firma przeznaczy swoj¹ produkcjê g³ównie na rynek niemiecki, polski i czeski. J.T

Rosyjski przemys³ cel.-pap. Rosyjski przemys³ leœny wykazuje tendencjê wzrostow¹. Wed³ug danych stowarzyszenia RAO Bumprom, ca³y przemys³ leœny zanotowa³ w I po³owie 2004 r. wzrost o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Sektor celulozowo-papierniczy uzyska³ nawet 6,3% wzrost. Mimo, ¿e pozysk drewna utrzymywa³ siê na poziomie z ze-

sz³ego roku, w pierwszych 6 miesi¹cach 2004 r. rosyjski przemys³ drzewny wyprodukowa³ o 13,7% wiêcej zrêbków do produkcji masy celulozowej ni¿ w analogicznym okresie roku ubieg³ego. Jedynym segmentem w obrêbie przemys³u celulozowo-papierniczego, który nie osi¹gn¹³ poziomu z ubieg³ego roku by³y papiery do pisania i na zeszyty – spadek o 2,5%. W sumie Rosja wyprodukowa³a o 7,1% wiêcej papieru ni¿ w I po³owie 2003 r. Produkcja zarówno papieru gazetowego jak i opakowañ wzros³a o 9,4%. Wed³ug statystyki Bumpromu kategoria opakowania zawiera papiery do celów opakowaniowych (wzrost o 11,2%), torby i worki papierowe (11%), jak równie¿ pud³a sk³adane z tektury (5,1%). Produkcja celulozy rynkowej w I po³owie 2004 r. wzros³a o 3,4%. G³ówn¹ rolê w produkcji celulozy odgrywa region Irkucka, gdy¿ a¿ 46% krajowych dostaw celulozy pochodzi z firm zlokalizowanych w tym rejonie. J.T..

Nagrody „InterTech 2004” Amerykañska Fundacja Przemys³u Poligraficznego (Graphic Arts Technical Foundation – GATF) z Sewickley, Pensylwania, przyzna³a presti¿ow¹ nagrodê „InterTech 2004” papierowi Hammermill Color Copy Gloss za innowacyjn¹ technologiê. Pierwszy raz w 26-letniej historii przyznawania wyró¿nieñ, koncern papierniczy otrzyma³ nagrodê za innowacyjnoœæ w dziedzinie papieru. Papier Hammermill Color Copy Gloss pozwala drukarzom i poligrafom na druk cyfrowy i wykonywanie odbitek na papierach z po³yskiem, co jest znacz¹cym postêpem technicznym. Opracowanie tej technologii zajê³o IP prawie 10 lat. Hammermill Color Copy Gloss jest pierwszym powlekanym papierem z po³yskiem, którego eksploata-

PRZEGL•D PAPIERNICZY ∑ 60 ∑ wrzesieÒ 2004

cjê w elektrofotograficznych urz¹dzeniach drukuj¹cych mo¿na porównaæ do wysokiej jakoœci niepowlekanych papierów. Nowo zaprojektowany papier eliminuje problemy z zadrukowalnoœci¹, jakoœci¹ obrazów graficznych i powstawaniem pechêrzy, czêsto obserwowane w papierach z po³yskiem. GATF wyró¿ni³a równie¿ amerykañsk¹ firmê Boise Paper Solutions. Prestizow¹ nagrodê „InterTech 2004” przyznano za zaprojektowanie opakowania do szybkiego ³adowania i przenoszenia papieru. Opakowanie SPLOX jest jednym z trzynastu nowych produktów wyró¿nionych nagrod¹ „InterTech 2004” za technologiê. T.G.

Opakowania Tetra Brik ® Aseptic Firma Tetra Pak International wprowadzi³a na rynek opakowania Tetra Brik® Aseptic 1890 ml Slim i Tetra Brik ® Aseptic 2000 ml Slim – najwiêkszej pojemnoœci opakowania w rodzinie Tetra Brik® Aseptic. Opakowania o pojemnoœci dwu litrów (g³ównie na rynek europejski) i 1,890 ml (g³ównie na rynek amerykañski) zaspokajaj¹ potrzeby producentów pakuj¹cych soki, nektary oraz napoje na bazie soi i ry¿u, popularne na rynku amerykañskim. T.G.

Reorganizacja Papricanu Kanadyjski Instytut Celulozowo-Papierniczy (The Pulp and Paper Research Institute of Canada – Paprican) przechodzi proces reorganizacji zarówno w Pointe-Claire, Quebec, jak i w Vancouver, Kolumbia Brytyjska. Celem restrukturyzacji jest wzmocnienie Papricanu i zapewnienie mu lepszej, bardziej konkurencyjnej pozycji w zmieniaj¹cym siê szybko przemyœle papierniczym. Po ostatnim zmniej-

szeniu zatrudnienia Paprican zatrudnia 265 pracowników. Specjalne jednostki biznesowe i us³ugowe zosta³y wydzielone w celu wykonywania prac zleconych dla nowych klientów. Firmy sponsoruj¹ce Paprican, bêd¹ce cz³onkami Rady Nadzorczej, bêd¹ w dalszym ci¹gu korzystaæ z pomocy technicznej i naukowej Papricanu. Instytut bêdzie kontynuowaæ program transferu technologii do przemys³u. T.G.

Celuloza siarczanowa na w³ókna lyocell Amerykañski koncern papierniczy Weyerhaeuser Co rozpocz¹³ produkcjê modyfikowanej celulozy siarczanowej, która jest stosowana do wytwarzania w³ókien lyocell, u¿ywanych w przemyœle tekstylnym. Jest to pierwszy przypadek zastosowania roztwarzania siarczanowego o wysokiej wydajnoœci do produkcji celulozy z przeznaczeniem na w³ókna lyocell. Do produkcji w³ókien lyocell stosuje siê celulozê siarczanow¹ z drzew iglastych o nazwie handlowej PeachTM. Proces roztwarzania siarczanowego firmy Weyerhaeuser pozwala na nadanie w³óknom lyocell specyficznych w³aœciwoœci. Nie mo¿na ich uzyskaæ stosuj¹c masê celulozow¹ do przetwarzania chemicznego, której obecnie u¿ywa siê do produkcji w³ókien lyocell. Masa celulozowa PeachTM otrzymana w procesie siarczanowym jest jedyn¹ na rynku przeznaczon¹ do produkcji lyocell. Zak³ady Weyerhaeuser posiadaj¹ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Drewno na celulozê pochodzi z lasów certyfikowanych przez SFI. T.G.

Dongying Mill zleci³y firmie Voith Paper zbudowanie maszyny papierniczej MP 11. Rozruch przewidziano na czwarty kwarta³ 2005 r. Czêœæ sitowa maszyny posiada szerokoœæ 10,2 m i projektowan¹ szybkoœæ 2 tys. m/ min. Wysoka produktywnoœæ MP 11 sprawi, ¿e bêdzie to trzecia co wielkoœci w œwiecie. W ramach kontraktu firma Voith Paper zbuduje kompletn¹ maszynê papiernicz¹ wraz z pe³nym systemem automatyzacji oraz liniê do odbarwiania makulatury o zdolnoœci przetwarzania 1000 ton na dobê. T.G.

Technologia Inkwell Amerykañska firma papiernicza Mohawk Paper Mills, mieszcz¹ca siê w Cohoes w stanie Nowy Jork, opracowa³a proces o nazwie „Inkwell”, maj¹cy na celu podwy¿szenie drukownoœci niepowlekanych papierów. W ostatnim okresie obserwujemy narastaj¹c¹ tendencj¹ u¿ywania do druku papierów niepowlekanych. Wielu drukarzy boryka siê z problemami uzyskania ostrych, o wysokim kontraœcie fotografii, na miêkkich, absorbuj¹cych powierzchniach niepowlekanych papierów. Firma Mohawk opatentowa³a proces pozwalajacy na eliminacjê tych problemów. Niepowlekane papiery firmy Mohawk, o nazwie Options i Navajo, poddane procesowi Inkwell daj¹ wyrazistszy druk i wy¿sz¹ nieprzezroczystoœæ ni¿ inne papiery w tej samej kategorii. Papiery te pozwalaj¹ uzyskaæ du¿¹ wydajnoœæ na konwencjonalnych prasach drukarskich bez potrzeby stosowania specjalnych farb albo susz¹cych sekcji. T.G.

Voith Paper buduje MP w Chinach

Rozw³óknialne produkty z Metsä Tissue

Chiñskie zak³ady celulozowopapiernicze Huatai Paper´S

Firma Metsä Tissue wprowadzi³a na polski rynek asortyment

PRZEGL•D PAPIERNICZY ∑ 60 ∑ wrzesieÒ 2004

szybko rozpuszczaj¹cych siê produktów higienicznych Katrin, pod nazw¹ Easy Flush. To linia produktów, które charakteryzuj¹ siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹, s¹ mi³e w dotyku i szybko rozpuszczaj¹ siê (a dok³adniej – rozw³ókniaj¹ siê) w wodzie. Znajduj¹ one zastosowanie w zamkniêtych systemach kanalizacyjnych – w samolotach, autokarach, na statkach itp. Minimalizuj¹ ryzyko zatkania siê rur. Odpowiedni sk³ad surowcowy i technologia wytwarzania produktów Easy Flush (zdecydowanie mniej w³ókien i inne ich u³o¿enie) sprawiaj¹, ¿e rozpuszczenie trwa od 30 do 60 sekund. Oznacza to, ¿e ca³kowity czas rozpuszczania papieru Easy Flush marki Katrin jest dwukrotnie krótszy ni¿ tradycyjnego papieru. Rozpuszczanie rêcznika papierowego rozpoczyna siê natychmiast przy kontakcie z wod¹ i jest tak szybkie jak papieru toaletowego. Mo¿na siê by³o o tym przekonaæ testuj¹c nowe produkty podczas konferencji prasowej w siedzibie firmy Metsä Tissue w Konstancinie-Jeziornie, 29 lipca br. Produkty firmy, a zw³aszcza sektor AFH (Away-from-Home) prezentowali przyby³ym Jaros³aw Urban – dyrektor sprzeda¿y AFH i Ma³gorzata £êcka – kierownik ds. marketingu. J.W.

IP-Kwidzyn „Z³otym Sponsorem” Od 31 lipca do 8 sierpnia br. w Trójmieœcie odbywa³ siê VII Festiwal Szekspirowski, zorganizowany przez Fundacjê Theatrum Gedanense z Gdañska. Dziêki sponsoringowi International Paper-Kwidzyn S.A., po raz pierwszy w Polsce przedstawiono „Hamleta” przygotowanego przez Lit Moon Theatre Company z Santa Barbara z Kaliforni (USA). Ten nowatorski i awangardowy spektakl, który odnosi³ ogromne sukcesy w USA i Ka-

3

nadzie, spotka³ siê równie¿ z du¿ym uznaniem polskiej widowni. Wœród licznego grona widzów przyby³ych na festiwal znalaz³y siê 44 osoby z IP-Kwidzyn S.A. Za wsparcie tej imprezy kulturalnej International Paper-Kwidzyn S.A. zosta³a uhonorowana mianem „Z³otego Sponsora”. J.W.

BHP we Frantschach We Frantschach Œwiecie bêdzie wdra¿any System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy, bowiem w czerwcu br. Zarz¹d firmy wyrazi³ na to zgodê (uchwa³a nr 107/2004). System, który bêdzie wdra¿any przez pracowników zak³adu Frantschach Œwiecie przy wsparciu konsultantów z zewn¹trz, pozwoli na usprawnienie zarz¹dzania BHP w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka zagro¿enia bezpieczeñstwa pracowników. Po wdro¿eniu systemu, czyli wg wstêpnych ocen za rok, zak³ad wyst¹pi o jego certyfikacjê. J.W.

Papiery ozdobne z Europapier-Impap Firma Europapier-Impap wprowadzi³a do swojej oferty, znane i cenione w ca³ej Europie, papiery ozdobne z serii Opale – ArjoWiggins Impressions. Seriê tworz¹ papiery (80 i 100 g/m2), kartony (250 g/m2) oraz koperty (DL), które mog¹ byæ z powodzeniem zadrukowywane w drukarkach laserowych i atramentowych. Wszystkie papiery z serii Opale s¹ dostêpne w identycznej gamie kolorów (biel i koœæ s³oniowa), w trzech popularnych wersjach, z których ka¿da posiada elegancki znak wodny: - Opale Laid – z ¿eberkowan¹ faktur¹ - Opale Wove – z wyg³adzon¹ powierzchni¹

4

- Opale Fabric – ze struktur¹ p³ótna. Bo¿ena Wiederek

Œrodki chemiczne Antalis Poland Sektor Visual Communication (VisCom), zajmuj¹cy siê dystrybucj¹ materia³ów do produkcji reklam wizualnych, przemys³u i budownictwa, wprowadzi³ do swojej oferty artyku³y chemiczne uzupe³niaj¹ce do p³yt z polimetakrylanu metylu. Klej Extru-Fix polecany jest przez wielu producentów p³yt akrylowych. £¹czy znakomicie p³yty ekstrudowane (wyt³aczane), poliwêglan lity, HIPS (polistyren wysokoudarowy) oraz PETG (poliester). Po³¹cznie klejem mo¿e mieæ charakter homo- lub heterogeniczny bez negatywnych efektów. Dzieki tym materia³om zbudowanie klejonego kasetonu, czy stojaka z elementami z dwóch ró¿nych materia³ów nie stanowi ju¿ problemu. Klej ze wzglêdu na rzadk¹ konsystencjê ma bardzo du¿¹ wydajnoœæ – ³atwo siê go nak³ada i rozprowadza. Uzyskane po³¹cznie klejowe jest sztywne i bezbarwne, przy ³¹czeniu p³yt „na zak³adkê” nie powstaj¹ pêcherzyki powietrza. Evo-Stik jest to p³yn antystatyczny do czyszczenia powierzchni, który usuwa zabrudzenia i kurz oraz zmniejsza ³adunek na powierzchni. Czyszczona powierzchnia p³yty jest gotowa do dalszej obróbki – p³yn nie wchodzi w interakcje z klejem ani z foli¹ samoprzylepn¹, mo¿na bezpiecznie przerabiaæ materia³ bez koniecznoœci dodatkowego zmywania. Wygodne opakowanie – butelka (500 ml) ze spryskiwaczem – pozwala na ekonomiczne dozowanie p³ynu. Wkrótce w ofercie Antalis Poland pojawi¹ siê inne œrodki chemiczne pomocne w ka¿dej pracowni reklamowej. Sektor VisCom w firmie Antalis Poland zosta³ stworzony ponad dwa lata temu. Pocz¹tkowo w

ofercie znajdowa³y siê podstawowe materia³y z tworzyw sztucznych, tzn. p³yty PCW i plexi. Obecnie portfolio produktów przekracza 500 pozycji asortymentowych materia³ów z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem na rynki reklamy, przemys³u i budownictwa. Anna Dmochowska

£atwiejsze ciêcie p³yt Jesieni¹ br. na rynku uka¿e siê nowa wersja EasyCut – autorskiego programu firmy Antalis – s³u¿¹cego do ekonomicznego planowania ciêcia p³yt syntetycznych. To niezwykle wygodne narzêdzie spe³nia kilka funkcji. Umo¿liwia planowania formatek ka¿dej p³yty znajduj¹cej siê w ofercie Antalis i gospodarowanie niepe³nymi, pozosta³ymi formatami. Program pozwala na precyzyjne i szybkie przygotowanie kalkulacji materia³u. Poda informacjê – ile p³yt nale¿y zu¿yæ oraz ile bêdzie kosztowa³o ciêcie. W programie mo¿na utworzyæ w³asny format niestandardowy p³yty i poddaæ go wirtualnemu ciêciu na formatki. EasyCut przeliczy równie¿ procentow¹ wartoœæ odpadu, co pozwoli z ³atwoœci¹ wyliczyæ op³acalnoœæ realizacji. Program w nowej szacie graficznej ju¿ nied³ugo trafi do klientów Antalis, zaopatruj¹cych siê w p³yty syntetyczne. Anna Dmochowska

rów – zarówno jasnych, pastelowych barw, jak i ciemnych odcieni. Papier dostêpny jest w gramaturach 120 i 285 g/m2. Ofertê uzupe³niaj¹ koperty. Matowa powierzchnia papieru Malmero Perle doskonale kontrastuje z b³yszcz¹cymi wtr¹ceniami. Papier ten wystêpuje w kolorze bia³ym i czarnym, w gramaturach 120g i 250 g/m2. Papier Atrosilver wyró¿nia siê œwietlistym efektem po jednej stronie arkusza oraz delikatn¹ faktur¹. To unikalny metalicznie bia³y karton doskona³y m.in. na luksusowe opakowania, karty okolicznoœciowe, etykiety, czy metki. Plike to awangardowy produkt stworzony po to, by go dotykaæ. Dostêpny w zestawach 4 kolorów, o gramaturach 140 i 330 g/m2. Oferta Dali to zestaw 9 kolorów dostêpnych w szerokim zakresie gramatur – od 120 do 285 g/m2. Wyró¿nia siê niezwykle eleganck¹ faktur¹ delikatnych pr¹¿ków. Integraln¹ czêœci¹ tej kolekcji jest równie¿ oferta kopert. Astroprint to papier i kartony o wyj¹tkowej bia³oœci, dostêpne w ciekawej gamie klasycznych faktur. Ca³a nowa kolekcja jest prezentowana w dwóch próbnikach zawieraj¹cych równie¿ dotychczas oferowane papiery ozdobne – Rigoletto, Pordenone i Flora. Iwona Konarska

Oferta Papyrusa

Wyjaœnienie

Firma Papyrus wprowadzi³a w³aœnie do swojej oferty now¹ kolekcjê papierów ozdobnych. Now¹ gamê tworz¹: papiery metalizowane (Stardream, Malmero Perle i Astrosilver), papiery o wyj¹tkowym wykoñczeniu powierzchni (Plike) i papiery z faktur¹ (Dali i Astroprint). Stardream to zestaw ekskluzywnych papierów o metalicznym blasku po obu stronach arkusza. Kolekcjê tworzy gama 14 kolo-

W ostatnim numerze „Przegl¹du Papierniczego” w notce „Ahlstrom i Sonoco ³¹cz¹ siê w produkcji tulei nawojowych” (PP 8/ 2004, str. 395) wkrad³ siê b³¹d. Uprzejmie informujê, i¿ w Sochaczewie – Chodakowie spó³ka Ahlstrom nigdy nie mia³a siedziby, a obecnie nasza siedziba (od 4 lat) to: Ahlstrom Cores Sp. z o.o., Feliksów 46, 95-503 Sochaczew. Magdalena ¯ydowicz

PRZEGL•D PAPIERNICZY ∑ 60 ∑ wrzesieÒ 2004

View more...

Comments

Copyright 2017 ECITYDOC Inc.